งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการ พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ จัดทำโดย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการ พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ จัดทำโดย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการ พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ จัดทำโดย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

2 ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ 2 กรมทรัพยากรธรณีมีภารกิจเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี โดยการสำรวจ ตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี การประเมินศักยภาพ แหล่งทรัพยากรธรณี การกำหนด และกำกับดูแลเขตฟื้นที่สงวนและ อนุรักษ์ทรัพยากรธรณี เพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณี คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. เสนอความเห็นเพื่อการกำหนดพื้นที่และการจัดทำนโยบาย แผน การสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้าน ธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และ ธรณีพิบัติภัย 2. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนที่รับผิดชอบ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. เสนอให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ และ มาตรการเกี่ยวกับการ สงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการ ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย รวมทั้ง กำกับ ดูแลประเมินผล ติดตามตรวจสอบให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและมาตรการ 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ การตรวจสอบ การศึกษา การ วิจัย การพัฒนาองค์ความรู้การ ให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ การ บริการทางวิชาการ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและ องค์การระหว่างประเทศในด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำ บรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย 5. กำหนดมาตรฐานทางธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ ซากดึกดำ บรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัยรวมทั้งรวบรวม จัดเก็บ และรักษาหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่และซาก ดึกดำบรรพ์ของประเทศ 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3 3 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการ งบประมาณ แผนพัฒนาระบบฯ(N/C/D/I)แผนพัฒนาระบบฯ(N/C/D/I) เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ระบบที่มีอยู่เดิมระบบที่มีอยู่เดิม ซ่อม บำรุง พัฒนา ใหม่ พื้นที่ดำเนินการ ( ระบบกลาง / ระบบเฉพาะ หน่วย / ระบบในพื้นที่ ) พื้นที่ดำเนินการ แผนงาน / โครงการ / งบประมาณ ติดตามและ ประเมินผล พัฒนา เพิ่ม หากไม่มี กรม ทรัพยากร ธรณี ดำเนินการ พัฒนาใหม่ กรม ทรัพยากร ธรณี ดำเนินการ พัฒนาใหม่

4 ปกติวิกฤตพัฒนา อนุรักษ์ ซ่อมบำรุง บริหาร จัดการ Water Budgeting, BI, DSS ศูนย์ฯ ข้อเสนอแนะ, BI, DSS, บริหารสถานการณ์ ศูนย์ฯ แผนระดับลุ่มน้ำ-ลุ่มน้ำย่อย ระบบจัดการ งบประมาณ(KBMS) ศูนย์ฯ สงป. แผนการเพาะปลูก พลังงาน รักษานิเวศ ชป. กฟผ. ปม. แจ้งเตือน ศภช. อต. ปภ.แผนพัฒนาตามภารกิจ ซ่อมบำรุง ชป. ทน. คค. อุปโภค-บริโภค- อุตสาหกรรม กปภ. กปน. อก. อพยพ อปท.อนุรักษ์ ซ่อมบำรุงปภ. อปท. วิเคราะ ห์และ คาดกา รณ์ จำลองน้ำท่า ศูนย์ฯ ชป. กฟผ ความเสี่ยง จำลองเหตุการณ์ จำลองทางเลือก ศูนย์ฯประเมินความเสี่ยงและแนวโน้มในอนาคตศูนย์ฯ คาดการณ์ฝนรายฤดูกาลอต. พยากรณ์ฝน พยากรณ์น้ำท่วม อต. ชป. สสนก. ดัชนีชี้วัดเชิงระบบ และเชิงพื้นที่สศช. สสช. - - - ติดตาม และ เฝ้า ระวัง สมดุลน้ำ รายงานรายสัปดาห์-เดือน ศูนย์ฯ สมดุลน้ำ เกณฑ์ ระบบรายงาน (Real-time) ศูนย์ฯบริหารโครงการแบบรวมศูนย์ศูนย์ฯ คุณภาพน้ำ รายงานสถานการณ์ คพ. อต. ชป. ทน. กฟผ. อศ. สทอภ. สสนก. คุณภาพน้ำ ระบบรายงาน (Real-time) คพ. อต. ชป. ทน. กฟผ. อศ. สทอภ. สสนก. คค. อก. วิเคราะห์เชิงระบบและเชิงพื้นที่ สำรวจ ข้อเท็จจริง/ปัญหา สสช. รายงานสถานการณ์ กทม. ข้อมูลภัยจากพื้นที่ ปภ. กทม.สำรวจข้อเท็จจริง/ปัญหาอปท. โครงส ร้าง พื้นฐาน Data Exchange + Clearing House + วิเคราะห์เบื้องต้น + ให้บริการ ศูนย์ฯมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ เกณฑ์ สังคม ดัชนี ผังเมือง สศช. สงป. วสท. อาษา วช. สกว. สคก. สสช. ยผ. ศูนย์ข้อมูลกลาง +ศูนย์วิจัยฯ + ICT ข้อมูล + ระบบวิเคราะห์เบื้องต้น + Data Exchange ทุกหน่วย ศูนย์ปฏิบัติการตามภารกิจ + ICT ข้อมูล + ระบบแสดงผล + ระบบวิเคราะห์เบื้องต้น + ระบบบริหาร น้ำของเมือง ทุกหน่วย ศูนย์ปฏิบัติการท้องถิ่น + ICT กรอบการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการ ตัดสินใจ D C N I ระบบเฉพาะ หน่วย ระบบในพื้นที่ระบบกลาง 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

