งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนเทคโนโลยีภูเขียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนเทคโนโลยีภูเขียว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนเทคโนโลยีภูเขียว
รายวิชา เทคโนโลยีสำนักงาน รหัสวิชา อาจารย์ผู้สอน นางสาวรัชณี ศรีเพ็ชร ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

2 สำนักงานสมัยใหม่ หน่วยที่ 1

3 ลักษณะสำคัญของสำนักงานสมัยใหม่
1. ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องล้วนใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2. มีการวางแผนระบบแฟ้มข้อมูลอัตโนมัติ 3. ผู้บริหารสนับสนุนการใช้ระบบสำนักงานสมัยใหม่ 4. ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ใช้ง่ายและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 5. อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นมาตรฐาน 6. ระบบงานประยุกต์ต่าง ๆ ได้รับการติดตั้งหรือพัฒนาขึ้นให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

4 แสดงลักษณะของสำนักงานสมัยใหม่
ผู้บริหารและพนักงานมีระบบ LAN การค้นหาข้อมูล สะดวก รวดเร็ว ลักษณะของ สำนักงาน สมัยใหม่ ผู้บริหารสนับสนุน ซอฟต์แวร์เป็นมาตรฐานอันเดียวกัน ณ์ตรง อุปกรณ์เป็นมาตรฐานทำงานร่วมกัน อุปกรณ์ตามความต้องการของผู้ใช้

5 บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในสำนักงาน
ผู้บริหารระดับสูง กำหนดนโยบาย TOP ผู้บริหารระดับกลาง MIDDLE ควบคุมสั่งการ พนักงาน LOW LEVEL ปฏิบัติการ

6 สำนักงานอัติโนมัติ หน่วยที่ 2

7 ความสำคัญของสำนักงานอัตโนมัติ
มีความสำคัญต่อการวางแผน ความสำคัญ ของสำนักงาน อัตโนมัติ มีความสำคัญต่อการจัดสายงาน มีความสำคัญต่อการควบคุมการปฏิบัติงาน มีความสำคัญต่อการแก้ปัญหา มีความสำคัญต่อการสร้างขวัญและกำลังใจ มีความสำคัญต่อการอำนวยการ

8 ความสำคัญของขั้นตอนการวางแผนในสำนักงาน
การวิเคราะห์งาน กำหนดกิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรายงานผลการ ปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูล การรับส่งเอกสาร

9 การจัดสายงานของสำนักงาน
สำนักงานอัตโนมัติ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการรองผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย

10 องค์ประกอบของสำนักงานอัตโนมัติ
หน่วยที่ 3

11 องค์ประกอบของสำนักงานสมัยใหม่
ที่ตั้งโรงเรียน สิ่งแวดล้อม ภายนอก สำนักงาน สังคม การคมนาคม การเมือง เศรษฐกิจ แสดงสิ่งแวดล้อมภายนอกสำนักงานอัตโนมัติ

12 สิ่งแวดล้อมในสำนักงานอัตโนมัติ
ภายใน สำนักงาน บุคลากร ผังสำนักงาน บทบาทหน้าที่ การจัดโต๊ะเก้าอี้ ค่าจ้างเงินเดือน การวางตำแหน่งระบบ การติดต่อประสานงาน ความรู้ความสามารถ

13 การบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (ลูเทอร์และลินดอลล์ เออร์วิก)
POSDCORB P = Planning การจัดวางโครงการ O = Organizing การจัดหน่วยงาน S = Staffing การจัดตัวบุคคล D = Directing การอำนวยการ CO = Coordinating การประสานงาน R = Reporting การรายงานผล B = Budgeting การงบประมาณ การจัดงบประมาณ

14 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 4

15 คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการทำงานซับซ้อนและ อัตโนมัติมีการควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สามารถรับข้อมูล ประมวลผล แสดงผลลัพธ์รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้อีก กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์มีความเร็วสูงและถูกต้องแม่นยำ

16 การทำงานของคอมพิวเตอร์
หน่วยความจำสำรอง หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยรับข้อมูล/คำสั่ง หน่วยแสดงผล หน่วยความจำหลัก หน่วยควบคุม หน่วย คำนวณและตรรกะ

17 รูปแบบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ (Data Processing)
1.การประมวลผลส่วนบุคคล (Personal Computing) 2.การประมวลผลแบบรวมศูนย์(Centralized Computing) 3.การประมวลผลแบบออนไลน์ (On-line Processing)

18 ความสามารถของคอมพิวเตอร์
เก็บบันทึกข้อมูล เก็บข้อมูลได้จำนวนมาก การค้นหาข้อมูล การคำนวณ การสร้างลายเส้น ควบคุมเครื่องจักร ความสามารถ ของ คอมพิวเตอร์

19 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ ภายในสำนักงาน
หน่วยที่ 5

20 ความสำคัญของข้อมูลต่องานสำนักงาน
สั่งการ/ดำเนินการ ผู้ใช้ ตัดสินใจ นำไปใช้ การใช้วิจารณญาณ ประสบการณ์(applyintelligence) ปฏิบัติงาน ความรู้ เป็นพื้นฐานสำคัญ ข้อมูล สารสนเทศ

21 คือ แหล่งรวมข้อมูลที่มีความสำพันธ์กันในด้านหนึ่งให้เป็นระเบียบ
ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล(database) คือ แหล่งรวมข้อมูลที่มีความสำพันธ์กันในด้านหนึ่งให้เป็นระเบียบ

22 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูลในสำนักงาน
1.ฮาร์ดแวร์(Hardware) อำนวยความสะดวก อุปกรณ์นำเข้า 2.ซอฟต์แวร์(Software) ดูแลการสร้าง การเรียกใช้ข้อมูล จัดทำรายงาน จัดการฐานข้อมูล 3.ข้อมูล (Data) ข้อมูลที่ใช้ 4.บุคลากร (People) ผู้ใช้ทั่วไป พนักงานปฏิบัติการ นักเขียนโปรแกรม นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้บริหารฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนเทคโนโลยีภูเขียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google