งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ วันที่ 3 มี.ค.2557 ที่ชื่อโครงการวงเงิน จัดสรร (ล้าน บาท) รับชำระหนี้จ่ายเงินกู้ลูกหนี้คงเหลือ แห่ ง ล้านบาทแห่งล้านบาทแห่งล้านบาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ วันที่ 3 มี.ค.2557 ที่ชื่อโครงการวงเงิน จัดสรร (ล้าน บาท) รับชำระหนี้จ่ายเงินกู้ลูกหนี้คงเหลือ แห่ ง ล้านบาทแห่งล้านบาทแห่งล้านบาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ วันที่ 3 มี.ค.2557 ที่ชื่อโครงการวงเงิน จัดสรร (ล้าน บาท) รับชำระหนี้จ่ายเงินกู้ลูกหนี้คงเหลือ แห่ ง ล้านบาทแห่งล้านบาทแห่งล้านบาท 1โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ธุรกิจของสหกรณ์ 2126691425 2โครงการสนับสนุน เงินกู้ กพส.เพื่อ เสริมสร้างความ มั่นคงของสหกรณ์ ขนาดเล็ก 512.51 25 3โครงการยกระดับ การผลิตและ กระจายเมล็ดพันธุ์ ดี 5--2525

2 ที่ชื่อโครงการวงเงิน จัดสรร (ล้าน บาท) รับชำระหนี้จ่ายเงินกู้ลูกหนี้คงเหลือ แห่ ง ล้านบาท แห่ง ล้านบาท แห่ง ล้านบาท 4 โครงการสนับสนุน เงินทุนเพื่อพัฒนา สหกรณ์ สู่มาตรฐาน Q shop ----21.2 5 โครงการศูนย์ กระจายสินค้า สหกรณ์ -----11 รวมทั้งสิ้น 3138.5510.51937.2

3 ที่ชื่อโครงการวงเงินจัดสรร (บาท) (แห่ง ) รับชำระหนี้สัญญาลูกหนี้ คงเหลือ 7.เงินกู้ ASPL13,742,600311,368,80062,373,800

4 เงินกองทุนพัฒนา สหกรณ์ ที่ชื่อสหกรณ์สัญญาลง วันที่ ต้นเงิน ( ล้านบาท ) สัญญา สิ้นสุด 1 สกน. ลานสัก จำกัด 27 มิ. ย.55.6 30 พ. ค.57 2 สกก. บ้านไร่ จำกัด 17 ก. ค.55.6 30 พ. ค.57 3 สก. กองทุนสวนยางปฏิรูป ที่ดินน้ำดี จำกัด 25 เม. ย.56 1 31 มี. ค.57 4 สกก. สว่างอารมณ์ จำกัด 30 เม. ย.56 1 31 มี. ค.57

5 เงินกองทุนพัฒนา สหกรณ์ ที่ชื่อสหกรณ์สัญญาลง วันที่ ต้นเงินสัญญา สิ้นสุด 5 สกก. ศุภนิมิตหนองกลางดง จำกัด 14 พ. ค.56 1.5 31 มี. ค.57 6 สกก. ทุ่งสาลี จำกัด 21 พ. ค.56 3 31 มี. ค.57 7 สกก. ห้วยคต จำกัด 13 มิ. ย.56 3 29 พ. ค.57 8 สกก. บ้านหลุมเข้า จำกัด 18 มิ. ย.56 2.5 30 พ. ค.57

6 เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ที่ชื่อสหกรณ์สัญญาลง วันที่ ต้นเงินสัญญา สิ้นสุด 9 สกก. ศุภนิมิตภูเมนทร์ จำกัด 20 มิ. ย.56 3 30 พ. ค.57 10 สผน. เนินแจง จำกัด 26 มิ. ย.56 2 30 พ. ค.57 11 สกก. ตลุกดู่ จำกัด 4 ก. ค.56 1.5 30 พ. ค.57 12 สผน. ฟ. บ้านสะพานหิน จำกัด 17 ก. ค.56 1 30 พ. ค.57

