งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุขาภิบาล อาหาร 1. สถานที่ปรุง ประกอบ จำหน่ายอาหาร สุขาภิบาล อาหาร 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุขาภิบาล อาหาร 1. สถานที่ปรุง ประกอบ จำหน่ายอาหาร สุขาภิบาล อาหาร 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุขาภิบาล อาหาร 1

2 สถานที่ปรุง ประกอบ จำหน่ายอาหาร สุขาภิบาล อาหาร 2

3 สถานที่สำหรับใช้ใน กิจการอาหาร  สถานที่เตรียมประกอบและ ปรุงอาหาร  สถานที่รับประทานอาหาร  ห้องน้ำ ห้องส้วม 3

4 สถานที่เตรียมประกอบ และปรุงอาหาร พื้นและพื้นที่ : แข็งแรง ทำ ความสะอาดได้ง่าย เรียบ ไม่ ดูดซึมน้ำ ไม่ลื่น ไม่มีรอยแตก หรือชำรุด ผนังและเพดาน : ควรทำด้วย วัสดุเรียบ ทำความสะอาดง่าย ประตู หน้าต่าง : ควรมีพื้นที่ ประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ ห้อง และควรกรุด้วยลวดตา ข่ายเพื่อป้องกันแมลงวัน 4

5 สถานที่เตรียมประกอบ และปรุงอาหาร บริเวณที่เตรียม - ปรุงอาหาร อ่างล้างอาหาร ต้องวางสูงจาก พื้น อย่างน้อย 60 ซม. โต๊ะเตรียมอาหาร ทำด้วยวัสดุที่ ทำความสะอาดง่าย อยู่สูงจาก พื้นอย่างน้อย 60 ซม. บริเวณเตาไฟ ควรอยู่บริเวณที่ การถ่ายเทอากาศ และความร้อน ได้ดี ถังขยะ ขนาดพอเหมาะ มีฝาปิด 5

6 สถานที่เตรียมประกอบ และปรุงอาหาร การระบายอากาศ : ในการ ก่อสร้างควรคำนึงถึงทิศทางลม แสงสว่าง : ควรความเข้มของ แสงสว่างไม่น้อยกว่า 10 ฟุต - เทียน อ่างล้างมือและอ่างล้างจาน ควรมีท่อที่สามารถระบายน้ำได้ สะดวก และอ่างล้างภาชนะควร มีอย่างน้อย 2 อ่าง 6

7 สถานที่เตรียมประกอบ และปรุงอาหาร ท่อหรือรางระบายน้ำ ต้องมี สภาพดี ไม่แตกร้าว ไม่มีเศษ อาหารอุดตัน ฝาท่อระบายน้ำ ควรทำเป็นตะแกรง บ่อดักไขมัน และดักเศษอาหาร ตู้เย็นและตู้เก็บอาหาร ควรแยก ประเภทอาหารไม่ให้ปะปนกัน 7

8 สถานที่รับประทาน อาหาร พื้น ผนังและเพดาน : สะอาด ทำด้วยวัสดุถาวร แข็ง เรียบ สภาพดี การระบายอากาศที่ดี โต๊ะ เก้าอี้ : สะอาด แข็งแรง จัดเป็นระเบียบ ประตูและหน้าต่าง : ควรกรุ ด้วยตาข่ายเพื่อป้องกันแมลง นำโรค แสงสว่าง 8

9 ห้องน้ำและห้องส้วม สะอาด : ห้องส้วม สุขภัณฑ์ สิ่ง อำนวยความสะดวก การเก็บ กักสิ่งปฏิกูล เพียงพอ : ผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงมีครรภ์ พร้อมใช้งาน ตลอดเวลาที่เปิดบริการ ปลอดภัย : ไม่เปลี่ยว แยก ชาย - หญิง แสงสว่างเพียงพอ 9

10 การควบคุม กำจัด สัตว์ แมลง พาหะนำโรค 10

11 ชนิดหนู บ้าน หนูท่อ หนู ท้องขาว หนูจี๊ต หนู หริ่ง 11

12 วงจรชีวิต แมลงหนู 12

13 การควบคุมและกำจัดหนู  การป้องกันไม่ให้มีแหล่ง เพาะพันธุ์ แหล่งอาหาร และ แหล่งที่อยู่อาศัย ปิดกั้นหรือสกัดกั้นทางเข้า - ออก ป้องกันไม่ให้หนูเข้าสู่ที่ พักอาศัย รวบรวมและกำจัดขยะมูล ฝอย เพื่อทำลายแหล่งอาหาร จัดบ้านเรือนและบริเวณบ้าน ให้สะอาด 13

