งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา เทคโนโลยีสำนักงาน รหัสวิชา 2201-2418 อาจารย์ผู้สอน นางสาวรัชณี ศรีเพ็ชร ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยี ภูเขียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา เทคโนโลยีสำนักงาน รหัสวิชา 2201-2418 อาจารย์ผู้สอน นางสาวรัชณี ศรีเพ็ชร ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยี ภูเขียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา เทคโนโลยีสำนักงาน รหัสวิชา 2201-2418 อาจารย์ผู้สอน นางสาวรัชณี ศรีเพ็ชร ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยี ภูเขียว

2 สำนักงานสมัยใหม่

3 ลักษณะสำคัญของ สำนักงานสมัยใหม่ 1. ผู้บริหารและพนักงานที่ เกี่ยวข้องล้วนใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 2. มีการวางแผนระบบ แฟ้มข้อมูลอัตโนมัติ 3. ผู้บริหารสนับสนุนการใช้ ระบบสำนักงานสมัยใหม่ 4. ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ใช้ง่ายและ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 5. อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นมาตรฐาน 6. ระบบงานประยุกต์ต่าง ๆ ได้รับการติดตั้งหรือพัฒนาขึ้น ให้ตรงกับความต้องการของ ผู้ใช้

4 การค้นหาข้อมูล สะดวก รวดเร็ว ผู้บริหารสนับสนุน ซอฟต์แวร์เป็นมาตรฐานอันเดียวกัน อุปกรณ์เป็นมาตรฐานทำงานร่วมกัน อุปกรณ์ตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้บริหารและพนักงานมีระบบ LAN ลักษณะของ สำนักงาน สมัยใหม่ แสดงลักษณะของสำนักงานสมัยใหม่

5 บทบาทและหน้าที่ของ บุคลากรในสำนักงาน TOP MIDDLE LOW LEVEL กำหนดนโยบาย ควบคุมสั่งการ ปฏิบัติการ ผู้บริหาร ระดับสูง ผู้บริหาร ระดับกลาง พนักงาน

6 สำนักงานอัติโนมัติ

7 ความสำคัญของสำนักงาน อัตโนมัติ ความสำคัญ ของสำนักงาน อัตโนมัติ ความสำคัญ ของสำนักงาน อัตโนมัติ มีความสำคัญต่อการ วางแผน มีความสำคัญต่อการสร้าง ขวัญและกำลังใจ มีความสำคัญต่อการ อำนวยการ มีความสำคัญต่อการ แก้ปัญหา มีความสำคัญต่อการควบคุม การปฏิบัติงาน มีความสำคัญต่อการจัด สายงาน

8 ความสำคัญของขั้นตอนการ วางแผนในสำนักงาน การวิเคราะห์งาน กำหนดกิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับส่งเอกสาร การเก็บข้อมูล การรายงานผลการ ปฏิบัติงาน การรายงานผลการ ปฏิบัติงาน

9 การจัดสายงานของ สำนักงาน สำนักงานอัตโนมัติ คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย คณะกรรมการบริหาร

10 องค์ประกอบของสำนักงาน อัตโนมัติ

11 องค์ประกอบของสำนักงานสมัยใหม่ ที่ตั้งโรงเรียน การเมือง สังคม การคมนาคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ภายนอก สำนักงาน แสดงสิ่งแวดล้อมภายนอกสำนักงานอัตโนมัติ

12 สิ่งแวดล้อมใน สำนักงานอัตโนมัติ ภายใน สำนักงาน ภายใน สำนักงาน บุคลากร ผังสำนักงาน บทบาทหน้าที่ ค่าจ้างเงินเดือน ความรู้ความสามารถ การจัดโต๊ะเก้าอี้ การติดต่อประสานงาน การวางตำแหน่งระบบ

13 การบริหารสำนักงานอัตโนมัติ ( ลูเทอร์และลินดอลล์ เออร์วิก ) POSDCORB P = Planning การจัดวางโครงการ O = Organizing การจัดหน่วยงาน S = Staffing การจัดตัวบุคคล D = Directing การอำนวยการ CO = Coordinating การประสานงาน R = Reporting การรายงานผล B = Budgeting การงบประมาณ การจัด งบประมาณ

14 เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์

15 คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการทำงานซับซ้อนและ อัตโนมัติมีการควบคุมการทำงานด้วย โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สามารถรับข้อมูล ประมวลผล แสดงผลลัพธ์ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถนำ กลับมาใช้อีก กระบวนการทำงานของ คอมพิวเตอร์มีความเร็วสูงและถูกต้องแม่นยำ

16 การทำงานของ คอมพิวเตอร์ หน่วยความจำสำรอง หน่วยรับข้อมูล / คำสั่ง หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยแสดงผล หน่วยความจำหลัก หน่วยควบคุม หน่วย คำนวณและตรรกะ

17 รูปแบบการประมวลผลของ คอมพิวเตอร์ (Data Processing) 1. การประมวลผลส่วนบุคคล (Personal Computing) 2. การประมวลผลแบบรวมศูนย์ (Centralized Computing) 3. การประมวลผลแบบออนไลน์ (On-line Processing)

18 ความสามารถของคอมพิวเตอร์ ความสามารถ ของ คอมพิวเตอร์ 1. เก็บบันทึกข้อมูล 2. เก็บข้อมูลได้จำนวนมาก 3. การค้นหาข้อมูล 4. การคำนวณ 5. การสร้างลายเส้น 6. ควบคุมเครื่องจักร

19 การจัดการข้อมูล สารสนเทศ ภายในสำนักงาน

20 ความสำคัญของข้อมูลต่องาน สำนักงาน ผู้ใช้ ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ตัดสินใจ ปฏิบัติงาน สั่งการ / ดำเนินการ นำไปใช้ เป็นพื้นฐาน สำคัญ การใช้ วิจารณญาณ ประสบการณ์ ( applyintelligen ce)

21 ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล (database) คือ แหล่งรวมข้อมูลที่ มีความสำพันธ์กันใน ด้านหนึ่งให้เป็น ระเบียบ

22 องค์ประกอบของระบบ ฐานข้อมูลในสำนักงาน 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) อำนวยความ สะดวก อุปกรณ์นำเข้า 2. ซอฟต์แวร์ (Software) ดูแลการสร้าง การเรียกใช้ข้อมูล จัดทำรายงาน จัดการฐานข้อมูล 3. ข้อมูล (Data) ข้อมูลที่ใช้ 4. บุคลากร (People) ผู้ใช้ทั่วไป พนักงาน ปฏิบัติการ นักเขียนโปรแกรม นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้บริหาร ฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา เทคโนโลยีสำนักงาน รหัสวิชา 2201-2418 อาจารย์ผู้สอน นางสาวรัชณี ศรีเพ็ชร ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยี ภูเขียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google