งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

2 การวัดผล ประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การวัดผล ประเมินผล สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ

3 1.การประเมินผลสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 8 กลุ่ม สาระ ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ สุขศึกษาฯศิลปะ การงาน อาชีพฯ ภาษา ต่างประเทศ

4 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค อัตราส่วน คะแนน 70 : 3080 : 20

5 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 70 : 30 ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ ภาษา ต่างประเทศ

6 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 80 : 20 สุข ศึกษาฯ การงาน อาชีพฯ ศิลปะ

7 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 70 : 30 ระหว่างภาค 70 คะแนน 1. ภาระงาน 40 คะแนน 2. สอบก่อนกลางภาค 10 คะแนน 3. สอบกลางภาค 10 คะแนน 4. สอบหลังกลางภาค 10 คะแนน สอบปลายภาค 30 คะแนน

8 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 80 : 20 ระหว่างภาค 80 คะแนน 1. ภาระงาน 50 คะแนน 2. สอบก่อนกลางภาค 10 คะแนน 3. สอบกลางภาค 10 คะแนน 4. สอบหลังกลางภาค 10 คะแนน สอบปลายภาค 20 คะแนน

9 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ช่วงคะแนนระดับผลการเรียน 80 – – – – – – –

10 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ผลการประเมินสาเหตุ ร (รอการตัดสินผลการเรียน) - ขาดสอบกลางภาค/ปลายภาค - ไม่ได้ส่งภาระงาน มส (ไม่มีสิทธิ์สอบ) - ขาดเรียนมาก มีเวลาเรียน ไม่ถึง 80% ของเวลาเรียน ทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ

11 2.การประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม แนะแนวชมรมจิตอาสา

12 เกณฑ์การตัดสิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ กิจกรรมไม่น้อยกว่า 80%  ผ่านจุดประสงค์ที่สำคัญของ แต่ละกิจกรรม

13 การตัดสินการประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ หมายถึง ผ่าน มผ หมายถึง ไม่ผ่าน

14 3.การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง พอเพียง มุ่งมั่น ในการ ทำงาน รักความ เป็นไทย มีจิต สาธารณะ

15 เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 2 หมายถึง ดี 1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ฯ 0 หมายถึง ปรับปรุง

16 4.การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ เกณฑ์การประเมิน 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 2 หมายถึง ดี 1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ฯ 0 หมายถึง ปรับปรุง

17 เกณฑ์การพิจารณา ให้เลื่อนชั้น/หรือให้เรียนซ้ำชั้น นักเรียนที่จะได้รับการพิจารณา ให้เลื่อนชั้น จะต้อง  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 1.00  ต้องได้หน่วยกิตรายวิชาพื้นฐาน ที่เรียนทุกรายวิชา

18 เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ต้องเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต และทุกวิชาที่เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียน  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

19 เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ผู้เรียนต้องได้ผลการประเมิน “ผ่าน” ในการประเมินผลรวม กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน  ผู้เรียนต้องได้ผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” “ดี” หรือ “ผ่านเกณฑ์ฯ” ในการประเมินผลรวม การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

20 เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ผู้เรียนต้องได้ผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” “ดี” หรือ “ผ่านเกณฑ์ฯ” ในการประเมินผลรวมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์

21 สรุปภาพรวมคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 จำนวนนักเรียน = 461 GPAX สูงสุด = 3.98 GPAX ต่ำสุด = 1.89 GPAX เฉลี่ย = 3.21

22 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/1 จำนวนนักเรียน = 47 GPAX สูงสุด = 3.98 GPAX ต่ำสุด = 3.13 GPAX เฉลี่ย = 3.64

23 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/2 จำนวนนักเรียน = 49 GPAX สูงสุด = 3.60 GPAX ต่ำสุด = 2.50 GPAX เฉลี่ย = 3.21

24 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/3 จำนวนนักเรียน = 47 GPAX สูงสุด = 3.76 GPAX ต่ำสุด = 2.37 GPAX เฉลี่ย = 3.14

