งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557

2 การวัดผล ประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การวัดผล ประเมินผล สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ

3 1.การประเมินผลสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 8 กลุ่ม สาระ ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ สุขศึกษาฯศิลปะ การงาน อาชีพฯ ภาษา ต่างประเทศ

4 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค อัตราส่วน คะแนน 70 : 3080 : 20

5 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 70 : 30 ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ ภาษา ต่างประเทศ

6 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 80 : 20 สุข ศึกษาฯ การงาน อาชีพฯ ศิลปะ

7 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 70 : 30 ระหว่างภาค 70 คะแนน 1. ภาระงาน 40 คะแนน 2. สอบก่อนกลางภาค 10 คะแนน 3. สอบกลางภาค 10 คะแนน 4. สอบหลังกลางภาค 10 คะแนน สอบปลายภาค 30 คะแนน

8 อัตราส่วนคะแนน ระหว่างภาค : ปลายภาค 80 : 20 ระหว่างภาค 80 คะแนน 1. ภาระงาน 50 คะแนน 2. สอบก่อนกลางภาค 10 คะแนน 3. สอบกลางภาค 10 คะแนน 4. สอบหลังกลางภาค 10 คะแนน สอบปลายภาค 20 คะแนน

9 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ช่วงคะแนนระดับผลการเรียน 80 – 1004 75 – 793.5 70 – 743 65 – 692.5 60 – 642 55 – 591.5 50 – 541 0 - 490

10 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ผลการประเมินสาเหตุ ร (รอการตัดสินผลการเรียน) - ขาดสอบกลางภาค/ปลายภาค - ไม่ได้ส่งภาระงาน มส (ไม่มีสิทธิ์สอบ) - ขาดเรียนมาก มีเวลาเรียน ไม่ถึง 80% ของเวลาเรียน ทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ

11 2.การประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม แนะแนวชมรมจิตอาสา

12 เกณฑ์การตัดสิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ กิจกรรมไม่น้อยกว่า 80%  ผ่านจุดประสงค์ที่สำคัญของ แต่ละกิจกรรม

13 การตัดสินการประเมิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ หมายถึง ผ่าน มผ หมายถึง ไม่ผ่าน

14 3.การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง พอเพียง มุ่งมั่น ในการ ทำงาน รักความ เป็นไทย มีจิต สาธารณะ

15 เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 2 หมายถึง ดี 1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ฯ 0 หมายถึง ปรับปรุง

16 4.การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ เกณฑ์การประเมิน 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 2 หมายถึง ดี 1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ฯ 0 หมายถึง ปรับปรุง

17 เกณฑ์การพิจารณา ให้เลื่อนชั้น/หรือให้เรียนซ้ำชั้น นักเรียนที่จะได้รับการพิจารณา ให้เลื่อนชั้น จะต้อง  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 1.00  ต้องได้หน่วยกิตรายวิชาพื้นฐาน ที่เรียนทุกรายวิชา

18 เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ต้องเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต และทุกวิชาที่เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียน  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

19 เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ผู้เรียนต้องได้ผลการประเมิน “ผ่าน” ในการประเมินผลรวม กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน  ผู้เรียนต้องได้ผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” “ดี” หรือ “ผ่านเกณฑ์ฯ” ในการประเมินผลรวม การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

20 เกณฑ์การจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ผู้เรียนต้องได้ผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” “ดี” หรือ “ผ่านเกณฑ์ฯ” ในการประเมินผลรวมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์

21 สรุปภาพรวมคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 จำนวนนักเรียน = 461 GPAX สูงสุด = 3.98 GPAX ต่ำสุด = 1.89 GPAX เฉลี่ย = 3.21

22 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/1 จำนวนนักเรียน = 47 GPAX สูงสุด = 3.98 GPAX ต่ำสุด = 3.13 GPAX เฉลี่ย = 3.64

23 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/2 จำนวนนักเรียน = 49 GPAX สูงสุด = 3.60 GPAX ต่ำสุด = 2.50 GPAX เฉลี่ย = 3.21

