งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมกลุ่มย่อยผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมกลุ่มย่อยผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การประชุมกลุ่มย่อยผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลชุมชน
การประชุมกลุ่มย่อยผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลชุมชน อาจารย์ประจำกลุ่ม รศ.ดร.ชื่นชม เจริญยุทธ์ อ.ประณีตศิลป์ รพ.สันป่าตอง ประธานกลุ่ม นางอมรรัตน์ ลิ่มเฮง โรงพยาบาลหาดใหญ่ เลขานุการ นางสายฝน ตันตะโยธิน สอ.วัดคลองขวาง นนทบุรี และสมาชิก 22 คน

3 สรุปประสบการณ์การพัฒนาบทบาท (ขั้นตอน และกระบวนการพัฒนาบทบาท)
สรุปประสบการณ์การพัฒนาบทบาท (ขั้นตอน และกระบวนการพัฒนาบทบาท) นโยบายของโรงพยาบาลให้ทำงานชุมชน พัฒนาองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือด โรคเบาหวาน ผู้ป่วยเด็กและขยายเครือข่าย มีพี่เลี้ยง ได้แก่ พี่พยาบาลอาวุโส ประสานงานกับทีมดูแลผู้ป่วยทางคลินิก สร้างทีมงาน สร้างการเรียนรู้ สร้างการรับรู้ให้กับ ทีมพยาบาล

4 ปัจจัยสนับสนุน & อุปสรรค ในการพัฒนาบทบาท
+นโยบายของ ร.พ ที่กำหนดให้มีงานชุมชน และมอบหมายให้มาทำงานนี้ +โรงพยาบาลให้การสนับสนุนมากขึ้น เช่น เพิ่มจำนวนพยาบาล +ได้รับเงิน พตส.กลุ่ม 3 จึงเป็นที่สนใจ -ปัญหาคือกรอบขึ้นอยู่กับกลุ่มการพยาบาล แต่ปฏิบัติงานจริงขึ้นอยู่กับแพทย์ -ถ้า APN ย้ายงานนี้จะสามารถดำเนินการต่อได้หรือไม่ : เริ่มมีพยาบาลมาอยู่ประจำแล้ว และเป็นงานนโยบาย -ปัญหา เพื่อนร่วมงานไม่เข้าใจ ชั้นสูง ชั้นต่ำ มีปัญหาเยอะ ต้องทำความ เข้าใจกับเพื่อนร่วมงานมาก ๆ ตัวเองอ่อนอาวุโส ต้องอาศัยพี่เลี้ยงซึ่งเป็นพี่พยาบาลอาวุโส

5 กลยุทธ์/ วิธีการ ในการสร้างงาน ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
เลือกกลุ่มประชากรเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จังหวัด โรงพยาบาล เป้าหมายการทำงาน ไม่ใช่ ตำแหน่ง APN แต่มุ่งที่ผลลัพธ์ที่จะเกิดกับผู้ป่วย

6 ผลลัพธ์ของการปฏิบัติบทบาท ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ต้องก่อให้เกิดการกำหนดระเบียบ กฎ หรือ นโยบายสาธารณะในชุมชนนั้น ๆ องค์กรส่วนท้องถิ่นตระหนัก และรับผิดชอบต่อระบบสุขภาพในชุมชน ให้การสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินงาน

7 วิธีการเผยแพร่ผลงานสู่สังคมวิชาชีพ ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
นำเสนอเวทีระดับเขต ระดับประเทศ ตีพิมพ์ทางวารสารทางวิชาการในประเทศ เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ – ประชุม ผ่าน Web Blog : Go to know .org

8 การเตรียมจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ได้ช่วยท่านในการพัฒนาบทบาทอย่างไร
สอนให้เกิดเรียนรู้ตลอดเวลา คิดอย่างเป็นระบบ มีความอดทน เปิดมุมมองให้กว้าง และไกล มองได้หลายมุม หลายมิติ รวมทั้งทำให้เราสามารถมองผ่านแว่นของทางการพยาบาลอย่างเข้าใจบทบาทตนเองชัดเจนขึ้น

9 (ต่อ) พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้องค์ความรู้
สถาบันการศึกษาสนับสนุน ส่งเสริม ติดตามหลังจบการศึกษา

10 แผนพัฒนาต่อไปในอนาคต
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ – ประชุม Website Career Ladder ต้องชัดเจน ต้องแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ สรุปให้เป็นรูปธรรมให้ได้ ต้องกำหนดแผนระยะ 1-3 ปี ต้องสร้างผลงานให้แตกต่าง เด่นชัด มากขึ้นกว่าเดิม ต้องคืนข้อมูลกลับให้ชุมชน เพื่อให้เกิดความตระหนัก การมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยั่งยืน อื่น ๆ

11 เข็ม APNของเราเริ่มเคลื่อนและจะหยุดไม่ได้เหมือนนาฬิกาที่ต้องเดินตลอดเวลา
สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การประชุมกลุ่มย่อยผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google