งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คือการเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับ อีกสิ่งหนึ่งมีคำว่า เฉก เช่น ดุจ ดัง ดั่ง ราว ราวกับ ปูน กล เล่ห์ ปาน ประหนึ่ง เพียง เพี้ยง พ่าง เสมอ เหมือน เปรียบ ฯลฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คือการเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับ อีกสิ่งหนึ่งมีคำว่า เฉก เช่น ดุจ ดัง ดั่ง ราว ราวกับ ปูน กล เล่ห์ ปาน ประหนึ่ง เพียง เพี้ยง พ่าง เสมอ เหมือน เปรียบ ฯลฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คือการเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับ อีกสิ่งหนึ่งมีคำว่า เฉก เช่น ดุจ ดัง ดั่ง ราว ราวกับ ปูน กล เล่ห์ ปาน ประหนึ่ง เพียง เพี้ยง พ่าง เสมอ เหมือน เปรียบ ฯลฯ 1. อุปมา พระองค์โอภาสเพี้ยง ศศิธร เสด็จดุจเดือนขจร แจ่ม ฟ้า

2 2. อุป ลักษ ณ์ การเปรียบสิ่งหนึ่ง เป็นอีกสิ่งหนึ่ง มีคำ ว่า เป็น คือ วิชาเป็นเพื่อนเลี้ยง ชีวิต ยามอยู่บ้านเรือนเมียสนิท เพื่อนร้อน ร่างกายสหายติด ตามทุกข์ ยากนา ธรรมหากเป็นมิตรข้อน เมื่อม้วยอาสัญ ( โคลงโลกนิติ )

3 3. บุคลาธิษฐาน, บุคคล วัต, บุคคลสมมุติ บรรจถรณ์หมอนม่านมุ้ง เตียงสมร เตียงช่วยเตือนนุชนอน แท่นน้อง ฉุกโฉมแม่จักจรจากห้อง ไปฮา ม่านอย่าเบิกบังห้องหับ ให้คอยหน ( นิราศนรินทร์ ) การสมมติสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ให้มีกิริยาเหมือนมนุษย์

4 คือการกล่าวเกินจริง เช่น 4. อติพจน์, อธิพจน์ เรียมร่ำน้ำเนตรถ้วม ถึง พรหม พาหมู่สัตว์จ่อมจมชีพ ม้วย พระสุเมรุเปื่อยเป็นตมทบ ท่วม ลงนา หากอกนิษฐ์พรหมฉ้วยพี่ไว้ จึงคง ( ศรีปราชญ์ )

5 5. สัท พจน์ ต้อยตะริดติ๊ดตี๋เจ้าพี่เอ๋ยจะ ละเลยเร่ร่อนไปนอนไหน แอ้อีอ่อยสร้อยฟ้าสุมาลัยแม้นเด็ด ได้แล้วไม่ร้างให้ห่างเชย ( พระอภัยมณี ) การใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ

6 6. สัญลัก ษณ์ เมื่อแรกเชื่อว่า เนื้อทับทิมแท้ มาแปรเป็น พลอยหุงไปเสียได้ แอ้อีอ่อยสร้อย ฟ้าสุมาลัย ด้วยมิได้ดูหงอน แต่ก่อน การใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่ง

7 ตัวอย่างสัญลักษณ์ที่ ใช้กันทั่วไป แสงสว่าง เป็นสัญลักษณ์ของ ปัญญา ความมืด เป็นสัญลักษณ์ของ กิเลส แก้ว เป็นสัญลักษณ์ของ ความดีงาม เพชร เป็นสัญลักษณ์ของ ความ เป็นเลิศหรือความแข็งแกร่ง กา เป็นสัญลักษณ์ของ คนชั้น ต่ำ หงส์ เป็นสัญลักษณ์ของ คน ชั้นสูง

8 7. ปฏิพาก ย์ การใช้คำตรงข้ามหรือขัดแย้ง กัน เช่น - สิ่งหนุ่มในร่างแก่ควบม้าสีหมอกดำสนิท


ดาวน์โหลด ppt คือการเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับ อีกสิ่งหนึ่งมีคำว่า เฉก เช่น ดุจ ดัง ดั่ง ราว ราวกับ ปูน กล เล่ห์ ปาน ประหนึ่ง เพียง เพี้ยง พ่าง เสมอ เหมือน เปรียบ ฯลฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google