งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 6 มีนาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 6 มีนาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 6 มีนาคม 2555

2 หัวข้อการนำเสนอ รายงานผลการตรวจสภาพถนน ไร้ฝุ่น การคืนค้ำฯ ตามแนวทาง ฯ การตรวจสอบข้อมูลความ เสียหายจากอุทกภัย กับฐานข้อมูล สบร.

3 รายงานผลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น

4 สรุปโครงการที่เสียหายหนัก ของเดือนมกราคม 2555 จำนวนโครงการที่เสียหายหนักทั้งหมด 94 โครงการ จากที่ได้รับรายงาน 902 โครงการ กลุ่ม 1 ซ่อมแล้วเสร็จ 18โครงการ กลุ่ม 2 อยู่ระหว่างการซ่อมแซม 5โครงการ กลุ่ม 3 อยู่ระหว่างการรองบซ่อม 32โครงการ กลุ่ม 4 ยังไม่ได้ซ่อม 39 โครงการ

5 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.3064 - บ.บางหัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ทชจ.อ่างทอง * 2 สายแยก ทช.อท.4004 - บ.สามหน่อ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ทชจ.อ่างทอง 3 สายแยก ทช.สบ.4005 - บ.สวนมะเดื่อ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี สทช.ที่ 2 4 สายแยก ทล.3034 - บ.เขาดิน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ทชจ.สระบุรี 5 สายแยก ทล.202 - บ.โคกทม อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด ทชจ.ร้อยเอ็ด 6 สายแยก ทล.115 - บ.โคนเหนือ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ทชจ. กำแพงเพชร หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

6 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 7 สายแยก ทล.1280 - บ.บึงสำราญใหญ่ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ทชจ. กำแพงเพชร 8 สาย ทล.1 - บ.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ 9 สายแยก ทล.3233 - บ.ดอนรวก (ตอนที่ 1) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ทชจ.นครปฐม 10 สาย บ.รุ่งอรุณ - บ.ด่านเหนือ อ.กันทลักษณ์ จ.ศรีษะเกษ ทชจ.ศรีษะเกษ 11 สายแยก ทล.2095 - บ.โนนภูทอง (ตอนที่ 1) อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย สทช.ที่ 15 12 สายแยก ทล.22 - บ.หนองดินแดง อ.ปลาปาก จ.นครพนม สทช.ที่16

7 กลุ่มที่ 1 โครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 13 สายแยก ทล.2177 - บ.ดอนแดง อ.นาหว้า จ.นครพนม ทชจ.นครพนม 14 สายแยก ทล.118 - บ.ใหม่หมอกจ๋าม (ตอนที่ 4) อ. แม่สรวย จ.เชียงราย สทช.ที่17 15 สายแยก ทล.7 - แยก ทล.3138 อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี สบร. 16 สายแยก ทล.41 - บ.โพธิ์สาลี อ.สวี จ.ชุมพรสบร. 17 สายแยก ทล.311 - บ.ระนาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรีสกท. 18 สายแยก ทล.222 - บ.นาฮี อ.วานรนิวาส จ.สกลนครสกท.

8 สายแยก ทล.3064 - บ.บางหัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ทชจ.อ่างทอง ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

9 สายแยก ทช.สบ.4005 - บ.สวนมะเดื่อ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี สทช.ที่ 2 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

10 สายแยก ทล.3034 - บ.เขาดิน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ทชจ.สระบุรี ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

11 สายแยก ทล.202 - บ.โคกทม อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด ทชจ.ร้อยเอ็ด ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

12 สายแยก ทล.115 - บ.โคนเหนือ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ทชจ.กำแพงเพชร ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

13 สายแยก ทล.1280 - บ.บึงสำราญใหญ่ อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร ทชจ.กำแพงเพชร ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

14 สาย ทล.1 - บ.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

15 สายแยก ทล.3233 - บ.ดอนรวก (ตอนที่ 1) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ทชจ.นครปฐม ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

16 สายแยก ทล.2095 - บ.โนนภูทอง (ตอนที่ 1) อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย สทช.ที่ 15 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

17 สายแยก ทล.22 - บ.หนองดินแดง อ.ปลาปาก จ.นครพนม สทช.ที่ 16 ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

18 สายแยก ทล.2177 - บ.ดอนแดง อ.นาหว้า จ.นครพนม ทชจ. นครพนม ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