25 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/4 จำนวนนักเรียน = 48 GPAX สูงสุด = 3.98 GPAX ต่ำสุด = 2.79 GPAX เฉลี่ย = 3.44

26 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/5 จำนวนนักเรียน = 47 GPAX สูงสุด = 3.80 GPAX ต่ำสุด = 2.50 GPAX เฉลี่ย = 3.11

27 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/6 จำนวนนักเรียน = 42 GPAX สูงสุด = 3.89 GPAX ต่ำสุด = 2.09 GPAX เฉลี่ย = 2.97

28 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/7 จำนวนนักเรียน = 47 GPAX สูงสุด = 3.43 GPAX ต่ำสุด = 1.90 GPAX เฉลี่ย = 2.84

29 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/8 จำนวนนักเรียน = 42 GPAX สูงสุด = 3.85 GPAX ต่ำสุด = 1.89 GPAX เฉลี่ย = 3.30

30 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/9 จำนวนนักเรียน = 48 GPAX สูงสุด = 3.90 GPAX ต่ำสุด = 2.25 GPAX เฉลี่ย = 3.33

31 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/10 จำนวนนักเรียน = 44 GPAX สูงสุด = 3.51 GPAX ต่ำสุด = 2.61 GPAX เฉลี่ย = 3.06

32 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา สังกัด สรุป ศ.อ สพม สพฐ

33 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา สังกัด สรุป ศ.อ สพม สพฐ

34 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา สังกัด สรุป ศ.อ สพม สพฐ

35 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา สังกัด สรุป ศ.อ สพม สพฐ

36 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา สังกัด สรุป ศ.อ สพม สพฐ

37 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา สังกัด สรุป ศ.อ สพม สพฐ

38 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาศิลปะ ปีการศึกษา สังกัด สรุป ศ.อ สพม สพฐ

39 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาการงานอาชีพฯ ปีการศึกษา สังกัด สรุป ศ.อ สพม สพฐ

40 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ นักเรียนทั้งหมด 461 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 55 คน

41 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/1 นักเรียนทั้งหมด 47 คน ไม่มีนักเรียนติด 0, ร, มผ

42 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/2 นักเรียนทั้งหมด 49คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 2 คน

43 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/2 มีนักเรียนติด 0,ร,มผ จำนวน 2 คน 2 รายวิชา จำนวน 1 คน 3 รายวิชา จำนวน 1 คน

44 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/3 นักเรียนทั้งหมด 47 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 2 คน

45 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/3 มีนักเรียนติด 0,ร,มผ จำนวน 2 คน 1 รายวิชา จำนวน 1 คน 3 รายวิชา จำนวน 1 คน

46 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/4 นักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 2 คน

47 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/4 มีนักเรียนติด 0,ร,มผ จำนวน 2 คน 6 วิชา จำนวน 2 คน ***นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS***

48 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/5 นักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 8 คน

49 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/5 มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 10 คน 1 รายวิชา จำนวน 6 คน 2 รายวิชา จำนวน 1 คน 5 รายวิชา จำนวน 1 คน

50 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/6 นักเรียนทั้งหมด 42 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 19 คน

51 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/6 มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 19 คน 1 รายวิชา จำนวน 10 คน 2 รายวิชา จำนวน 3 คน 3 รายวิชา จำนวน 2 คน 4 รายวิชา จำนวน 1 คน 5 รายวิชา จำนวน 1 คน 7 รายวิชา จำนวน 1 คน 9 รายวิชา จำนวน 1 คน

52 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/7 นักเรียนทั้งหมด 47 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 14 คน

53 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/7 มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 14 คน 1 รายวิชา จำนวน 6 คน 2 รายวิชา จำนวน 1 คน 3 รายวิชา จำนวน 4 คน 4 รายวิชา จำนวน 1 คน 6 รายวิชา จำนวน 1 คน 7 รายวิชา จำนวน 1 คน

