งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฉากและบรรยากาศ ในวรรณคดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฉากและบรรยากาศ ในวรรณคดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฉากและบรรยากาศ ในวรรณคดี

2 ความหมายของฉาก ฉาก (setting) คือ สถานที่ เวลา และบรรยากาศในเรื่องที่ผู้แต่งสร้างขึ้นเพื่อบอกให้รู้ว่าเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ที่ไหน และอย่างไร ฉากยังเป็นส่วนที่ทำให้ผู้อ่านทราบถึงบรรยากาศในท้องเรื่องอีกด้วย

3 ความสำคัญของฉากและบรรยากาศ
ฉากและบรรยากาศเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญกับวรรณกรรมอย่างมาก เนื่องจากเป้าหมายของการอ่านวรรณกรรมนั้น คือ การทำให้ผู้อ่านมีอารมณ์ร่วมไปกับเนื้อเรื่องด้วย ประหนึ่งผู้อ่านได้สัมผัสกับสถานการณ์ หรือบรรยากาศนั้นจริงๆ การอ่านวรรณกรรมส่วนใหญ่มักจะเน้นการอ่านเพื่อ เอารส มากกว่า เอาเรื่อง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้แต่งต้องถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในจินตนาการของตนออกมาให้ผู้อ่านได้เกิดมโนภาพอย่างชัดเจนและสมบูรณ์

4 ลักษณะการบรรยายฉากและบรรยากาศ
การบรรยายฉาก นอกจากจะบรรยายโดยตรงแล้วยังสามารถบรรยายทางอ้อมได้โดย ผ่านทางบทสนทนาของตัวละคร ผ่านวัฒนธรรมการแต่งกาย เป็นต้น ข้อควรคำนึงของการบรรยายฉากคือ ผู้เขียนจะต้องศึกษาค้นคว้าให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ทางภูมิศาสตร์ หากผิดเพี้ยนจะทำให้ความต้องการเสริมบรรยากาศในเรื่อง อาจถูกทำลายโดยไม่รู้ตัว

5 ประเภทของฉากและบรรยากาศ
ฉากและบรรยาศในวรรณคดีแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ได้แก่ ๑.ฉากที่เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งเอง ๒.ฉากที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้แต่ง

6 นิราศภูเขาทอง ๑.ฉากที่เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งเอง
คลองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และความเจริญเติบโตของกรุงธนบุรี ถึงแขวงนนท์ชลมารคตลาดขวัญ มีพ่วงแพแพรพรรณเขาค้าขาย ทั้งของสวนล้วนแต่เรือเรียงราย พวกหญิงชายชุมกันทุกวันคืน

7 ๑.ฉากที่เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งเอง
นิราศภูเขาทอง พระสุริยงลงลับพยับฝน          ดูมัวมนมืดมิดทุกทิศา  ถึงทางลัดตัดทางมากลางนา     ทั้งแฝกคาแขมกกขึ้นรกเรี้ยว  เป็นเงาง้ำน้ำเจิ่งดูเวิ้งว้าง            ทั้งกว้างขวางขวัญหายไม่วายเหลียว  เห็นดุ่มดุ่มหนุ่มสาวเสียงกราวเกรียว    ล้วนเรือเพรียวพร้อมหน้าพวกปลาเลย

8 ศรีสุวรรณเข้าเมืองรมจักร

9 ๒.ฉากที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้แต่ง
ศรีสุวรรณเข้าเมืองรมจักร สำเภาน้อยลอยลำครรไลล่อง ขึ้นฟูฟ่องละลอกกระฉอกฉาน พระชมหมู่มัจฉากุมภาพาล ขึ้นผุดพล่านตามหลังมาพรั่งพรู ฉนากฉลามตามคลื่นอยู่คลาคล่ำ ทั้งช้างน้ำโลมาแลราหู มังกรเกี่ยวเลี้ยวล่องท้องสินธู เป็นคู่คู่เคียงมาในวารี คิดคะนึงถึงองค์พระเชษฐา ถ้าแม้นมาด้วยน้องเป็นสองศรี จะชวนชมฝูงสัตว์ในนัทที โอ้ยามนี้น้องมาดูแต่ผู้เดียว จะเหลียวซ้ายแลขวาก็ว้าเหว่ ท้องทะเลลึกล้ำล้วนน้ำเขียว คลื่นระลอกกลอกกลิ้งเป็นเกลียวเกลียว ทางก็เปลี่ยวใจก็เปล่าเศร้าฤทัย


ดาวน์โหลด ppt ฉากและบรรยากาศ ในวรรณคดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google