งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
สมาชิกในกลุ่ม 1.นาย ธีวรา แสนคำวัง เลขที่ 30 2.นาย โยธิน จินาต้าว เลขที่ 31 3.นางสาว สิริกร คงสวัสดิ์ เลขที่ 32 4.นาย นพเก้า ศรีนวลขาว เลขที่ 33 5. นางสาว สิริยากร ไชยสมภาร เลขที่ 34

2 หน่วยรับข้อมูลเข้า อุปกรณ์รับเข้าทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับเข้าที่ใช้กันส่วนใหญ่คือ แป้นพิมพ์ และ เมาส์ อุปกรณ์รับเข้ามีหลายประเภท 1.อุปกรณ์รับเข้าแบบกด เช่น แป้นพิมพ์ 2.อุปกรณ์รับเข้าแบบชี้ตำแหน่ง เช่น เมาส์ 3.อุปกรณ์รับเข้าแบบปากกา เช่น ปากกาแสง 4.อุปกรณ์รับเข้าแบบจอสัมผัส 5.อุปกรณ์รับเข้าแบบกราดตรวจ เช่น กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 6.อุปกรณ์รับเข้าแบบจำเสียง

3 หน่วยประมวลผลกลาง. ( Central Processing Unit : CPU )
หน่วยประมวลผลกลาง ( Central Processing Unit : CPU ) หน่วยประมวลผลกลางหรือไมโครโพรเซสเซอร์ของไมโครคอมพิวเตอร์ คือ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานหรือประมวลผล ตามชุดคำสั่งเครื่องจากซอฟต์แวร์ และมีหน้าที่นำคำสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำมาแปลความหมาย และกระทำตามคำสั่งพื้นฐานของไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งแทนด้วยรหัสเลขฐานสอง หน่วยประมวลผลกลาง มีส่วนประกอบ 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1.หน่วยควบคุม( Arithmetic and logic unit ) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน ควบคุมการเขียนอ่าน ข้อมูลระหว่างหน่วยความจำของซีพียู ควบคุมกลไกการทำงานทั้งหมดของระบบ ควบคุมจังหวะเวลา โดยมรสัญญาณนาฬิกาเป็นตัวกำหนดจังหวะการทำงาน 2.หน่วยคำนวณ( Control Unit ) เป็นหน่วยที่มีหน้าที่นำเอาข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสองมาประมวลผลทางคณิตศาสตร์และตรรกะ เช่น การบวก การลบ การเปรียบเทียบและการสลับตัวเลข เป็นต้น การคำนวณทำได้เร็วตามจังหวะการควบคุมของหน่วยควบคุม              

4 หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำที่ต่อกับหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยประมวลผลกลางสามารถใช้งานได้โดยตรงหน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลและชุดคำสั่งในระหว่างประมวลผลเมื่อปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลในหน่วยความจำนี้จะหายไปด้วย 1.หน่วยความจำจำที่ลบเลือนได้ (volatile mrmory) คือหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลไว้แล้ว หากไฟฟ้าดับคือไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้ กับวงจรหน่วยความจำ ข้อมูลที่เก็บไว้จะหายหมด 2.หน่วยความจำไม่ลบเลือน (nonvolatile memort) คือหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลได้ โดยไม่ขึ้นกับไฟฟ้าที่เลี้ยงวงจร

5 หน่วยความจำรอง ใช้เป็นหน่วยเพิ่มความจำให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นทำงานติดต่อกับหน่วยความจำหลักส่วนหน่วยความจำรองมีความจุมากและราคาถูกแต่เรียกหาข้อมูลช้ากว่าความจำหลักคือทำงานเศษหนึ่งส่วนพันวินาที หน่วยความจำรองที่ใช้กันส่วนใหญ่คือ 1ซีดีรอม 2แผ่นบันทึก 3ฮาร์ดดิสก์ 4ดีวีดี 5หน่วยความจำแบบแฟลช

6 หน้าที่ของหน่วยส่งออก
หน่วยส่งออก ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้จาการประมวลผลผลในรูปที่มนุษย์สามารถเข้าใจ อุปกรณ์ส่งออก ที่ใช้ใน ระบบคอมพิวเตอร์ ที่นิยมทั่วไป คือ จอภาพ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ส่งออกของคอมพิวเตอร์ยังมีอีกมากมา -จอภาพ -เครื่องพิมพ์


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google