งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภูมิศาสตร์ ( อังกฤษ : geography) เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ทำการศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ของสถานที่ที่ปรากฏอยู่บน พื้นผิวโลก ภูมิศาสตร์จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดวางสิ่งต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภูมิศาสตร์ ( อังกฤษ : geography) เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ทำการศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ของสถานที่ที่ปรากฏอยู่บน พื้นผิวโลก ภูมิศาสตร์จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดวางสิ่งต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภูมิศาสตร์ ( อังกฤษ : geography) เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ทำการศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ของสถานที่ที่ปรากฏอยู่บน พื้นผิวโลก ภูมิศาสตร์จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดวางสิ่งต่างๆ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่แบ่งแยกสิ่งหนึ่งออกจากสิ่งอื่นๆ โดย ภูมิศาสตร์พยายามค้นหาเพื่อที่จะตีความให้กระจ่างถึงความสำคัญ ของสิ่งที่เหมือนและแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ในรูปของสาเหตุและ ความเกี่ยว เนื่อง ภูมิศาสตร์ ( อังกฤษ : geography) เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ทำการศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ของสถานที่ที่ปรากฏอยู่บน พื้นผิวโลก ภูมิศาสตร์จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดวางสิ่งต่างๆ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่แบ่งแยกสิ่งหนึ่งออกจากสิ่งอื่นๆ โดย ภูมิศาสตร์พยายามค้นหาเพื่อที่จะตีความให้กระจ่างถึงความสำคัญ ของสิ่งที่เหมือนและแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ในรูปของสาเหตุและ ความเกี่ยว เนื่อง อังกฤษสาขาวิชาผิวโลก อังกฤษสาขาวิชาผิวโลก ปัจจุบันการศึกษาด้านภูมิศาสตร์ จะมุ่งเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับ รายละเอียดเบื้องต้นที่เกี่ยวกับพื้นที่ มากกว่าที่จะศึกษาลักษณะเฉพาะ และสถานที่ต่าง ๆ ของโลกอย่างคร่าว ๆ อย่างที่เคยปฏิบัติขึ้นมาใน ระยะแรก ๆ ภูมิศาสตร์ได้เปลี่ยนแนวทางมาสู่การศึกษารายละเอียด ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในพื้นที่นั้น ๆ โดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้การศึกษานี้ พิจารณาว่า " มีสิ่งใดบ้างที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้น และแต่ ละสิ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร " โดยถือรูปแบบและวิธีการ ดังกล่าวว่า เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดลักษณะเฉพาะหรือเกิดปรากฏการณ์ พิเศษในพื้นที่นั้น ๆ ขึ้น และถือว่าเป็น ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ที่ เกิดขึ้น ซึ่งมีหลายลักษณะ เช่น ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยาของโลก ลักษณะทางสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น โดยจะมีความเกี่ยวเนื่องและมี ความสัมพันธ์ระหว่างกันในแต่ละลักษณะที่กล่าว ถึง ปัจจุบันการศึกษาด้านภูมิศาสตร์ จะมุ่งเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับ รายละเอียดเบื้องต้นที่เกี่ยวกับพื้นที่ มากกว่าที่จะศึกษาลักษณะเฉพาะ และสถานที่ต่าง ๆ ของโลกอย่างคร่าว ๆ อย่างที่เคยปฏิบัติขึ้นมาใน ระยะแรก ๆ ภูมิศาสตร์ได้เปลี่ยนแนวทางมาสู่การศึกษารายละเอียด ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในพื้นที่นั้น ๆ โดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้การศึกษานี้ พิจารณาว่า " มีสิ่งใดบ้างที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้น และแต่ ละสิ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร " โดยถือรูปแบบและวิธีการ ดังกล่าวว่า เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดลักษณะเฉพาะหรือเกิดปรากฏการณ์ พิเศษในพื้นที่นั้น ๆ ขึ้น และถือว่าเป็น ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ที่ เกิดขึ้น ซึ่งมีหลายลักษณะ เช่น ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยาของโลก ลักษณะทางสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น โดยจะมีความเกี่ยวเนื่องและมี ความสัมพันธ์ระหว่างกันในแต่ละลักษณะที่กล่าว ถึง ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์

3 ภูมิศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ศึกษาพื้นผิวโลก ที่เกี่ยวกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตผล และคน รวมทั้งการกระจายของสิ่งต่างๆ เหล่านี้ หรือ คือวิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโลก กับมนุษย์ สิ่งแวดล้อมกับมนุษย์