5 สรุปภาพรวมข้อเสนอแผนงาน โครงการ งบประมาณ ภายใต้แผนพัฒนาระบบข้อมูลภายใต้การ วิจัยและพัฒนา 5 ระบบแม่ข่ายเพื่อการประเมินผลแบบจำลองดิน ถล่ม

6 ปกติวิกฤตพัฒนา อนุรักษ์ ซ่อมบำรุง บริหาร จัดการ ยังไม่มีระบบ BI, DSS แผนการจัดตั้งอาสาสมัคร เครือข่ายครอบคุลมพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และท้ายน้ำ กรมทรัพยากรธรณี อบรมให้ความรู้ประชาชนเรื่องดิน ถล่ม กรมทรัพยากร ธรณี สังเกตสิ่งบอกเหตุดินถล่ม อาสาสมัคร เครือข่าย แผนการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยดินถล่ม ในพื้นที่ เสี่ยงภัยสูง กรมทรัพยากรธรณี แนะนำการวัดปริมาณน้ำฝนเพื่อ ใช้แจ้งเตือน กรมทรัพยากร ธรณี จัดเวรยามเฝ้าระวังที่ต้นน้ำ อาสาสมัคร เครือข่าย ประสานตรวจสอบสมาชิก เครือข่ายฯ กรมทรัพยากรธรณี วิเคราะ ห์และ คาดกา รณ์ แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิด ดินถล่มประเทศไทย กรมทรัพยากร ธรณี พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม รายอำเภอ กรมทรัพยากรธรณีปรับปรุงแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยง ภัยดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณี ติดตามภาพถ่ายดาวเทียม เรดาร์ตรวจอากาศ อต. วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง อาสาสมัคร เครือข่าย สามารถเข้าถึงข้อมูลจากแหล่ง อื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ กรมทรัพยากรธรณี ติดตามข้อมูลน้ำฝน 24 ชม.และ ฝนสะสม อต.,สสนก. ประสานเครือข่ายสังเกตสิ่งบอก เหตุดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณีพัฒนาช่องทางการติดต่อ ประสานงานให้ครอบคลุม กรมทรัพยากรธรณี ติดตาม และ เฝ้า ระวัง แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิด ดินถล่มประเทศไทย กรมทรัพยากร ธรณี ประเมินสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงภัย ดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณีการประเมินสถานการณ์พื้นที่ เสี่ยงภัยดินถล่ม ได้ถึงระดับตำบล กรมทรัพยากรธรณี วัดปริมาณน้ำฝนอย่าง ต่อเนื่อง อาสาสมัคร เครือข่าย ออกประกาศแจ้งเฝ้าระวังดินถล่ม รายอำเภอ กรมทรัพยากรธรณี การแจ้งข่าวสารการเตือนภัยให้ ถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย กรมทรัพยากรธรณี จัดเวรยามเฝ้าระวังที่ ต้นน้ำ อาสาสมัคร เครือข่าย ผู้นำชุมชนแจ้งเตือนภัยพร้อม อพยพไปที่ปลอดภัย อาสาสมัคร เครือข่าย กำหนดจุดปลอดภัยให้ครบทุก พื้นที่เป้าหมาย กรมทรัพยากรธรณี โครงส ร้าง พื้นฐาน - - - - - ระบบที่มีอยู่เดิม D C N I ระบบเฉพาะ หน่วย ระบบในพื้นที่ระบบกลาง 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

7 ปกติวิกฤตพัฒนา อนุรักษ์ ซ่อมบำรุง บริหาร จัดการ พัฒนาระบบ BI, DSS พร้อม ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา xxx ล้านบาท พัฒนาระบบ BI, DSS พร้อม ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา xxx ล้านบาท วิเคราะ ห์และ คาดกา รณ์ ติดตาม และ เฝ้า ระวัง แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาส เกิดดินถล่มประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณี พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ระดับ อำเภอ กรมทรัพยากรธรณี- แบบจำลองพื้นที่อ่อนไหว ต่อการเกิดดินถล่มแบบพล วัติ กรมทรัพยากรธรณี, สสนก. พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ระดับ ตำบล กรมทรัพยากรธรณี การประเมินสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยดิน ถล่ม ได้ถึงระดับหมู่บ้าน กรม ทรัพยากร ธรณี แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณี แจ้งเตือนภัย แจ้งอพยพ ศภช.,กรมทรัพยากร ธรณี การแจ้งข่าวสารการเตือนภัยให้ถึง ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ศภช.,กรม ทรัพยากร ธรณี โครงส ร้าง พื้นฐาน ระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มอีก 18 หน่วยงาน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT พร้อมค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา 5 ล้านบาท - - - แผนงานพัฒนาเพิ่ม / พัฒนาใหม่ D C N I ระบบเฉพาะ หน่วย ระบบในพื้นที่ระบบกลาง 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 2 3

8 สรุปภาพรวมข้อเสนอแผนงาน โครงการ งบประมาณ หน่วย : ล้านบาท ประเภทงบรายจ่ายปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม งบลงทุน 5,000,00 0 -- งบดำเนินงาน --- - รวม 5,000,00 0 --


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอโครงการ ภายใต้กรอบแนวคิดการ พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุน การตัดสินใจ จัดทำโดย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google