งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของโรงเรียน ประวัติความเป็นมา โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ เดิม ชื่อโรงเรียนปริยวาทวิทยา ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 530 หมู่ที่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของโรงเรียน ประวัติความเป็นมา โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ เดิม ชื่อโรงเรียนปริยวาทวิทยา ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 530 หมู่ที่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภาพรวมของโรงเรียน ประวัติความเป็นมา โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ เดิม ชื่อโรงเรียนปริยวาทวิทยา ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 530 หมู่ที่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุญาตให้ จัดตั้งจากทางราชการเมื่อ วันที่ 11 มิถุนายน พ. ศ. 2483

3 ประวัติการจัดตั้งเมื่อ พ. ศ. 2483 นายปรีชา สุริยะ กำนันตำบลบ้านหลวงในขณะนั้น ได้เชิญคหบดี และผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นมาปรึกษาหารือ เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะทางด้านการศึกษา นักเรียนจบ จากชั้นประถมศึกษาไม่มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพราะใน ขณะนั้นการคมนาคมไม่สะดวก ถนนจากตัวเมืองเป็นเพียง ทางลูกรัง ฐานะชาวบ้านยากจนไม่มีทุนส่งลูกบุตรหลานเข้าไป เรียนในตัวเมืองได้ โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะเปิดสอน สูงกว่าระดับประถมศึกษานั้นไม่มีเลย คณะกรรมการโดยมีนาย ปรีชา สุริยะ เป็นประธาน เห็นสมควรขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาขึ้น โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นาย แก้ว สุกัณศีล ป. ป. ก. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะเป็น ผู้ดำเนินการ ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนขึ้น โรงเรียนเอกชน ชื่อปริยวาทวิทยา ได้รับอนุญาต จัดตั้งเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2483 เป็นโรงเรียนที่ เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาเป็นแห่งแรกในอำเภอสายใต้ ของจังหวัดเชียงใหม่

4 ผู้บริหารโรงเรียนเมื่อแรกจัดตั้ง นายแก้ว สุกัณศีล วุฒิการศึกษา ป. ป. ก. ได้รับอนุญาตจัดตั้ง จากทางราชการให้เป็นเจ้าของโรงเรียน ผู้จัดการและครูใหญ่ รวม 3 ตำแหน่งเพียงผู้เดียว พ. ศ. 2484 – 2485 สร้างอาคารเรียนชั่วคราวในที่ดินของขุน พินิจธุรการ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง พ. ศ. 2488 – 2492 อาศัยเรียนที่ศาลาวัดข่วงเปา พ. ศ. 2493 – 2523 ย้ายไปเปิดกิจการ ณ บริเวณที่ดินของ ผู้บริหารในแห่งเดิม เลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ตำบลข่วงเปา พ. ศ. 2524 - ปัจจุบัน เปิดกิจการแห่งใหม่ในที่ดิน 6 ไร่ เศษ เลขที่ 530 หมู่ที่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ การเปลี่ยนชื่อโรงเรียนและระดับชั้นที่เปิดสอน ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนปริยวาทวิ ทยา เป็นโรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ เมื่อ พ. ศ. 2513 ปัจจุบัน เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษา ( ป.1 - ป. 6 ) และ มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1- ม.3)

5 วิสัยทัศน์ โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรง วิทย์ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ สมบูรณ์ทั้งทาง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่ คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ความสุข มีความรอบรู้ ก้าวทันวิทยาการ และเทคโนโลยี รู้จักแก้ปัญหาอย่างมี เหตุผล อนุรักษ์และพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมคงไว้ซึ่งความเป็นไทย

6

7

8

9 เพลงมาร์ชสุทธิวงศ์ สุทธิวงศ์สถาบันอันสูงส่ง แหล่งดำรงอบรมบ่มนิสัยเพื่อ สร้างสรรค์จรรยาพลานามัย พร้อมวินัยวิทยานานาประการ ชมพู ฟ้าสีของธงนั้นสวยสด เกียรติยศร่ำลือชื่อสถาน เป็นสายสื่อเสมือนสร้อยร้อยดวงมาน สวมวิญญาณอาจารย์ ศิษย์มิตร สัมพันธ์ มาเถิดเราสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ มาร่วมจิตเปรมปรีย์ไมตรีมั่น เทิดทูนแหล่งการศึกษาสถาบัน เราไม่หวั่นอ่านเขียนเรียนวิชา รักในเกียรติชมพู - ฟ้ามิรู้สิ้น รักในถิ่นแดนร่มอบรมข้า เพิ่มศักดิ์ศรีในต้นรู้ค้นคว้า เพื่อคุณค่าพัฒนาชีวิตนิจนิรันด์ มาเกิดเราสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ มาร่วมจิตสามัคคีไมตรีมั่น เดิมเราชื่อปริยวาทสถาบัน เราบากบั่นก่อร่างสร้างตัวมา อุปสรรคฟันฝ่ามลายสิ้น ผดุงถิ่นผืนผไทน้ำใจกล้า ขอตั้งมั่นบนพื้นพสุธา คู่กับธงชมพู ฟ้า สง่าเอย

10 ป้าหมาย โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์มีเป้าหมายการ ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ในธรรมนูญ โรงเรียน ( พ. ศ.2555 – 2558) ดังนี้ 1. โรงเรียนมีระบบบริหารและการจัดกระบวนการ เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 2. โรงเรียนมีมาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานด้าน กระบวนการ และมาตรฐานด้านปัจจัย ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ เป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมสามารถดำรงตนใน สังคมปัจจุปัน ได้อย่างเหมาะสมตามวิถีชีวิตไทย

11


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของโรงเรียน ประวัติความเป็นมา โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ เดิม ชื่อโรงเรียนปริยวาทวิทยา ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 530 หมู่ที่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google