24 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/3 จำนวนนักเรียน = 47 GPAX สูงสุด = 3.76 GPAX ต่ำสุด = 2.37 GPAX เฉลี่ย = 3.14

25 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/4 จำนวนนักเรียน = 48 GPAX สูงสุด = 3.98 GPAX ต่ำสุด = 2.79 GPAX เฉลี่ย = 3.44

26 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/5 จำนวนนักเรียน = 47 GPAX สูงสุด = 3.80 GPAX ต่ำสุด = 2.50 GPAX เฉลี่ย = 3.11

27 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/6 จำนวนนักเรียน = 42 GPAX สูงสุด = 3.89 GPAX ต่ำสุด = 2.09 GPAX เฉลี่ย = 2.97

28 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/7 จำนวนนักเรียน = 47 GPAX สูงสุด = 3.43 GPAX ต่ำสุด = 1.90 GPAX เฉลี่ย = 2.84

29 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/8 จำนวนนักเรียน = 42 GPAX สูงสุด = 3.85 GPAX ต่ำสุด = 1.89 GPAX เฉลี่ย = 3.30

30 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/9 จำนวนนักเรียน = 48 GPAX สูงสุด = 3.90 GPAX ต่ำสุด = 2.25 GPAX เฉลี่ย = 3.33

31 สรุปคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักเรียนชั้น ม.6/10 จำนวนนักเรียน = 44 GPAX สูงสุด = 3.51 GPAX ต่ำสุด = 2.61 GPAX เฉลี่ย = 3.06

32 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2555-2556 สังกัด25552556สรุป ศ.อ.59.1361.91 สพม.1 54.8256.00 สพฐ.47.6849.87

33 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2555-2556 สังกัด25552556สรุป ศ.อ.31.6526.66 สพม.1 30.3527.90 สพฐ.22.6220.43

34 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555-2556 สังกัด25552556สรุป ศ.อ.37.3533.57 สพม.1 37.1233.74 สพฐ.33.2630.60

35 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2555-2556 สังกัด25552556สรุป ศ.อ.41.1739.92 สพม.1 40.1836.84 สพฐ.36.4733.19

36 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555-2556 สังกัด25552556สรุป ศ.อ.30.4436.14 สพม.1 31.5135.21 สพฐ.21.7125.05

37 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2555-2556 สังกัด25552556สรุป ศ.อ.59.0668.62 สพม.1 58.0466.80 สพฐ.54.0462.46

38 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาศิลปะ ปีการศึกษา 2555-2556 สังกัด25552556สรุป ศ.อ.37.9634.23 สพม.1 36.1032.79 สพฐ.32.9829.17

39 สรุปผลการสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาการงานอาชีพฯ ปีการศึกษา 2555-2556 สังกัด25552556สรุป ศ.อ.53.4257.23 สพม.1 51.1653.80 สพฐ.46.2050.71

40 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ นักเรียนทั้งหมด 461 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 55 คน

41 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/1 นักเรียนทั้งหมด 47 คน ไม่มีนักเรียนติด 0, ร, มผ

42 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/2 นักเรียนทั้งหมด 49คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 2 คน

43 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/2 มีนักเรียนติด 0,ร,มผ จำนวน 2 คน 2 รายวิชา จำนวน 1 คน 3 รายวิชา จำนวน 1 คน

44 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/3 นักเรียนทั้งหมด 47 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 2 คน

45 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/3 มีนักเรียนติด 0,ร,มผ จำนวน 2 คน 1 รายวิชา จำนวน 1 คน 3 รายวิชา จำนวน 1 คน

46 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/4 นักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 2 คน

47 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/4 มีนักเรียนติด 0,ร,มผ จำนวน 2 คน 6 วิชา จำนวน 2 คน ***นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS***

48 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/5 นักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 8 คน

49 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/5 มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 10 คน 1 รายวิชา จำนวน 6 คน 2 รายวิชา จำนวน 1 คน 5 รายวิชา จำนวน 1 คน

