งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จากเดิมที่ไม่มีแนวคิดในด้านการอนุรักษ์ แต่มี กฎหมายในการจัดการทรัพยากร ที่ดิน สิ่งแวดล้อม จากเดิมที่ไม่มีแนวคิดในด้านการอนุรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จากเดิมที่ไม่มีแนวคิดในด้านการอนุรักษ์ แต่มี กฎหมายในการจัดการทรัพยากร ที่ดิน สิ่งแวดล้อม จากเดิมที่ไม่มีแนวคิดในด้านการอนุรักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จากเดิมที่ไม่มีแนวคิดในด้านการอนุรักษ์ แต่มี กฎหมายในการจัดการทรัพยากร ที่ดิน สิ่งแวดล้อม จากเดิมที่ไม่มีแนวคิดในด้านการอนุรักษ์ แต่มี กฎหมายในการจัดการทรัพยากร ที่ดิน สิ่งแวดล้อม มีกฎหมายป่าไม้ พ.ศ.2484 มีการให้สัปทานป่าไม้ และการทำเหมืองแร่ มีกฎหมายป่าไม้ พ.ศ.2484 มีการให้สัปทานป่าไม้ และการทำเหมืองแร่ เริ่มมีแนวคิดอนุรักษ์จาก นพ.บุญส่ง เลขะกุล ตั้ง สมาคมนิยมไพร เริ่มมีแนวคิดอนุรักษ์จาก นพ.บุญส่ง เลขะกุล ตั้ง สมาคมนิยมไพร การเสนอกฎหมายในการอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2503 และต่อมาใน พ.ศ.2504 มีการประกาศใช้กฎหมาย อุทยานแห่งชาติ การเสนอกฎหมายในการอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2503 และต่อมาใน พ.ศ.2504 มีการประกาศใช้กฎหมาย อุทยานแห่งชาติ การมีกระเสอนุรักษ์ใน ช่วง พ.ศ. 2535 จากอิทธิพล ของโลกาภิวัตน์ การมีกระเสอนุรักษ์ใน ช่วง พ.ศ. 2535 จากอิทธิพล ของโลกาภิวัตน์ 1Law concerning Environment

2 2 วิวัฒนาการของกฎหมายที่ใช้ในการ จัดการสิ่งแวดล้อม (ทบทวน) อิทธิพลของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมสากล เริ่มจากการไม่มีกฎหมายที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยตรง ใช้หลักกฎหมายละเมิดและหลักกฎหมายเรื่องเดือดร้อน รำคาญ (nuisance)เข้ามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปัญหาเรื่องภาระการพิสูจน์/ความสัมพันธ์ระหว่างการ กระทำและผล สร้างหลักกฎหมายเรื่องความรับผิดเด็ดขาดของ ผู้ประกอบการ สร้างกฎหมายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การคุ้มครอง สวัสดิภาพอนามัยและกฎหมายในการแก้ปัญหามลพิษ (ใน ยุคทศวรรษที่ 60)

3 Law concerning Environment 3 หลักกฎหมายพื้นฐาน ในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์จากความเป็นมาและแนวคิดที่ใช้ ระบบศักดินา – ที่ดิน ทรัพยากรผูกติดกับอำนาจการ ปกครอง การจัดระบบที่ดินเพื่อการเก็บภาษี การมีกรมป่าไม้เพื่อการจัดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า Public Trust Doctrine หลักสาธารณประโยชน์  อำนาจรัฐในการจัดการทรัพยากร (สาธารณสมบัติให้ องค์กรรัฐเป็นผู้ดูแล) อำนาจของประชาชนในมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากร Paradigm Shift จากแนวคิดการผลิตแบบเส้นตรง มา สู่ความสัมพันธ์กับวงจรธรรมชาติและชุมชน

4 Law concerning Environment 4 การจัดการทรัพยากรและระบบ การผลิตในสังคม Exclusion กีดกันได้ Non-exclusion ไม่สามารถกีดกันได้ Rival แย่งกันบริโภค Private goods: food, cars, clothes Common goods (Common-pool resources): fish in the river/sea, trees in the forest, underground water Non-rival ไม่กระทบการบริโภคของ ผู้อื่น (โดยทั่วไป/ในระดับ หนึ่ง) Toll goods or Club goods: parks, movies, music, telephone, cable TV Public goods: air quality, national defense, broadcasting, ecosystem

