งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล ครูผู้สอน... นายธีระ พล เข่งวา เรื่อง : วิกฤตการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ ในประเทศไทย ( ๒ ) 1 หน่วยการเรียนรู้ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล ครูผู้สอน... นายธีระ พล เข่งวา เรื่อง : วิกฤตการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ ในประเทศไทย ( ๒ ) 1 หน่วยการเรียนรู้ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล ครูผู้สอน... นายธีระ พล เข่งวา เรื่อง : วิกฤตการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ ในประเทศไทย ( ๒ ) 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 : ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2 ครูธีระพล เข่งวา 2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ วิกฤตการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากร ธรรมชาติในประเทศ ไทย

3 ครูธีระพล เข่งวา 3 วิกฤตการณ์ด้าน สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติใน ประเทศไทย ขอขอบคุณสำนัก ธรณีวิทยา กรมทรัพยากร ธรณี

4 ครูธีระพล เข่งวา 4 วิกฤตการณ์เกี่ยวกับ ทรัพยากรน้ำ 1. การขาด แคลนน้ำ

5 ครูธีระพล เข่งวา 5 1. การขาด แคลนน้ำ การเพิ่มจำนวน ประชากร การเพิ่มผลผลิตทาง การเกษตร / อุตสาหกรรม การเพิ่มปริมาณการใช้ น้ำของ ครอบครัวชุมชน

6 ครูธีระพล เข่งวา 6 1. การขาด แคลนน้ำ

7 ครูธีระพล เข่งวา 7 2. น้ำเสียและ สารพิษในน้ำ การทิ้งน้ำเสียจาก บ้านเรือน / โรงงานอุตสาหกรรม ลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้น้ำเน่าเสีย

8 ครูธีระพล เข่งวา 8 2. น้ำเสียและ สารพิษในน้ำ

9 ครูธีระพล เข่งวา 9 3. น้ำ ท่วม ได้รับอิทธิพลจากพายุ ต่างๆ 4. น้ำทะเล หนุน ในช่วงฤดูร้อนของทุก ปีเป็นเวลาที่ ปริมาณน้ำจากแม่น้ำ ไหลลงสู่อ่าว ไทยน้อยลง ทำให้น้ำ ทะเลหนุนเข้า มาในลำน้ำสายหลัก

10 ครูธีระพล เข่งวา 10 4. น้ำทะเล หนุน

11 ครูธีระพล เข่งวา 11 5. น้ำบาดาล ลดละดับ น้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดิน ในประเทศ ได้ลดระดับต่ำลงในทุก พื้นที่

12 ครูธีระพล เข่งวา 12 6. เกิดคราบ น้ำมัน เกิดขึ้นในลำน้ำที่มี การเดินเรือ

13 ครูธีระพล เข่งวา 13 7. การเกิด น้ำอุ่น ใช้ระบายความร้อน เครื่องจักรที่ใช้ ในโรงงาน อุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าและเรือ

14 ครูธีระพล เข่งวา 14 8. ความตื้นเขินของแหล่ง น้ำและวัชพืช ตะกอน ดินทราย ที่ถูก พัดมากับ กระแสน้ำ ทำให้แหล่ง น้ำตื้นเขิน รวมถึงพืชพวก ผักตบชวาและพืช น้ำอื่นๆ ทำให้แหล่งน้ำ ตื้นเขิน

15 ครูธีระพล เข่งวา 15 9. การปลูกสร้างอาคาร บ้านเรือน และสถาน ประกอบการรุกล้ำใน เขตลำน้ำ

16 ครูธีระพล เข่งวา 16 กิจกรรมระหว่าง เรียน ให้นักเรียนเขียนแผนที่ ความคิดแสดง วิกฤตการณ์เกี่ยวกับ ทรัพยากรน้ำใน ประเทศไทยและอธิบาย ถึงแนวทาง การแก้ไข

17 ครูธีระพล เข่งวา 17 วิกฤตการณ์ เกี่ยวกับ ทรัพยากรน้ำ ในประเทศ ไทย

18 ครูธีระพล เข่งวา พบกัน ใหม่ 18 ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน เรื่อง : วิกฤตกาณ์ด้าน สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรในประเทศ ไทย ( ป่าไม้ ) ( สัตว์ป่า )


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา โรงเรียนวัง ไกลกังวล ครูผู้สอน... นายธีระ พล เข่งวา เรื่อง : วิกฤตการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ ในประเทศไทย ( ๒ ) 1 หน่วยการเรียนรู้ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google