งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการปฏิบัติงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หนังสือสั่งการ ระบบงาน เลขที่หนังสือ เรื่อง การเบิกจ่าย AP ที่ กค /ว 297 ลว. 31 สิงหาคม 2554 ที่ กค /ว 358 ลว. 4 ตุลาคม 2554 วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานระบบการเบิกจ่ายเงิน ผ่าน GFMIS Web Online คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเบิกเกินส่งคืน ผ่าน GFMIS Web Online รับและนำส่ง RP ที่ กค /ว 239 ลว. 12 กรกฏาคม 2553 คู่มือการปฏิบัติงานระบบรับและนำส่ง ผ่าน GFMIS Web Online RP

2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หนังสือสั่งการ ระบบงาน เลขที่หนังสือ เรื่อง บัญชี แยกประเภท GL ที่ กค /ว 297 ลว. 31 สิงหาคม 2554 ที่ กค /ว 373 ลว. 18 ตุลาคม 2554 คู่มือการบันทึกและปรับปรุงรายการ ผ่าน GFMIS Web Online คู่มือการบันทึกรายการโอนขายบิลผ่าน GFMIS Web Online สินทรัพย์ถาวรFA ด่วนที่สุด ที่ กค /ว 356 ลว. 30 กันยายน 2554 คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ผ่าน GFMIS Web Online RP

3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (จะเสร็จใน ปี 55) 1. คู่มือการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีสิ้นปี ผ่าน GFMIS Web Online 2. คู่มือการบันทึกรายการเช็คขัดข้อง ผ่าน GFMIS Web Online 3. คู่มือการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ของหน่วยงานที่ไม่ได้รับการจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal 4. วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ผ่าน GFMIS Web Online RP

4 กรอก User name : Rxxxxxxxxxx Password :

5

6

7

8 1. ระบบข้อมูลด้านปฏิบัติการ 2. ระบบข้อมูลด้านการบริหาร
ระบบ GFMIS FM : ระบบบริหารงบประมาณ PO : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง FI : ระบบการเงินและบัญชี 1. ระบบข้อมูลด้านปฏิบัติการ Software SAP R/3 AP : ระบบการเบิกจ่ายเงิน RP : ระบบรับและนำส่งเงิน 2. ระบบข้อมูลด้านการบริหาร Business Warehouse GL : ระบบบัญชีแยกประเภท FA : ระบบสินทรัพย์ MIS EIS HR: ระบบบริหารบุคคล CO : ระบบต้นทุน 8

9 ส่วนราชการ / สนง.คลังจังหวัด
ข้อมูลในระบบ GFMIS R/3 Web report PC หน่วยงาน Database ส่วนราชการ / สนง.คลังจังหวัด MIS Report (Web Static) BW Business Warehouse Online real time Detail Update on weekly basis Summary Drill down EIS Ready to use : every Monday 6:00 Load data from R/3 : every Friday 20:30 Internet GFMIS Terminal Operation MIS หน่วยงานกลาง(8 User) ผ่านเครื่อง Terminal Intranet (320 User) ระบบงาน GFMIS แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน Operation และ MIS Operation เป็นระบบที่ให้คลังจังหวัดบันทึกและเรียกดูข้อมูลได้ Online real time โดยสามารถแสดงข้อมูลได้ละเอียดจนถึงเอกสารแต่ละรายการ ตัวอย่างเอกสารเช่น ใบฎีกา ใบสั่งซื้อ MIS เป็นระบบรายงานสรุปเพื่อผู้บริหารที่จะมีการupdate ข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ โดยข้อมูลที่แสดงใน MIS นั้นจะเป็นข้อมูล Summary ที่สามารถ Drill down ลงรายละเอียดในมุมมองต่างๆของข้อมูลที่สนใจได้ โดยในส่วน Operation นั้นช่องทางการใช้งานจะผ่านทางGFMIS Terminal หรือ PC หน่วยงานที่เชื่อมต่อกับระบบ Internet หรือ Intranet ก.คลัง โดยข้อมูลที่บันทึกเข้ามานั้นจะถูกเก็บบันทึกเข้าสู่ ถังเก็บข้อมูลหรือ database ที่เรียกว่า R/3 MIS จะมี database เช่นกัน เรียกว่า BW จะสังเกตเห็นว่า database ของR/3 และ BW มีรูปร่างแตกต่างกัน BW จะมีลักษณะเป็น cube ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ให้สามารถเรียกดูข้อมูล Summary ได้ในหลายมิติหลายมุมมองมากขึ้น ข้อมูลที่เก็บใน BW นั้น มาจากที่ไหน? ข้อมูลจะถูก Extract จาก R/3 ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นั่นคือรายงานในระบบ MIS ทั้งหมดจะแสดงข้อมูลของสัปดาห์ที่แล้วจนถึงวันศุกร์ 20:30 เมื่อ Extract ข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการสร้างรายงานที่เรียกว่า MIS static ซึ่งเป็นรายงานที่คลังจังหวัดใช้เรียกดูข้อมูล MIS อยู่ในปัจจุบันผ่านทาง GFMIS Terminal และ PC ของคลังจังหวัดเอง GFMIS ได้ทำการพัฒนาระบบ MIS ขึ้นใหม่เพื่อคลังจังหวัดเรียกว่า MIS จังหวัด โดยใช้ database อีกตัว ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ BW แต่มีขนาดเล็กกว่า โดยข้อมูลจะถูกส่งผ่านจาก cube BW ไปเก็บไว้ใน cube cognos และ คลังจังหวัดสามารถเรียนดู MIS จังหวัดผ่านทาง เครื่อง PC ของหน่วยงานที่เชื่อมต่อกับ Internet หรือ Intranet กระทรวงการคลัง โดยระบบ MIS จะพร้อมใช้งานทุกวันจันทร์ตอน 6 โมงเช้า GFMIS Web Online 9

