งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เห็นคุณค่าและความสำคัญ ของภูมิปัญญาไทยที่สามารถ นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เห็นคุณค่าและความสำคัญ ของภูมิปัญญาไทยที่สามารถ นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลาง ชล 1

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เห็นคุณค่าและความสำคัญ ของภูมิปัญญาไทยที่สามารถ นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 2

3 ครูจงกล กลาง ชล สาระการ เรียนรู้ ภูมิปัญญาไทย * ด้านศิลปกรรม ** เครื่องมือเครื่องใช้ 3

4 ครูจงกล กลาง ชล กิจกรรมตามใบงาน เรื่อง ภูมิปัญญาไทย จำแนกภูมิ ปัญญาไทย ประเภท ต่าง ๆได้ 4

5 ครูจงกล กลาง ชล ประเภทภูมิปัญญาไทย ตัวอย่าง 1. ด้านการ จัดระเบียบ สังคม 1………… ………… …... 2………… ………… ……. 3………… ………… …... 4………… ………… ……. 5.……… ………… …….. 5 การปกครองแบบปิตุลาธิปไตย การปกครองแบบเทวราชา การจัดแบ่งงานแบบจตุสดมภ์ การแบ่งชนชั้นปกครอง การสั่งสอนให้เคารพเชื่อฟัง ผู้ใหญ่

6 ครูจงกล กลาง ชล ประเภทภูมิปัญญาไทย ตัวอย่าง 2. คติความ เชื่อด้านจิต วิญญาณ 1……………………….. 2………………………... 3………………………... 4………………………... 5………………………... 6

7 ครูจงกล กลาง ชล ประเภทภูมิปัญญา ตัวอย่าง 3. วิถีชีวิต ความ เป็นอยู่ 1…………………….. 2………………………. 3……………………… 4……………………… 5……………………... 7

8 ครูจงกล กลาง ชล ภูมิปัญญาไทย ทางด้านศิลปกรรม จะเกี่ยวข้องกับ พระพุทธศาสนาและวิถี ชีวิตของคนไทย 8

9 ครูจงกล กลาง ชล 1. งาน เครื่องปั้นดินเผ า 9 - เครื่องสังคโลก ( สุโขทัย ) - เครื่องปั้นดินเผา ด่านเกวียน

10 ครูจงกล กลาง ชล เครื่องปั้นดินเผา - เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด - เครื่องปั้นดินเผาสามโคก 10

11 ครูจงกล กลาง ชล งานปูนปั้น ( ปรากฏหลักฐานมีมาสมัยทวารวดี ) งานปูนปั้นที่สำคัญ คือ เมืองนครปฐม, เมืองลพบุรี 11

12 ครูจงกล กลาง ชล 2. งานเครื่องไม้จำหลัก - งานศิลปกรรมด้วยวิธีการ สลัก หรือจำหลักลงบนเนื้อไม้ มีลวดลายด้วยเครื่องมือต่างๆ 12

13 ครูจงกล กลาง ชล 3. ภูมิปัญญาไทย ด้าน เครื่องมือ เครื่องใช ้ - การประดิษฐ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ด้วย โลหะ 1313

14 ครูจงกล กลาง ชล การประดิษฐ์ เครื่องจักสาน - เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ ทำมาหากิน 14

15 ครูจงกล กลาง ชล เครื่องจักสาน ย่านลิเภา เป็นงานฝีมือชั้นสูง ที่นิยม ใช้ในหมู่เจ้านาย ในอดีต

16 ครูจงกล กลาง ชล 1616 พบกันใหม่ เรื่อง การนำภูมิปัญญาไปใช้ ในชีวิตประจำวัน


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เห็นคุณค่าและความสำคัญ ของภูมิปัญญาไทยที่สามารถ นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google