งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการ สุขาภิบาลอาหาร สำหรับโรงอาหาร ชณัญณิศา เลิศสุโภชวณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการ สุขาภิบาลอาหาร สำหรับโรงอาหาร ชณัญณิศา เลิศสุโภชวณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการ สุขาภิบาลอาหาร สำหรับโรงอาหาร ชณัญณิศา เลิศสุโภชวณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย

2 หลักการ สุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การจัดการ และควบคุม เพื่อให้อาหารปลอดภัยจาก เชื้อโรค พยาธิ และ สารเคมีที่ เป็นพิษต่างๆ ซึ่งเป็นอันตราย หรืออาจเป็น อันตรายต่อการเจริญเติบโต ของร่างกาย สุขภาพอนามัย และ การดำรงชีวิตของมนุษย์

3 สถานที่ รับประทาน อาหาร และบริเวณทั่วไป 1. สะอาด เป็น ระเบียบ 2. โต๊ะ เก้าอี้ สะอาด แข็งแรง จัดเป็นระเบียบ 3. มีการระบาย อากาศดี

4 สถานที่เตรียม - ปรุงอาหาร 4. สะอาด เป็นระเบียบ พื้นทำด้วยวัสดุ ถาวร แข็ง เรียบ สภาพดี 5. มีการระบายอากาศรวมทั้งกลิ่น และ ควันจากการทำอาหารได้ดี เช่น มี ปล่องระบายควัน หรือพัดลมดูดอากาศ ที่ใช้การได้ดี 6. ไม่เตรียมและปรุงอาหารบนพื้น 7. โต๊ะเตรียม - ปรุงอาหาร และผนัง บริเวณเตาไฟ ต้องทำด้วยวัสดุที่ทำ ความสะอาดง่าย ( เช่น สแตนเลส กระเบื้อง ) มีสภาพดี และพื้นโต๊ะต้องสูง จากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.

5

6 ตัวอาหาร น้ำ น้ำแข็ง เครื่องดื่ม 8. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ ปิดสนิท ต้องมีเลขสารบบอาหาร 9. อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ และอาหารแห้ง มีคุณภาพดี แยกเก็บ เป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน วางสูงจากพื้น อย่างน้อย 60 ซม. หรือเก็บในตู้เย็น ถ้า เป็นห้องเย็น ต้องวางสูงจากพื้นอย่าง น้อย 30 ซม. สำหรับอาหารสดต้องให้ สะอาดก่อนนำมาปรุง 10. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ ปิดสนิท มีคุณภาพดี เก็บเป็นระเบียบ สูง จากพื้นอย่างน้อย 30 ซม.

7 เกลือ 2 ช้อนโต๊ะพูนต่อน้ำ 4 ลิตร น้ำส้มสายชู 1/2 ถ้วยต่อน้ำ 4 ลิตร โซเดียมไบคาร์บอเนต 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 4 ลิตร

8

9 11. อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว เก็บในภาชนะ ที่สะอาด มีการปกปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. 12. มีตู้สำหรับปกปิดอาหารที่ปรุงสำเร็จ แล้ว และด้านหน้าของตู้ต้องเป็นกระจก 13. น้ำดื่ม เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ต้องสะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด มีก๊อก หรือทางเทรินน้ำ หรือมีอุปกรณ์ที่มีด้าม สำหรับตักโดยเฉพาะ และวางสูงจาก พื้นอย่างน้อย 60 ซม. 14. น้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด ใส่ใน ภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด มีอุปกรณ์ ที่มีด้ามสำหรับคีบ หรือตักโดยเฉพาะ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. และ ต้องไม่มีสิ่งของอื่นแช่รวมไว้