50 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/6 นักเรียนทั้งหมด 42 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 19 คน

51 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/6 มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 19 คน 1 รายวิชา จำนวน 10 คน 2 รายวิชา จำนวน 3 คน 3 รายวิชา จำนวน 2 คน 4 รายวิชา จำนวน 1 คน 5 รายวิชา จำนวน 1 คน 7 รายวิชา จำนวน 1 คน 9 รายวิชา จำนวน 1 คน

52 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/7 นักเรียนทั้งหมด 47 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 14 คน

53 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/7 มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 14 คน 1 รายวิชา จำนวน 6 คน 2 รายวิชา จำนวน 1 คน 3 รายวิชา จำนวน 4 คน 4 รายวิชา จำนวน 1 คน 6 รายวิชา จำนวน 1 คน 7 รายวิชา จำนวน 1 คน

54 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/8 นักเรียนทั้งหมด 42 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 6 คน

55 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/8 มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 5 คน 1 รายวิชา จำนวน 3 คน 3 รายวิชา จำนวน 1 คน 14 รายวิชา จำนวน 1 คน

56 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/9 นักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 3 คน

57 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/9 มีนักเรียนติด 0, ร, มผ จำนวน 3 คน 2 รายวิชา จำนวน 1 คน 3 รายวิชา จำนวน 1 คน 4 รายวิชา จำนวน 1 คน

58 สรุปจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ติด 0, ร, มผ ม.6/10 นักเรียนทั้งหมด 44 คน ไม่มีนักเรียนติด 0, ร, มผ

59 การดำเนินการแก้ไข ผลการเรียนที่ติดค้าง ของนักเรียนชั้น ม.6 ให้นักเรียนติดต่อคุณครูประจำวิชา เพื่อขอแก้ไขผลการเรียน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

60 กำหนดการสอบ GAT&PAT ครั้งที่ 1/2558 ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 22 พ.ย. 2557 วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2557 วันจันทร์ที่ 24 พ.ย. 2557 วันอังคารที่ 25 พ.ย. 2557

61 ตารางสอบ GAT & PAT วันเสาร์ที่ 22 พ.ย. 57 เวลา 08.30-11.30 เวลา 11.30-13.00 เวลา 13.00-16.00 รหัสวิชา 85 GAT ความถนัด ทั่วไป พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน รหัสวิชา 71 PAT 1 ความถนัด ทาง คณิตศาสตร์

62 ตารางสอบ GAT & PAT วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 57 เวลา 08.30-11.30 เวลา 11.30-13.00 เวลา 13.00-16.00 รหัสวิชา 72 PAT 2 ความถนัด ทาง วิทยาศาสตร์ พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน รหัสวิชา 75 PAT 5 ความถนัด ทาง วิชาชีพครู

63 ตารางสอบ GAT & PAT วันจันทร์ที่ 24 พ.ย. 57 เวลา 08.30-11.30 เวลา 11.30-13.00 เวลา 13.00-16.00 รหัสวิชา 73 PAT 3 ความถนัด ทาง วิศวกรรมศาสตร์ พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน รหัสวิชา 74 PAT 4 ความถนัด ทาง สถาปัตยกรรมศาสตร์

64 ตารางสอบ GAT & PAT วันอังคารที่ 25 พ.ย. 57 เวลา 08.30-11.30 เวลา 11.30-13.00 เวลา 13.00-16.00 รหัสวิชา 76 PAT 6 ความถนัด ทาง ศิลปกรรมศาสตร์ พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน รหัสวิชา 77 PAT 7 ความถนัดทางภาษา ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ บาลี

65 กำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ม.6 วันจันทร์ที่ 22, พุธที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557

66 กำหนดการสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา ระ ดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 17 ม.ค. 2558 และ วันอาทิตย์ที่ 18 ม.ค. 2558