19 สายแยก ทล.7 - แยก ทล.3138 อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี สบร. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

20 สายแยก ทล.41 – บ.โพธิ์สาลี อ.สวี จ.ชุมพร สบร. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

21 สายแยก ทล.311 - บ.ระนาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี สกท. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

22 สายแยก ทล.222 - บ.นาฮี อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สกท. ก่อนการซ่อมแซม หลังการซ่อมแซม กลุ่ม 1 ภาพโครงการที่ซ่อมแล้วเสร็จ

23 กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.3438 - บ.ซากุระพัฒนา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สทช.ที่ 8 2 สายแยก ทล.1119 - บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ 3 สายแยก ทล.3233 - บ.ดอนรวก (ตอนที่ 2) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ทชจ.นครปฐม 4 สายแยก ทล.212 - บ.หนองมุม อ.ปากคาด จ.หนองคาย สทช.ที่ 15 5 สายแยก ทล.212 - บ.โนนสะแบง อ.ปากคาด จ.หนองคาย สทช.ที่ 15

24 สายแยก ทล.3438 - บ.ซากุระพัฒนา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สทช.ที่ 8 ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

25 สายแยก ทล.1119 - บ.สายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ ก่อนการซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม กลุ่ม 2 ภาพโครงการที่อยู่ระหว่าง การซ่อมแซม

26 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สายแยก ทล.32 - ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สทช.ที่1* 2 สายแยก ทล.3372 - บ.โพธิ์เอน อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ทชจ.อ่างทอง * 3 สายแยก ทล.3377 - บ.ชุมแสง อ.ท่าเรือ จ.ระยอง สทช.ที่3 * 4 สายแยก ทล.23 - บ.หัวดง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ดทชจ.ร้อยเอ็ด * 5 สายแยก ทล.23 - บ.สังข์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีทชจ.อุบลราชธานี * 6 สายบางกระแห - บ.คลองคาง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สทช.ที่8 * 7 สายแยก ทล.3320 - บ.ยางขาว อ.พะยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ สทช.ที่8 *

27 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 8 สายแยก ทล.1289 - บ.ประดาทอง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร สทช.ที่8 * 9 สาย บ.รายชะโด - บ.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตรสทช.ที่8 * 10 สาย บ.เนินขวาง - บ.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ทชจ.พิจิตร * 11 สายแยก ทล.21 - บ.บึงตะแบก (ตอนที่ 1) อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ทชจ.เพชรบูรณ์ * 12 สาย บ.วังทอง – บ.นาทชจ.สุโขทัย * 13 สายแยก ทล.105 - บ.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ทชจ.แม่ฮ่องสอน * 14 สายแยก ทล.108 - บ.สันติสุข อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ทชจ.แม่ฮ่องสอน *

28 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 15 สายแยก ทล.41 - บ.ฉวาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่11 * 16 สายแยก ทล.4016 - บ.กำแพงถม อ.พรมคีรี จ.นครศรีธรรมราช สทช.ที่11* 17 สายแยก ทล.41 - บ.แม่แขก อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 * 18 สายแยก ทล.401 - บ.ควนกลิ้ง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11* 19 สายแยก ทล.4012 - บ.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร ทชจ.ชุมพร * 20 สายแยก ทล.4013 - บ.บางคุระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช * 21 สาย บ.ปลายเส - บ.แพรกกลาง อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช *

29 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 22 สาย บ.นาบอน - บ.คลองกุย อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช * 23 สาย คอกวัว - ท่าเรือรี ม.9 อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ทชจ.นครศรีธรรมราช* 24 สาย บ.เขาหลัก - บ.คลองวาย อ.ไชยา จ.สุราษฎ์ธานี ทชจ.สุราษฎ์ธานี * 25 สายแยก ทล.4265 - สามแยกปลัดทวี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎ์ธานี ทชจ.สุราษฎ์ธานี * 26 สาย บ.ตือปิงลูโต๊ะ - บ.ไอร์จาดา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส สทช.ที่12 * 27 สาย บ.สะอาดไชยศรี - น้ำตกไทรย้อย อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ สทช.ที่16 * 28 สาย บ.แสนเจริญ - ดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงรายสทช.ที่17 *