4

5 1. ภูมิศาสตร์ระบบ (Systematic Geography) ประกอบ ด้วย เนื้อหาสาระทางด้าน สภาพแวดล้อมหรือกายภาพส่วนหนึ่ง และ บทบาทของมนุษย์ในการดัดแปลงปรับปรุง สภาพแวดล้อมอีก ส่วนหนึ่ง ทั้งสองระบบย่อยนี้ต่างมีผลกระทบต่อกันและกันและ แสดง ออกมาให้เห็นทางด้านพื้นที่ ในระบบกายภาพ เนื้อหาจะ ประกอบด้วยส่วนย่อยต่างๆ ที่รวมกันเป็นระบบสภาพแวดล้อม ทางธรรมชาติ เช่น โครงสร้างทางธรณี ลักษณะอากาศ ดิน พืช พรรณ ตลอดจนสัตว์ต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันทั่วไปใน ระดับอุดมศึกษา เช่น วิชาธรณีสัณฐาน ภูมิศาสตร์เกี่ยวกับดิน อากาศวิทยา และอุทกภูมิศาสตร์ เป็นต้น ส่วนในระบบมนุษย์ ซึ่ง ในบางครั้งก็เรียกว่า ระบบสังคม หรือ ระบบวัฒนธรรม ก็ได้นั้น ประกอบด้วยปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ และความเป็นอยู่ ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาในพื้นที่หนึ่ง และ กลายเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์เอง เนื้อหาสาระจึง ประกอบด้วย เรื่องราวต่าง ๆ เกือบทุกอย่างที่ไม่ใช่ สภาพแวดล้อมธรรมชาติ เช่น ประชากร ระบบเศรษฐกิจ การ อุตสาหกรรม การปกครอง และการค้า เป็นต้น 1. ภูมิศาสตร์ระบบ (Systematic Geography) ประกอบ ด้วย เนื้อหาสาระทางด้าน สภาพแวดล้อมหรือกายภาพส่วนหนึ่ง และ บทบาทของมนุษย์ในการดัดแปลงปรับปรุง สภาพแวดล้อมอีก ส่วนหนึ่ง ทั้งสองระบบย่อยนี้ต่างมีผลกระทบต่อกันและกันและ แสดง ออกมาให้เห็นทางด้านพื้นที่ ในระบบกายภาพ เนื้อหาจะ ประกอบด้วยส่วนย่อยต่างๆ ที่รวมกันเป็นระบบสภาพแวดล้อม ทางธรรมชาติ เช่น โครงสร้างทางธรณี ลักษณะอากาศ ดิน พืช พรรณ ตลอดจนสัตว์ต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันทั่วไปใน ระดับอุดมศึกษา เช่น วิชาธรณีสัณฐาน ภูมิศาสตร์เกี่ยวกับดิน อากาศวิทยา และอุทกภูมิศาสตร์ เป็นต้น ส่วนในระบบมนุษย์ ซึ่ง ในบางครั้งก็เรียกว่า ระบบสังคม หรือ ระบบวัฒนธรรม ก็ได้นั้น ประกอบด้วยปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ และความเป็นอยู่ ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาในพื้นที่หนึ่ง และ กลายเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์เอง เนื้อหาสาระจึง ประกอบด้วย เรื่องราวต่าง ๆ เกือบทุกอย่างที่ไม่ใช่ สภาพแวดล้อมธรรมชาติ เช่น ประชากร ระบบเศรษฐกิจ การ อุตสาหกรรม การปกครอง และการค้า เป็นต้น

6 2. ภูมิศาสตร์ภูมิภาค (Regional Geography) คือ การเข้าถึง ระบบเทศสัมพันธ์ (Spatial interaction) ด้วย การแบ่งพื้นที่ ออกเป็นส่วนๆ ในการอธิบายผิวโลกที่มีมนุษย์อาศัยนั้น นัก ภูมิศาสตร์ใช้วิธีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นขนาดต่างๆ กันตาม เกณฑ์และวัตถุประสงค์ เกณฑ์ในการกำหนดพื้นที่นั้นมีหลาย อย่าง โดยทั่วไปต้องรวมเอาปัจจัยทางด้านกายภาพและ วัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน นักภูมิศาสตร์นิยมแบ่งภูมิภาคออก ตามระบบอากาศ เช่น ภูมิภาคเขตร้อนชื้น ภูมิภาคเขตอบอุ่น และภูมิภาคเขตทะเลทราย เป็นต้น หรือแบ่งภูมิภาคตามกลุ่ม วัฒนธรรม เช่น กลุ่มละติน - อเมริกัน หรือกลุ่มอาหรับ เป็นต้น แต่ที่นิยมกันมากคือการแบ่งพื้นที่ศึกษาตามรูปแบบการ ปกครอง คือ ยึดเอาเนื้อที่ของประเทศต่างๆ เป็นเกณฑ์ เพราะ สะดวกในเรื่องข้อมูลภายในพื้นที่นั้น ในปัจจุบันได้มีการแบ่ง ภูมิภาคออกตามบทบาทหน้าที่เด่นของพื้นที่นั้น เช่น ภูมิภาค ของเมืองหรือเขตที่เมืองมีอิทธิพลต่อบริเวณรอบนอก ตลอดจนเขตบริการ ต่าง ๆ อันจัดเป็นภูมิภาคขนาดเล็กแต่ก็มี ประสิทธิภาพในการจัดพื้นที่ (Hartshorne, 1959)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt ภูมิศาสตร์ ( อังกฤษ : geography) เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ทำการศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ของสถานที่ที่ปรากฏอยู่บน พื้นผิวโลก ภูมิศาสตร์จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดวางสิ่งต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google