67 ตารางสอบวิชาสามัญ 7 วิชา วันเสาร์ที่ 17 ม.ค. 2558 เวลา 08.30-10.00 เวลา 11.00-12.30 เวลา 13.30-15.00 เวลา 15.30-17.00 รหัสวิชา 09 ภาษาไทย รหัสวิชา 39 คณิตศาสตร์ รหัสวิชา 69 ชีววิทยา รหัสวิชา 59 เคมี

68 ตารางสอบวิชาสามัญ 7 วิชา วันอาทิตย์ที่ 18 ม.ค. 2558 เวลา 08.30-10.00 เวลา 11.00-12.30 เวลา 13.30-15.00 รหัสวิชา 29 ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 19 สังคมศึกษา รหัสวิชา 49 ฟิสิกส์

69 กำหนดการสอบ GAT&PAT ครั้งที่ 2/2558 ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 7 มี.ค. 2558 วันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค. 2558 วันจันทร์ที่ 9 มี.ค. 2558 วันอังคารที่ 10 มี.ค. 2558

70 ตารางสอบ GAT & PAT วันเสาร์ที่ 7 มี.ค. 58 เวลา 08.30-11.30 เวลา 11.30-13.00 เวลา 13.00-16.00 รหัสวิชา 85 GAT ความถนัด ทั่วไป พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน รหัสวิชา 71 PAT 1 ความถนัด ทาง คณิตศาสตร์

71 ตารางสอบ GAT & PAT วันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค. 58 เวลา 08.30-11.30 เวลา 11.30-13.00 เวลา 13.00-16.00 รหัสวิชา 72 PAT 2 ความถนัด ทาง วิทยาศาสตร์ พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน รหัสวิชา 75 PAT 5 ความถนัด ทาง วิชาชีพครู

72 ตารางสอบ GAT & PAT วันจันทร์ที่ 9 มี.ค. 58 เวลา 08.30-11.30 เวลา 11.30-13.00 เวลา 13.00-16.00 รหัสวิชา 73 PAT 3 ความถนัด ทาง วิศวกรรมศาสตร์ พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน รหัสวิชา 74 PAT 4 ความถนัด ทาง สถาปัตยกรรมศาสตร์

73 ตารางสอบ GAT & PAT วันอังคารที่ 10 มี.ค. 58 เวลา 08.30-11.30 เวลา 11.30-13.00 เวลา 13.00-16.00 รหัสวิชา 76 PAT 6 ความถนัด ทาง ศิลปกรรมศาสตร์ พัก รับประทาน อาหาร กลางวัน รหัสวิชา 77 PAT 7 ความถนัดทางภาษา ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ บาลี

74 กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ม.6 วันจันทร์ที่ 23, พุธที่ 25 และ วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

75 กำหนดการสอบแก้ตัว คะแนนปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ม.6 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 และ วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558

76 กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ม.6 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 และ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558

77 กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ม.6 วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 และ วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558

78 วันอนุมัติจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2558

79 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ที่ รายชื่อห้องGPAX 1นายกฤษฏิ์ชวิศ ประเสริฐสุข43.98 1นายณัฐพล บุญชัยพานิชวัฒนา13.98 3นายรณรต ทวีศรี13.95 4น.ส.พรพิมล จิรยศบุญยศักดิ์13.94 4น.ส.อคิราภ์ เล็กอุทัย13.94

80 รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ที่ รายชื่อห้องGPAX 6น.ส.สโรชา ศิริอักษร43.93 7น.ส.ปทิดา จัดจันทึก43.90 7น.ส.ณัฐณิญา กิตติ์ธนานันท์93.90 7น.ส.ปีกาญจน์ ภูมิรัตน์13.90 7น.ส.พิชามญชุ์ แสงประเสริฐ13.90

81 นักเรียนชั้น ม.6 ที่มีผลการเรียนยอดแย่ ที่ เลขประจำตัวห้องGPAX 461 37169 81.89 460 36915 71.92 459 39401 62.09 458 40068 72.10

