งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย(1) เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย และลักษณะทางกายภาพ สังคมวัฒนธรรมภาคเหนือ จัดกิจการรมการเรียนรู้โดย ครูจงกล กลางชล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่สร้างสรรค์ลักษณะสังคม วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค ของประเทศไทย

3 ของประเทศไทยที่ตั้ง พรมแดน ขนาด การแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์
3 สาระการเรียนรู้ ลักษณะทางกายภาพ ของประเทศไทยที่ตั้ง พรมแดน ขนาด การแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์

4 กิจกรรม ให้นักเรียนศึกษาแผนที่ประเทศ
4 กิจกรรม ให้นักเรียนศึกษาแผนที่ประเทศ ไทยที่เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพแล้วอธิบายตามหัวข้อต่อไปนี้ ที่ตั้ง พรมแดน ขนาด

5 ทิศเหนือ ติดต่อกับ……………………. ………………………………………………………
5 ทิศเหนือ ติดต่อกับ……………………. ……………………………………………………… ทิศตะวันออก……………………………. …………………….. ……………………………. ทิศใต้…………………………………………. ทิศตะวันตก …………………

6 พรมแดน …………………………………… …………………………………………………….. ขนาด ………………………. ……………….
6 พรมแดน …………………………………… …………………………………………………….. ขนาด ………………………. ………………. …………………………………………………… …………………………………………………….

7 และร่วมกันสรุปได้ว่า
7 และร่วมกันสรุปได้ว่า ประเทศไทยตั้งอยู่ ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นดินแดน ที่อยู่ระหว่างสองคาบสมุทรคือ ตอนเหนือ มีคาบสมุทรอินโดจีน ตอนใต้ มีความสมุทรมลายู

8 การแบ่งภาคภูมิศาสตร์
8 การแบ่งภาคภูมิศาสตร์ ของประเทศไทย คณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติแบ่งภาคภูมิศาสตร์ของประเทศไทยออกเป็น 6 ภาค

9 - ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐานวิทยา - ภูมิอากาศ - พืชพรรณธรรมชาติ
9 1.หลักเกณฑ์ทางกายภาพ - ลักษณะภูมิประเทศ - ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐานวิทยา - ภูมิอากาศ - พืชพรรณธรรมชาติ

10 2.หลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม
10 2.หลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม - ลักษณะประชากร - เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม - สภาพสังคม เศรษฐกิจ - ขนบธรรมเนียมประเพณี

11 วิชาการทางภูมิศาสตร์ และหลักฐานอย่างอื่น
11 3. หลักเกณฑ์ทางเอกสาร วิชาการทางภูมิศาสตร์ และหลักฐานอย่างอื่น การนำผลงานของผู้ที่เคย ทำการศึกษาและค้นคว้าไว้แล้ว มาประกอบการพิจารณา

12 ภาคทางภูมิศาสตร์ของ ประเทศไทย
12 ภาคทางภูมิศาสตร์ของ ประเทศไทย

13 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพ สังคมและวัฒนธรรมภาคเหนือ
13 นำเสนอความรู้ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพ สังคมและวัฒนธรรมภาคเหนือ โดย ชั้นม.4/3

14 เติมให้เต็ม ลักษณะทางกายภาพ และสังคมวัฒนธรรม ของภาคเหนือ
14 เติมให้เต็ม สาระการเรียนรู้ ลักษณะทางกายภาพ และสังคมวัฒนธรรม ของภาคเหนือ

15 ลักษณะทางกายภาพ มีเนื้อที่ประมาณ 93,690.85 ตร.กม. ประกอบด้วย 9 จังหวัด
15 ลักษณะทางกายภาพ 1. ขนาด มีเนื้อที่ประมาณ 93, ตร.กม. ประกอบด้วย 9 จังหวัด

16 2. อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ………………………... ทิศตะวันออก………………….
16 2. อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ………………………... ทิศตะวันออก…………………. ทิศตะวันตก ………………….. ทิศใต้……………………………...

17 โครงสร้างทางธรณีวิทยา - ภูมิประเทศแบบภูเขา ทอดตัวในแนว เหนือ - ใต้
17 3. ลักษณะภูมิประเทศ และ โครงสร้างทางธรณีวิทยา - ภูมิประเทศแบบภูเขา ทอดตัวในแนว เหนือ - ใต้

18 อุณหภูมิเฉลี่ยประจำปีประมาณ 26.5 องศาเซลเซียส
18 4. ลักษณะภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ยประจำปีประมาณ 26.5 องศาเซลเซียส

19 5.ทรัพยากรธรรมชาติ - ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ
19 5.ทรัพยากรธรรมชาติ - ทรัพยากรดิน (แอลฟิซอลส์ เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ อัลฟิซอลส์ ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ) ทรัพยากรน้ำ (มีความอุดมสมบูรณ์ )

20 1) แม่น้ำลำธาร แม่น้ำในภาคเหนือแบ่งตาม ลักษณะการไหลไปรวมกับแม่น้ำ
20 1) แม่น้ำลำธาร แม่น้ำในภาคเหนือแบ่งตาม ลักษณะการไหลไปรวมกับแม่น้ำ สายใหญ่ได้ 3 ระบบได้แก่

21 1. ระบบแม่น้ำที่ไหลลงสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา 2. ระบบแม่น้ำที่ไหลลงสู่
21 1. ระบบแม่น้ำที่ไหลลงสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา 2. ระบบแม่น้ำที่ไหลลงสู่ แม่น้ำโขง 3. ระบบแม่น้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำ สาละวิน

22 22 - ทรัพยากรป่าไม้ ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าไม้ผลัดใบ

23 20 23 - ทรัพยากรแร่ แร่โลหะ อโลหะ แร่รัตนชาติ

24 1.ประชากร สังคมและวัฒนธรรม มีมากเป็นอันดับ4
24 สังคมและวัฒนธรรม 1.ประชากร มีมากเป็นอันดับ4 ตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบลุ่มน้ำ ระหว่างหุบเขา

25 (กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบ) -สังคมชาวเขา
25 - สังคมเมือง (กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบ) -สังคมชาวเขา (กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเขตที่สูง หรือภูเขา) (กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเขตที่สูง หรือภูเขา)

26 1) การเพาะปลูก 2) การเลี้ยงสัตว์ 3) การทำป่าไม้ 4) การประมง
26 การประกอบอาชีพ 1) การเพาะปลูก 2) การเลี้ยงสัตว์ 3) การทำป่าไม้ 4) การประมง

27 27 5) การทำเหมืองแร่ 6) การอุตสาหกรรม 7) การค้าและการบริการ

28 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและ สังคมวัฒนธรรมของกลาง
28 พบกันใหม่ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและ สังคมวัฒนธรรมของกลาง


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google