งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ความเป็นมา ตามที่ นางวงษ์เดือน มุขเงิน นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ผ่าน ราชเลขาธิการ ขอพระราชทานแหล่งน้ำเพื่อใช้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ความเป็นมา ตามที่ นางวงษ์เดือน มุขเงิน นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ผ่าน ราชเลขาธิการ ขอพระราชทานแหล่งน้ำเพื่อใช้ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 ความเป็นมา ตามที่ นางวงษ์เดือน มุขเงิน นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ผ่าน ราชเลขาธิการ ขอพระราชทานแหล่งน้ำเพื่อใช้ใน การทำอาชีพเกษตรกรรม และใช้เป็นน้ำกินน้ำใช้ ตลอดปีสำหรับราษฎร ในเขตตำบลหนอประดู่และ ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัด กาญจนบุรี รายละเอียดตามสำเนาฎีกา ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ที่แนบโดยสำนักงาน คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ( สำนักงาน กปร.) ได้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสำนักชลประทานที่ 13 แล้ว และสรุปความเห็นต่อไปยังสำนักราช เลขาธิการ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

3 คลองท่าล้อ - อู่ ทอง 1.1 ฝายทดน้ำ ตรอกช่องลม สูง 3 ม. ยาว 18 ม. 1.2 ฝายทดน้ำบ้าน รางแฝก สูง 3 ม. ยาว 12 ม.

4 คลองท่าล้อ - อู่ ทอง พื้นที่ รับ ประโยชน์ 600 ไร่ 1,000 ครัวเรือน

5 คลองท่าล้อ - อู่ ทอง 1. อ่างเก็บน้ำชุมชน บ้านหัวช่องลม 2. อ่างเก็บน้ำชุมชนบ้าน หนองงูเหลือม 3. อ่างเก็บน้ำชุมชน บ้านโป่งไหม 4. อ่างเก็บน้ำชุมชน บ้านหนองปรือ 5. อ่างเก็บน้ำชุมชน บ้านน้ำโจน


ดาวน์โหลด ppt 1. ความเป็นมา ตามที่ นางวงษ์เดือน มุขเงิน นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ผ่าน ราชเลขาธิการ ขอพระราชทานแหล่งน้ำเพื่อใช้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google