งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส. ที่ 1 ส. ที่ 2 ส. ที่ 3. ส. ที่ 4 ส. ที่ 5 Manu.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส. ที่ 1 ส. ที่ 2 ส. ที่ 3. ส. ที่ 4 ส. ที่ 5 Manu."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ส. ที่ 1 ส. ที่ 2 ส. ที่ 3. ส. ที่ 4 ส. ที่ 5

3 Manu

4

5

6

7 หลัก 5 ส. เพื่อการลดน้ำหนัก โดยหลักการ ที่ควรทราบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น ใช้หลักการ 5 ส. เพื่อการลดน้ำหนัก ดังนี้ 1. สัญญา 2. สะสาง 3. สุข นิสัย 4. สุขลัก ษณะ 5. สม่ำเส มอ Manu

8 ส. ที่ 1 สัญญา คือ การให้คำมั่นสัญญาโดยการตั้งเป้าหมาย มี จิตใจมั่นคง เชื่อมั่นในตนเองต่อการลดน้ำหนัก ว่าจะต้องทำให้ได้

9 ล Manu

10 ส. ที่ 3 สุขนิสัย คือ การสร้างสุขนิสัยในด้านการบริโภค ให้ถูกต้อง หมั่นชั่งน้ำนักเป็น ประจำเพื่อให้ทราบถึงความ เปลี่ยนแปลง รวมถึงฝึกการ คำนวณพลังงานจากอาหารในแต่ ละวัน ตลอดจนดูแลสุขภาพการ และสุขภาพจิตใจให้ดีอยู่เสมอ Manu

11 ส. ที่ 4 สุขลักษณะ คือ การสร้างและปรับเปลี่ยน สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยเอื้อ ต่อการลดน้ำหนักให้ถูกต้อง เช่น ไม่รับประทานอาหารในห้องนอน หรือขณะดูโทรทัศน์ เป็นต้น Manu

12 [ ส. ที่ 5 สม่ำเสมอ คือ การปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อการลดน้ำหนักเป็น ประจำ โดยไม่ย่อท้อ หรือล้มเลิกความตั้งใจ ( ซึ่งถ้าหากย่อท้อ หรือคิดที่จะล้มเลิกความ ตั้งใจเมื่อใดให้กลับไปดูข้อที่ ) 1 Manu


ดาวน์โหลด ppt ส. ที่ 1 ส. ที่ 2 ส. ที่ 3. ส. ที่ 4 ส. ที่ 5 Manu.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google