งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้เท ทิ้ง หรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ พ. ศ. 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้เท ทิ้ง หรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ พ. ศ. 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้เท ทิ้ง หรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ พ. ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ธันวาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ 1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 2. บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่งหรือข้อสั่งการใดซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ ระเบียบนี้บังคับแทน 3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้เททิ้งหรือระบาย น้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ  (1) การเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะต้องไม่เป็น เหตุให้เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก ไม่เป็นอันตราย ต่อการเดินเรือ และต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ให้กับประชาชนในบริเวณข้างเคียง  (2) รายละเอียดของระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องมีความสามารถใน การบำบัดน้ำเสียได้ตามค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง โดยสามารถระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  (3) คุณภาพของน้ำทิ้งต้องเป็นไปตามค่ามาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือประกาศกรมเจ้าท่า  (4) ต้องมีบ่อดักน้ำสุดท้ายสำหรับเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อ ตรวจสอบ ก่อนระบายลงสู่ลำน้ำสาธารณะ

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. การขออนุญาตเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำ สาธารณะให้ยื่นคำขอ ต่อสำนักความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อมทางน้ำ หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาใน พื้นที่รับผิดชอบ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้  (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ อนุญาต  (2) หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ ( กรณีมีการมอบอำนาจ )  (3) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลให้ยื่นคำขอพร้อมสำเนาหนังสือ รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  (4) สำเนาหลักฐานทางที่ดินบริเวณที่ขออนุญาต  (5) แผนผังโครงการแสดงรายละเอียดบริเวณพื้นที่เททิ้งหรือระบาย น้ำทิ้ง  (6) รายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมรายการคำนวณซึ่งรับรอง โดยวิศวกรประเภทภาคีสมาชิก พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  (7) รายงานผลคุณภาพน้ำของลำน้ำสาธารณะที่รองรับน้ำทิ้ง  (8) ภาพถ่ายสถานที่ตั้งโครงการ ที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และบริเวณ ที่จะเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้ง

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  (9) รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ แล้ว ( กรณีเป็นโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม )  (10) กรณียื่นขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารตามข้อ 5 (1) (2) (3) และยื่นเอกสารเพิ่มเติม  2. เมื่อดำเนินการออกใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้อนุญาตรายงาน ผลการดำเนินงานมายังสำนักความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อมทางน้ำเพื่อสรุปรายงานให้อธิบดีกรมเจ้าท่า ทราบภายใน 30 วัน  3. ใบอนุญาตให้มีอายุไม่เกินครั้งละ 12 เดือน นับแต่วันที่ อนุญาต ผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตให้ยื่น ความประสงค์ต่อสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทาง น้ำ หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่รับผิดชอบ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน หากไม่ยื่นภายใน กำหนดให้ถือว่าผู้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้เท ทิ้ง หรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ พ. ศ. 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google