งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบทะเบียนราษฎร์ และ สถิติ ชีพ Civil Registration systems & Vital statistics บุญชัย กิจสนาโยธิน พบ. PhD.(Health Informatics) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบทะเบียนราษฎร์ และ สถิติ ชีพ Civil Registration systems & Vital statistics บุญชัย กิจสนาโยธิน พบ. PhD.(Health Informatics) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบทะเบียนราษฎร์ และ สถิติ ชีพ Civil Registration systems & Vital statistics บุญชัย กิจสนาโยธิน พบ. PhD.(Health Informatics) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 13 กรกฎาคม 2554 โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงแรม Asia Airport

2 Vital events การเกิด (Live birth) การตาย (Death) และสาเหตุ การตาย (Cause of death) ทารกตาย (Fetal death) การแต่งงาน การหย่าร้าง

3  1909: Monarchy (King Rama V); Western colonization period  the first registration law was enacted specified the preparation and maintenance of population registration and creation of birth and death registration.  1917, enforced births and deaths registration throughout the kingdom. Civil Registration System

4  1936: The democratic revolution  creation of a network of local registry office, acting registrars, laid down clear guidelines for the registration of birth, death, fetal death (for the first time)  1956 Comprehensive civil registration act  increased number of registration offices spreading over the entire country Civil Registration System

5  1972 Revise civil registration act (Military government)  appointment hierarchy of registration authorities  laid down clear procedures for vital registration  specified types of informants place and time for registration, forms, functions, responsibility of registrars, and other requirement for registration.  1982 the Population Identification Number Project. Start of the computerized population database. Civil Registration System

6 < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/10/2880314/slides/slide_6.jpg", "name": "<

7  National Authority: Bureau of Registration Administration Department of Local Administration, Ministry of Interior  Operates and maintains the data base for the entire population of the country, and issues identity cards and household booklets Civil Registration System

8 Citizen Identification Number  Citizen ID issues at the of birth registration  Called 13 Digits number  The number is needed when transact with government and many non government agencies:  getting free healthcare services  enrolling children to free education  asking for bank account.

9 Citizen Identification Card 1969-1986 Typing machine ID card 1987 – 1996 Computer Printout ID card Current Smart card type ID card

10 การเกิดมีชีพ (Live Birth) การเกิดมีชีพ ตามคำนิยามของ องค์การอนามัยโลก หมายถึง เด็กที่คลอดออกมาแล้วมีลม หายใจ ชีพจรเต้น มีการ เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ซึ่ง อาการแสดงเหล่านี้ บ่งชี้ว่ามีชีวิต โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่ ตั้งครรภ์

11

12 ระบบข้อมูลสถิติชีพ ของไทย  เริ่มมีการทำสถิติชีพในปี 2463  มีกองสถิติ กระทรวง สาธารณสุขในปี 2485  ปี 2546 ปรับโครงสร้าง กระทรวง เกิดสำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ กลุ่มภาระกิจ ด้านข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ สุขภาพ

13 Ministry of Interior Central Registry Ministry of Public Health Compile, code, validate and process statistics Provincial Health offices MOI Local Register Copy Birth/ Death list Aggregated report by Province Hospitals Send copy of death certificates Printed Annual Vital statistics report Copy birth/death list for validation สถิติชีพก่อนปี 2539

14 Weakness of the systems  Discrepancy of birth/death counts between report from provincial health offices and MOI central registry  Not timely: report lag time 2-3 years  Cannot validate cause of death  Need a lot of data entry personnel to enter data from hospital’s death certificate

15 Streamline vital event data between MOI & MOPH 1996, The Ministry of Public Health has signed an agreement with the Department of Local Administration, Ministry of Interior, regarding utilization of data in the central registration database of the administration, in order to reduce redundancy of birth, death data. The Department of Local Administration, Ministry of Interior, will send the data relevant to death of all the persons who have been registered birth, dead from the central registration database to the Office of Permanent Secretary of the Ministry of Public Health.

16 Flow of vital event registration Death inside hospital Death outside hospital Death certificate by doctorDeath notification by village head Death registration at district office or municipality Ministry of Interior ICD-10 coding at MoPH (BPS) 40% 60% Medical death certificate form (In-hospital) with COD Death notification form (Non-hospital) with COD On-line system Electronic file transfer monthly

17

18 สถิติชีพหลังปี 2539 สำนักง าน บริหาร การ ทะเบีย น Ministry of Interior Central Registry กระทรวง สาธารณสุข Ministry of Public Health Provincial Health offices Report statistics back to provinces Hospitals Web entry death certificates (start 2006) สถิติชีพ Printed/ Web Vital statistics report Electronic files Compile, code, validate and process statistics สปสช. National Health Security Office สปสช. National Health Security Office Web entry Birth certificate (Start 2010) Data Sync.

19 ข้อมูลในใบแจ้งเกิด วันเกิด สถานที่เกิด ข้อมูลพ่อ แม่ และผู้ทำคลอด ข้อมูลเกี่ยวกับการคลอด – ลำดับการท้อง, จำนวนทารก, อายุครรภ์ – วิธีคลอด ภาวะแทรกซ้อน – การเจ็บป่วยของแม่ ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก – เพศ – น้ำหนักแรกคลอด

20 การใช้ประโยชน์ข้อมูลการเกิดหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ ใช้ในการนำไปอ้างอิงและเผยแพร่ จัดทำ คลังข้อมูลสถิติสุขภาพ เพื่อการสืบค้น กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานสถิติ แห่งชาติ เพื่อพัฒนาและวิเคราะห์รายงานการเฝ้า ระวังการตั้งครรภ์และคลอดในวัยรุ่น (10-19 ปี ) และสถานการณ์ด้านการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ติดตามการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรก เกิด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินงาน โครงการเผ้าระวังและติดตามผล กระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อสุขภาพและ ระบบสุขภาพ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ ระหว่างประเทศ (IHPP) ดำเนินโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและ ตัวชี้วัด ด้านความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก สำนักงานกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว สถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทารกนำ้หนักน้อย กว่า 2500 กรัม หน่วยงานด้านสาธารณสุข และสังคม


ดาวน์โหลด ppt ระบบทะเบียนราษฎร์ และ สถิติ ชีพ Civil Registration systems & Vital statistics บุญชัย กิจสนาโยธิน พบ. PhD.(Health Informatics) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google