งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำแนะนำจากงาน ทะเบียนนิสิตฯ สำหรับนิสิต หลักสูตร กศ. บ. 5 ปี ปีการศึกษา 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำแนะนำจากงาน ทะเบียนนิสิตฯ สำหรับนิสิต หลักสูตร กศ. บ. 5 ปี ปีการศึกษา 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำแนะนำจากงาน ทะเบียนนิสิตฯ สำหรับนิสิต หลักสูตร กศ. บ. 5 ปี ปีการศึกษา 2556

2 คำแนะนำจากงาน ทะเบียนฯ 1. เรื่องลงทะเบียนเรียน วิชา ED592 2. แจ้งจบการศึกษา ภาค เรียนที่ 2/2556 3. การขอใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู

3 แผนการเรียน สำหรับนิสิตรหัส 51 ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ED 561 การ ปฏิบัติการสอนและ ฝึกประสบการณ์ ลงทะเบียนฯ + ชำระเงินฯ ไม่ต้อง ลงทะเบียนฯ ชำระเงินฯ อย่าง เดียว รวม 12 หน่วยกิต ผลการเรียน IP ผลการเรียน A, B, C, D, E x x

4 แผนการเรียน นิสิตรหัส 52 ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ED 591 การ ปฏิบัติการสอนและ ประสบการณ์ วิชาชีพ 1 6(0-12- 6) ลงทะเบียนฯ + ชำระเงินฯ ED 592 การ ปฏิบัติการสอนและ ประสบการณ์ วิชาชีพ 2 6(0-12- 6) ลงทะเบียนฯ + ชำระเงินฯ รวม 6 หน่วยกิต ผลการเรียน A, B, C, D, E

5 แผนการเรียน กรณีนิสิตขอถอน วิชา หรือ ติด E ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2556 ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2556 ถ้านิสิตขอถอนวิชา (W) ED 591 หรือ ติด E ในภาคเรียนนี้ นิสิตต้อง ลงทะเบียนเรียน วิชา ED 591 ใน ภาคเรียนนี้อีกครั้ง ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2557 ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2557 นิสิตลงทะเบียน เรียน วิชา ED 592 ใน ภาคเรียนนี้

6 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรม เนียนฯ ( รอบ 1) 23-28 กันยายน 2556 ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรม เนียนฯ ( รอบ 2) 4-9 พฤศจิกายน 2556

7 การแจ้งจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 18 พ. ย. 2556 -13 ม. ค.255 7 1. แจ้งจบในระบบ Internet 2. พิมพ์เอกสารแจ้งจบ

8 การแจ้งจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 18 พ. ย. 2556 -13 ม. ค.255 7 3. รูปถ่ายสวมครุย สี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 4. ตัวแทนรวบรวมส่งที่กอง บริการฯ

9 การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ภาคเรียนที่ 2/2556 เริ่ม 9 พ. ย.-1 ธ. ค. 2556 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บ กองบริการฯ

10 การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ภาคเรียนที่ 2/2556 เริ่มหลัง 9 พ. ย.-1 ธ. ค. 2556 2. บันทึกข้อมูลในไฟล์ Excel ตั้งชื่อไฟล์ XX ชื่อ นามสกุล.xlsx XX = รหัส คณะ ตัวอย่าง FA สุชาวดี เพิ่มพร พิทักษ์.xlsx

11 การขอใบประกอบวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2556 18 พ. ย.-13 ม. ค. 2556 3. ไฟล์รูปถ่ายสวมครุย ชื่อ ไฟล์ ชื่อนามสกุลนิสิต.jpeg ขนาดไม่ใหญ่มาก 4. รวบรวมไฟล์ ข้อมูล + ไฟล์ รูป ใส่แผ่นซีดี ส่งที่กอง บริการฯ มีข้อสงสัยโทร. 02 649 5720

12 การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ภาคเรียนที่ 2/2556 ขั้นตอนดังนี้ 1. นิสิตกรอกข้อมูลและส่งไฟล์ + รูปถ่ายที่กอง บริการฯ 2. กองบริการฯ บันทึกข้อมูลที่เว็บไซต์ คุรุสภา 3. นิสิตชำระเงินค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับละ 500 บาท พิมพ์เอกสารได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา http://www.ksp.or.th/service/ktb _payment.php

13 การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ภาคเรียนที่ 2/2556 ขั้นตอนดังนี้ 4. หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติสำเร็จ การศึกษา นิสิตขอใบรับรองปริญญา Transcript ( ฉบับสมบูรณ์ ) 5. นิสิตรับใบคำขอฯ ที่กองบริการฯ พร้อมแนบ สำเนาเอกสารสำคัญติดรูปถ่าย กองบริการฯ รวบรวมใบคำขอฯ ส่งคุรุสภาเพื่อตรวจคุณสมบัติ 6. คุรุสภาส่งบัตรพร้อมใบอนุญาตฯ มาให้ มหาวิทยาลัยฯ 7. นิสิตรับได้ที่คณะต้นสังกัด

14 สอบถามข้อมูล ประกาศนัดหมายต่างๆ ที่ facebook กองบริการการศึกษา ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt คำแนะนำจากงาน ทะเบียนนิสิตฯ สำหรับนิสิต หลักสูตร กศ. บ. 5 ปี ปีการศึกษา 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google