งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cloze Test By Santana Intrarak Princess Chulabhorn’s College Chonburi.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cloze Test By Santana Intrarak Princess Chulabhorn’s College Chonburi."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cloze Test By Santana Intrarak Princess Chulabhorn’s College Chonburi

2 Strategies For Cloze Test เป็นแบบทดสอบ ความรู้เรื่อง Structure Idiom Reading Skill Vocabulary กลยุทธ์ในการทำข้อสอบ Cloze 1. อ่านคร่าวๆ เพื่อรู้รายละเอียดเบื้องต้นว่าเป็นเรื่องอะไร ทีละย่อหน้า 2. สังเกต Connectors หรือ Connectives ว่าเป็นการบอกความ สัมพันธ์ชนิดใด 3. จับ Sense ของเนื้อเรื่องให้ได้ว่าเป็นชิงบวกหรือลบ 4. คำศัพท์ถ้าไม่ได้ ไม่เป็นไร เพราะเขาไม่ถามเราตรงๆ ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้ - ดู Context ก็คือ เนื้อความรอบๆข้างว่าไปในทางใด - สังเกตตัวบ่งชี้ เช่น and/ both and/ not only..but also/ neither..nor/ either…or

3 - ถ้าแปลไม่ได้จริงๆ ให้ทับศัพท์ไปเลย ข้อสังเกต 1. มองซ้ายขวา หน้าหลัง บนล่าง 2. อย่าเพิ่งรีบตอบเมื่อเห็นช่องว่าง บางทีคำตอบ อาจอยู่ในประโยคถัดมา สรุปกลวิธีในการหาคำตอบของข้อสอบ Cloze 1. อ่านข้อความทีละย่อหน้าเนื่องจากข้อสอบชนิดนี้จะเว้นว่างเป็นช่วงๆ ทำให้เข้าใจยาก จึงควรอ่านทีละย่อหน้า เพื่อรู้เรื่องคร่าวๆ 2. อ่านเรื่องทั้งหมด 1 หรือ 2 ครั้ง ถ้ายังไม่เข้าใจเรื่อง 3. เมื่อต้องการหาคำมาเติม ให้พิจารณาข้อความแวดล้อม Context ท ี่มาข้างหน้า และข้างหลัง 4. ค ำทางไวยากรณ์ แ ละคำเชื่อมต่างๆ ม ีส่วนช่วยในการพิจารณาเลือกคำที่จะนำ ไปเติม


ดาวน์โหลด ppt Cloze Test By Santana Intrarak Princess Chulabhorn’s College Chonburi.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google