7 เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ที่ชื่อสหกรณ์สัญญาลง วันที่ ต้นเงิน ( ล้านบาท ) สัญญา สิ้นสุด 13 สกก. วัดยาง จำกัด 26 พ. ย.56.5 31 ต. ค.57 14 สผน. ฟ. บ้านภูมิธรรม จำกัด 26 พ. ย.56.5 31 ต. ค.57 15 สกก. เมืองการุ้ง จำกัด 2 ธ. ค.56 1 31 ต. ค.57 16 สก. ส่งเสริมผู้เลี้ยงสัตว์ บ้านไก่ดิ้น จำกัด 9 ธ. ค.56 1 31 ต. ค.57

8 เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ที่ชื่อสหกรณ์สัญญาลง วันที่ ต้นเงิน ( ล้านบาท ) สัญญา สิ้นสุด 17 สกก. บ้านไร่ จำกัด 7 ม. ค.57 3 28 พ. ย.57 18 สกก. สว่างอารมณ์ จำกัด 7 ม. ค.57 3 28 พ. ย.57 19 สกน. ลานสัก จำกัด 7 ม. ค.57 3 29 พ. ค.58 20 สกก. เมืองอุทัยธานี จำกัด 21 ม. ค.57 2 30 เม. ย.58

9 เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ที่ชื่อสหกรณ์สัญญาลง วันที่ ต้นเงิน ( ล้านบาท ) สัญญา สิ้นสุด 21 สกก. โพธิมงคล จำกัด 5 ก. พ.57 2.5 30 ม. ค.58 รวม 37.2

10 เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ที่ชื่อโครงการวงเงินจัดสรร (บาท) รับชำระหนี้อนุมัติเงินกู้แล้วลูกหนี้คงเหลือ แห่งบาทแห่งบาทแห่งบาท 1โครงการสนับสนุน สินเชื่อเพื่อจัดหา ปัจจัยการผลิตทาง การเกษตรแก่ สถาบันเกษตรกร 18,590,00032 17,531,529.72 --3 1,017,036.59 2โครงการสนับสนุน สินเชื่อเพื่อพัฒนา กลุ่มเกษตรกร 8,925,260298,925,260- 8,925,260.00 รวมเป็นเงิน27,515,26032 17,531,529.72 298,925,2603 9,942,296.59 ณ วันที่ 3 มี.ค. 2557

11 เงินกองทุนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการ สนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตฯ ที่ชื่อสหกรณ์สัญญา ลงวันที่ ต้นเงินสัญญา สิ้นสุดวันที่ หมายเหตุ 1ก.ผู้เลี้ยงสัตว์ทุ่งนางาม14 มิ.ย. 54 475,315.07 14 มิ.ย. 55 ผิดนัดชำระหนี้ 2ก.เลี้ยงสัตว์ดอนกลอย27 มิ.ย. 55 230,386.50 31 พ.ค. 56 ผิดนัดชำระหนี้ 3ก.ทำไร่พลวงสองนาง25 ก.ค. 55 311,335.02 31 พ.ค. 56 ผิดนัดชำระหนี้ รวม 1,017,036.59

12 รายงานการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระเงินทุนสนับสนุน สหกรณ์ ของสถาบันเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทาง การเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน มีนาคม 2557 ที่ ชื่อ โครงการ/ สถาบัน เกษตรกร ต้นเงินสัญญาสภาพหนี้การรับชำระหนี้ (ต้นเงิน) หมาย เหตุ ลงวันที่สิ้นสุด ไม่ ผิด นัด ชำระ หนี้ ผิดนัดชำระ หนี้ชำระ คงเหลือ บาท (บาท) ระหว่าง เดือนสะสมต้นเงิน 1 กลุ่มเกษตรกร เลี้ยงสัตว์ทุ่งนางาม 500,000.00 14 มิ.ย. 54 14 มิ.ย. 55 500,000.00 - 24,684.93 475,315.07 2 กลุ่มเกษตรกร เลี้ยงสัตว์ดอนกลอย 300,000.00 27 มิ.ย. 5531-พ.ค.-56 236,988.91 -6,602.41 230,386.50 3 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ พลวงสองนาง 500,000.00 25 ก.ค. 5531-พ.ค.-56 430,000.00 - 118,664.98 311,335.02 รวม - 1,166,988.91 - 149,952.32 1,017,036.59