30 กลุ่มที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่าง การรองบซ่อมแซม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 29 สายแยก ทล.305 - เลียบคลองสิบ ฝั่งตะวันออก อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี สบร. * 30 สายแยก ทล.3454 - บ.แค อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา สบร. * 31 สายแยก ทล.3473 - บ.ปางงู อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ สบร. * 32 สายแยก ทล.3461 - บ.แอล 23 (ตอนที่ 2) อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี สทช.ที่14 ** หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย * * หมายถึง โครงการที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในคลอง ชลประทาน

31 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 1 สาย บ.กระทุ่มมืด - บ.เจ้าเฟื่อง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี สทช.ที่ 1 2 สายแยก ทล.9 – วัดต้นเชือก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ทชจ.นนทบุรี 3 สายแยก ทล.3064 - บ.หัวตะพาน อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ทชจ.อ่างทอง 4 สายแยก ทล.2212 - บ.โค้งรถไฟ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2 5 สายแยก ทล.3196 - บ.หนองระแหง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2 6 สายแยก ทล.2224 - บ.หนองขันแตก อ.หนองแค จ.สระบุรี สทช.ที่ 2 7 สายแยก ทล.2340 - บ.ด่านไทร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี สทช.ที่ 2

32 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 8 สายแยก ทล.3213 - บ.พุน้อย อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท สทช.ที่ 2 9 สาย บ.โพธิ์หอม - บ.ห้วยชุมแสง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ทชจ.สิงห์บุรี 10 สายแยก ทช.พบ.4002 - บ้านหนองเสือ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ทชจ.เพชรบุรี 11 สาย บ.ทัพชุมพล - บ.ผาแดง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 12 สายแยก ทล.225 - จิกยาว (ตอนที่ 2) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ สทช.ที่ 8 13 สายแยก ทล.1145 - บ.โค้งบ้านใหม่ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์ 14 สายแยก ทล.1072 - บ.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ทชจ.นครสวรรค์

33 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 15 สายเทศบาลบ้านไร่ - บ.น้ำบ่า (ตอนที่ 1) อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ทชจ.อุทัยธานี 16 สายแยก ทล.3013 - บ.หนองชุมเห็ด อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ทชจ.อุทัยธานี 17 สาย บ.วังทอง - บ.นา อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ทชจ.สุโขทัย 18 สายแยก ทล.1141 - บ.ท่าวังพร้าว (ตอนที่ 2) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ สทช.ที่ 10 19 สาย บ.กะเปา - บ.ถ้ำผึ้ง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎ์ธานีสทช.ที่11 20 สายแยก ทล.41 - บ.ควนใหม่ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎ์ธานี สทช.ที่11 21 สายแยก ทล.323 - บ.ห้วยเสือ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ทชจ.กาญจนบุรี

34 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 22 สายแยก ทล.210 - บ.กุดกระสู้ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ทชจ.หนองบัวลำภู 23 สาย บ.ชาด - บ.โคกกลาง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์สทช.ที่ 16 24 สายแยก ทล.2289 - บ.ห้วยยาง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ สทช.ที่ 16 25 สาย บ.นาบอน - อ.คำม่วง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ทชจ.กาฬสินธุ์ 26 สายแยก ทล.227 - บ.โปร่งเชือก อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ทชจ.กาฬสินธุ์ 27 สายแยก ทล.2033 - บ.ด่านม่วงคำ อ.นาแก จ.นครพนม ทชจ.นครพนม 28 สายแยก ทล.118 - โครงการหลวงห้วยน้ำริน (ตอนที่ 3) อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สทช.ที่17

35 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 29 สายแยก ทล.4156 - บ.โคกคา (ตอนที่ 1) อ.เขาพนม จ.กระบี่ ทชจ.กระบี่ 30 สายแยก ทล.3211 - บ.หนองหอย อ.หันคา จ.ชัยนาท สบร. 31 สายแยก ทล.329 - บ.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา สบร. 32 สายแยก ทล.2055 - บ.ห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ สบร. 33 สายแยก ทล.201 - บ.ห้วยบง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สบร. 34 สายแยก ทล.219 - บ.ห้วยราช (ตอนที่ 1) อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สบร. 35 สายแยก ทล.103 - บ.สวนหลวง (ตอนที่ 1) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ สบร.

36 กลุ่มที่ 4 โครงการที่ยังไม่ได้ซ่อม (ต่อ) ที่ชื่อสายทางหน่วยงานรับผิดชอบ 36 สายแยก ทล.103 - บ.สวนหลวง (ตอนที่ 2) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ สบร. 37 สายแยก ทล.222 - บ.เหล่า อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สบร. 38 สายแยก ทล.4116 - บ.ไสส้าน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สกท. 39 สายแยก ทล.222 - บ.สามแยกขันอาสา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สกท.

