งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จักรย าน วีรบุรุ ษ มัจจุรา ช ความหมายของ คำสมาส คำสมาส คือ คำที่เกิดจาก การนำคำในภาษาบาลีและ สันสกฤตมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้เกิดคำใหม่ ที่มี ความหมายใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จักรย าน วีรบุรุ ษ มัจจุรา ช ความหมายของ คำสมาส คำสมาส คือ คำที่เกิดจาก การนำคำในภาษาบาลีและ สันสกฤตมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้เกิดคำใหม่ ที่มี ความหมายใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จักรย าน

3 วีรบุรุ ษ

4 มัจจุรา ช

5

6 ความหมายของ คำสมาส คำสมาส คือ คำที่เกิดจาก การนำคำในภาษาบาลีและ สันสกฤตมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้เกิดคำใหม่ ที่มี ความหมายใหม่ โดยยังมี เค้าของความหมายเดิมอยู่

7 หลักการ สังเกต ๑. เกิดจากคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้น ไป ๒. เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษา บาลีและ สันสกฤตเท่านั้น เช่น กาฬพักตร์ ภูมิศาสตร์ ราชธรรม บุตรทาน อรรถคดี ฯลฯ ๓. พยางค์สุดท้ายของคำหน้า หาก มีสระ อะ หรือมี ตัวการันต์อยู่ ให้ยุบตัวนั้นออก ( ยกเว้นคำบางคำ เช่น กิจจะลักษณะ เป็นต้น ) ๑. เกิดจากคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้น ไป ๒. เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษา บาลีและ สันสกฤตเท่านั้น เช่น กาฬพักตร์ ภูมิศาสตร์ ราชธรรม บุตรทาน อรรถคดี ฯลฯ ๓. พยางค์สุดท้ายของคำหน้า หาก มีสระ อะ หรือมี ตัวการันต์อยู่ ให้ยุบตัวนั้นออก ( ยกเว้นคำบางคำ เช่น กิจจะลักษณะ เป็นต้น )

8 ๔. แปลความจากหลังมาหน้า เช่น ราชบุตร แปลว่า บุตรของ พระราชา ๕. ส่วนมากออกเสียงพยางค์ท้ายของคำหน้า แม้จะไม่มีรูปสระกำกับ อยู่ โดยจะใช้เสียง อะ อิ และ อุ ( เช่น เทพบุตร ) แต่บางคำก็ไม่ออก เสียง ( เช่น สมัยนิยม สมุทรปราการ ) ๖. คำบาลีสันสกฤตที่มีคำว่า พระ ซึ่งกลายเสียง มาจากบาลีสันสกฤต ก็ถือว่าเป็นคำสมาส ( เช่น พระกร พระจันทร์ ) ๔. แปลความจากหลังมาหน้า เช่น ราชบุตร แปลว่า บุตรของ พระราชา ๕. ส่วนมากออกเสียงพยางค์ท้ายของคำหน้า แม้จะไม่มีรูปสระกำกับ อยู่ โดยจะใช้เสียง อะ อิ และ อุ ( เช่น เทพบุตร ) แต่บางคำก็ไม่ออก เสียง ( เช่น สมัยนิยม สมุทรปราการ ) ๖. คำบาลีสันสกฤตที่มีคำว่า พระ ซึ่งกลายเสียง มาจากบาลีสันสกฤต ก็ถือว่าเป็นคำสมาส ( เช่น พระกร พระจันทร์ ) หลักการ สังเกต ( ต่อ )

9 ๗. ส่วนใหญ่จะลงท้ายว่า ศาสตร์ กรรม ภาพ ภัย ศึกษา ศิลป์ วิทยา ๘. อ่านออกเสียงระหว่างคำ เช่น ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ประ – หวัด – ติ – ศาสตร์ ไทยธรรม อ่านว่า ไทย – ยะ – ทำ อรรถรส อ่านว่า อัด – ถะ – รด ๗. ส่วนใหญ่จะลงท้ายว่า ศาสตร์ กรรม ภาพ ภัย ศึกษา ศิลป์ วิทยา ๘. อ่านออกเสียงระหว่างคำ เช่น ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ประ – หวัด – ติ – ศาสตร์ ไทยธรรม อ่านว่า ไทย – ยะ – ทำ อรรถรส อ่านว่า อัด – ถะ – รด

10 ๑. ข้อใดเป็น คำสมาส ก. วรรณกรรม ก. วรรณกรรม ข. คณาจารย์ ข. คณาจารย์ ค. สิงหาคม ค. สิงหาคม ง. เทพารักษ์ ง. เทพารักษ์ แบบทดส อบ

11 ถูกต้อง นะครับ กดปุ่มนี้นะ ครับ

12 ผิดนะ ครับ กดปุ่มนี้นะ ครับ

13 ๒. ข้อใดเป็น คำสมาสทั้ง ๒ คำ ข. กายกรรม พลศึกษา ก. กระจุ๋มกระจิ๋ม นโยบาย ค. อดีตกาล สังหรณ์ ง. สุโขทัย มิถุนายน

14 ถูกต้อง นะครับ กดปุ่มนี้ ครับ

15 กดปุ่มนี้ นะครับ

16 ๓. ข้อใดเป็น คำสมาสทั้งหมด ก. มโนภาพ รโหฐาน ข. สมาคม สงสาร ง. ธุรกิจ กรรมกร ค. สมาทาน สุริโยทัย

17

18 กดปุ่มนี้ นะครับ

19 ๑. เป็นคำมูลสอง คำขึ้นไปที่มีราก ศัพท์คำบาลี สันสกฤต ๒. พยางค์สุดท้าย ของคำหน้า หากมี สระ อะ หรือมี ตัวการันต์อยู่ ให้ ยุบตัวนั้นออก ๔. ส่วนใหญ่จะลง ท้ายว่า ศาสตร์ กรรม ภาพ ภัย ศึกษา ศิลป์ วิทยา ๓. แปลความจากหลังมา หน้าส่วนมากออกเสียง พยางค์ท้ายของคำหน้า แม้จะไม่มีรูปสระกำกับ อยู่ โดยจะใช้เสียง อะ อิ และ อุ ๕. อ่านออกเสียงระหว่างคำ เช่น ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ประ – หวัด – ติ – ศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt จักรย าน วีรบุรุ ษ มัจจุรา ช ความหมายของ คำสมาส คำสมาส คือ คำที่เกิดจาก การนำคำในภาษาบาลีและ สันสกฤตมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้เกิดคำใหม่ ที่มี ความหมายใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google