82 นักเรียนชั้น ม.6 ที่มีผลการเรียนยอดแย่ ที่ เลขประจำตัวห้องGPAX 457 39387 62.11 456 36803 72.15 455 36917 72.17

83 กำหนดการสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 7 ก.พ. 2558 และ วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2558

84 ตารางสอบ O-NET วันเสาร์ที่ 7 ก.พ. 58 เวลา 08.30-10.30 เวลา 11.30-13.30 เวลา 14.30-16.30 รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ

85 ตารางสอบ O-NET วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 58 เวลา 08.30-10.30 เวลา 11.30-13.30 เวลา 14.30-16.30 รหัสวิชา 01 ภาษาไทย รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 06 สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ

86 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 7090 2เลือกคำตอบจากแต่ละหมวด ที่สัมพันธ์กัน 10 รวม80100

87 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย สาระจำนวนข้อคะแนน การอ่าน 2040.0 การเขียน 2222.0 การฟัง การดู และการพูด 44.0 หลักการใช้ภาษา 1919.0 วรรณคดีและวรรณกรรม 1515.0 รวม80100.0

88 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 3280 2แบบระบายคำตอบ ที่เป็นค่า/ตัวเลข 820 รวม40100

89 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ สาระ จำนวนข้อคะแนน จำนวนและการดำเนินการ820.0 การวัด410.0 เรขาคณิต-- พีชคณิต1947.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 922.5 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ -- รวม 40100.0

90 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 80 2ปรนัยหลายตัวเลือก มากกว่า 1 คำตอบ 1020 รวม90100

91 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ สาระ จำนวนข้อคะแนน สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 1213.0 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 89.0 สารและสมบัติของสาร 2022.0 แรงและการเคลื่อนที่ 1112.0 พลังงาน 910.0 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 1113.0 ดาราศาสตร์และอวกาศ 1113.0 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 88.0 รวม 90100.0

92 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาฯ ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 6581.25 2ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ 1518.75 รวม80100

93 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระจำนวนข้อคะแนน ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 1620.0 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 1620.0 เศรษฐศาสตร์ 1620.0 ประวัติศาสตร์ 1620.0 ภูมิศาสตร์ 1620.0 รวม80100.0

94 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 3280 2ปรนัย หลายตัวเลือก มากกว่า 1 คำตอบ 820 รวม40100

95 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สาระจำนวนข้อคะแนน การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ของมนุษย์ 615.0 ชีวิตและครอบครัว 410.0 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล 1640.0 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค 922.5 ความปลอดภัยในชีวิต 512.5 รวม40100.0

96 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 3060 2แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวด ที่สัมพันธ์กัน 740 รวม37100

97 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ สาระจำนวนข้อคะแนน ทัศนศิลป์ 1335.0 ดนตรี 1125.0 นาฏศิลป์ 1125.0 บูรณาการ 215.0 รวม37100.0

98 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพฯ ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 4182 2แบบเลือกคำตอบจาก แต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 318 รวม44100

99 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระจำนวนข้อคะแนน การดำรงชีวิตและครอบครัว 2562.0 การอาชีพ 36.0 การออกแบบและเทคโนโลยี 1020.0 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 612.0 รวม44100.0

100 รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ที่รูปแบบจำนวนข้อคะแนน 1ปรนัย แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 80 2ปรนัยหลายตัวเลือก 1 คำตอบ 1020 รวม90100

101 รายละเอียดข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ สาระจำนวนข้อคะแนน ภาษาเพื่อการสื่อสาร 2121.0 ภาษาและวัฒนธรรม 2838.0 ภาษากับความสัมพันธ์กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 2020.0 ภาษากับความสัมพันธ์กับ ชุมชนและโลก 2121.0 รวม90100.0

102 กฎเหล็ก 7 ข้อ ของ สทศ. ในการสอบ O-NET  ห้าม ผู้เข้าสอบที่ไป ผิดสนามสอบ เข้าห้องสอบ  ห้าม ผู้เข้าสอบที่ไป สายเกิน 30 นาที หลังจากเวลาสอบ เข้าห้องสอบ

