งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตรูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่สร้างสรรค์ลักษณะสังคม วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค ของประเทศไทย 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตรูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่สร้างสรรค์ลักษณะสังคม วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค ของประเทศไทย 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตรูจงกล กลางชล 1

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่สร้างสรรค์ลักษณะสังคม วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค ของประเทศไทย 2

3 ตรูจงกล กลางชล สาระการเรียนรู้ 3

4 ตรูจงกล กลางชล ให้นักเรียนศึกษาแผน ที่ประเทศ ไทยที่เกี่ยวกับลักษณะ ทางกายภาพแล้ว อธิบายตามหัวข้อ ต่อไปนี้ ที่ตั้ง พรมแดน ขนาด 4 กิจกรร ม

5 ตรูจงกล กลางชล ทิศเหนือ ติดต่อกับ ……………………. ……………………………………………………… ทิศตะวันออก ……………………………. …………………….. ……………………………. ทิศใต้ …………………………………………. ทิศตะวันตก ………………… 5

6 ตรูจงกล กลางชล พรมแดน …………………………………… …………………………………………………….. ขนาด ………………………. ………………. …………………………………………………… ……………………………………………………. 6

7 ตรูจงกล กลางชล และร่วมกันสรุปได้ว่า ประเทศไทยตั้งอยู่ 7 ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นดินแดน ที่อยู่ระหว่างสองคาบสมุทรคือ ตอนเหนือ มีคาบสมุทรอินโดจีน ตอนใต้ มีความสมุทรมลายู

8 ตรูจงกล กลางชล 8 คณะกรรมการ ภูมิศาสตร์แห่งชาติแบ่ง ภาคภูมิศาสตร์ของ ประเทศไทยออกเป็น 6 ภาค

9 ตรูจงกล กลางชล - ลักษณะภูมิประเทศ - ธรณีวิทยา ธรณี สัณฐานวิทยา - ภูมิอากาศ - พืชพรรณ ธรรมชาติ 9

10 ตรูจงกล กลางชล - ลักษณะประชากร - เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม - สภาพสังคม เศรษฐกิจ - ขนบธรรมเนียมประเพณี 1010

11 ตรูจงกล กลางชล การนำผลงานของผู้ที่เคย ทำการศึกษาและค้นคว้าไว้แล้ว มาประกอบการพิจารณา 1 3. หลักเกณฑ์ทาง เอกสาร วิชาการทาง ภูมิศาสตร์ และหลักฐาน อย่างอื่น

12 ตรูจงกล กลางชล 1212

13 13

14 ตรูจงกล กลางชล เติมให้เต็ม 1414 ลักษณะทางกายภาพ และสังคมวัฒนธรรม ของภาคเหนือ

15 ตรูจงกล กลางชล 15 มีเนื้อที่ประมาณ 93,690.85 ตร. กม. ประกอบด้วย 9 จังหวัด ลักษณะทางกายภาพ

16 ตรูจงกล กลางชล 16 2. อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ………………………... ทิศตะวันออก …………………. ทิศตะวันตก ………………….. ทิศใต้ ……………………………...

17 ตรูจงกล กลางชล 17 3. ลักษณะภูมิประเทศ และ โครงสร้างทางธรณีวิทยา - ภูมิประเทศแบบภูเขา ทอดตัวในแนว เหนือ - ใต้

18 ตรูจงกล กลางชล 18 อุณหภูมิเฉลี่ยประจำปีประมาณ 26.5 องศาเซลเซียส 4. ลักษณะภูมิอากาศ

19 ตรูจงกล กลางชล 1919 5. ทรัพยากรธรรมชาติ - ทรัพยากรดิน ( แอลฟิซอลส์ เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ อัลฟิซอลส์ ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ) - ทรัพยากรน้ำ ( มีความอุดมสมบูรณ์ )

20 ตรูจงกล กลางชล 20 1) แม่น้ำลำธาร แม่น้ำในภาคเหนือแบ่งตาม ลักษณะการไหลไปรวมกับแม่น้ำ สายใหญ่ได้ 3 ระบบได้แก่

21 ตรูจงกล กลางชล 21 1. ระบบแม่น้ำที่ไหลลงสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา 2. ระบบแม่น้ำที่ไหลลงสู่ แม่น้ำโขง 3. ระบบแม่น้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำ สาละวิน

22 ตรูจงกล กลางชล - ทรัพยากรป่าไม้ 22 ป่าไม้ผลัดใบ ป่าดิบเขา ป่าสน เขา

23 ตรูจงกล กลางชล 20 - ทรัพยากร แร่ แร่โลหะ อโลหะ แร่รัตนชาติ 23

24 ตรูจงกล กลางชล 24 มีมากเป็น อันดับ 4 ตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ ราบลุ่มน้ำ ระหว่างหุบเขา สังคมและวัฒนธรรม 1. ประชากร

25 ตรูจงกล กลางชล - สังคมเมือง ( กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเขตที่ราบ ) - สังคมชาวเขา ( กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเขตที่สูง หรือภูเขา ) ( กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ ในเขตที่สูง หรือภูเขา ) 25

26 ตรูจงกล กลางชล 1) การเพาะปลูก 2) การเลี้ยงสัตว์ 3) การทำป่าไม้ 4) การประมง การประกอบอาชีพ 26

27 ตรูจงกล กลางชล 5) การทำเหมืองแร่ 6) การอุตสาหกรรม 7) การค้าและการบริการ 27

28 ตรูจงกล กลางชล พบกันใหม่ เรื่อง ลักษณะทาง กายภาพและ สังคมวัฒนธรรม ของกลาง 28


ดาวน์โหลด ppt ตรูจงกล กลางชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่สร้างสรรค์ลักษณะสังคม วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค ของประเทศไทย 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google