งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Plate Tectonics การแปรสัณฐานของแผ่น ธรณีภาค. 1. Why do the plate move ? The plates move due to convection currents in the mantle Heat transferred by movement.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Plate Tectonics การแปรสัณฐานของแผ่น ธรณีภาค. 1. Why do the plate move ? The plates move due to convection currents in the mantle Heat transferred by movement."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Plate Tectonics การแปรสัณฐานของแผ่น ธรณีภาค

2 1. Why do the plate move ? The plates move due to convection currents in the mantle Heat transferred by movement of a fluid (magma) Called “Convection Cells”

3

4 กระบวนการที่ทำให้เกิดการ เคลื่อนที่ของแผ่นธรณี กลไกที่ทำให้แผ่นเปลือกโลกเกิดการ เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา คือ การพาความ ร้อน (Convection) ในชั้นเนื้อโลก (mantle) ส่วนล่างของเทือกสันเขาใต้สมุทร จะมี แมกมาไหลเวียนขึ้นมา แทรกดันขึ้นมา บนผิวโลกทำให้แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ ห่างออกจากรอยแยก เมื่อแมกมา มีอุณหภูมิลดลง จะมีความ หนาแน่นมากขึ้นและจะมุดตัวลงสู่ชั้นเนื้อ โลกบริเวณร่องลึกใต้สมุทร

5 รูปแบบการเคลื่อนที่ของสารในชั้นเนื้อโลก จากการพาความร้อน เรียกว่า วงจรการพา ความร้อน (Convection Cells)

6 plate tectonic ทฤษฎีการแปรสัณฐาน แผ่นธรณีภาค เปลือกโลกหรือ ชั้นธรณีภาค ซึ่งมีสมบัติ เป็นของแข็ง ถูกทำให้แตกออกเป็นแผ่นๆ เรียก แผ่นเปลือกโลก หรือ ธรณีภาค (Plate) ซึ่งมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา บน ชั้น ฐานธรณีภาค ทำให้ขนาดและ ตำแหน่งของแผ่นเปลือกโลกเกิดการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และบริเวณของ แผ่นเปลือกโลก จะมีเหตุการณ์ทาง ธรณีวิทยาเกิดขึ้นอย่างรุนแรง

7 How many plates in the Earth ?

8 Plate, Lithosphere นักธรณีวิทยาแบ่งแผ่นธรณีภาคของโลก ออกเป็น 2 ประเภท คือ แผ่นธรณีทวีป และแผ่นธรณีมหาสมุทร รวมทั้งหมด 13 แผ่น ได้แก่ 1. แผ่นยูเรเชีย 2. แผ่นแอฟริกา 3. แผ่นอเมริกาเหนือ 4. แผ่นอเมริกาใต้ 5. แผ่นแปซิฟิก 6. แผ่นอินโด - ออสเตรเลีย 7. แผ่นแอนตาร์กติก 8. แผ่นนาสคา 9. แผ่นแคริเบียน 10. แผ่นคอคอส 11. แผ่นฟิลิปปินส์ 12. แผ่นอะราเบียน 13. แผ่นสโค เทีย

9 What are these types of plate boundaries? What are the key characteristics for each? Give an example of where each can be found.

10 Types of Plate Boundaries 1. Divergent plate boundaries : แผ่นธรณี เคลื่อนที่แยกออกจากกัน 2. Convergent plate boundaries : แผ่น ธรณีเคลื่อนที่เข้าหากัน 2.1 Oceanic vs. oceanic แผ่นธรณีมหาสมุทร ชนกับ แผ่นธรณีมหาสมุทร 2.2 Continent vs. oceanic แผ่นธรณีมหาสมุทร ชนกับ แผ่นธรณีทวีป 2.3 Continent vs. continent แผ่นธรณีทวีป ชน กับ แผ่นธรณีทวีป 3. Transform plate boundaries : แผ่นธรณี ที่เคลื่อนที่ผ่านกันหรือเคลื่อนที่เฉือนกัน

11 Types of Plate Boundaries: DivergentConvergentTransform

12 1. Divergent plate boundaries : แผ่นธรณีเคลื่อนที่แยกออกจากกัน Mid-ocean Ridge Rift valley : หุบเขา ทรุด sea floor spreading: การขยายตัวของพื้น ทะเล Fissure volcanoes

13

14 Divergent plate boundaries are caused when two plates move away from each other (diverge). When they move apart from each other a ‘gap’ is created. The gap is filled with hot, molten lava that solidifies when it reaches the surface (meeting either the sea or air). Land is therefore formed. Earthquakes and volcanoes are associated with constructive plate margins.