14 การควบคุมและกำจัดหนู การกำจัดหนู  การใช้กับดัก โดยใช้เหยื่อ ล่อ  การใช้สารเคมี การรมควัน มักใช้ในเรือ หรือ โกดังสินค้า การวางยาเบื่อ 14

15 ชนิด แมลงวัน บ้าน แมลงวั นบ้าน แมลงวัน หัวเขียว แมลงวัน ลายเสือ 15

16 ตัวเต็มวัย วงจรชีวิต แมลงวัน 16

17 การควบคุมและกำจัด แมลงวัน การปรับปรุงสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม  การป้องกัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ หรือแหล่งอาหาร เก็บเศษอาหาร และขยะต่างๆ ในถัง ขยะที่มีฝาปิดมิดชิด จัดให้มีการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ กำจัดมูลสัตว์ โดยการฝัง หมักทำ ปุ๋ย เป็นต้น หมั่นดูแล รางระบายน้ำ มิให้อุดตัน หรือมีเศษอาหารตกค้าง 17

18 การควบคุมและกำจัด แมลงวัน การปรับปรุงสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม  ปิดกั้นหรือสกัดกั้นทางเข้า - ออก ป้องกันไม่ให้แมลงวันเข้า มาในสถานที่ประกอบอาหาร  ควรมีตู้เก็บอาหารหรือภาชนะ ปกปิด ป้องกันแมลงวันตอม 18

19 การควบคุมและกำจัด แมลงวัน  การกำจัดตัวอ่อน โดยใช้สารเคมี ฉีดพ่นบริเวณแหล่งเพาะพันธ์ เช่น มูลสัตว์ กองขยะ เป็นต้น  การกำจัดตัวเต็มวัย วิธีกล โดยการใช้กับดักชนิดเหยื่อล่อ โดยอาศัยอาหารหรือสิ่งเน่าเปื่อยซึ่งมี กลิ่นที่แมลงวันชอบ กับดักแสงไฟ กาวดักแมลงวัน ไม้ตี เป็นต้น การใช้สารเคมี ควรเลือกที่ปลอดภัย ต่อการใช้ และมีอันตรายน้อยต่อ มนุษย์ 19

20 ชนิด แมลงสาบ บ้าน 20

21 วงจรชีวิต แมลงสาบ ’ 4 - 10 วัน 7 วัน 21 – 59 CAPSULE ( 15-30 ฟอง ) 30 - 45 วัน ลอกคราบ 7 - 13 ครั้ง 1 ปี ( วงจรชีวิตแมลงสาบอเมริกันประมาณ 1 - 3 ปี ) ผสม พันธุ์ 5 - 15 เดือน 21

22 การควบคุมแมลงสาบ การปรับปรุงสุขาภิบาลที่พัก อาศัย  การป้องกัน กำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ ควรมีภาชนะปกปิดอาหาร ทำ ความสะอาดครัวไม่ให้มีเศษ อาหารตกค้าง ทำความสะอาด ห้องน้ำ ห้องส้วม หมั่นซักเสื้อผ้า ให้สะอาด และถังขยะควรมีฝาปิด มิดชิด เพื่อไม่ให้เป็นอาหารของ แมลงสาบ 22

23 การควบคุมแมลงสาบ การปรับปรุงสุขาภิบาลที่พัก อาศัย  ปิดกั้นหรือสกัดกั้นทางเข้า - ออก ควรติดตะแกรงถี่ๆ ที่ท่อ ระบายน้ำ และหมั่นตรวจลัง หีบ ห่อต่างๆ ไม่ให้มีแมลงสาบ หรือไข่แมลงสาบ 23

24 การควบคุมและกำจัด แมลงสาบ การกำจัดแมลงสาบ  การใช้กับดัก โดยอาศัยอาหารที่ แมลงสาบชอบเป็นเหยื่อล่อ  การใช้สารเคมี ฉีดพ่นตามผนัง ซอกตู้ รอยแตก ท่อน้ำทิ้ง ที่มืดอับ ชื้น เป็นต้น 24


ดาวน์โหลด ppt สุขาภิบาล อาหาร 1. สถานที่ปรุง ประกอบ จำหน่ายอาหาร สุขาภิบาล อาหาร 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google