54 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/8 นักเรียนทั้งหมด 42 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 6 คน

55 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/8 มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 5 คน 1 รายวิชา จำนวน 3 คน 3 รายวิชา จำนวน 1 คน 14 รายวิชา จำนวน 1 คน

56 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/9 นักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 3 คน

57 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/9 มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 3 คน 2 รายวิชา จำนวน 1 คน 3 รายวิชา จำนวน 1 คน 4 รายวิชา จำนวน 1 คน

58 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/10 นักเรียนทั้งหมด 44 คน ไม่มีนักเรียนติด 0, ร, มผ

59 การดำเนินการแก้ไข ผลการเรียนที่ติดค้าง ของนักเรียนชั้น ม.6 ให้นักเรียนติดต่อคุณครูประจำวิชา เพื่อขอแก้ไขผลการเรียน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

60 กำหนดการสอบ GAT&PAT ครั้งที่ 1/2558 ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 22 พ.ย วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย วันจันทร์ที่ 24 พ.ย วันอังคารที่ 25 พ.ย. 2557

61 ตารางสอบ GAT & PAT วันเสาร์ที่ 22 พ.ย. 57 เวลา เวลา เวลา รหัสวิชา 85 GAT ความถนัด ทั่วไป พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน รหัสวิชา 71 PAT 1 ความถนัด ทาง คณิตศาสตร์

62 ตารางสอบ GAT & PAT วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 57 เวลา เวลา เวลา รหัสวิชา 72 PAT 2 ความถนัด ทาง วิทยาศาสตร์ พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน รหัสวิชา 75 PAT 5 ความถนัด ทาง วิชาชีพครู

63 ตารางสอบ GAT & PAT วันจันทร์ที่ 24 พ.ย. 57 เวลา เวลา เวลา รหัสวิชา 73 PAT 3 ความถนัด ทาง วิศวกรรมศาสตร์ พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน รหัสวิชา 74 PAT 4 ความถนัด ทาง สถาปัตยกรรมศาสตร์

64 ตารางสอบ GAT & PAT วันอังคารที่ 25 พ.ย. 57 เวลา เวลา เวลา รหัสวิชา 76 PAT 6 ความถนัด ทาง ศิลปกรรมศาสตร์ พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน รหัสวิชา 77 PAT 7 ความถนัดทางภาษา ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ บาลี

65 กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ม.6 วันจันทร์ที่ 22, พุธที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557

66 กำหนดการสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา ระ ดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 17 ม.ค และ วันอาทิตย์ที่ 18 ม.ค. 2558

67 ตารางสอบวิชาสามัญ 7 วิชา วันเสาร์ที่ 17 ม.ค เวลา เวลา เวลา เวลา รหัสวิชา 09 ภาษาไทย รหัสวิชา 39 คณิตศาสตร์ รหัสวิชา 69 ชีววิทยา รหัสวิชา 59 เคมี

68 ตารางสอบวิชาสามัญ 7 วิชา วันอาทิตย์ที่ 18 ม.ค เวลา เวลา เวลา รหัสวิชา 29 ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 19 สังคมศึกษา รหัสวิชา 49 ฟิสิกส์

69 กำหนดการสอบ GAT&PAT ครั้งที่ 2/2558 ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 7 มี.ค วันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค วันจันทร์ที่ 9 มี.ค วันอังคารที่ 10 มี.ค. 2558

70 ตารางสอบ GAT & PAT วันเสาร์ที่ 7 มี.ค. 58 เวลา เวลา เวลา รหัสวิชา 85 GAT ความถนัด ทั่วไป พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน รหัสวิชา 71 PAT 1 ความถนัด ทาง คณิตศาสตร์

71 ตารางสอบ GAT & PAT วันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค. 58 เวลา เวลา เวลา รหัสวิชา 72 PAT 2 ความถนัด ทาง วิทยาศาสตร์ พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน รหัสวิชา 75 PAT 5 ความถนัด ทาง วิชาชีพครู