13 รายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินกู้ เงินกองทุนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการ สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ที่ชื่อสหกรณ์ต้นเงิน สัญญาสิ้นสุดวันที่ หลักประกันหมายเหตุ 1 ก. ทำนาทุ่งพึ่ง 250,000.00 30 เมษายน 2557 คณะกรรมการทั้งคณะ 2 ก. ทำนาหนองยายดา 500,000.00 30 เมษายน 2557,, 3 ก. ทำนาห้วยรอบ 500,000.00 30 เมษายน 2557,, 4 ก. เลี้ยงสัตว์บ่อยาง 500,000.00 30 เมษายน 2557,, 5 ก. ทำนาหนองขาหย่าง 400,000.00 31 มีนาคม 2557,, 6 ก. เลี้ยงสัตว์น้ำท่าซุง 500,000.00 30 กันยายน 2557,, 7 ก. เลี้ยงสัตว์น้ำน้ำซึม 500,000.00 30 กันยายน 2557,, 8 ก. เลี้ยงสัตว์น้ำอุทัยใหม่ 500,000.00 30 กันยายน 2557,, 9 ก. ทำไร่หนองกระทุ่ม 400,000.00 31 พฤษภาคม 2557,,

14 ที่ชื่อสหกรณ์ต้นเงิน สัญญาสิ้นสุดวันที่ หลักประกันหมายเหตุ 10 ก. ทำไร่ลานสัก 400,000.00 31 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการทั้งคณะ 11 ก. ทำนาโคกหม้อ 500,000.00 31 พฤษภาคม 2557,, 12 ก. เลี้ยงสัตว์หนองขาหย่าง 200,000.00 30 เมษายน 2557,, 13 ก. เลี้ยงสัตว์น้ำสะแกกรัง 300,000.00 30 กันยายน 2557,, 14 ก. ผู้เลี้ยงสัตว์เจ้าวัด 316,840.00 30 เมษายน 2557,, 15 ก. ทำไร่ทัพหลวง 166,000.00 30 เมษายน 2557,, 16 ก. ทำนาหนองสระ 166,000.00 30 เมษายน 2557,, 17 ก. ทำไร่บ้านห้วยแห้ง 166,000.00 30 เมษายน 2557,, รายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินกู้ เงินกองทุนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการ สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร

15 ที่ชื่อสหกรณ์ต้นเงิน สัญญาสิ้นสุดวันที่ หลักประกันหมายเหตุ 18 ก. ทำไร่หนองบ่มกล้วย 166,000.00 30 เมษายน 2557 คณะกรรมการทั้งคณะ 19 ก. ทำนาเกาะเทโพ 166,000.00 31 พฤษภาคม 2557,, 20 ก. เลี้ยงสัตว์ตลุกดู่ 166,000.00 31 พฤษภาคม 2557,, 21 ก. ทำนาหนองกระทุ่ม 166,000.00 30 เมษายน 2557,, 22 ก. ทำนาดอนกลอย 166,000.00 30 เมษายน 2557,, 23 ก. ทำไร่ใหม่คลองเคียน 166,000.00 30 เมษายน 2557,, 24 ก. ผู้เลี้ยงสัตว์ห้วยแห้ง 500,000.00 30 เมษายน 2557,, 25 ก. ทำไร่หูช้าง 166,000.00 30 เมษายน 2557,, รายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินกู้ เงินกองทุนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการ สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร

16 ที่ชื่อสหกรณ์ต้นเงิน สัญญาสิ้นสุดวันที่ หลักประกันหมายเหตุ 26 ก. ทำไร่เมืองการุ้ง 166,000.00 30 เมษายน 2557,, 27 ก. ผู้ปลูกสับปะรดเจ้าวัด 166,000.00 30 เมษายน 2557,, 28 ก. เลี้ยงสัตว์หนองไผ่แบน 500,000.00 31 พฤษภาคม 2558,, 29 ก. เลี้ยงสัตว์ทุ่งโพ 166,420.00 31 กรกฎาคม 2557,, รวม 8,925,260.0 0 รายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินกู้ เงินกองทุนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการ สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร


ดาวน์โหลด ppt เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ วันที่ 3 มี.ค.2557 ที่ชื่อโครงการวงเงิน จัดสรร (ล้าน บาท) รับชำระหนี้จ่ายเงินกู้ลูกหนี้คงเหลือ แห่ ง ล้านบาทแห่งล้านบาทแห่งล้านบาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google