งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสนเทศกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสนเทศกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารสนเทศกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

3 การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

4 วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์
การเกษตร อุตสาหกรรม ข้อมูลข่าวสาร

5 สารสนเทศ INFORMATION

6 ความหมายที่ 1 ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริง เรื่องราว หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ความหมายที่ 2 ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ที่ผ่านการประมวลผลแล้ว มีความหมายสามารถ นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ

7 ตัวอย่าง คะแนนต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย 1 6 9 4 7 2 8 3 5 นิสิต คะแนน
คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย 1 6 9 4 7 2 8 3 5

8 สารสนเทศ ปัญหาในการใช้สารสนเทศ
เทคนิค : การเข้าถึง การคัดเลือก ปัจจัยแวดล้อม : การใช้ประโยชน์

9 Information is Power

10 สารสนเทศ ความสำคัญ บุคคล/องค์กร สังคม การเมือง การพัฒนา

11 สารสนเทศ ธรรมชาติของสารสนเทศ (นฤมล ปราชโยธิน, ทวีศักดิ์ ก่ออนันตกูล และเปรมิน จินดาวิมลเลิศ : 19 ) ดำรงอยู่แล้วสูญสลาย ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง มีคุณค่า/ไม่มีคุณค่า ไม่เป็นกลาง ไม่มีความสมบูรณ์รอบด้านในตัวเอง

12 สารสนเทศ ประเภทของสารสนเทศ (ประภาวดี สืบสนธ์. 2543 : 13-15 )
แหล่งกำเนิด สารสนเทศในหน่วยงาน และ สารสนเทศนอกหน่วยงาน 2. รูปแบบที่นำเสนอ วัสดุตีพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ ภาพวาด สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. สาขาความรู้ การบริหาร การบัญชี กฎหมาย วิทยาศาสตร์

13 สารสนเทศ ประเภทของสารสนเทศ (ต่อ) (ประภาวดี สืบสนธ์. 2543 : 13-15 )
4. การใช้และการถ่ายทอด สารสนเทศ know-why เน้นวิชาการ สารสนเทศ know-how เน้นเทคนิค สารสนเทศ show-how เน้นการปฏิบัติ สารสนเทศ know-who เน้นบุคคลโยงถึงแหล่ง 5. ลักษณะการผลิต สารสนเทศต้นแบบ สารสนเทศปรุงแต่ง

14 สารสนเทศ ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
เข้าถึงง่าย เนื้อหาสมบูรณ์ มีความแม่นยำ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการ ทันต่อเวลา มีความชัดเจน มีความยืดหยุ่น สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ ไม่ลำเอียง ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้

15 สารสนเทศ การประเมินคุณค่าสารสนเทศ
ความน่าเชื่อถือของผู้จัดทำ (Authority/Creditability) ความถูกต้องเที่ยงตรง (Accuracy) ความตรงต่อวัตถุประสงค์ในการใช้งาน (Objecctivity) กลุ่มเป้าหมาย/ระดับของสารสนเทศ (Intended audience/Level of information) ความทันสมัย (Date of publication) ความสะดวกในการใช้งาน (Ease of use)

16 การรู้สารสนเทศ Information Literacy
ทักษะความรู้ความสามารถของบุคคล ที่จะบอกได้ว่าต้องการ สารสนเทศอะไร สามารถค้นหา ประเมิน และใช้สารสนเทศ ที่ได้มาอย่างมีประสิทธิภาพ

17 ผู้รู้สารสนเทศ Information Literate
คุณลักษณะของผู้รู้สารสนเทศ กำหนดความต้องการสารสนเทศของตนเองได้ เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ ประเมินสารสนเทศและแหล่ง ประมวล/สังเคราะห์ ใช้สารสนเทศได้ตรงวัตถุประสงค์ เข้าใจในบริบทของสารสนเทศในด้านต่าง ๆ

18 มาตรฐานการรู้สารสนเทศ
1.กำหนดสารสนเทศที่ต้องการได้ (Know) 2.เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้ (Access) 3.ประเมินสารสนเทศและแหล่งได้ (Evaluate) 4.ใช้สารสนเทศที่ต้องการได้ตามวัตถุประสงค์ (Use) 5.ใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฏหมาย (Ethical/Legal)


ดาวน์โหลด ppt สารสนเทศกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google