งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แหล่งสารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข 1. IS204318 แหล่งสารสนเทศ C อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 2 หน่วยที่ 2 2. แหล่งสารสนเทศแยกประเภท ตามแหล่งที่เกิด 2.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แหล่งสารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข 1. IS204318 แหล่งสารสนเทศ C อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 2 หน่วยที่ 2 2. แหล่งสารสนเทศแยกประเภท ตามแหล่งที่เกิด 2.1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แหล่งสารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข 1

2 IS204318 แหล่งสารสนเทศ C อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 2 หน่วยที่ 2 2. แหล่งสารสนเทศแยกประเภท ตามแหล่งที่เกิด 2.1 แหล่งสารสนเทศคำบอก (Oral Sources) 2.1 แหล่งสารสนเทศที่ได้รับ การบันทึก (Recorded Sources)

3 IS204318 แหล่งสารสนเทศ C อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 3 2.1 แหล่งสารสนเทศคำบอก หมายถึง แหล่งที่ให้ สารสนเทศโดย การถ่ายทอดด้วยวาจา (Oral) แหล่งสารสนเทศคำบอกที่ สำคัญได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา (Subject – matter Expert) และ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น

4 IS204318 แหล่งสารสนเทศ C อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 4 2.1 แหล่งสารสนเทศคำ บอก ( ต่อ ) บันทึกความรู้ที่ใช้บันทึก สารสนเทศที่ผ่านการบอก เล่าเรียกว่า “ หลักฐานคำ บอก ” (Oral Evidence) หลักฐานคำบอกเป็น สารสนเทศปฐมภูมิ (Primary Sources) ที่อาจ อยู่ในรูปบันทึกคำสัมภาษณ์ วัสดุบันทึกเสียง ภาพถ่าย

5 IS204318 แหล่งสารสนเทศ C อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 5 2.1 แหล่งสารสนเทศคำ บอก ( ต่อ ) หลักฐานคำบอกที่ได้รับ การวิเคราะห์ ประมวลและ เรียบเรียงใหม่ทำให้เกิด สารสนเทศคำบอก

6 IS204318 แหล่งสารสนเทศ C อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 6 2.1 แหล่งสารสนเทศคำบอก ( ต่อ ) สารสนเทศคำบอกที่ สำคัญ ได้แก่ ประเพณีคำบอก (Oral Tradition) ประวัติศาสตร์คำบอก (Oral History) และ วรรณกรรมมุขปาฐะ (Oral Literature)

7 IS204318 แหล่งสารสนเทศ C อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 7 แหล่ง สารสนเ ทศ คำบอก แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ ของแหล่งสารสนเทศคำบอก หลักฐานคำบอกและสารสนเทศ คำบอก หลักฐา น คำบอก สารสนเ ทศ คำบอก

8 IS204318 แหล่งสารสนเทศ C อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 8 2.2 แหล่งสารสนเทศที่ ได้รับการบันทึก (Recorded Sources) 2.2.1 แหล่งสารสนเทศที่เป็น เอกสาร (Documentary Sources) 2.2.2 แหล่งสารสนเทศที่ไม่ เป็นเอกสาร (Non - documentary Sources)

9 IS204318 แหล่งสารสนเทศ C อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 9 แหล่งสารสนเทศที่ได้รับ การบันทึก (Recorded Sources) หมายถึงบันทึกความรู้ หรือ ทรัพยากรสารสนเทศทุก ประเภทที่ปรากฎสารสนเทศ ทั้งที่อยู่ในรูปของตัวอักษร ภาพหรือเสียง แบ่งออกเป็น สองประเภท คือ แหล่ง สารสนเทศที่เป็นเอกสารและ แหล่งสารสนเทศที่ไม่เป็น เอกสาร

10 IS204318 แหล่งสารสนเทศ C อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 10 2.2.1 แหล่งสารสนเทศที่ เป็นเอกสาร หมายถึงบันทึกความรู้ที่ บันทึกลงบนวัสดุที่ทำจาก กระดาษ แหล่งสารสนเทศที่เป็น เอกสารได้แก่ หนังสือ วารสาร จุลสาร กฤตภาค วิทยานิพนธ์ รายงานการ วิจัย ต้นฉบับตัวเขียน ( สมุดไทย )

11 IS204318 แหล่งสารสนเทศ C อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 11 2.3 แหล่งสารสนเทศที่ไม่ เป็นเอกสาร หมายถึงบันทึกความรู้ที่ บันทึกลงบนวัสดุ ประเภทต่างๆ ที่มิใช่ กระดาษ แหล่งสารสนเทศที่ไม่เป็น เอกสาร ได้แก่ สื่อโสตทัศน์ สื่อดิจิทัล ( ซีดี ฐานข้อมูล เวปไซต์ ) ต้นฉบับตัวเขียน ( จารึก คัมภีร์ใบลาน )


ดาวน์โหลด ppt แหล่งสารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข 1. IS204318 แหล่งสารสนเทศ C อ. ดร. นฤมล รักษาสุข 2 หน่วยที่ 2 2. แหล่งสารสนเทศแยกประเภท ตามแหล่งที่เกิด 2.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google