10 ข้อมูลในระบบ GFMIS Operation BW MIS จัดซื้อ เบิกจ่าย งบประมาณ
Daily Yearly Monthly Operation จัดซื้อ เบิกจ่าย MIS BW งบประมาณ รับและนำส่ง Weekly บัญชีแยกประเภท สินทรัพย์ถาวร

11 รายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
MIS – Management Information System คือ ระบบจัดการสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการ แสดงผลรายงานเป็นตารางรายละเอียด EIS – Executive Information System เป็นระบบงานระบบหนึ่งของ MIS สำหรับผู้บริหารระดับสูงให้ง่ายต่อความเข้าใจ โดยแสดงรายงานในรูปแบบของตาราง และกราฟแบบต่างๆ สามารถ Drill Down มุมมองต่างๆ โดยเรียกผ่าน Internet 11

12 Login (http://eis.gfmis.go.th)
ระบุ Username Password และคลิก “ตกลง” 12

13

14 รายงานเป็นทั้งกราฟภาพรวมและตาราง

15 รายงานเป็นทั้งกราฟภาพรวมและตาราง

16 รายงานสามารถจัดเก็บในรูปแบบ Excel และ PDF (1/2)
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา กรณี Download Excel ไม่ได้ ปรากฏตามเอกสารท้าย PowerPoint 16

17 รายงานสามารถจัดเก็บในรูปแบบ Excel และ PDF (2/2)
สามารถเลือก Save หรือพิมพ์ 17

18 งานนโยบายเร่งด่วน ระบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 230/2554 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (กบภ.) เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในภาพรวม ตลอดจนประสาน และเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศบภ.) ทำหน้าที่รับผิดชอบงานที่ กบภ. มอบหมาย

19 งานนโยบายเร่งด่วน องค์ประกอบของ กบภ.
ระบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย องค์ประกอบของ กบภ.  นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) และเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนัก งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ  เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการและเลขานุการ

20 องค์ประกอบของ กบภ. นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ เลขาธิการสศช.กรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลางกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและเลขานุการ ผอ.ศบภ. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ OCRMS 20

21 ระบบการติดตามความก้าวหน้า ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ระบบการติดตามความก้าวหน้า ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 21 OCRMS

22 ระบบติดตามความก้าวหน้า
โครงการการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

23

24

25

26 2. ระบุ ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน
เข้าที่เวปไซต์ ระบุ ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน

27 คลิ๊ก จำแนกตามหน่วยงาน

28 เลือก กระทรวง และกรม

29 คลิ๊กที่ e-book ของโครงการที่ต้องการ

30 เลือกดูรายงาน แบบหน้าจอปกติ หรือหน้าจอเต็ม

31 คลิ๊ก เลือกหน้าถัดไป

32

33 Help Desk โทร

34 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google