งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยครูศกุนต์ ก้อนแก้ว แสงและการ เกิดภาพ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยครูศกุนต์ ก้อนแก้ว แสงและการ เกิดภาพ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยครูศกุนต์ ก้อนแก้ว แสงและการ เกิดภาพ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

2 วิชาศึกษาธรรมชาติแสง และการมองเห็น

3 แสง (Lights) เป็นพลังงานรูป หนึ่ง 1. แสงที่มองเห็น ( ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง ) 2. แสงที่ไม่สามารถมองเห็น ( รังสี UV,IR, คลื่นวิทยุ ฯลฯ )

4 แหล่งกำนิด แสง คือ วัตถุที่สามารถผลิตแสง เช่น ดวง อาทิตย์ ดาวฤกษ์ หลอดไฟ หิ่งห้อย เป็นต้น

5 คุณสมบัติคลื่น แสง 1. การ สะท้อน 2. การหักเห 3. การแทรกสอด 4. การเลี้ยวเบน

6 สัญลักษณ์ของ ลำแสง รังสีขนาน รังสีลู่เข้า รังสีลู่ออก

7 การสะท้อนของ แสง

8 การสะท้อนของแสงแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 1. การสะท้อนปกติ 2. การสะท้อนกระจาย การสะท้อน ของแสง

9 การสะท้อนแสงปกติ

10 การสะท้อนแสงแบบ กระจาย

11 การสะท้อนแสง เป็นตามกฎการ สะท้อน มุมตกกระทบ เท่ากับ มุมสะท้อน โดยรังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และ เส้นปกติ ต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน

12 การสะท้อนของแสง ทำให้เกิด ภาพจากวัตถุบางชนิด การเกิดภาพจาก กระจก กระจกเว้า กระจกนูน กระจกเงาระนาบ

13 การเกิดภาพจาก กระจกเงาราบ 1. ภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบ บานเดียว 2. ภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบ 2 บานวางทำมุมกัน

14 การเกิดภาพในกระจกเงา ระนาบบานเดียว ตา 1. ระยะภาพ = ระยะวัตถุ 2. ขนาดภาพ = ขนาดวัตถุ 3. ภาพกลับช้าย ขวา

15 ภาพ จริง 1. เกิดจากแสงตัด กันจริง 2. มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ถ้า ต้องการมองเห็นด้วยตาเปล่า ต้องนำ ฉากมาวางกั้น แล้วมองที่ฉาก 3. ภาพที่มองเห็น จะหัวกลับ เทียบกับวัตถุ

16 ภาพเสมือน 1 เกิดจากแสงไม่ตัดกันจริง ต้องต่อ แนวย้อนออกไป 2 มองเห็นด้วยตาเปล่า ไม่ต้องนำ ฉากมาวางกั้น 3 ภาพที่มองเห็น หัวตั้งเหมือน วัตถุ

17 ภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบ 2 บานวางทำมุมกัน กระจกเงา บานที่ 2 กระจกเงา บานที่ 1 วัต ถุ ภาพ ที่ 1 ภาพ ที่ 2 ภาพ ที่ 3

18 จำนวนภาพที่เกิดจากกระจกเงา ระนาบวางทำมุมกัน สูตรในการคำนวณ n = 360 - 1 เมื่อ n คือ จำนวนภาพที่เกิดขึ้น คือ มุมที่กระจกเงาระนาบ ทำมุมต่อกัน

19 ตัวอย่างการ คำนวณ จงคำนวณหาจำนวนภาพที่เกิดขึ้นจากการสะท้อน บนกระจกเงาระนาบสองบานวางทำมุมต่อกัน 55 ๐ วิธีคำนวณ จากสูตร n = 360 - 1 แทนค่า n = 360 - 1 55 = 6.6 - 1 = 7 - 1 = 6 ภาพ

20 การเกิดภาพบน กระจกโค้ง ชนิดของกระจกโค้ง 1. กระจกนูน กระจายแสง 2. กระจกเว้า รวมแสง

21 การสะท้อนของแสง จากกระจกเงาโค้ง กระจ กเว้า แกนมุข สำคัญ วัต ถุ ภา พ ระยะวัตถุ ระยะ ภาพ FC เมื่อวาง วัตถุที่ ระยะไก ลกว่าจุด โฟกัส เกิดภาพ จริง หัว กลับ ขนาดเล็ก กว่าวัตถุ

22 การสะท้อนของแสง จากกระจกเงาโค้ง กระจ ก เว้า แกนมุข สำคัญ วัต ถุ ภา พ ระยะวัตถุ ระยะ ภา พ FC เมื่อวาง วัตถุที่ ระยะใกล้ กว่าจุด โฟกัส เกิด ภาพเสมือ นหัวตั้ง ขนาดใหญ่ กว่าวัตถุ

23 การสะท้อนของแสง จากกระจกเงาโค้ง กระจก นูน แกนมุข สำคัญ วัต ถุ ภา พ F C ภาพที่เกิดเป็น ภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดเล็ก กว่าวัตถุ ระยะวัตถุระยะ ภาพ เมื่อวาง วัตถุที่ ระยะไกล กว่าจุด โฟกัส

24 การสะท้อนของแสง จากกระจกเงาโค้ง กระจก นูน แกนมุข สำคัญ วัต ถุ ภา พ F C ภาพที่เกิดเป็น ภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดเล็ก กว่าวัตถุ ระยะวัตถุระยะ ภาพ เมื่อวาง วัตถุที่ ระยะใกล้ กว่าจุด โฟกัส

25 การหาตำแหน่งและลักษณะภาพ ของกระจกโค้ง สูต ร 1= 1 + 1 f S S m = S = I S O

26 กระจกนูน นำมาใช้โดยติด รถยนต์ รถจักยานยนต์ กระจกเว้า นำมาใช้ประกอบกับ กล้องจุลทรรศน์ ประโยชน์ของ กระจกโค้ง


ดาวน์โหลด ppt โดยครูศกุนต์ ก้อนแก้ว แสงและการ เกิดภาพ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google