37 สรุปการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น สรุปการรายงาน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 โครงการถนนไร้ฝุ่นก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 902 โครงการ ได้รับรายงานแล้ว จำนวน 902 โครงการ - ไม่พบความเสียหาย จำนวน 729 โครงการ คืนค้ำประกันสัญญาแล้วจำนวน 61 โครงการ - พบความเสียหายเล็กน้อย จำนวน 84 โครงการ - พบความเสียหายมาก จำนวน 89 โครงการ

38 แยกตามประเภทของผิวทาง ชนิดของผิวทางทั้งหมดปกติ เสียหาย เล็กน้อยมาก ผิวทาง Cape Seal 107 (100%) 92 (86%) 9 (8%) 6 (6%) ผิวทาง Asphaltic Concrete 730 (100%) 581 (80%) 71 (10%) 78 (10%) ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 65 (100%) 56 (86%) 4 (6%) 5 (8%) รวม902 (100%) 729 (81%) 84 (9%) 89 (10%)

39 สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายเล็กน้อย ระหว่างเดือน ม.ค. 55 กับ ก.พ. 55 เสียหายเล็กน้อยเพิ่มขึ้นมาใหม่ 33 โครงการ ซ่อมแซม แก้ไขแล้ว 34 โครงการ ยังไม่ได้ ซ่อมแซม/แก้ไข 51 โครงการ เสียหายเล็กน้อยใน เดือน ม.ค. 55 เปลี่ยนเป็นเสียหาย มากในเดือน ก.พ. 55 1 โครงการ มกราคม 55 เสียหาย เล็กน้อย 86 โครงการ (34+ 51 +1) กุมภาพันธ์ 55 เสียหาย เล็กน้อย 84 โครงการ (51 + 33 )

40 ซ่อมแซม แก้ไขแล้ว 18 โครงการ ยังไม่ได้ ซ่อมแซม/แก้ไข 76 โครงการ เสียหายเล็กน้อยในเดือน ม.ค. 55 เปลี่ยนเป็น เสียหายมากในเดือน ก.พ. 55 1 โครงการ มกราคม 55 เสียหายมาก 94 โครงการ (18 + 76) กุมภาพันธ์ 55 เสียหายมาก 89 โครงการ (76 + 12 + 1 ) เสียหายมากเพิ่มขึ้นมาใหม่ 12 โครงการ สรุปเปรียบเทียบข้อมูลถนนไร้ฝุ่นที่เสียหายมาก ระหว่างเดือน ม.ค. 55 กับ ก.พ. 55

41 เปรียบเทียบข้อมูลการตรวจสภาพถนนไร้ฝุ่น ตั้งแต่เดือน พ.ย. 53 ถึงเดือน ก.พ. 55 หมายเหตุ : เดือน พ. ย. 55 และเดือน ธ. ค. 55 ได้รับรายงานไม่ครบเนื่องจากเกิดอุทกภัย

42 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.9 - บ.คลองกำนันจิตร (ตอนที่ 1) ความเสียหายฝาบ่อพัก คสล. ชำรุดเสียหาย สาเหตุมีปริมาณการจราจรมาก การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.นนทบุรี

43 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สาย บ.บาโงมือซู - บ.ตือปิงลูโต๊ะ ความเสียหายคอสะพานถูกกัดเซาะ สาเหตุอุทกภัย การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว สทช.ที่ 12

44 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.228 - บ.กุดธาตุ ความเสียหายผิวจราจรแตกร้าว เป็นหลุมบ่อ สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.หนองบัวลำภู

45 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สาย บ.โนนแสวง - บ.วังแสง ความเสียหายผิวจราจรเป็นหลุมบ่อ สาเหตุ การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.อุดรธานี

46 ตัวอย่างภาพถ่ายถนนไร้ฝุ่น ที่เสียหายใหม่เพิ่มเติม สายแยก ทล.118 - บ.ใหม่หมอกจ๋าม (ตอนที่ 3) ความเสียหายดินสไลด์ สาเหตุ อุทกภัย การแจ้งซ่อมแจ้งซ่อมแล้ว ทชจ.เชียงราย