5 จากตารางข้างต้น ทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็น สินค้าประเภทใดในสังคม? จากตารางข้างต้น ทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็น สินค้าประเภทใดในสังคม? ที่ดิน? ที่ดิน? แหล่งน้ำ? แหล่งน้ำ? อากาศ? อากาศ? สัตว์ป่า สัตว์น้ำ? สัตว์ป่า สัตว์น้ำ? ต้นไม้? ต้นไม้? ป่าไม้? ป่าไม้? ระบบนิเวศน์? ระบบนิเวศน์? ปัญหาโศกนาฎกรรมกับของสาธารณะ Tragedy of the Commons ปัญหาโศกนาฎกรรมกับของสาธารณะ Tragedy of the Commons Externalities & free riders Externalities & free riders 5Law concerning Environment

6 โศกนาฏกรรมของ ของสาธารณะ Maximum benefit? Maximum benefit? Jeremy Bentham “The greatest good for the greatest number” Jeremy Bentham “The greatest good for the greatest number” มนุษย์ต่างกอบโกย เพื่อประโยชน์สูงสุดของตนเอง มนุษย์ต่างกอบโกย เพื่อประโยชน์สูงสุดของตนเอง การทำกำไรสูงสุดของผู้ประกอบการ การทำกำไรสูงสุดของผู้ประกอบการ การดูแลของส่วนรวม เป็นภาระของทุกคนในสังคม การดูแลของส่วนรวม เป็นภาระของทุกคนในสังคม การผลักภาระของต้นทุนการผลิตให้แก่สังคม โดยที่ ตัวเองไม่ได้ร่วมในการดูแล บำรุงรักษาต้นทุน/ของ ส่วนรวมนั้น เช่น น้ำ อากาศ ที่ดินและทรัพยากร การผลักภาระของต้นทุนการผลิตให้แก่สังคม โดยที่ ตัวเองไม่ได้ร่วมในการดูแล บำรุงรักษาต้นทุน/ของ ส่วนรวมนั้น เช่น น้ำ อากาศ ที่ดินและทรัพยากร เสรีภาพในการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ ก่อปัญหา ประชากรล้นโลก และยังเป็นประชากรที่โลภมากอีก! เสรีภาพในการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ ก่อปัญหา ประชากรล้นโลก และยังเป็นประชากรที่โลภมากอีก! 6Law concerning Environment

7 การจัดการของส่วนรวม การโต้แย้งว่าคนเห็นแก่ตัว กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการ จัดการทรัพยากร การโต้แย้งว่าคนเห็นแก่ตัว กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการ จัดการทรัพยากร แนวคิดว่าทรัพยากรธรรมชาติ ต้องมีการจัดการ แนวคิดว่าทรัพยากรธรรมชาติ ต้องมีการจัดการ การกำหนดว่าต้องมีการคำนวณต้นทุนที่แท้จริงของ การผลิต การกำหนดว่าต้องมีการคำนวณต้นทุนที่แท้จริงของ การผลิต การร่วมรับผิดชอบของผู้ใช้ จะจัดการกับ free rider การร่วมรับผิดชอบของผู้ใช้ จะจัดการกับ free rider เราจะจัดการกับ “คนกินแรงเพื่อน” อย่างไร? เราจะจัดการกับ “คนกินแรงเพื่อน” อย่างไร? ไม่มีใครที่รู้แล้วจะฆ่าห่านทองคำของตัวเอง เพื่อเอา ไข่ในท้องหรอก! ไม่มีใครที่รู้แล้วจะฆ่าห่านทองคำของตัวเอง เพื่อเอา ไข่ในท้องหรอก! วิธีการในการจัดการควรเป็นอย่างไร? ใครควรมี อำนาจในการจัดการ? วิธีการในการจัดการควรเป็นอย่างไร? ใครควรมี อำนาจในการจัดการ? 7Law concerning Environment

