งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบ วิชาการอ่าน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเรื่อง การอ่าน อาจารย์จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบ วิชาการอ่าน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเรื่อง การอ่าน อาจารย์จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบ วิชาการอ่าน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเรื่อง การอ่าน อาจารย์จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์

2 ทักษะการอ่าน การอ่านเป็นทักษะการรับ สารอีกวิธีหนึ่งที่ผู้รับสารควร ฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะของ ตนให้ ดียิ่งขึ้น

3 ความหมายของการอ่าน การอ่าน คือ การแปล ความหมายของตัวอักษร เครื่องหมาย สัญลักษณ์ เครื่องสื่อความหมายต่างๆ ออกมาเป็นความคิด เพื่อที่ ผู้อ่านจะได้นำความคิดนั้นไป ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

4 1. การอ่านเป็นเครื่องมือใน การแสวงหาความรู้ 2. การอ่านช่วยทำให้เกิด ความเพลิดเพลิน 3. การอ่านช่วยสร้างเสริม บุคลิกภาพ

5 4. การอ่านเป็น กระบวนการหาความรู้ โดย ไม่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่น ทำให้ผู้อ่านหาความรู้ได้ ง่ายกว่าวิธีอื่น 5. การอ่านเป็นการพัฒนา ทักษะการส่งสาร ทั้งการพูดและการเขียน

6 1. อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ 2. อ่านเพื่อให้ความ เพลิดเพลินบันเทิงใจ 3. การอ่านเพื่อความซาบซึ้ง ในอรรถรสของภาษาไทย 4. อ่านเพื่อเหตุผลหา คำตอบในการตัดสินใจเพื่อ กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด

7 การอ่านแบ่งออกเป็น 2 ประเภท อ่านในใจอ่านออก เสียง

8 การอ่านในใจมี วัตถุประสงค์ในการจับ ใจความได้ถูกต้อง รวดเร็ว ผู้อ่านต้อง ฝึกฝนการอ่านของตน โดยอาศัยหลักเกณฑ์ คร่าวๆ ดังนี้

9 1. กำหนดระยะเวลาใน การอ่าน 2. การใช้สายตาเวลาอ่าน การใช้สายตามี ดังต่อไปนี้ - การจับตา - ช่วง สายตา - การย้อนกลับ - การ เปลี่ยนบรรทัด

10 3. ทดสอบความเข้าใจ โดยตั้งคำถามเป็นระยะๆ 4. หลีกเลี่ยงการทำปาก ขมุบขมิบในขณะที่อ่าน 5. ฝึกฝนการอ่านอย่าง สม่ำเสมอ

11 การอ่านออกเสียง คือ การเปล่งเสียงตาม ตัวอักษร ถ้อยคำ สัญลักษณ์ ออกมาอย่าง ชัดถ้อยชัดคำ

12 1. อ่านได้อย่างถูกต้อง 2. อ่านได้ชัดเจน 3. อ่านได้ต่อเนื่อง คล่องแคล่ว

13 1. ในการอ่านเพื่อศึกษา ต้องอ่านอย่างละเอียด ใช้ ความพินิจพิจารณามาก 2. การอ่านเพื่อความ บันเทิง ผู้อ่านจะใช้วิธีการ อ่านผ่านๆ หรืออาจเลือก อ่านซ้ำในส่วนที่ตนพอใจก็ ได้

14 ผู้อ่านควรมีหลักเกณฑ์ในการอ่าน หนังสือดังต่อไปนี้ กำหนด เป้าหมาย ในการ อ่าน 1 1 สำรวจ ข้อมูล 2 2 สังเกต ส่วนประ กอบ 3 3 ลงมือ อ่าน อย่างมี สมาธิ 4 4 ตั้ง คำถาม ทบทวน เมื่ออ่าน จบ 5 5

15 1. อ่านสิ่งซึ่ง ยากและ ผู้อ่านขาด ความรู้ พื้นฐานใน การอ่าน ภาพคนนั่งอ่านหนังสือ คณิตศาสตร์ หน้าตางงๆ

16 2. อ่านไม่ คล่อง เนื่องจากขาด การฝึกฝน

17 3. ขาดสมาธิ ในการอ่าน อาจ เนื่องมาจาก สภาพ สิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆ ภาพคนนั่งเหงื่อตกมือถือหนังสือ

18 4. สุขภาพไม่ดี ทั้งทางกาย และทางจิตใจ เช่น หงุดหงิด สายตาสั้นมาก


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบ วิชาการอ่าน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเรื่อง การอ่าน อาจารย์จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google