งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายในการ ควบคุมและจัดการ น้ำอับเฉาเรือและ ตะกอน เรือตรี ปรีชา เพ็ช รวงศ์ รองอธิบดี กรมการ ขนส่งทางน้ำและ พาณิชยนาวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายในการ ควบคุมและจัดการ น้ำอับเฉาเรือและ ตะกอน เรือตรี ปรีชา เพ็ช รวงศ์ รองอธิบดี กรมการ ขนส่งทางน้ำและ พาณิชยนาวี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายในการ ควบคุมและจัดการ น้ำอับเฉาเรือและ ตะกอน เรือตรี ปรีชา เพ็ช รวงศ์ รองอธิบดี กรมการ ขนส่งทางน้ำและ พาณิชยนาวี

2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับองค์การทาง ทะเลระหว่างประเทศ เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาของ องค์การฯ ให้มากขึ้น ปฏิบัติตามพันธกรณีได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมของ องค์การฯ เพิ่มขึ้น แสดงบทบาทในการประชุม มี ส่วนในการเสนอระเบียบ ข้อบังคับหรือทางเลือก เพื่อลด ข้อเสียเปรียบ

3 การควบคุมและจัดการน้ำอับเฉา ในประเทศไทย พระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ำไทย มาตรา 119 ห้ามทิ้งอับเฉาลงในแหล่ง น้ำ อันจะก่อให้เกิดการตื้น เขินหรือสกปรก ให้อำนาจในการอนุญาตให้ ทิ้งอับเฉา ยังขาดวิธี หลักเกณฑ์ และ มาตรฐาน

4 ทิศทางในการควบคุมและจัดการ น้ำอับเฉา รักษาสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล รักษาสิทธิและผลประโยชน์ ด้านการขนส่งทางทะเล นำข้อมูลทางวิชาการและ ประสบการณ์ จากทุกฝ่าย ที่ เกี่ยวข้อง มากำหนดทิศ ทางการดำเนินการของประเทศ ไทย

5 ขั้นตอนที่ต้องก้าวไปด้วยกัน ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สำรวจ กฎหมายภายใน ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีอยู่ กำหนดกรอบการดำเนินการ – การประสานงาน – การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน – การประเมินความเสี่ยง – กำหนดมาตรการควบคุม – การประชาสัมพันธ์ – การบังคับใช้ และการติดตาม ตรวจสอบ


ดาวน์โหลด ppt นโยบายในการ ควบคุมและจัดการ น้ำอับเฉาเรือและ ตะกอน เรือตรี ปรีชา เพ็ช รวงศ์ รองอธิบดี กรมการ ขนส่งทางน้ำและ พาณิชยนาวี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google