8 สรุป - ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ควรมีการจัดการ สรุป - ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ควรมีการจัดการ ปัญหาคือ ใครมีอำนาจในการจัดการนี้? และจะจัดการ อย่างไร? ปัญหาคือ ใครมีอำนาจในการจัดการนี้? และจะจัดการ อย่างไร? การจัดระบบโควต้า ใบอนุญาตเรือประมง การห้ามจับ สัตว์ในฤดูวางไข่ การอนุญาตให้เฉพาะคนในชุมชนใน การใช้ประโยชน์ การกำหนดการปล่อยของเสีย การจัดระบบโควต้า ใบอนุญาตเรือประมง การห้ามจับ สัตว์ในฤดูวางไข่ การอนุญาตให้เฉพาะคนในชุมชนใน การใช้ประโยชน์ การกำหนดการปล่อยของเสีย ตัวอย่าง การนิรโทษกรรมเรือประมงอวนลาก! ตัวอย่าง การนิรโทษกรรมเรือประมงอวนลาก! การนำมาตรการทางเศรษฐกิจเข้ามาเป็นเครื่องมือใน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (หรือมาตรการกีดกันทาง การค้า) เช่น เรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลกับการส่งออก กุ้งไทย มาตรฐานของอาหารส่งออกไปยุโรป การขึ้น บัญชีประเทศที่ละเมิดCITES การนำมาตรการทางเศรษฐกิจเข้ามาเป็นเครื่องมือใน การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (หรือมาตรการกีดกันทาง การค้า) เช่น เรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลกับการส่งออก กุ้งไทย มาตรฐานของอาหารส่งออกไปยุโรป การขึ้น บัญชีประเทศที่ละเมิดCITES การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยต้องคำนึงถึงเรื่อง เศรษฐกิจของคนในชุมชนเข้ามาเป็นข้อพิจารณา การ ใช้ประโยชน์ในทรัพยากรเชิงอนุรักษ์ เช่น ecotourism การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยต้องคำนึงถึงเรื่อง เศรษฐกิจของคนในชุมชนเข้ามาเป็นข้อพิจารณา การ ใช้ประโยชน์ในทรัพยากรเชิงอนุรักษ์ เช่น ecotourism 8Law concerning Environment

9 กฎหมายในการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างกว้าง กฎหมายในการจัดการทรัพยากร กฎหมายในการจัดการทรัพยากร กฎหมายในการจัดการผลิต เช่น พรบ.โรงงาน กฎหมายในการจัดการผลิต เช่น พรบ.โรงงาน กฎหมายในการจัดการพื้นที่ เช่น พรบ.ผังเมือง กฎหมายในการจัดการพื้นที่ เช่น พรบ.ผังเมือง กฎหมายในการจัดการพลังงาน เช่น พรบ.รักษาอนุรักษ์พลังงาน กฎหมายในการจัดการพลังงาน เช่น พรบ.รักษาอนุรักษ์พลังงาน กฎหมายในการคุ้มครองสุขภาพ เช่น พรบ.สาธารณสุข พรบ.คุ้มครอง สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พรบ.อาหารและยา กฎหมายในการคุ้มครองสุขภาพ เช่น พรบ.สาธารณสุข พรบ.คุ้มครอง สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พรบ.อาหารและยา กฎหมายในการจัดการเฉพาะ เช่น พรบ.วัตถุอันตราย กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดการของเสียมีพิษ การใช้สารเคมี กฎหมายในการจัดการเฉพาะ เช่น พรบ.วัตถุอันตราย กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดการของเสียมีพิษ การใช้สารเคมี กฎหมายกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9Law concerning Environment

10 10 โครงสร้างของกฎหมาย โดยทั่วไปกฎหมายระดับพระราชบัญญัติจะประกอบด้วยโครงสร้างดังนี้ บททั่วไป – ชื่อกฎหมาย เวลาในการประกาศใช้ บทนิยาม และผู้รักษาการตาม กฎหมาย (เพื่อออกกฎหมายลำดับรองลงไป – ข้อสังเกต ปกติจะเป็นรัฐมนตรีประจำ กระทรวงต่างๆ แต่หากผู้รักษาการตามกฎหมายเป็น นายกรัฐมนตรี แสดงว่ากฎหมาย นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆกระทรวง) ส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ – ส่วนใหญ่จะเป็นการกำหนดว่ากฎหมายนั้นต้องการจะ ทำอะไร เช่น การกำหนดว่ามีคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการบางอย่าง – ที่มาของ คณะกรรมการ อำนาจหน้าที่ของกรรมการนั้น รวมถึงการกำหนดว่าห้ามทำ/ให้ทำอะไร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น ส่วนที่เป็นสภาพบังคับ – การกำหนดโทษทางอาญา/แพ่ง/มาตรการทางปกครอง เพื่อให้การละเมิดกฎหมายนั้นมีผลทางกฎหมาย บทเฉพาะกาล – เป็นการกำหนดระยะเปลี่ยนผ่านของกฎหมายว่าจำเป็นต้องสร้าง อำนาจเฉพาะกิจ เช่นให้องค์กรเดิมยังมีหน้าที่อยู่ การกำหนดให้มีการออกกฎหมาย ลำดับรองในการกำหนดขั้นตอนรายละเอียดต่างๆ หรือการกำหนดให้มีบัญชีแนบท้าย กฎหมาย ในการกำหนดชนิดประเภทสิ่งต่างๆที่กฎหมายคุ้มครอง/ควบคุม

11 Law concerning Environment11 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน การจัดการมลพิษ การจัดการขยะ และของเสียอันตราย