103 กฎเหล็ก 7 ข้อ ของ สทศ. ในการสอบ O-NET  ห้าม ผู้เข้าสอบที่ ไม่มีเลขที่นั่งสอบ เข้าห้องสอบ  ห้าม ผู้เข้าสอบที่ ไม่มีหลักฐาน แสดงตน (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มี รูปถ่ายตัวจริงและยังไม่หมดอายุ)เข้าห้องสอบ

104 กฎเหล็ก 7 ข้อ ของ สทศ. ในการสอบ O-NET  ห้าม ผู้เข้าสอบนำ เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อสารใด ๆ ทุกชนิด เข้าห้องสอบ  ห้าม ผู้เข้าสอบ ออกจากห้อง สอบ ก่อนหมดเวลาสอบ  ห้าม ผู้เข้าสอบ นำนาฬิกาที่ไม่ใช่ นาฬิกาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น เข้า ห้องสอบ

105 ความสำคัญของการสอบ O-NET นักเรียนทราบความสามารถของตนเอง สามารถนำผลสอบมาเปรียบเทียบกับ GPA ต้องนำผลการสอบมายื่นสมัครเข้าเรียนต่อ ระดับอุดมศึกษา นำผลไปถ่วงน้ำหนัก 20% กับ GPA 80% และบันทึกลงในใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

106 การประกาศผลสอบ O-NET ชั้น ม.6 สทศ. ประกาศผลสอบ ให้โรงเรียนทราบ วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558

107 การประกาศผลสอบ GAT & PAT ครั้งที่ 2/2558 สทศ. ประกาศผลสอบ GAT & PAT ครั้งที่ 2/2558 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558

108 ปฏิทินที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 วัน เดือน ปีกิจกรรม 3 – 28 พ.ย. 2557 สอบแก้ตัว รายวิชาที่ตกค้างอยู่ 3 - 24 พ.ย. 2557 สทศ. รับสมัครสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา

109 ปฏิทินที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 วัน เดือน ปีกิจกรรม 22 – 25 พ.ย. 2557 สอบ GAT & PAT ครั้งที่ 1/2558 22, 24, 26 ธ.ค. 2557 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2557

110 ปฏิทินที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 วัน เดือน ปีกิจกรรม 26 ธ.ค. 2557 สทศ. ประกาศผลสอบ GAT & PAT ครั้งที่ 1/2558 5 - 27 ม.ค. 2558 สทศ. รับสมัครสอบ GAT & PAT ครั้งที่ 2/2558

111 ปฏิทินที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 วัน เดือน ปีกิจกรรม 17 - 18 ม.ค. 2558 สอบวิชาสามัญ 7 วิชา 7 - 8 ก.พ. 2558 สอบ O-NET

112 ปฏิทินที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 วัน เดือน ปีกิจกรรม 21 ก.พ. 2558 สทศ. ประกาศผลสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา 23, 25, 27 ก.พ. 2558 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557

113 ปฏิทินที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 วัน เดือน ปีกิจกรรม 2 - 3 มี.ค. 2558 สอบแก้ตัว คะแนนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 7 - 10 มี.ค. 2558 สอบ GAT & PAT ครั้งที่ 2/2558

114 ปฏิทินที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 วัน เดือน ปีกิจกรรม 11 มี.ค. 2558 ซ้อมพิธีรับพระราชทาน ประกาศนียบัตร 12 - 13 มี.ค. 2558 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2557 16 - 17 มี.ค. 2558 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2557

115 ปฏิทินที่สำคัญ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 วัน เดือน ปีกิจกรรม 18 มี.ค. 2557วันอนุมัติจบหลักสูตร 31 มี.ค. 2558พิธีรับพระราชทาน ประกาศนียบัตร 10 เม.ย. 2558สทศ. ประกาศผลสอบ GAT & PAT ครั้งที่ 2/2558

116 ขอบคุณ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google