งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภูมิปัญญาที่เป็น เอกลักษณ์ ของภาคกลาง ภูมิปัญญาที่เป็น เอกลักษณ์ ของภาคกลาง ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภูมิปัญญาที่เป็น เอกลักษณ์ ของภาคกลาง ภูมิปัญญาที่เป็น เอกลักษณ์ ของภาคกลาง ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภูมิปัญญาที่เป็น เอกลักษณ์ ของภาคกลาง ภูมิปัญญาที่เป็น เอกลักษณ์ ของภาคกลาง ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า รู้และเข้าใจภูมิปัญญา ท้องถิ่น ในแต่ละภูมิภาค รู้และเข้าใจภูมิปัญญา ท้องถิ่น ในแต่ละภูมิภาค ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคกลาง ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคกลาง

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภูมิ ปัญญ า สำนวน ไทย และ ภาษิต สำนวน ไทย และ ภาษิต ขนม ไทย การละเล่ น พื้นบ้าน การละเล่ น พื้นบ้าน - อบรมสั่ง สอน - ความสัมพั นธ์ กับคนอื่น - ศีลธรรม - ถ่ายทอด ภูมิ ปัญญา ไทย - เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ไทย

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า วัฒนธรรม 1. การรับบัวบางพลี 2. งานประเพณีกำฟ้า ( ประเพณีของชาวไทยพวน ) - การทำข้าวปุ้น ( ขนมจีน ) - การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. การตักบาตรดอกไม้ 4. การวิ่งควาย http://www.geocities.com/bi_s oulmathe/kaois.jpg http://www.tripandtrek.com/ webboard2/photo/20060711 23372230053005.jpg

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภูมิปัญญา บท เพลง เจรียงเ บริญ ผ้า พื้นเมือ ง ลำ กลอน ชาว กะเลิง

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภูมิปัญญา บท เพลง เจรียงเ บริญ ผ้า พื้นเมือ ง ลำ กลอน ชาว กะเลิง

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า วัฒนธรรม 1. การผูกเสี่ยว 2. การทำบายศรีสู่ขวัญ 3. การแห่บั้งไฟ 4. การแห่ผีตาโขน

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร ไทย ดน ตรี นาฏศิ ลป์ เรือน ไทย

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ลักษณะ อาชีพ ความสำคัญ ประเพณี อาหาร การละเล่น ของใช้ ยารักษาโรค การเดินทาง วิธีอนุรักษ์


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภูมิปัญญาที่เป็น เอกลักษณ์ ของภาคกลาง ภูมิปัญญาที่เป็น เอกลักษณ์ ของภาคกลาง ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google