12 Law concerning Environment12 ป่าไม้ และความหลากหลาย ทางชีวภาพ พรบ.ป่าไม้ 2484 พรบ.อุทยานแห่งชาติ 2504 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2535 พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช 2418 แก้ไข 2535 พรบ.สวนป่า 2535 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2535

13 Law concerning Environment13 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และชุมชน พรบ.ผังเมือง 2518 พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 พรบ.การสาธารณสุข 2535 พรบ.โรงงาน 2535 พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง 2535 พรบ.สถานบริการ 2509 พรบ.โรงแรม 2547 พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2504

14 Law concerning Environment14 การจัดการมลพิษ พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 พรบ. โรงงานอุตสาหกรรม 2535 พรบ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2522

15 Law concerning Environment15 การจัดการขยะ และของเสียอันตราย พรบ.การสาธารณสุข 2535 พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง 2535

16 Law concerning Environment16 การบ้าน ให้ทุกคนไปหากฎหมาย (พรบ.) จากเวปไซด์ของสำนักงานกฤษฎีกา (หรือแหล่งใดๆ ก็ได้) แล้วระบุว่าเป็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเภทใด และกฎหมายฉบับนั้นมีโครงสร้างอย่างไร ให้เขียนมาหนึ่งหน้ากระดาษ ส่งอาทิตย์หน้า (วันจันทร์ที่ 9 สำหรับภาคพิเศษ/ วันศุกร์ที่ 13 สำหรับ ภาคปกติ)

17 ตัวอย่าง พรบ.รักษาคลอง ร.ศ. 121 มาตรา 6 ถ้า หากว่าสามารถจะทำได้อย่างอื่นแล้ว ห้ามมิให้ผู้ หนึ่งผู้ใดเอาหยากเยื่อฝุ่นฝอยหรือสิ่งโสโครกเททิ้งในคลอง และ ห้ามมิให้เททิ้งสิ่งของดังกล่าวมาแล้วลงในทางน้ำลำคู ซึ่งเลื่อน ไหลมาลงคลองได้ ถ้าผู้ใดกระทำผิดต่อมาตรานี้ ให้ปรับผู้นั้นไม่ เกิน 20 บาท หรือจำคุกไม่เกินเดือนหนึ่ง หรือทั้งปรับและจำทั้ง สองสถาน มาตรา 9 ห้าม มิให้ผู้หนึ่งผู้ใดกระทำให้คลองและฝั่งคลอง หรือ ถนนหลวงเสียไปด้วยประการใด ๆ ถ้าผู้ใดกระทำผิดต่อมาตรานี้ ให้ปรับผู้นั้นไม่เกิน 20 บาท หรือจำคุกไม่เกินเดือนหนึ่ง หรือทั้ง ปรับและจำด้วยทั้งสองสถาน และต้องทำสิ่งซึ่งเสียหายให้คืนดี ด้วยอีกโสด 1 17Law concerning Environment

18 แต่พื้นฐานของกฎหมายต่างๆมักเป็นการกำหนดให้อนุญาต ในการใช้ทรัพยากรมากกว่าเป็นการคุ้มครอง/จัดการ สิ่งแวดล้อม เช่น พรบ.ประมง พ.ศ. 2490 ม. 12 ที่อนุญาตคือที่จับสัตว์น้ำซึ่งอนุญาตให้บุคคลทำการ ประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และรวมถึงบ่อล่อสัตว์น้ำ ม. 13 ห้ามมิให้บุคคลใดทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่อนุญาต เว้นแต่ผู้รับอนุญาต 18Law concerning Environment

19 ม. 14 ห้ามมิให้บุคคลใดขุดหรือสร้างบ่อล่อสัตว์น้ำในที่สาธารณ สมบัติของแผ่นดิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ ส่วนในที่ดินอันบุคคลถือกรรมสิทธิ์ บุคคลย่อมขุดหรือสร้างบ่อล่อ สัตว์น้ำได้แต่ต้องไม่เป็นการเสียหายแก่พันธุ์สัตว์น้ำในที่รักษา พันธุ์ ปัญหาการพัฒนาพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมตามแนวทางของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การเพิ่มจำนวน ประชากร การขยายตัวของเมือง และวิถีชีวิตสมัยใหม่ - การใช้ เทคโนโลยีและสารเคมีทำให้กฎหมายเดิมไม่เพียงพอต่อการ รักษาสมดุลในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 19Law concerning Environment


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จากเดิมที่ไม่มีแนวคิดในด้านการอนุรักษ์ แต่มี กฎหมายในการจัดการทรัพยากร ที่ดิน สิ่งแวดล้อม จากเดิมที่ไม่มีแนวคิดในด้านการอนุรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google