งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสกัดจากก้านเห็ดหอมแห้งที่มี เลนไธโอนีนเป็นส่วนประกอบ Extraction of essential oil contianing Lenthionine from dried Shiitake.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสกัดจากก้านเห็ดหอมแห้งที่มี เลนไธโอนีนเป็นส่วนประกอบ Extraction of essential oil contianing Lenthionine from dried Shiitake."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารสกัดจากก้านเห็ดหอมแห้งที่มี เลนไธโอนีนเป็นส่วนประกอบ Extraction of essential oil contianing Lenthionine from dried Shiitake

2 บทนำ เลนไธโอนีนเป็นสารประกอบที่มีอยู่ใน เห็ดหอม มีสรรพคุณทางยามากมาย และมีกลิ่นเฉพาะตัว โดยทั่วไปการผลิตเห็ดหอมนั้นจะใช้แต่ เพียงส่วนดอกเท่านั้น แต่ก้านเห็ดหอมจะ ถูกทิ้งไป

3 เพื่อเป็นการลดของเสียและเพิ่มมูลค่า ของก้านเห็ดหอม จึงนำมาสกัดเลนไธ โอนีน สารสกัดที่ได้สามารถนำไปใช้ใน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเห็ดหอม เช่นในซอสและเครื่องปรุงรส หรือใช้ เพิ่มกลิ่นให้กับเห็ดหอมแห้ง เป็นต้น บทนำ

4 วัตถุประส งค์ 1. เพื่อศึกษาวิธีการสกัด ในที่นี้คือ การ กลั่นแบบธรรมดา และการกลั่นด้วยไอ น้ำ และผลของวิธีการสกัดต่อปริมาณ และคุณภาพ 2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสารที่สกัด ได้ และประสิทธิภาพการสกัด รวมถึง วิเคราะห์ต้นทุนในการสกัด

5 วิธีการ ทดลอง ก้านเห็ดหอมแห้งปั่น Reflux 5 hrs. 1. แช่ข้ามคืนในน้ำ 2. ไม่ต้องแช่น้ำ ใช้ ตัวอย่างแห้ง 1. แช่ด้วย 0.2 M Tris-HCl pH 9 ข้ามคืน และสกัดด้วย diethyl ether 2. แช่ด้วยน้ำข้ามคืน และสกัด ด้วยคลอโรฟอร์ม 3. แช่ด้วยเอธานอลข้ามคืน และสกัดด้วยเฮกเซน แช่ข้ามคืนด้วย 1. น้ำ 2. เอธานอล 3. น้ำ + เอธานอล (50:50) แยกน้ำมันหอมระเหย 1. ในน้ำ – สกัดด้วย คลอโรฟอร์ม 2. ในเอธานอล - ระเหย ในตู้ควันโดยไม่ใช้ความ ร้อน กลั่นด้วยไอน้ำ (steam distillation) ระเหยตัวทำละลายใน ตู้ควันโดยไม่ใช่ความ ร้อน วิเคราะห์คุณภาพ ด้วย GC

6 ก้านเห็ดหอมแห้ง ปั่น Reflux 5 hrs. แช่ด้วยเอธานอล 6, 4, 2, 1 คืน โดย เห็ดหอมปั่น 50 กรัม ในเอธานอล 300 ml. แช่ด้วย 0.2 M Tris- HCl pH 9 3 ชม. และ สกัดด้วย diethyl ether แช่เอธานอล 3 ชม. แยกน้ำมันหอม ระเหย ด้วยการกลั่นเอา เอธานอลกลับมาใช้ และระเหยต่อด้วย water bath กลั่นแยกน้ำมันหอม ระเหย ด้วยการกลั่นเอา เอธานอลกลับมาใช้และ ระเหยต่อด้วย water bath ระเหยตัวทำละลาย ในตู้ควันโดยไม่ใช่ ความร้อน วิเคราะห์ คุณภาพด้วย GC วิธีการ ทดลอง

7

8

9 ปัญหาที่พบ การสกัดสารออกมาจากน้ำด้วย คลอโรฟอร์ม ไม่สามารถทำได้ ทั้งน้ำจาก การ Reflux และน้ำที่แช่เห็ดไว้ 1 คืน การสกัดด้วยวิธีการ Reflux โดยที่แช่ ในน้ำและเอธานอล (50:50) 1 คืน เมื่อ นำไประเหยในตู้ควันพบว่า ไม่สามารถ แยกน้ำมันออกมาจากชั้นน้ำได้