15

16 Trench : ร่อง ลึกใต้สมุทร Island arc : หมู่เกาะภูเขา ไฟรูปโค้ง Great earthquake: แผ่นดินไหว ขนาดใหญ่ Active volcano : ภูเขา ไฟที่มีพลัง 2. Convergent plate boundaries : แผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากัน 2.1 Oceanic vs. oceanic

17 Volcanic Mountain range : แนวภูเขา ไฟชายฝั่ง Trench : ร่องลึกใต้ สมุทร Deep earthquake s 2. Convergent plate boundaries : แผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากัน ต่อ 2.2 Continent vs. oceanic

18 Mountain range : เทือกเขา เทือกเขา หิมาลัย เทือกเขา แอลป์ 2. Convergent plate boundaries : แผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากัน ต่อ 2.3 Continent vs. continent

19

20 3. Transform plate boundaries : แผ่นธรณีที่เคลื่อนที่ผ่านกันหรือ เคลื่อนที่เฉือนกัน transform fault : รอยเลื่อนเฉือน ระนาบด้านข้างขนาด ใหญ่ shallow earthquakes: แผ่นดินไหวรุนแรงใน ระดับตื้นๆ

21

22 จากรูป เป็นการเคลื่อนที่เข้า หากัน แบบใด ???

23

24

25 Name this plate boundary Continental crust Mantle The oceanic crust melts and rises Explosive volcanoes Oceanic plate The oceanic crust sinks under the less dense continental crust Earthquakes occur due to friction Match the labels to the letters A B C D E F G

26 A B C D E F G

27 Name this plate boundary Continental crust Mantle The oceanic crust melts and rises Explosive volcanoes Oceanic plate The oceanic crust sinks under the less dense continental crust Earthquakes occur due to friction Match the labels to the letters A B C D E F G

28 Deformation of plate : การเปลี่ยนลักษณะ ของเปลือกโลก 1. fold ( ชั้นหินคด โค้ง ) 2. fault ( รอยเลื่อน )

29 1. Fold ( ชั้นหินคดโค้ง ) เกิดจากความเค้น (stress) และ ความเครียด (strain) ของเปลือกโลก เมื่อมีแรงบีบอัดทำให้เกิดการโค้งงอ ของชั้นหิน และไม่สามารถคืนตัวกลับสู่ สภาพเดิมได้ แบ่งเป็นสองประเภท คือ 1. Anticline ( ชั้นหินคดโค้งรูป ประทุน ) เป็นการโค้ง ที่มีส่วนโค้งตั้งขึ้นเหมือนหลังคาเรือ 2. Syncline ( ชั้นหินคดโค้งรูป ประทุนหงาย ) เป็นการโค้งที่มีส่วนโค้ง คว่ำลง

30

31 การโค้งงอของชั้นหินจะมีการสมมติเส้น ระนาบที่แบ่งผ่านส่วนโค้งที่สุดของชั้นหิน เรียกว่า ระนาบแกนชั้นหินคดโค้ง (axial plane) ซึ่งจะมีทิศตั้งฉากกับแรงที่ กระทำต่อหิน

32

33

34 2. Fault ( รอยเลื่อน ) คือ ระนาบรอยแตกตัดผ่านหิน ซึ่งมี การเคลื่อนที่ผ่านกัน และหินเกิดการ เคลื่อนที่ตามรอยแตกนั้น โดยหินที่วางตัวอยู่บนระนาบรอยเลื่อน เรียกว่า หินเพดาน (hanging wall) ส่วนหินที่อยู่ ด้านล่างของระนาบรอยเลื่อน เรียกว่า หิน พื้น (foot wall) รอยเลื่อน แบ่งเป็น 3 ประเภท

35 1. รอยเลื่อนปกติ (normal fault) เป็นรอย เลื่อนที่มีการเคลื่อนที่ตามมุมเทของระนาบ รอยเลื่อน โดยหินเพดานมีการเคลื่อนที่ลง หินพื้นจะเคลื่อนที่ขึ้น โดยทั่วไป จะมีมุมเท มากกว่า 45 องศา

36 2. รอยเลื่อนย้อน (reverse fault) เป็นรอย เลื่อนที่มีการเคลื่อนที่ตามมุมเทของระนาบ รอยเลื่อน แต่ทิศทางจะกลับกันกับ รอย เลื่อนปกติ โดยหินเพดานมีการเคลื่อนที่ขึ้น หินพื้นจะเคลื่อนที่ลง โดยทั่วไป จะมีมุมเท มากกว่า 45 องศา แต่ถ้าน้อยกว่า 45 องศา จะเรียกว่า รอยเลื่อนย้อนมุมต่ำ (trust fault)

37 3. รอยเลื่อนตามแนวระดับ (strike-slip fault) เป็นรอยเลื่อนที่มีมุมเท 90 องศา และ หินจะ เคลื่อนที่ในทิศเดียวกันกับแนวระดับของ ระนาบรอยเลื่อน


ดาวน์โหลด ppt Plate Tectonics การแปรสัณฐานของแผ่น ธรณีภาค. 1. Why do the plate move ? The plates move due to convection currents in the mantle Heat transferred by movement.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google