งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมกลุ่มย่อยผู้ปฏิบัติการ พยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลชุมชน อาจารย์ประจำกลุ่ม รศ. ดร. ชื่นชม เจริญยุทธ์ อ. ประณีตศิลป์ รพ. สันป่าตอง ประธานกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมกลุ่มย่อยผู้ปฏิบัติการ พยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลชุมชน อาจารย์ประจำกลุ่ม รศ. ดร. ชื่นชม เจริญยุทธ์ อ. ประณีตศิลป์ รพ. สันป่าตอง ประธานกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การประชุมกลุ่มย่อยผู้ปฏิบัติการ พยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลชุมชน อาจารย์ประจำกลุ่ม รศ. ดร. ชื่นชม เจริญยุทธ์ อ. ประณีตศิลป์ รพ. สันป่าตอง ประธานกลุ่ม นางอมรรัตน์ ลิ่มเฮง โรงพยาบาลหาดใหญ่ เลขานุการ นางสายฝน ตันตะโยธิน สอ. วัด คลองขวาง นนทบุรี และ สมาชิก 22 คน

3 สรุปประสบการณ์การพัฒนา บทบาท ( ขั้นตอน และ กระบวนการพัฒนาบทบาท ) นโยบายของโรงพยาบาลให้ทำงาน ชุมชน พัฒนาองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วย โรคหัวใจหลอดเลือด โรคเบาหวาน ผู้ป่วยเด็กและขยายเครือข่าย มีพี่เลี้ยง ได้แก่ พี่พยาบาลอาวุโส ประสานงานกับทีมดูแลผู้ป่วยทาง คลินิก สร้างทีมงาน สร้างการเรียนรู้ สร้าง การรับรู้ให้กับ ทีมพยาบาล

4 ปัจจัยสนับสนุน & อุปสรรค ใน การพัฒนาบทบาท + นโยบายของ ร. พ ที่กำหนดให้มีงานชุมชน และ มอบหมายให้มาทำงานนี้ + โรงพยาบาลให้การสนับสนุนมากขึ้น เช่น เพิ่ม จำนวนพยาบาล + ได้รับเงิน พตส. กลุ่ม 3 จึงเป็นที่สนใจ - ปัญหาคือกรอบขึ้นอยู่กับกลุ่มการพยาบาล แต่ ปฏิบัติงานจริงขึ้นอยู่กับแพทย์ - ถ้า APN ย้ายงานนี้จะสามารถดำเนินการต่อได้ หรือไม่ : เริ่มมีพยาบาลมาอยู่ประจำแล้ว และ เป็นงานนโยบาย - ปัญหา เพื่อนร่วมงานไม่เข้าใจ ชั้นสูง ชั้นต่ำ มี ปัญหาเยอะ ต้องทำความ เข้าใจกับเพื่อนร่วมงานมาก ๆ ตัวเองอ่อน อาวุโส ต้องอาศัยพี่เลี้ยงซึ่งเป็นพี่พยาบาลอาวุโส

5 กลยุทธ์ / วิธีการ ในการสร้างงาน ของผู้ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง – เลือกกลุ่มประชากรเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับนโยบายของ รัฐบาล จังหวัด โรงพยาบาล – เป้าหมายการทำงาน ไม่ใช่ ตำแหน่ง APN แต่มุ่งที่ผลลัพธ์ ที่จะเกิดกับผู้ป่วย

6 ผลลัพธ์ของการปฏิบัติบทบาท ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ต้องก่อให้เกิดการกำหนดระเบียบ กฎ หรือ นโยบายสาธารณะในชุมชนนั้น ๆ องค์กรส่วนท้องถิ่นตระหนัก และ รับผิดชอบต่อระบบสุขภาพในชุมชน ให้การสนับสนุนงบประมาณ การ ดำเนินงาน

7 วิธีการเผยแพร่ผลงานสู่สังคม วิชาชีพ ของผู้ปฏิบัติการ พยาบาลขั้นสูง นำเสนอเวทีระดับเขต ระดับประเทศ ตีพิมพ์ทางวารสารทางวิชาการใน ประเทศ เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ – ประชุม ผ่าน Web Blog : Go to know.org

8 การเตรียมจากหลักสูตรพยาบาลศา สตรมหาบัณฑิต ได้ช่วย ท่านในการพัฒนาบทบาทอย่างไร สอนให้เกิดเรียนรู้ตลอดเวลา คิดอย่างเป็นระบบ มีความอดทน เปิดมุมมองให้กว้าง และไกล มอง ได้หลายมุม หลายมิติ รวมทั้งทำให้ เราสามารถมองผ่านแว่นของ ทางการพยาบาลอย่างเข้าใจ บทบาทตนเองชัดเจนขึ้น

9 ( ต่อ ) พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้ องค์ความรู้ สถาบันการศึกษาสนับสนุน ส่งเสริม ติดตามหลังจบการศึกษา

10 แผนพัฒนาต่อไปในอนาคต เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ – ประชุม Website Career Ladder ต้องชัดเจน ต้องแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ สรุปให้เป็นรูปธรรมให้ได้ ต้องกำหนดแผนระยะ 1-3 ปี ต้องสร้างผลงานให้แตกต่าง เด่นชัด มากขึ้นกว่าเดิม ต้องคืนข้อมูลกลับให้ชุมชน เพื่อให้ เกิดความตระหนัก การมีส่วนร่วม การ พัฒนาที่ยั่งยืน อื่น ๆ

11 เข็ม APN ของเราเริ่มเคลื่อน และจะหยุดไม่ได้เหมือน นาฬิกาที่ต้องเดินตลอดเวลา สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การประชุมกลุ่มย่อยผู้ปฏิบัติการ พยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลชุมชน อาจารย์ประจำกลุ่ม รศ. ดร. ชื่นชม เจริญยุทธ์ อ. ประณีตศิลป์ รพ. สันป่าตอง ประธานกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google