10 การสกัดด้วยวิธีการ Reflux โดยที่แช่ ในเอธานอล 1 คืน และการสกัดด้วยเฮ กเซน เมื่อนำไประเหยและแยกน้ำมัน ออกมาพบว่า จะมีตะกอนสีขาวขุ่น เกิดขึ้น ปัญหาที่พบ

11 การสกัดด้วยสารเคมีโดยแช่ด้วย 0.2 M Tris-HCl pH 9 และสกัดด้วย diethyl ether เมื่อระเหย diethyl ether ออก พบว่าจะเกิดเป็นคราบสีดำ แห้งติดก้น ขวด ปัญหาที่พบ

12 การกลั่นด้วยไอน้ำ จะมีน้ำขังขณะที่ ทำการกลั่น ทำให้ ไอไม่สามารถผ่านไป ได้ และผลที่ได้ต่ำมาก ปัญหาที่พบ

13 ระยะเวลาที่ใช้ระเหยในตู้ควัน ค่อนข้างนาน จึงเปลี่ยนมาใช้วิธี ระเหยด้วย water bath ปัญหาที่พบ

14 ผลการทดลอง วิธีการ ทดลอง ที่ % Yield ลักษณะ 1 เอธาน อล 11.386 - ของเหลวใสสีน้ำตาลอ่อน เมื่อทิ้งไว้จะเกิด ตะกอนขาว - มีกลิ่นเห็ดหอมจางๆ 2 0- 3 เนื้อ 1.577 - ของเหลวใสสีน้ำตาลอ่อน เอธานอ ล 2.871 - มีกลิ่นเห็ดหอมจางๆ 4 12.834 - ของเหลวใสสีน้ำตาลอ่อน - มีกลิ่นเห็ดหอมจางๆ - เกิดตะกอนขาวเมื่อทิ้งไว้

15 ผลการทดลอง วิธีการ ทดลอง ที่ % Yield ลักษณะ 5 แช่ 1 คืน 5.361 - ของเหลวข้นหนืดสีน้ำตาล - มีกลิ่นเห็ดหอมปานกลาง - เกิดตะกอนขาวเมื่อทิ้งไว้ แช่ 2 คืน 5.432 - ของเหลวข้นหนืดสีน้ำตาล เข้ม - มีกลิ่นเห็ดหอมปานกลาง - มาก แช่ 4 คืน 5.791 - ของเหลวข้นหนืดสีน้ำตาล - มีกลิ่นเห็ดหอมปานกลาง แช่ 6 คืน 6.305 - ของเหลวสีน้ำตาลเข้ม - มีกลิ่นเห็ดหอมปานกลาง 6 5.446 - ของเหลวสีเหลืองอ่อนๆ - มีกลิ่นเห็ดหอมจางๆ

16 แนวทางการแก้ไข ปัญหา  การกลั่นด้วยไอน้ำ เนื่องจากมีน้ำขัง เกิดขึ้นจึงแก้ด้วยการใส่ลูกแก้วเข้าไปใน ชุดกลั่นด้วยเพื่อป้องกันการเกิดน้ำขัง

17 แนวทางการแก้ไข ปัญหา เปลี่ยนมาใช้วิธีการกลั่นก่อนระเหย ด้วย water bath และยังสามารถกลั่น เอาเอธานอลนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ด้วย

18 สรุป วิธีที่ 5 - ปริมาณ yield ที่มากและมีลักษณะทาง กายภาพและ กลิ่นที่ยอมรับได้ที่สุด - นำ Ethanol กลับมาใช้ใหม่ได้ -Ethanol ยังเป็นสารเคมีที่ไม่เป็นอันตราย ต่อผู้บริโภค

19 วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย สารสกัด 1 กรัม ค่าใช้จ่าย ( บาท ) ค่าไฟฟ้า 0.476 ค่าน้ำ 0.00024 * ค่าเอธานอล 8.95 รวม 9.426 * กรณีใช้เอธานอลใหม่

20 สิ่งที่จะทำ ต่อไป ผลที่ ได้ วัด GC ผสมลงใน ซีอิ๊ว ทำ sensory test

21 ผู้จัดทำ 1. นางสาวจารุศิริวงศ์ คำ 2. นางสาวณาตยา พรประสิทธิ์ 3. นางสาวศศิพรศรี บุญเรือง 3. นางสาวศศิพรศรี บุญเรืองอาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. กนกอรโพธินันท์


ดาวน์โหลด ppt สารสกัดจากก้านเห็ดหอมแห้งที่มี เลนไธโอนีนเป็นส่วนประกอบ Extraction of essential oil contianing Lenthionine from dried Shiitake.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google