งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ อย่างง่าย Simple Linear Correlation AnalysisBy Mr.Wuttigrai Boonkum Dept.Animal Science Fac.Agriculture Khon Kaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ อย่างง่าย Simple Linear Correlation AnalysisBy Mr.Wuttigrai Boonkum Dept.Animal Science Fac.Agriculture Khon Kaen University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ อย่างง่าย Simple Linear Correlation AnalysisBy Mr.Wuttigrai Boonkum Dept.Animal Science Fac.Agriculture Khon Kaen University

2 สัญญลักษณ์ r = สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X และ Y ของตัวอย่าง  = สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X และ Y ของตัวอย่าง การตั้งสมมุติฐาน H 0 :  = 0 H A :   0

3 สหสัมพั นธ์ (correl ation ) ความหมายของค่าสหสัมพันธ์ สห = ร่วมกันหรือด้วยกันสัมพันธ์ = ความเกี่ยวข้องกัน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรที่ เป็นเชิงปริมาณ X1 = ความสูง X2 = น้ำหนักตัว X = ปริมาณ ไข่ Y = น้ำหนัก ขา

4 ความหมายของสหสัมพันธ์ เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปร 2 ตัวแปร ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อมูลที่มี ความต่อเนื่อง โดยค่าสหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ---- > +1

5 รูปกราฟของสหสัมพันธ์ เส้นตรง linear ไม่เป็นเส้นตรง non-linear เรียกกราฟลักษณะนี้ว่า scatter diagram

6 ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย X1 X2 +1 X1 X2 +0.5 X1 X2 +0.2 X1 X2 X1 X2 -0.2 X1 X2 -0.85

7 ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย X1 X2 0 X1 X2 0 X1 X2 0

8 ค่าสหสัมพันธ์มี 2 แบบ คือ ค่าสหสัมพันธ์มี 2 แบบ คือ สหสัมพันธ์ในเชิงบวก Positive correlation สหสัมพันธ์ในเชิงลบ Negative correlation X1X2X1X2 ตัวอย่าง : น้ำหนัก vs ส่วนสูง ขนาดเต้านม vs ปริมาณน้ำนม ขนาดเต้านม vs ปริมาณน้ำนม ความยาวของลำตัว vs จำนวนลูก ตัวอย่าง : น้ำหนักไข่ vs ปริมาณไข่ % ไขมันนม vs ปริมาณน้ำนม

9  โดยทั่วไปค่าสหสัมพันธ์จะมีค่าอยู่ในช่วง -1 ถึง +1 เครื่องหมาย + แสดงว่าตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง เดียวกัน เครื่องหมาย + แสดงว่าตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง เดียวกัน เครื่องหมาย - แสดงว่าตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง ตรงกันข้ามกัน เครื่องหมาย - แสดงว่าตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง ตรงกันข้ามกัน หากค่าสหสัมพันธ์ = +1 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์อย่าง สมบูรณ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากค่าสหสัมพันธ์ = +1 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์อย่าง สมบูรณ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากค่าสหสัมพันธ์ = -1 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์ แต่เป็นในทิศทางตรงกันข้าม หากค่าสหสัมพันธ์ = -1 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์ แต่เป็นในทิศทางตรงกันข้าม หากค่าสหสัมพันธ์ = 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กัน หากค่าสหสัมพันธ์ = 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กัน การจัดกลุ่มค่าสหสัมพันธ์อย่างคร่าวๆ > 0.85 มีความสัมพันธ์สูง การจัดกลุ่มค่าสหสัมพันธ์อย่างคร่าวๆ > 0.85 มีความสัมพันธ์สูง 0.84 ----> 0.50 มี ความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง 0.84 ----> 0.50 มี ความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง 0.49 ----> 0.01 มี ความสัมพันธ์ต่ำ 0.49 ----> 0.01 มี ความสัมพันธ์ต่ำ ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย

10 การคำนวณ ดังนั้น รอบอกและน้ำหนักตัวเมื่อแรกเกิดของโคพื้นเมืองมีค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ +0.52 เนื่องจาก มีค่าเป็นบวก แสดงว่าทั้งสองตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ อย่างง่าย Simple Linear Correlation AnalysisBy Mr.Wuttigrai Boonkum Dept.Animal Science Fac.Agriculture Khon Kaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google