งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย(2) เรื่อง ลักษณะของภูมิปัญญาไทย ทางด้านศิลปกรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย ครูจงกล กลางชล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เห็นคุณค่าและความสำคัญ ของภูมิปัญญาไทยที่สามารถ นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้

3 ** เครื่องมือเครื่องใช้
3 สาระการเรียนรู้ ภูมิปัญญาไทย * ด้านศิลปกรรม ** เครื่องมือเครื่องใช้

4 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย จำแนกภูมิปัญญาไทย ประเภทต่าง ๆได้ กิจกรรมตามใบงาน
4 กิจกรรมตามใบงาน เรื่อง ภูมิปัญญาไทย จำแนกภูมิปัญญาไทย ประเภทต่าง ๆได้

5 1………………………... 2…………………………. 3………………………... 4…………………………. 5.………………………..
ประเภทภูมิปัญญาไทย ตัวอย่าง 1………………………... 2…………………………. 3………………………... 4…………………………. 5.……………………….. การปกครองแบบปิตุลาธิปไตย 1.ด้านการจัดระเบียบสังคม การปกครองแบบเทวราชา การจัดแบ่งงานแบบจตุสดมภ์ การแบ่งชนชั้นปกครอง การสั่งสอนให้เคารพเชื่อฟัง ผู้ใหญ่

6 2.คติความเชื่อด้านจิตวิญญาณ
6 ประเภทภูมิปัญญาไทย ตัวอย่าง 2.คติความเชื่อด้านจิตวิญญาณ 1……………………….. 2………………………... 3………………………... 4………………………... 5………………………...

7 3.วิถีชีวิตความ เป็นอยู่ ประเภทภูมิปัญญา ตัวอย่าง 1……………………..
7 ประเภทภูมิปัญญา ตัวอย่าง 1…………………….. 2………………………. 3……………………… 4……………………… 5……………………... 3.วิถีชีวิตความ เป็นอยู่

8 ภูมิปัญญาไทยทางด้านศิลปกรรม
8 ภูมิปัญญาไทยทางด้านศิลปกรรม จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตของคนไทย

9 1.งานเครื่องปั้นดินเผา
9 1.งานเครื่องปั้นดินเผา เครื่องสังคโลก (สุโขทัย) - เครื่องปั้นดินเผา ด่านเกวียน

10 - เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด - เครื่องปั้นดินเผาสามโคก
10 เครื่องปั้นดินเผา - เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด - เครื่องปั้นดินเผาสามโคก

11 งานปูนปั้น เมืองนครปฐม,เมืองลพบุรี (ปรากฏหลักฐานมีมาสมัยทวารวดี)
11 งานปูนปั้น (ปรากฏหลักฐานมีมาสมัยทวารวดี) งานปูนปั้นที่สำคัญ คือ เมืองนครปฐม,เมืองลพบุรี

12 2. งานเครื่องไม้จำหลัก - งานศิลปกรรมด้วยวิธีการ
12 2. งานเครื่องไม้จำหลัก - งานศิลปกรรมด้วยวิธีการ สลัก หรือจำหลักลงบนเนื้อไม้ มีลวดลายด้วยเครื่องมือต่างๆ

13 เครื่องมือเครื่องใช้
13 3. ภูมิปัญญาไทยด้าน เครื่องมือเครื่องใช้ - การประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ด้วยโลหะ

14 การประดิษฐ์เครื่องจักสาน - เครื่องมือเครื่องใช้ในการ ทำมาหากิน
14 การประดิษฐ์เครื่องจักสาน - เครื่องมือเครื่องใช้ในการ ทำมาหากิน

15 - เครื่องจักสานย่านลิเภา เป็นงานฝีมือชั้นสูงที่นิยม
15 - เครื่องจักสานย่านลิเภา เป็นงานฝีมือชั้นสูงที่นิยม ใช้ในหมู่เจ้านายในอดีต

16 เรื่อง การนำภูมิปัญญาไปใช้ ในชีวิตประจำวัน
16 พบกันใหม่ เรื่อง การนำภูมิปัญญาไปใช้ ในชีวิตประจำวัน


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google