47 การคืนค้ำประกัน ตามแนวทาง ฯ

48 สรุปรายงานการคืนค้ำประกันสัญญา จำนวนโครงการที่ถึงกำหนดคืนค้ำประกันสัญญาจ้าง ในวันที่ 29 ก.พ. 2555 จำนวน 215 โครงการ สภาพปกติ 202โครงการ - คืนค้ำประกันสัญญาแล้ว 61โครงการ (ส่งเอกสารรายงานตามแบบฟอร์ม) 17โครงการ (คืนค้ำประกันก่อนได้รับหนังสือเวียน) 28โครงการ (ยังไม่ได้รับเอกสาร) 16โครงการ - ยังไม่ได้รับรายงาน142โครงการ สภาพเสียหายเล็กน้อย 9โครงการ สภาพเสียหายมาก 4โครงการ

49 ตัวอย่างเอกสาร การตรวจสภาพถนนก่อนการคืนค้ำประกันสัญญา

50 ตัวอย่างเอกสาร ภาพถ่ายการตรวจสภาพถนน ก่อนการคืนค้ำประกันสัญญา จุดเริ่มต้น โครงการ กม. 4+171 กม. 4+500 ภาพถ่ายตรวจคืนค้ำประกันสัญญา โครงการถนนไร้ฝุ่น สาย แยก ทล.33 – บ. ใต้ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 0.823 กิโลเมตร

51 ตัวอย่างเอกสาร ภาพถ่ายการตรวจสภาพถนน ก่อนการคืนค้ำประกันสัญญา ภาพถ่ายตรวจคืนค้ำประกันสัญญา โครงการถนนไร้ฝุ่น สาย แยก ทล.33 – บ. ใต้ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 0.823 กิโลเมตร จุดสิ้นสุด โครงการ กม. 4+994 ภาพระหว่าง การตรวจสภาพ

52 ตัวอย่างเอกสาร ภาพถ่ายการตรวจสภาพถนน ก่อนการคืนค้ำประกันสัญญา จากซ้ายไปขวา คนที่ 1 ตัวแทนผู้รับ จ้าง คนที่ 2,3,5 ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน คนที่ 4,7 ตัวแทน สนง. ทชจ. ปจ. คนที่ 6,8 ตัวแทน บ. KEC จำกัด

53 ข้อเสนอแนะจาก ผส.ทช.ที่ 4 แก้ไขข้อความในหนังสือแจ้งซ่อม แก้ไขเป็น “ ปัจจุบันใกล้ครบกำหนดระยะเวลารับประกัน ความชำรุดเสียหาย 2 ปี ” แก้ไขเป็น “ ปัจจุบันใกล้ครบกำหนดระยะเวลารับประกัน ความชำรุดเสียหาย 2 ปี ” ข้อความเดิม “ ปัจจุบันครบกำหนดระยะเวลารับประกัน ความชำรุดเสียหาย 2 ปี ”

54 การตรวจสอบข้อมูลความเสียหายจากอุทกภัย กับฐานข้อมูล สบร.

55 การตรวจสอบข้อมูลสายทางที่เสียหาย เนื่องจากอุทกภัย และอยู่ระหว่างรองบซ่อมแซมกับ สบร. สกท. แจ้ง สบร. ตรวจสอบ ความถูกต้อง วันที่ 8 ก. พ. 55

56 การตรวจสอบข้อมูลสายทางที่เสียหาย เนื่องจากอุทกภัย และอยู่ระหว่างรองบซ่อมแซมกับ สบร. สบร. ตรวจสอบ ความถูกต้อง และแจ้ง สกท. วันที่ 20 ก. พ. 55

57 การตรวจสอบข้อมูลสายทางที่เสียหาย เนื่องจากอุทกภัย และอยู่ระหว่างรองบซ่อมแซมกับ สบร. จำนวนข้อมูลที่ตรวจสอบ 44 สายทาง ถูกต้อง 23 สายทาง ไม่ถูกต้อง 21 สายทาง จำนวนข้อมูลที่ตรวจสอบ 44 สายทาง ถูกต้อง 23 สายทาง ไม่ถูกต้อง 21 สายทาง

58 การตรวจสอบข้อมูลสายทางที่เสียหาย เนื่องจากอุทกภัย และอยู่ระหว่างรองบซ่อมแซมกับ สบร. สกท. แจ้ง หน่วยดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูล

59 การตรวจสอบข้อมูลสายทางที่เสียหาย เนื่องจากอุทกภัย และอยู่ระหว่างรองบซ่อมแซมกับ สบร. ผลการตรวจสอบข้อมูลสาย ทาง 21 สายทาง ซ่อมโดยไม่ใช้งบฟื้นฟู ฯ 11 สายทาง แก้ไขข้อมูลกับ สบร. แล้ว 6 สายทาง อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง 4 สายทาง กับหน่วยดำเนินการ

60 การตรวจสอบข้อมูลสายทางที่เสียหาย เนื่องจากอุทกภัย และอยู่ระหว่างรองบซ่อมแซมกับ สบร. รายละเอียดผลการตรวจสอบข้อมูล สายทาง 21 สายทาง ซ่อมโดยไม่ใช้งบฟื้นฟู 11 สายทาง รหัสสาย ทาง ชื่อสายทางหน่วย ดำเนินการ สฎ.601 9 บ. กะเปา – บ. ถ้ำผึ้งสทช. ที่ 11 สฎ.202 9 แยก ทล.41 – บ. ควนใหม่สทช. ที่ 11 ชพ.504 6 แยก ทล.4012 – บ. แหลมทราย ทชจ. ชุมพร อท.402 0 แยก ทล.3064 – บ. ไผ่ดำทชจ. อ่างทอง นฐ.404 1 แยก ทล.3233 – บ. ดอน รวก ( ตอนที่ 1) ทชจ. นครปฐม

61 การตรวจสอบข้อมูลสายทางที่เสียหาย เนื่องจากอุทกภัย และอยู่ระหว่างรองบซ่อมแซมกับ สบร. รายละเอียดผลการตรวจสอบข้อมูล สายทาง 21 สายทาง ซ่อมโดยไม่ใช้งบฟื้นฟู 11 สายทาง ( ต่อ ) รหัสสาย ทาง ชื่อสายทางหน่วย ดำเนินการ - บ. ปลายเส - แพรกกลางทชจ. นครศรีธรรม ราช - บ. นาบอน – บ. คลองกุยทชจ. นครศรีธรรม ราช สฎ.405 9 แยก ทล.4265- สามแยก ปลัดทวี ทชจ. สุ ราษฎร์ธานี ชร.505 0 บ. แสนเจริญ - ดอยช้างสทช. ที่ 17 - แยก ทล.329 – บ. ท่าเรือสบร. นว.404 9 แยก ทล.3473 – บ. ปางงูสบร.

62 การตรวจสอบข้อมูลสายทางที่เสียหาย เนื่องจากอุทกภัย และอยู่ระหว่างรองบซ่อมแซมกับ สบร. แก้ไขข้อมูลกับ สบร. แล้ว 6 สายทาง รหัสสาย ทาง ชื่อสายทางหน่วย ดำเนินการ พจ.304 8 บ. รายชะโด – บ. รังนกสทช. ที่ 8 พจ.505 4 บ. เนินขวาง – บ. ไผ่ท่าโพทชจ. พิจิตร - คอกวัว – ท่าเรือรี ม.9 ทชจ. นครศรีธรรม ราช สท.605 8 บ. วังทอง – บ. นาทชจ. สุโขทัย อท.401 4 แยก ทล.6034 – บ. บาง หัก ทชจ. อ่างทอง นธ.603 8 บ. ตือปิงลูโต๊ะ – บ. ไอร์จา ดา สทช. ที่ 12 รายละเอียดผลการตรวจสอบข้อมูล สายทาง 21 สายทาง

63 การตรวจสอบข้อมูลสายทางที่เสียหาย เนื่องจากอุทกภัย และอยู่ระหว่างรองบซ่อมแซมกับ สบร. อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วย ดำเนินการ 4 สายทาง รหัสสาย ทาง ชื่อสายทางหน่วย ดำเนินการ ชร.305 1 แยก ทล.118 - โครงการ หลวงห้วยน้ำริน สทช. ที่ 17 อท.401 1 แยก ทล. 3064 – บ. หนองจิก ทชจ. อ่างทอง อท.502 3 แยก ทช. อท.4004 – บ. สามหน่อ ทชจ. อ่างทอง นฐ.404 1 แยก ทล.3233 – บ. ดอน รวก ( ตอนที่ 2) ทชจ. นครปฐม รายละเอียดผลการตรวจสอบข้อมูล สายทาง 21 สายทาง

64 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทโครงการถนนไร้ฝุ่น โดย สกท. 6 มีนาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google