10

11 ภาชนะอุปกรณ์ 15. ภาชนะอุปกรณ์ เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม ฯลฯ ต้องทำด้วยวัสดุที่ไม่ เป็นอันตราย เช่น สแตนเลส กระเบื้อง เคลือบขาว แก้ว อลูมิเนียม เมลามีนสี ขาว หรือสีอ่อน สำหรับตะเกียบต้อง เป็นไม้ไม่ตกแต่งสี หรือพลาสติกสี ขาว 16. ภาชนะใส่น้ำส้มสายชู น้ำปลา และ น้ำจิ้ม ต้องทำด้วยแก้ว กระเบื้อง เคลือบขาว หรือสแตนเลส สำหรับ เครื่องปรุงรสอื่นๆ ต้องใส่ในภาชนะที่ ทำความสะอาดง่าย มีฝาปิด และ สะอาด

12

13 17. ล้างภาชนะอุปกรณ์ด้วยวิธีการอย่าง น้อย 2 ขั้นตอน โดย ขั้นตอน ที่ 1 ล้างด้วยน้ำยาล้าง ภาชนะ ขั้นตอนที่ 2 ล้างด้วยน้ำไหล และอุปกรณ์การล้าง ต้องสูงจากพื้น อย่างน้อย 60 ซม. 18. ใช้อ่างล้างภาชนะที่มีท่อระบายน้ำที่ ใช้การได้ดี อย่างน้อย 2 อ่าง 19. จาน ชาม ถ้วย แก้วน้ำ ถาดหลุม ฯลฯ เก็บคว่ำในภาชนะโปร่งสะอาด หรือ ตะแกรงวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. หรือเก็บในภาชนะหรือสถานที่ที่ สะอาด มีการปกปิด

14

15 20. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอา ด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด หรือ วางเป็นระเบียบในภาชนะที่สะอาด และมีการปกปิด ตั้งสูงจากพื้นอย่าง น้อย 60 ซม. 21. เขียงต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าว หรือเป็นร่อง มีเขียงใช้เฉพาะอาหาร สุกและอาหารดิบแยกจากกัน มีฝาชี ครอบ ( ยกเว้นครัวที่มีการป้องกัน แมลงวันแล้ว )

16 การรวบรวมขยะ และ น้ำโสโครก 22. ใช้ถังขยะที่ไม่รั่วซึม และมีฝา ปิด 23. มีท่อหรือรางระบายน้ำที่มี สภาพดี ไม่แตกร้าว ระบายน้ำ จากห้องครัวและที่ล้างภาชนะ อุปกรณ์ลงสู่ท่อระบายหรือแหล่ง บำบัดได้ดี และต้องไม่ระบายน้ำ เสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยตรง 24. มีบ่อดักเศษอาหารและดัก ไขมันที่ใช้การได้ดี ก่อนระบาย น้ำเสียทิ้ง

17

18 ห้องน้ำ ห้องส้วม 25. ห้องน้ำ ห้อง ส้วมต้องสะอาดไม่ มีกลิ่นเหม็น มีน้ำ ใช้เพียงพอ 26. ห้องส้วมแยก เป็นสัดส่วน ประตู ไม่เปิดสู่บริเวณที่ เตรียม ปรุงอาหาร ที่ล้างและเก็บ ภาชนะอุปกรณ์ ที่เก็บอาหาร และ ต้องมีอ่างล้างมือที่ ใช้การได้ดีอยู่ใน บริเวณห้องส้วม

19 ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ 27. แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน 28. ผูกผ้ากันเปื้อนสีขาว หรือมี เครื่องแบบ ผู้ปรุงจะต้องใส่หมวก หรือเนทคลุมผมด้วย 29. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่เป็น โรคติดต่อ ไม่เป็นโรคผิวหนัง สำหรับผู้ ปรุงจะต้องมีหลักฐานการตรวจสุขภาพ ในปีนั้นให้ตรวจสอบได้ 30. มีสุขนิสัยที่ดี เช่น ตัดเล็บสั้น ไม่สูบ บุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน ไม่ใช้มือ หยิบจับอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วโดยตรง

20

21 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการ สุขาภิบาลอาหาร สำหรับโรงอาหาร ชณัญณิศา เลิศสุโภชวณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google