งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบรายงาน. การทำรูปเล่มรายงาน ต้องประกอบด้วย 3. สารบัญ / สา รบาญ 4. เนื้อหา 5. ภาคผนว ก 6. บรรณานุก รม 2. คำ นำ 1. หน้าปก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบรายงาน. การทำรูปเล่มรายงาน ต้องประกอบด้วย 3. สารบัญ / สา รบาญ 4. เนื้อหา 5. ภาคผนว ก 6. บรรณานุก รม 2. คำ นำ 1. หน้าปก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบรายงาน

2 การทำรูปเล่มรายงาน ต้องประกอบด้วย 3. สารบัญ / สา รบาญ 4. เนื้อหา 5. ภาคผนว ก 6. บรรณานุก รม 2. คำ นำ 1. หน้าปก

3 จะต้อ งมี ชื่อ เรื่อง ชื่อ ผู้จัดทำ ชื่อผู้ที่เราจะ นำเสนอ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของวิชาอะไร ภาคเรียนที่เท่าไร ปี การศึกษาไหน

4 ตัวอย่าง หน้าปก รายงาน รายงาน เรื่อง ชนิดของคำ โดย เด็กหญิง ณัฐกานต์ สังข์ ประดิษฐ์ นำเสนอ ครูแพร จารุจินดา รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒

5 2. คำ นำ เป็นการเขียนถึงวัตถุประสงค์ใน การทำรายงานเรื่องนั้น ตอนท้าย ลงชื่อ คณะผู้จัดทำ และขอบคุณผู้ให้ ความช่วยเหลือ ย่อหน้าที่ ๑ บอก - ความ เป็นมา ย่อหน้าที่ ๒ บอก - ประโยชน์ ย่อหน้าที่ ๓ บอก - สรุป

6 3. สารบัญ / สารบาญ เป็นการแสดงสิ่งที่ปรากฏใน รายงานทั้งหมด ตั้งแต่หน้า แรก จน หน้าสุดท้าย

7 ตัวอย่าง สารบัญ สารบัญ หน้า คำนำ ๑ คำและองค์ประกอบของคำ ๒ ชนิดและหน้าที่ของคำ ๓....................................................................................... ภาคผนวก..... บรรณานุกรม.....

8 4. เนื้อหา เนื้อหาแบ่งแยกประเภท เนื้อเรื่อง ย่อหน้า จำนวนหน้า ตามความ เหมาะสม และจะต้องเรียงตามลำดับตาม หัวข้อที่ปรากฏในสารบัญ

9 5. ภาคผนว ก คือ การนำเอกสารอ้างอิงมาใส่ ในรูปเล่มรายงาน

10 6. บรรณานุกรม เป็นหนังสือที่เราใช้ศึกษาค้นคว้า หรือแหล่งที่มาของความรู้ที่เราใช้ ทำรายงาน

11 วิธีการเขียน บรรณานุกรม ๑. นำมาจากหนังสือ ชื่อผู้แต่งหนังสือ, ชื่อหนังสือเป็นตัวหนา. จังหวัดที่พิมพ์ : ชื่อ โรงพิมพ์, ปี พ. ศ. ที่พิมพ์ ๒. นำมาจากอินเทอร์เน็ต ชื่อเรื่อง, ( ปีพ. ศ. ที่เข้าไปค้นหาข้อมูล ). [ ออนไลน์ ]. เข้าถึงได้ จาก : ชื่อเว็บไซด์เป็นตัวหนา

12 จบ


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบรายงาน. การทำรูปเล่มรายงาน ต้องประกอบด้วย 3. สารบัญ / สา รบาญ 4. เนื้อหา 5. ภาคผนว ก 6. บรรณานุก รม 2. คำ นำ 1. หน้าปก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google