72 ตารางสอบ GAT & PAT วันจันทร์ที่ 9 มี.ค. 58 เวลา เวลา เวลา รหัสวิชา 73 PAT 3 ความถนัด ทาง วิศวกรรมศาสตร์ พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน รหัสวิชา 74 PAT 4 ความถนัด ทาง สถาปัตยกรรมศาสตร์

73 ตารางสอบ GAT & PAT วันอังคารที่ 10 มี.ค. 58 เวลา เวลา เวลา รหัสวิชา 76 PAT 6 ความถนัด ทาง ศิลปกรรมศาสตร์ พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน รหัสวิชา 77 PAT 7 ความถนัดทางภาษา ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ บาลี

74 กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ม.6 วันจันทร์ที่ 23, พุธที่ 25 และ วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

75 กำหนดการสอบแก้ตัว คะแนนปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ม.6 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 และ วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558

76 กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ม.6 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 และ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558

77 กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ม.6 วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 และ วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558

78 วันอนุมัติจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2558

79 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ที่ รายชื่อห้องGPAX 1นายกฤษฏิ์ชวิศ ประเสริฐสุข นายณัฐพล บุญชัยพานิชวัฒนา นายรณรต ทวีศรี น.ส.พรพิมล จิรยศบุญยศักดิ์ น.ส.อคิราภ์ เล็กอุทัย13.94

80 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ที่ รายชื่อห้องGPAX 6น.ส.สโรชา ศิริอักษร น.ส.ปทิดา จัดจันทึก น.ส.ณัฐณิญา กิตติ์ธนานันท์ น.ส.ปีกาญจน์ ภูมิรัตน์ น.ส.พิชามญชุ์ แสงประเสริฐ13.90

81 นักเรียนชั้น ม.6 ที่มีผลการเรียนยอดแย่ ที่ เลขประจำตัวห้องGPAX

82 นักเรียนชั้น ม.6 ที่มีผลการเรียนยอดแย่ ที่ เลขประจำตัวห้องGPAX

83 กำหนดการสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 7 ก.พ และ วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2558

84 ตารางสอบ O-NET วันเสาร์ที่ 7 ก.พ. 58 เวลา เวลา เวลา รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ

85 ตารางสอบ O-NET วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 58 เวลา เวลา เวลา รหัสวิชา 01 ภาษาไทย รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 06 สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ

86 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ เลือกคำตอบจากแต่ละหมวด ที่สัมพันธ์กัน 10 รวม80100

87 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย สาระจำนวนข้อคะแนน การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด 44.0 หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม รวม

88 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ แบบระบายคำตอบ ที่เป็นค่า/ตัวเลข 820 รวม40100

89 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ สาระ จำนวนข้อคะแนน จำนวนและการดำเนินการ820.0 การวัด410.0 เรขาคณิต-- พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ -- รวม

90 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 80 2ปรนัยหลายตัวเลือก มากกว่า 1 คำตอบ 1020 รวม90100

91 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ สาระ จำนวนข้อคะแนน สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 89.0 สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 88.0 รวม

92 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาฯ ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ รวม80100

93 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระจำนวนข้อคะแนน ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รวม

94 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ ปรนัย หลายตัวเลือก มากกว่า 1 คำตอบ 820 รวม40100

95 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สาระจำนวนข้อคะแนน การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ความปลอดภัยในชีวิต รวม

96 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวด ที่สัมพันธ์กัน 740 รวม37100

97 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ สาระจำนวนข้อคะแนน ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ บูรณาการ รวม

98 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพฯ ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ แบบเลือกคำตอบจาก แต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 318 รวม44100

99 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระจำนวนข้อคะแนน การดำรงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ 36.0 การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวม

100 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 80 2ปรนัยหลายตัวเลือก 1 คำตอบ 1020 รวม90100

101 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ สาระจำนวนข้อคะแนน ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธ์กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ภาษากับความสัมพันธ์กับ ชุมชนและโลก รวม

