งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knowledge Management KM Personnel Division. Knowledge Management. คณะทำงาน KM กกจ. นายณรงค์ จรางกูรประธาน คณะทำงาน นายกู้เกียรติ ลงกลิกานนท์คณะทำงาน นางสาวนันทวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knowledge Management KM Personnel Division. Knowledge Management. คณะทำงาน KM กกจ. นายณรงค์ จรางกูรประธาน คณะทำงาน นายกู้เกียรติ ลงกลิกานนท์คณะทำงาน นางสาวนันทวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Knowledge Management KM Personnel Division

2 Knowledge Management. คณะทำงาน KM กกจ. นายณรงค์ จรางกูรประธาน คณะทำงาน นายกู้เกียรติ ลงกลิกานนท์คณะทำงาน นางสาวนันทวัน ธรรมลักษมีคณะทำงาน นางสาวบุรณี แพรโรจน์คณะทำงาน นายสิริยศ แก้วศรีสังข์คณะทำงาน นางช่อทิพย์ เวียงสงค์คณะทำงาน นายพีรภัทร บุญรอดคณะทำงาน นายดนัย ชื่นอารมย์เลขานุการคณะทำงาน

3 KM Personnel …………………… …… Division Knowledge Vision ( KV ) » พัฒนาคุณภาพการบริการ » ผู้รับบริการพึงพอใจ » บรรลุภารกิจบริหารงาน บุคคล Knowledge Sharing ( KS ) » การประชุมกอง / เวทีแบ่งปัน ความรู้ » จดหมายข่าวกองการ เจ้าหน้าที่ » บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของ กรม » Web กกจ. Knowledge Assets ( KA ) » คู่มือ ตำรา กฎ ระเบียบ » แฟ้มสะสมงาน » สารสนเทศ

4 Knowledge Management. แผนการ ดำเนินงาน » จั ดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ทุกวันศุกร์ สัปดาห์สุดท้าย ของเดือน ณ ห้องประชุมกองการ เจ้าหน้าที่ » หั วข้อการแลกเปลี่ยน กลุ่ม / ฝ่าย เสนอ เรื่องที่สนใจ และคณะทำงานกำหนดหัวข้อตาม สถานการณ์ » ช่ องทางการแลกเปลี่ยน เวทีพบปะของ เจ้าหน้าที่, จัดบรรยายความรู้, การประชุม ประจำเดือน, Web กกจ.

5 Knowledge Management. แผนการจัดเวที แลกเปลี่ยนความรู้ » การจัดการความรู้.................................. วันที่ 18 เม. ย. 49 » การจัดระบบงานสารบรรณ...................... วันที่ 4 พ. ค. 49 » การจัดทำสมรรถนะของบุคลากร............ วันที่ 30 มิ. ย. 49 » การมอบอำนาจ...................................... วันที่ 28 ก. ค. 49 » การชี้ตัว ตาม ว 10................................ วันที่ 25 ส. ค. 49 » บัตรประจำตัว และเครื่องราชฯ................ วันที่ 29 ก. ย. 49 » ระเบียบสวัสดิการฯ................................ วันที่ 27 ต. ค. 49

6 ปัญหา » งานแต่ละกลุ่ม / ฝ่าย ไม่ เหมือนกัน ทำให้การจัดเวที แลกเปลี่ยนความรู้ทำได้ ในวงที่ จำกัด » เวลาว่างไม่พร้อมกัน » ง านมาก มีภารกิจมาก ความก้าวหน้า » จัดประชุมคณะทำงาน 3 ครั้ง » วางแผนจัดเวทีแลกเปลี่ยน ความรู้ » จัดเวทีแลกเปลี่ยน 1 ครั้ง » เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ H R M ในจดหมายข่าว กกจ. » ปรับประเด็นการแลกเปลี่ยน ให้เจ้าหน้าที่ทั้งกองสามารถร่วม แลกเปลี่ยนความรู้ได้ เช่น เรื่อง เทคนิค การทำงานด้วย คอมพิวเตอร์ » ให้แต่ละกลุ่ม / ฝ่าย จัดเวที แลกเปลี่ยน ภายในกลุ่ม / ฝ่าย เพื่อพัฒนางาน ทีมงาน และการบริการ ก้าวต่อไป บทสรุปที่ได้ จากการทำ KM Knowledge Management.

7 Knowledge Management Personnel Division KV KS KA KM The End


ดาวน์โหลด ppt Knowledge Management KM Personnel Division. Knowledge Management. คณะทำงาน KM กกจ. นายณรงค์ จรางกูรประธาน คณะทำงาน นายกู้เกียรติ ลงกลิกานนท์คณะทำงาน นางสาวนันทวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google