งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RPRP ระบบงานเลขที่หนังสือเรื่อง การเบิกจ่าย AP ที่ กค 0409.3/ ว 297 ลว. 31 สิงหาคม 2554 ที่ กค 0409.3/ ว 358 ลว. 4 ตุลาคม 2554 วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานระบบการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RPRP ระบบงานเลขที่หนังสือเรื่อง การเบิกจ่าย AP ที่ กค 0409.3/ ว 297 ลว. 31 สิงหาคม 2554 ที่ กค 0409.3/ ว 358 ลว. 4 ตุลาคม 2554 วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานระบบการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RPRP ระบบงานเลขที่หนังสือเรื่อง การเบิกจ่าย AP ที่ กค 0409.3/ ว 297 ลว. 31 สิงหาคม 2554 ที่ กค 0409.3/ ว 358 ลว. 4 ตุลาคม 2554 วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานระบบการ เบิกจ่ายเงิน ผ่าน GFMIS Web Online คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ เบิกเกินส่งคืน ผ่าน GFMIS Web Online รับและนำส่ง RP ที่ กค 0409.3/ ว 239 ลว. 12 กรกฏาคม 2553 คู่มือการปฏิบัติงานระบบรับและนำส่ง ผ่าน GFMIS Web Online ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนังสือ สั่งการ

2 RPRP ระบบงานเลขที่หนังสือเรื่อง บัญชี แยกประเภท GL ที่ กค 0409.3/ ว 297 ลว. 31 สิงหาคม 2554 ที่ กค 0409.3/ ว 373 ลว. 18 ตุลาคม 2554 คู่มือการบันทึกและปรับปรุงรายการ ผ่าน GFMIS Web Online คู่มือการบันทึกรายการโอนขายบิลผ่าน GFMIS Web Online สินทรัพย์ถาวร FA ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ ว 356 ลว. 30 กันยายน 2554 คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ผ่าน GFMIS Web Online ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนังสือ สั่งการ

3 คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ( จะเสร็จใน ปี 55) RPRP 1. คู่มือการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีสิ้นปี ผ่าน GFMIS Web Online 2. คู่มือการบันทึกรายการเช็คขัดข้อง ผ่าน GFMIS Web Online 3. คู่มือการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ของหน่วยงานที่ไม่ได้รับการจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal 4. วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานระบบบัญชี แยกประเภททั่วไป ผ่าน GFMIS Web Online ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4 http://gfmisreport.m ygfmis.com กรอก User name : R xxxxxxxxxx Password :

5 http://gfmisreport. mygfmis.com

6 www.themegallery.com http://gfmisreport.mygfmis.com

7 www.themegallery.com http://gfmisreport.mygfmis.com

8 ระบบ GFMIS 1. ระบบข้อมูลด้าน ปฏิบัติการ Software SAP R/3 2. ระบบข้อมูลด้าน การบริหาร Business Warehouse FM : ระบบบริหาร งบประมาณ AP : ระบบการเบิก จ่ายเงิน PO : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง FI : ระบบการเงินและ บัญชี CO : ระบบต้นทุน HR: ระบบบริหารบุคคล RP : ระบบรับและ นำส่งเงิน GL : ระบบบัญชี แยกประเภท FA : ระบบสินทรัพย์ 8 MISEIS

9 ข้อมูลในระบบ GFMIS R/3 Web report PC หน่วยงาน Data base ส่วน ราชการ / สนง. คลัง จังหวัด MIS Report (Web Static) BW Business Warehouse Online real time Detail Update on weekly basis Summary Drill down PC หน่วยงาน EIS Ready to use : every Monday 6:00 Load data from R/3 : every Friday 20:30 PC หน่วยงาน Intern et GFMIS Terminal GFMI S Termi nal Operation MIS R/3 หน่วยงาน กลาง (8 User) Internet ผ่านเครื่อง Terminal Intranet ส่วน ราชการ / สนง. คลัง จังหวัด (320 User) 9 GFMIS Web Online

