งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เห็นคุณค่าและความสำคัญ ของภูมิปัญญาไทยที่สามารถ นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เห็นคุณค่าและความสำคัญ ของภูมิปัญญาไทยที่สามารถ นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลาง ชล 1

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เห็นคุณค่าและความสำคัญ ของภูมิปัญญาไทยที่สามารถ นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 2

3 ครูจงกล กลาง ชล สาระการ เรียนรู้ ภูมิปัญญาไทย * ด้านศิลปกรรม ** เครื่องมือเครื่องใช้ 3

4 ครูจงกล กลาง ชล กิจกรรมตามใบงาน เรื่อง ภูมิปัญญาไทย จำแนกภูมิ ปัญญาไทย ประเภท ต่าง ๆได้ 4

5 ครูจงกล กลาง ชล ประเภทภูมิปัญญาไทย ตัวอย่าง 1. ด้านการ จัดระเบียบ สังคม 1………… ………… …... 2………… ………… ……. 3………… ………… …... 4………… ………… ……. 5.……… ………… …….. 5 การปกครองแบบปิตุลาธิปไตย การปกครองแบบเทวราชา การจัดแบ่งงานแบบจตุสดมภ์ การแบ่งชนชั้นปกครอง การสั่งสอนให้เคารพเชื่อฟัง ผู้ใหญ่

6 ครูจงกล กลาง ชล ประเภทภูมิปัญญาไทย ตัวอย่าง 2. คติความ เชื่อด้านจิต วิญญาณ 1……………………….. 2………………………... 3………………………... 4………………………... 5………………………... 6

7 ครูจงกล กลาง ชล ประเภทภูมิปัญญา ตัวอย่าง 3. วิถีชีวิต ความ เป็นอยู่ 1…………………….. 2………………………. 3……………………… 4……………………… 5……………………... 7

8 ครูจงกล กลาง ชล ภูมิปัญญาไทย ทางด้านศิลปกรรม จะเกี่ยวข้องกับ พระพุทธศาสนาและวิถี ชีวิตของคนไทย 8

9 ครูจงกล กลาง ชล 1. งาน เครื่องปั้นดินเผ า 9 - เครื่องสังคโลก ( สุโขทัย ) - เครื่องปั้นดินเผา ด่านเกวียน

10 ครูจงกล กลาง ชล เครื่องปั้นดินเผา - เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด - เครื่องปั้นดินเผาสามโคก 10

11 ครูจงกล กลาง ชล งานปูนปั้น ( ปรากฏหลักฐานมีมาสมัยทวารวดี ) งานปูนปั้นที่สำคัญ คือ เมืองนครปฐม, เมืองลพบุรี 11

12 ครูจงกล กลาง ชล 2. งานเครื่องไม้จำหลัก - งานศิลปกรรมด้วยวิธีการ สลัก หรือจำหลักลงบนเนื้อไม้ มีลวดลายด้วยเครื่องมือต่างๆ 12

13 ครูจงกล กลาง ชล 3. ภูมิปัญญาไทย ด้าน เครื่องมือ เครื่องใช ้ - การประดิษฐ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ด้วย โลหะ 1313

14 ครูจงกล กลาง ชล การประดิษฐ์ เครื่องจักสาน - เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ ทำมาหากิน 14

15 ครูจงกล กลาง ชล 1515 - เครื่องจักสาน ย่านลิเภา เป็นงานฝีมือชั้นสูง ที่นิยม ใช้ในหมู่เจ้านาย ในอดีต

16 ครูจงกล กลาง ชล 1616 พบกันใหม่ เรื่อง การนำภูมิปัญญาไปใช้ ในชีวิตประจำวัน


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เห็นคุณค่าและความสำคัญ ของภูมิปัญญาไทยที่สามารถ นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google