งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ พรรณ ไม้ ชื่อ พื้นเมือ ง ชื่อ สามั ญ ชื่อ วงศ์ ชื่อ วิทยาศาส ตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ พรรณ ไม้ ชื่อ พื้นเมือ ง ชื่อ สามั ญ ชื่อ วงศ์ ชื่อ วิทยาศาส ตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ พรรณ ไม้ ชื่อ พื้นเมือ ง ชื่อ สามั ญ ชื่อ วงศ์ ชื่อ วิทยาศาส ตร์

2 ชื่อพื้นเมือง (Vernacular name) 1 เป็นชื่อพรรณไม้ที่ในแต่ละท้องถิ่น เรียก (Local name) เช่น ชื่อพรรณ ไม้ - มะก้วยเทศ มะก้วย เตด ( ภาคเหนือ ) - หมักหุ่ง ( ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ) - ลอกอ ( ภาคใต้ ) - มะละกอ ( ภาคกลาง )

3 ชื่อสามัญ (Common name) 2 ชื่อพรรณ ไม้ เป็นชื่อพรรณไม้ที่ทางการค้าเรียก อาจดัดแปลงมาจากชื่อพื้นเมือง โดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ( บาง ชนิดไม่มี ) เช่น มะละกอ = กล้วย = ส้ม = เงาะ = Papaya /Tree melon Banana Orange Rambutan ฝรั่ง = Guava แตงโม = Water Melon ราช พฤกษ์ = Golden Shower ขนุน = Jack Fruit Tree

4 ชื่อพรรณ ไม้ ชื่อวงศ์ (Family) 3 เป็นชื่อพรรณไม้ในระดับ ตระกูล ( วงศ์ ) เรียก ซึ่งบอกให้ทราบ ว่าพรรณไม้สกุลนั้นๆหรือชนิดนั้นๆ อยู่ในวงศ์ใด ต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่หรือ ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แล้วตามด้วย ตัวพิมพ์เล็ก ส่วนใหญ่ลงท้ายด้วย – ACEAE ยกเว้น 8 วงศ์ เช่น APOCYNACEAE หรือ Apocynaceae

5 วงศ์ชมพู่ MYRTACEAE วงศ์ส้ม RUTACEAE

6 ชื่อวงศ์ พรรณไม้ในแต่ละวงศ์มีได้หลายๆ สกุล ในแต่ละสกุลมีได้หลายๆ ชนิด มีข้อยกเว้นในบางสกุล และบางวงศ์ที่มีเพียง ๑ ลงท้ายด้วย -ACEAE เสมอ ยกเว้น ๑. LEGUMINOSAE = FABACEAE ๒. PALMAE = ARECACEAE ๓. GRAMINEAE = POACEAE ๔. CRUCIFERAE = BRASSICACEAE ๕. GUTTIFERAE = CLUSIACEAE ๖. UMBELLIFERAE = APIACEAE ๗. LABIATAE = LAMIACEAE ๘. COMPOSITAE = ASTERACEAE CAESALPINIOIDEAE MIMOSOIDEAE PAPILIONOIDEAE

7 LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

8 LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

9 LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

10 ชื่อวิทยาศาสตร์ ( ระดับ ชนิด ) 4 ชื่อพรรณ ไม้

11 เป็นชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกพรรณไม้ ชนิดนั้น ๆ เขียนเป็นภาษาลาติน ประกอบไปด้วย 3 วรรค Cassia fistula L. ชื่อ สกุล (Generic name) 12 คำคุณศัพท์ ระบุชนิด (Specific epithet) 3 ชื่อผู้ ตั้งชื่อพืช (Author name) ชื่อ วิทยาศา สตร์

12 หลักการเขียนชื่อ วิทยาศาสตร์ 1. ประกอบไปด้วย 3 วรรค 2. เขียนให้แตกต่างจากการเขียนปกติ เช่น Cassia fistula L. 123

13 Father of Taxonomy Carolus Linnaeus

14 ตัวอย่างการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ น้อยหน่า Annona squamosa L. ลำไย Dimocarpus longan Lour. ชื่อผู้ตั้งชื่อ ชื่อสกุล ชื่อระบุชนิด ชื่อสกุล ชื่อระบุชนิด ชื่อผู้ตั้งชื่อ

15 ข้อสังเกต ชื่อผู้ตั้งชื่อขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ถ้าเป็น ชื่อย่อจะมีจุด ( ย่อเองไม่ได้ ) ถ้าเป็นชื่อเต็มไม่มีจุด ชื่อเต็ม เช่น Kurz, Craib, Skeels ชื่อย่อ เช่น Lam., R.Br., Roxb., L.f.

16 พันธุไม้บางชนิดมี varities หรือ subspecies เขียนต่อท้าย โดยใช้ var. หรือ subsp. เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ตามด้วยชื่อผู้ตั้งชื่อ ชะอม Acacia pennata (L.) Willd. subsp. insuavis Nielsen สะเดา Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis Valeton

17 ถ้าทราบแต่ชื่อสกุล ไม่ทราบชื่อชนิด ก็ให้ใส่ sp. ท้ายชื่อสกุล เช่น Bauhinia sp. Lagerstroemia sp. สังเกตว่า sp. เขียนด้วยตัวตรงธรรมดา

18 การค้นหาชื่อ พรรณไม้ จากเอกสาร ชื่อ พรรณไม้แห่ง ประเทศไทย

19 เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ

20 ศาสตราจารย์ ดร. เต็ม สมิตินันทน์

21

22

23

24

25

26 ชื่อพื้นเมือง มะเกลือ ( ทั่วไป ) มักเกลือ ( ตราด ) ผีเผา ( ภาคเหนือ ) ชื่อพรรณไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros mollis Griff. Diospyros mollis Griff. ชื่อวงศ์ EBENACEAE Ebenaceae ชื่อสามัญ Ebony tree

27 Peninsular ( ภาคใต้ )

28 แปรงล้างข วด ทองกวาว ให้แต่ละกลุ่มหาชื่อพื้นเมือง ชื่อ วิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์และชื่อสามัญ ของพรรณไม้ 2 ชนิดดังนี้

29 ชื่อพื้นเมือง แปรงล้างขวด ( ภาคกลาง ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Callistemon lanceolatus DC. ชื่อวงศ์ MYRTACEAE ชื่อสามัญ Bottle brush tree

30 ชื่อพื้นเมือง ทองกวาว ( ภาคกลาง ), กว๋าว ( ภาคเหนือ ), จาน ( อุบลราชธานี ) ชื่อวิทยาศาสตร์ Butea monosperma (Lam.) Taub. ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE ชื่อสามัญ Bastard teak, Bengal kino, Flame of the forest


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ พรรณ ไม้ ชื่อ พื้นเมือ ง ชื่อ สามั ญ ชื่อ วงศ์ ชื่อ วิทยาศาส ตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google