งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสนเทศกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อ ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสนเทศกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อ ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารสนเทศกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อ ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบ สานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

3 การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษาที่เกิดจากการ ผสมผสานระหว่าง การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนา คุณภาพชีวิตได้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต

4 วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ การเกษตรอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสาร

5 สารสนเทศ INFORMATION

6 ความหมายที่ 1 ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริง เรื่องราว หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ความหมายที่ 2 ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ที่ผ่านการประมวลผล แล้ว มีความหมายสามารถ นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ

7 ตัวอย่าง นิสิตคะแนนคะแนน สูงสุด คะแนน ต่ำสุด คะแนน เฉลี่ย 16947 28 38 49 54 66 76 87

8 เทคนิค : การเข้าถึง การคัดเลือก ปัจจัยแวดล้อม : การใช้ประโยชน์ สารสนเทศ ปัญหาในการใช้ สารสนเทศ

9 Information is Power

10 สารสนเทศ ความสำคัญ 1. บุคคล / องค์กร 2. สังคม การเมือง การพัฒนา

11 สารสนเทศ ธรรมชาติของสารสนเทศ ( นฤมล ปราชโยธิน, ทวีศักดิ์ ก่ออนันตกูล และเปรมิน จินดาวิมล เลิศ. 2536 : 19 ) 1. ดำรงอยู่แล้วสูญสลาย 2. ถูกต้อง / ไม่ถูกต้อง มีคุณค่า / ไม่มีคุณค่า 3. ไม่เป็นกลาง 4. ไม่มีความสมบูรณ์รอบด้านในตัวเอง

12 สารสนเทศ ประเภทของสารสนเทศ ( ประภาวดี สืบสนธ์. 2543 : 13-15 ) 1. แหล่งกำเนิด สารสนเทศในหน่วยงาน และ สารสนเทศนอกหน่วยงาน 2. รูปแบบที่นำเสนอ วัสดุตีพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ ภาพวาด สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. สาขาความรู้ การบริหาร การบัญชี กฎหมาย วิทยาศาสตร์

13 สารสนเทศ ประเภทของสารสนเทศ ( ต่อ ) ( ประภาวดี สืบสนธ์. 2543 : 13-15 ) 4. การใช้และการถ่ายทอด สารสนเทศ know-why เน้นวิชาการ สารสนเทศ know-how เน้นเทคนิค สารสนเทศ show-how เน้นการปฏิบัติ สารสนเทศ know-who เน้นบุคคลโยงถึงแหล่ง 5. ลักษณะการผลิต สารสนเทศต้นแบบ สารสนเทศปรุงแต่ง

14 สารสนเทศ ลักษณะของสารสนเทศที่ดี 1. เข้าถึงง่าย 2. เนื้อหาสมบูรณ์ 3. มีความแม่นยำ 4. มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการ 5. ทันต่อเวลา 6. มีความชัดเจน 7. มีความยืดหยุ่น 8. สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ 9. ไม่ลำเอียง 10. ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้

15 สารสนเทศ การประเมินคุณค่าสารสนเทศ 1. ความน่าเชื่อถือของผู้จัดทำ (Authority/Creditability) 2. ความถูกต้องเที่ยงตรง (Accuracy) 3. ความตรงต่อวัตถุประสงค์ในการใช้งาน (Objecctivity) 4. กลุ่มเป้าหมาย / ระดับของสารสนเทศ (Intended audience/Level of information) 5. ความทันสมัย (Date of publication) 6. ความสะดวกในการใช้งาน (Ease of use)

16 การรู้สารสนเทศ Information Literacy ทักษะความรู้ความสามารถของบุคคล ที่จะบอกได้ว่าต้องการ สารสนเทศอะไร สามารถค้นหา ประเมิน และใช้สารสนเทศ ที่ได้มาอย่างมีประสิทธิภาพ

17 ผู้รู้สารสนเทศ Information Literate คุณลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ กำหนดความต้องการสารสนเทศของตนเองได้ เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ ประเมินสารสนเทศและแหล่ง ประมวล / สังเคราะห์ ใช้สารสนเทศได้ตรงวัตถุประสงค์ เข้าใจในบริบทของสารสนเทศในด้านต่าง ๆ

18 1. กำหนดสารสนเทศที่ต้องการได้ (Know) 2. เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้ (Access) 3. ประเมินสารสนเทศและแหล่งได้ (Evaluate) 4. ใช้สารสนเทศที่ต้องการได้ตามวัตถุประสงค์ (Use) 5. ใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฏหมาย (Ethical/Legal) มาตรฐานการรู้สารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt สารสนเทศกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อ ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google