งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิริยาภรณ์ สังขปรีชา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. พิชญ์ รัตน์ แสนไชยสุริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิริยาภรณ์ สังขปรีชา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. พิชญ์ รัตน์ แสนไชยสุริยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิริยาภรณ์ สังขปรีชา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. พิชญ์ รัตน์ แสนไชยสุริยา

2 พลังงานชีวภาพ Biofuel คือ เชื้อเพลิงที่ได้จากชีวมวล (Bimass) หรือ สสารที่ได้จากพืชและสัตว์ โดยมีพื้นฐานจากการสังเคราะห์แสง แล้ว เก็บรวบรวมพลังงานจากดวงอาทิตย์เอาไว้ ในรูปของพลังงานเคมี

3 แหล่งวัตถุดิบการผลิต เอทานอล วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเอทานอลได้จากพืช 2 ประเภท คือ พืชที่ให้น้ำตาล ได้แก่ อ้อย และข้าว ฟ่างหวาน พืชที่ให้แป้ง เช่น พืชหัว (tuber crop) ได้แก่ มันสำปะหลัง มันเทศ มัน ฝรั่ง และเมล็ดธัญพืช (cereal grain) เช่น ข้าว ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด

4 กระบวนการผลิตเอทานอล จากข้าวสาลี ที่มา : Feed Opportunities from the Biofuels Industries (FOBI), (2011)

5 การเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสเป็นเอทา นอลโดยการหมักของยีสต์ C 6 H 12 O 6 + ยีสต์ ------> 2C 2 H 5 OH + 2CO 2 + 28.7 Kcal ( กลูโคส ) ( เอทานอล ) ( คาร์บอนไดออกไซด์ ) 180 กรัม 2x46 กรัม 2x44 กรัม คิดเป็นร้อยละ 100 กรัม 51.11 กรัม 48.89 กรัม C 6 H 12 O 6 + ยีสต์ ------> 2C 2 H 5 OH + 2CO 2 + 28.7 Kcal ( กลูโคส ) ( เอทานอล ) ( คาร์บอนไดออกไซด์ ) 180 กรัม 2x46 กรัม 2x44 กรัม คิดเป็นร้อยละ 100 กรัม 51.11 กรัม 48.89 กรัม

6 DDGS Dried distillers’ grains with solubles เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต Bio-Ethanol มีคุณค่าทางโภชนะ เพียงพอที่จะเป็นอาหารสัตว์ได้ ผลพลอยได้ที่ออกมามีสัดส่วนของ โปรตีน ไขมัน และเยื่อใย เพิ่มมากขึ้น

7 ตาราง แสดงองค์ประกอบทางเคมีของ DDGS ที่ได้จากวัตถุดิบตั้งต้นการผลิตที่ แตกต่างกัน ที่มา : 1 = May et al. (2010), 2 = Mohawk (2002), 3 = Depenbusch et al. (2009) ITEM%DDGS Nutrient composition Wheat 1 Corn 2 Sorghum 3 DM 9591.592 CP 38.628.845 EE 4.59.87 NDF _33.531 Crude fiber 7.2__ Calcium 0.110.04_ Phosphorus 0.90.80.48

8 VariableWheat DDGS (g/kg) 05%5%10%15%20% ADFI (g/d) Day 0–7 Day 8–14 Day 15– 21 Day 22– 28 226 444 638 847 227 421 622 861 232 433 620 840 205 402 598 839 191 318 360 496 ADG (g/d) Day 0–7 Day 8–14 Day 15– 21 Day 22– 28 202 294 438 568 204 292 421 587 206 299 425 568 171 280 423 574 105 169 196 293 ที่มา : Avelar et.al (2010) ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสุกรรุ่น ที่ได้รับ Wheat DDGS ระดับที่แตกต่างกัน

9 กราฟ ผลของการใช้ Wheat DDGS ต่อสมรรถนะทางการเจริญเติบโตของ สุกรรุ่น ที่มา : P. Cozannet, Y. Primot, C. Gady, J. P. Métayer, M. Lessire, F. Skiba and J. Noblet (2010)

10 สรุปและ ข้อเสนอแนะ อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน ADG พบว่าใช้ Wheat DDGS ที่ระดับ 0% 10% สุกรรุ่นมี เจริญเติบโตดีกว่า Wheat DDGS ที่ระดับ 15% และ 20% อัตราการกินต่อวัน ADFI พบว่าไม่มี ผลกระทบต่อปริมาณการกินของสุกรรุ่น ประสิทธิภาพการใช้อาหาร พบว่า Wheat DDGS ที่ระดับ 0% 5% 10% ดีกว่า Wheat DDGS ระดับ 20% ผลพลอยได้จาก DDGS มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ตามการผลิตเอทานอล วัตถุดิบตั้งต้นเดิมที่ใช้เป็น อาหารสัตว์จะมีราคาแพงและนั่นทำให้แนวโน้ม การใช้ DDGS ในอนาคตเพิ่มขึ้น ความเป็นไปได้ ในการใช้ DDGS เป็นอาหารสุกรเป็นไปในทางที่ดี ทั้งเรื่องของสมรรถนะการผลิตและคุณภาพเนื้อ DMI, ADG

11 กิตติกรรมประกา ศ ผศ. พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร. ฉลอง วชิราภากรอาจารย์ ประจำวิชา อ. ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง อาจารย์ประจำวิชา พี่ และเพื่อน ทุกท่าน

12 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt พิริยาภรณ์ สังขปรีชา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. พิชญ์ รัตน์ แสนไชยสุริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google