10 Daily Monthly Yearly งบประมาณ จัดซื้อ เบิกจ่าย รับและนำส่ง บัญชีแยกประเภท สินทรัพย์ถาวร MIS BW Weekly ข้อมูลในระบบ GFMIS Operation 10

11  MIS – Management Information System คือ ระบบจัดการสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ในการ บริหารจัดการ แสดงผลรายงานเป็นตาราง รายละเอียด  EIS – Executive Information System เป็นระบบงานระบบหนึ่งของ MIS สำหรับ ผู้บริหารระดับสูงให้ง่ายต่อความเข้าใจ โดยแสดง รายงานในรูปแบบของตาราง และกราฟแบบต่างๆ สามารถ Drill Down มุมมองต่างๆ โดยเรียกผ่าน Internet รายงานในระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหาร 11

12 Login (http://eis.gfmis.go.th) ระบุ Username Password และคลิก “ ตกลง ” ระบุ Username Password และคลิก “ ตกลง ” 12

13 13

14 รายงานเป็นทั้งกราฟภาพรวมและตาราง 14

15 15 รายงานเป็นทั้งกราฟภาพรวมและตาราง

16 รายงานสามารถจัดเก็บในรูปแบบ Excel และ PDF (1/2) ดูในรูปแบบ Excel ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา กรณี Download Excel ไม่ได้ ปรากฏตามเอกสารท้าย PowerPoint 16

17 รายงานสามารถจัดเก็บในรูปแบบ Excel และ PDF (2/2) สามารถเลือก Save หรือพิมพ์ 17

18 งานนโยบายเร่งด่วน 18 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 230/2554 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการ บริหารการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ( กบภ.) เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในภาพรวม ตลอดจนประสาน และเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ กำหนด โดยมีศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัย ( ศบภ.) ทำหน้าที่รับผิดชอบงานที่ กบภ. มอบหมาย ระบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าของ โครงการ ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัย

19 งานนโยบายเร่งด่วน 19 องค์ประกอบของ กบภ.  นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ( นายนิวัฒน์ ธำรง บุญทรงไพศาล ) และเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็น รองประธาน  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการ คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ  เลขาธิการ ก. พ. ร. เป็นกรรมการและเลขานุการ ระบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าของ โครงการ ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัย

20 OCRMS เลขาธิการ คณะกรรมการ กฤษฎีกา กรรมการ เลขาธิการ คณะกรรมการ กฤษฎีกา กรรมการ องค์ประกอบของ กบภ. นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ ปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี กรรมการ ปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี กรรมการ เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและ เลขานุการ เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและ เลขานุการ เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี กรรมการ ผู้อำนวยการ สำนัก งบประมาณ กรรมการ ผู้อำนวยการ สำนัก งบประมาณ กรรมการ เลขาธิการสศช. กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผอ.ศบภ. กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ ผอ.ศบภ. กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ รัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ อธิบดี กรมบัญชีกลาง กรรมการ

21 OCRMS ระบบการติดตามความก้าวหน้า ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 21

22

23

24 www.themegallery.com

25

26 1. เข้าที่เวปไซต์ http://www.pm ocflood.com/ 2. ระบุ ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน

27 www.themegallery.com คลิ๊ก จำแนกตาม หน่วยงาน

28 เลือก กระทรวง และกรม

29 คลิ๊กที่ e-book ของ โครงการที่ต้องการ

30 เลือกดูรายงาน แบบหน้าจอ ปกติ หรือหน้าจอเต็ม

31 คลิ๊ก เลือก หน้า ถัดไป

32

33 www.themegallery.com

34 34 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt RPRP ระบบงานเลขที่หนังสือเรื่อง การเบิกจ่าย AP ที่ กค 0409.3/ ว 297 ลว. 31 สิงหาคม 2554 ที่ กค 0409.3/ ว 358 ลว. 4 ตุลาคม 2554 วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานระบบการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google