102 กฎเหล็ก 7 ข้อ ของ สทศ. ในการสอบ O-NET  ห้าม ผู้เข้าสอบที่ไป ผิดสนามสอบ เข้าห้องสอบ  ห้าม ผู้เข้าสอบที่ไป สายเกิน 30 นาที หลังจากเวลาสอบ เข้าห้องสอบ

103 กฎเหล็ก 7 ข้อ ของ สทศ. ในการสอบ O-NET  ห้าม ผู้เข้าสอบที่ ไม่มีเลขที่นั่งสอบ เข้าห้องสอบ  ห้าม ผู้เข้าสอบที่ ไม่มีหลักฐาน แสดงตน (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มี รูปถ่ายตัวจริงและยังไม่หมดอายุ)เข้าห้องสอบ

104 กฎเหล็ก 7 ข้อ ของ สทศ. ในการสอบ O-NET  ห้าม ผู้เข้าสอบนำ เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อสารใด ๆ ทุกชนิด เข้าห้องสอบ  ห้าม ผู้เข้าสอบ ออกจากห้อง สอบ ก่อนหมดเวลาสอบ  ห้าม ผู้เข้าสอบ นำนาฬิกาที่ไม่ใช่ นาฬิกาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น เข้า ห้องสอบ

105 ความสำคัญของการสอบ O-NET นักเรียนทราบความสามารถของตนเอง สามารถนำผลสอบมาเปรียบเทียบกับ GPA ต้องนำผลการสอบมายื่นสมัครเข้าเรียนต่อ ระดับอุดมศึกษา นำผลไปถ่วงน้ำหนัก 20% กับ GPA 80% และบันทึกลงในใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

106 การประกาศผลสอบ O-NET ชั้น ม.6 สทศ. ประกาศผลสอบ ให้โรงเรียนทราบ วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558

107 การประกาศผลสอบ GAT & PAT ครั้งที่ 2/2558 สทศ. ประกาศผลสอบ GAT & PAT ครั้งที่ 2/2558 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558

108 ปฏิทินที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 วัน เดือน ปีกิจกรรม 3 – 28 พ.ย สอบแก้ตัว รายวิชาที่ตกค้างอยู่ พ.ย สทศ. รับสมัครสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา

109 ปฏิทินที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 วัน เดือน ปีกิจกรรม 22 – 25 พ.ย สอบ GAT & PAT ครั้งที่ 1/ , 24, 26 ธ.ค สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2557

110 ปฏิทินที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 วัน เดือน ปีกิจกรรม 26 ธ.ค สทศ. ประกาศผลสอบ GAT & PAT ครั้งที่ 1/ ม.ค สทศ. รับสมัครสอบ GAT & PAT ครั้งที่ 2/2558

111 ปฏิทินที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 วัน เดือน ปีกิจกรรม ม.ค สอบวิชาสามัญ 7 วิชา ก.พ สอบ O-NET

112 ปฏิทินที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 วัน เดือน ปีกิจกรรม 21 ก.พ สทศ. ประกาศผลสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา 23, 25, 27 ก.พ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557

113 ปฏิทินที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 วัน เดือน ปีกิจกรรม มี.ค สอบแก้ตัว คะแนนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/ มี.ค สอบ GAT & PAT ครั้งที่ 2/2558

114 ปฏิทินที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 วัน เดือน ปีกิจกรรม 11 มี.ค ซ้อมพิธีรับพระราชทาน ประกาศนียบัตร มี.ค สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/ มี.ค สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2557

115 ปฏิทินที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 วัน เดือน ปีกิจกรรม 18 มี.ค. 2557วันอนุมัติจบหลักสูตร 31 มี.ค. 2558พิธีรับพระราชทาน ประกาศนียบัตร 10 เม.ย. 2558สทศ. ประกาศผลสอบ GAT & PAT ครั้งที่ 2/2558

116 ขอบคุณ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google