งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.3 โครงการชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัย (นำร่อง) 1 หมู่บ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.3 โครงการชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัย (นำร่อง) 1 หมู่บ้าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.3 โครงการชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัย (นำร่อง) 1 หมู่บ้าน
1.3 โครงการชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัย (นำร่อง) 1 หมู่บ้าน ณ บ้านทากู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน งบประมาณ สสส. 2 งวด งวดที่ จำนวน 60,000 บาท งวดที่ รอการพิจารณาผลผลิตการดำเนินโครงการของงวดที่ 1 เข้าดำเนินการ ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 2 วันที่ 2 มิถุนายน

2 ครั้งที่ 1 ดำเนินการ วันที่ 25 พฤษภาคม 2551 ณ วัดทากู่แก้ว ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

3 กิจกรรมดำเนินการ ครั้งที่ 1
กำนันตำบลทาปลาดุก

4 นายอดิสรณ์ มีพนัสสัก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
นายอดิสรณ์ มีพนัสสัก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1

5 นายสวาท เพียรพนัสสัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาปลาดุก
นายสวาท เพียรพนัสสัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาปลาดุก

6 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน รก.ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต10 ลำปาง
นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน รก.ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต10 ลำปาง

7 1.ประชุมหัวหน้าครัวเรือนเพื่อทราบวัตถุประสงค์
ของโครงการและตะหนักถึงการเตรียมความพร้อม ป้องกันภัยโดยชุมชนเอง

8 2.คัดเลือกบุคคลเป็นคณะกรรมการของชุมชน เพื่อจัดการความเสียงภัยของชุมชน

9 3.จัดหาสถานที่ตั้งศูนย์เตรียมความพร้อม ป้องกันภัยประจำชุมชน

10 3.จัดหาสถานที่ตั้งศูนย์เตรียมความพร้อม ป้องกันภัยประจำชุมชน

11 ครั้งที่ 2 ดำเนินการ วันที่ 2 พิถุนายน 2551 ณ วัดทากู่แก้ว ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

12 1.จัดทำแผนที่ชุมชนพร้อม สำรวจพื้นที่เสียงภัย พื้นที่รองรับการอพยพ และเส้นทางที่ใช้อพยพ

13

14 2.จัดทำแผนชุมชนเพื่อทราบหน้าที่ การปฏิบัติของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บ้านทากู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัด ลำพูน พ.ศ. 2551 2.จัดทำแผนชุมชนเพื่อทราบหน้าที่ การปฏิบัติของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

15 3.ชุมชนสามารถเขียนโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆได้

16 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt 1.3 โครงการชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัย (นำร่อง) 1 หมู่บ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google