งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 1.3 โครงการชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัย ( นำร่อง ) 1 หมู่บ้าน ณ บ้านทากู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ ทา จังหวัดลำพูน งบประมาณ สสส. 2 งวด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 1.3 โครงการชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัย ( นำร่อง ) 1 หมู่บ้าน ณ บ้านทากู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ ทา จังหวัดลำพูน งบประมาณ สสส. 2 งวด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 1.3 โครงการชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัย ( นำร่อง ) 1 หมู่บ้าน ณ บ้านทากู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ ทา จังหวัดลำพูน งบประมาณ สสส. 2 งวด งวดที่ 1 จำนวน 60,000 บาท งวดที่ 2 รอการพิจารณาผลผลิตการดำเนิน โครงการของงวดที่ 1 เข้าดำเนินการ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 2 วันที่ 2 มิถุนายน 2551

2 2 ครั้งที่ 1 ดำเนินการ วันที่ 25 พฤษภาคม 2551 ณ วัดทากู่แก้ว ต. ทาปลาดุก อ. แม่ทา จ. ลำพูน

3 3 กิจกรรมดำเนินการ ครั้งที่ 1 กำนันตำบลทาปลาดุก

4 4 นายอดิสรณ์ มีพนัสสัก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1

5 5 นายสวาท เพียรพนัสสัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาปลาดุก

6 6 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน รก. ผอ. ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง

7 7 1. ประชุมหัวหน้าครัวเรือนเพื่อทราบ วัตถุประสงค์ ของโครงการและตะหนักถึงการ เตรียมความพร้อม ป้องกันภัยโดยชุมชนเอง

8 8 2. คัดเลือกบุคคลเป็นคณะกรรมการของ ชุมชน เพื่อจัดการความเสียงภัยของชุมชน

9 9 3. จัดหาสถานที่ตั้งศูนย์เตรียม ความพร้อม ป้องกันภัยประจำชุมชน

10 10 3. จัดหาสถานที่ตั้งศูนย์เตรียม ความพร้อม ป้องกันภัยประจำชุมชน

11 11 ครั้งที่ 2 ดำเนินการ วันที่ 2 พิถุนายน 2551 ณ วัดทากู่แก้ว ต. ทาปลาดุก อ. แม่ทา จ. ลำพูน

12 12 1. จัดทำแผนที่ชุมชนพร้อม สำรวจพื้นที่เสียงภัย พื้นที่ รองรับการอพยพ และ เส้นทางที่ใช้อพยพ

13 13

14 14 2. จัดทำแผนชุมชนเพื่อ ทราบหน้าที่ การปฏิบัติของ คณะกรรมการแต่ละฝ่าย แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บ้านทากู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัด ลำพูน พ. ศ. 2551

15 15 3. ชุมชนสามารถเขียนโครงการ เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและ หน่วยงานอื่นๆได้

16 16 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt 1 1.3 โครงการชุมชนเข้มแข็ง เตรียมพร้อมป้องกันภัย ( นำร่อง ) 1 หมู่บ้าน ณ บ้านทากู่ หมู่ที่ 1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ ทา จังหวัดลำพูน งบประมาณ สสส. 2 งวด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google