งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิริยาภรณ์ สังขปรีชา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. พิชญ์ รัตน์ แสนไชยสุริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิริยาภรณ์ สังขปรีชา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. พิชญ์ รัตน์ แสนไชยสุริยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิริยาภรณ์ สังขปรีชา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. พิชญ์ รัตน์ แสนไชยสุริยา

2 พลังงานชีวภาพ Biofuel คือ เชื้อเพลิงที่ได้จากชีวมวล (Bimass) หรือ สสารที่ได้จากพืชและสัตว์ โดยมีพื้นฐานจากการสังเคราะห์แสง แล้ว เก็บรวบรวมพลังงานจากดวงอาทิตย์เอาไว้ ในรูปของพลังงานเคมี

3 แหล่งวัตถุดิบการผลิต เอทานอล วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเอทานอลได้จากพืช 2 ประเภท คือ พืชที่ให้น้ำตาล ได้แก่ อ้อย และข้าว ฟ่างหวาน พืชที่ให้แป้ง เช่น พืชหัว (tuber crop) ได้แก่ มันสำปะหลัง มันเทศ มัน ฝรั่ง และเมล็ดธัญพืช (cereal grain) เช่น ข้าว ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด

4 กระบวนการผลิตเอทานอล จากข้าวสาลี ที่มา : Feed Opportunities from the Biofuels Industries (FOBI), (2011)

5 การเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสเป็นเอทา นอลโดยการหมักของยีสต์ C 6 H 12 O 6 + ยีสต์ > 2C 2 H 5 OH + 2CO Kcal ( กลูโคส ) ( เอทานอล ) ( คาร์บอนไดออกไซด์ ) 180 กรัม 2x46 กรัม 2x44 กรัม คิดเป็นร้อยละ 100 กรัม กรัม กรัม C 6 H 12 O 6 + ยีสต์ > 2C 2 H 5 OH + 2CO Kcal ( กลูโคส ) ( เอทานอล ) ( คาร์บอนไดออกไซด์ ) 180 กรัม 2x46 กรัม 2x44 กรัม คิดเป็นร้อยละ 100 กรัม กรัม กรัม

6 DDGS Dried distillers’ grains with solubles เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต Bio-Ethanol มีคุณค่าทางโภชนะ เพียงพอที่จะเป็นอาหารสัตว์ได้ ผลพลอยได้ที่ออกมามีสัดส่วนของ โปรตีน ไขมัน และเยื่อใย เพิ่มมากขึ้น

7 ตาราง แสดงองค์ประกอบทางเคมีของ DDGS ที่ได้จากวัตถุดิบตั้งต้นการผลิตที่ แตกต่างกัน ที่มา : 1 = May et al. (2010), 2 = Mohawk (2002), 3 = Depenbusch et al. (2009) ITEM%DDGS Nutrient composition Wheat 1 Corn 2 Sorghum 3 DM CP EE NDF _ Crude fiber 7.2__ Calcium _ Phosphorus

8 VariableWheat DDGS (g/kg) 05%5%10%15%20% ADFI (g/d) Day 0–7 Day 8–14 Day 15– 21 Day 22– ADG (g/d) Day 0–7 Day 8–14 Day 15– 21 Day 22– ที่มา : Avelar et.al (2010) ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสุกรรุ่น ที่ได้รับ Wheat DDGS ระดับที่แตกต่างกัน

9 กราฟ ผลของการใช้ Wheat DDGS ต่อสมรรถนะทางการเจริญเติบโตของ สุกรรุ่น ที่มา : P. Cozannet, Y. Primot, C. Gady, J. P. Métayer, M. Lessire, F. Skiba and J. Noblet (2010)

10 สรุปและ ข้อเสนอแนะ อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน ADG พบว่าใช้ Wheat DDGS ที่ระดับ 0% 10% สุกรรุ่นมี เจริญเติบโตดีกว่า Wheat DDGS ที่ระดับ 15% และ 20% อัตราการกินต่อวัน ADFI พบว่าไม่มี ผลกระทบต่อปริมาณการกินของสุกรรุ่น ประสิทธิภาพการใช้อาหาร พบว่า Wheat DDGS ที่ระดับ 0% 5% 10% ดีกว่า Wheat DDGS ระดับ 20% ผลพลอยได้จาก DDGS มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ตามการผลิตเอทานอล วัตถุดิบตั้งต้นเดิมที่ใช้เป็น อาหารสัตว์จะมีราคาแพงและนั่นทำให้แนวโน้ม การใช้ DDGS ในอนาคตเพิ่มขึ้น ความเป็นไปได้ ในการใช้ DDGS เป็นอาหารสุกรเป็นไปในทางที่ดี ทั้งเรื่องของสมรรถนะการผลิตและคุณภาพเนื้อ DMI, ADG

11 กิตติกรรมประกา ศ ผศ. พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร. ฉลอง วชิราภากรอาจารย์ ประจำวิชา อ. ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง อาจารย์ประจำวิชา พี่ และเพื่อน ทุกท่าน

12 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt พิริยาภรณ์ สังขปรีชา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. พิชญ์ รัตน์ แสนไชยสุริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google