งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pre-test ถามตัวเอง-ตอบด้วยหัวจิตใจของตัว เราเองว่า 3.การกระจายของโรค/อุบัติการณ์สุขภาพ- อบส. ในชุมชนมีประโยชน์อะไรบ้าง ? 1.การกระจายของโรค/อุบัติการณ์สุขภาพ-อบส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pre-test ถามตัวเอง-ตอบด้วยหัวจิตใจของตัว เราเองว่า 3.การกระจายของโรค/อุบัติการณ์สุขภาพ- อบส. ในชุมชนมีประโยชน์อะไรบ้าง ? 1.การกระจายของโรค/อุบัติการณ์สุขภาพ-อบส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Pre-test ถามตัวเอง-ตอบด้วยหัวจิตใจของตัว เราเองว่า 3.การกระจายของโรค/อุบัติการณ์สุขภาพ- อบส. ในชุมชนมีประโยชน์อะไรบ้าง ? 1.การกระจายของโรค/อุบัติการณ์สุขภาพ-อบส. ในชุมชนมีหลักยึดทางวิทยาการระบาดได้แก่ ตัว อะไรบ้าง ? 2.การกระจายของโรค/อุบัติการณ์สุขภาพ-อบส. ในชุมชนมีรูปแบบอะไรบ้าง ?

3

4 อุบัติการณ์สุขภาพ ด้านเภสัชกรรม อุบัติการณ์สุขภาพด้านเภสัชกรรม.pptx อุบัติการณ์สุขภาพด้านเภสัชกรรม.pptx

5 สถานการณ์/ภาวะทางทันตสุขภาพ เป็นการติดตามการเกิดโรคในช่องปาก เพื่อให้สามารถเห็น/ตรวจพบโรคหรือความ ผิดปกติตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก สามารถป้องกัน หรือควบคุมได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่โรคจะ ลุกลามจนยากที่จะแก้ไขได้ การทราบสถานการณ์ภาวะทันตสุขภาพ มี ประโยชน์ คือ 1) ทำให้ตรวจพบปัญหาทันตสุขภาพได้ ทันที อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน

6 สถานการณ์/ภาวะทางทันตสุขภาพ 2) ทำให้มีกระบวนการแก้ไขปัญหาทันต สาธารณสุขอย่างจริงจังและเป็นระบบ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถใช้ข้อมูลที่ ได้จากการเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ในการ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและเลือก กลุ่มเป้าหมายที่จะลงมือปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้ในการประเมินผลงานได้

7 สถานการณ์/ภาวะทางทันตสุขภาพ 3) ทำให้ทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ทันตสุขภาพของประชาชน มีข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการวางแผนการส่งเสริม ป้องกันและ รักษาโรคในชุมชน รวมทั้งการวางแผนทางการ พัฒนาบุคลากร 4) ช่วยกระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัว ทราบถึงความ จำเป็นในการดูแลทันตสุขภาพของตนทั้งใน ด้านการป้องกันและรักษา ทำให้มีส่วนร่วมใน การแก้ไขปัญหาทันตสาธารณสุข

8 การกระจายของโรค/ อุบัติการณ์สุขภาพ ในชุมชน V“ อ. ตะวัน บุญเสือ วสส. พล. 2554

9 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อรู้ เข้าใจ อธิบายว่า มีหลักยึดทาง วิทยาการระบาดที่นำมาใช้บรรยายการ กระจายของโรค/อุบัติการณ์สุขภาพ- อบส. ในชุมชนได้ เพื่อรู้ เข้าใจ อธิบายได้ว่า มีรูปแบบการ กระจายของโรค/อุบัติการณ์สุขภาพ- อบส.ในชุมชนได้ เพื่อรู้ เข้าใจ อธิบายถึง ประโยชน์ของ การกระจายของโรค/อุบัติการณ์ สุขภาพ-อบส.ในชุมชนได้

10 ภาวะทันตสุขภาพของชุมชนแบ่ง ได้เป็น 2 ระดับ คือ 3.1 ระดับบุคคล (Individual Level) เป็นภาวะทันตสุขภาพของแต่ละบุคคล ด้วยตนเอง ได้แก่ การแปรงฟันหลัง รับประทานอาหาร การใช้ฟลูออไรด์ การ รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ และการ ตรวจฟันตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้รู้ สภาพในช่องปาก ซึ่งถ้ามีความผิดปกติ เล็กน้อยจะได้ทำการแก้ไขด้วยตนเอง กรณี ไม่สามารถแก้ไขได้เองก็จะได้ไปรับการ รักษาจากทันตบุคลากร

11 ภาวะทันตสุขภาพของชุมชน แบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ 3.2 ระดับชุมชน (Community Level) ภาวะทันตสุขภาพในระดับชุมชน เริ่มตั้งแต่การ สำรวจทันตสุขภาพ เพื่อจะได้ข้อมูลของชุมชนมา จัดหมวดหมู่ตามลักษณะของตัวแปร เช่น อายุ เพศ เป็นต้น แล้วนำมาวิเคราะห์ แปลผลให้เห็นลักษณะ ของชุมชน ลักษณะการกระจายของโรค แล้วแจ้ง ข้อมูลให้องค์กรชุมชนทราบและส่งให้ผู้บริหาร ระดับต่างๆ ให้วางแผนแก้ไขปัญหาตามสาเหตุที่ พบและความยากง่ายของปัญหา สุดท้ายควรมีการ ประเมิลผลโดยการตรวจทันตสุขภาพซ้ำ เพื่อดูว่า ทันตสุขภาพของชุมชนดีขึ้นหรือไม่

12 นิยาม Epidemiology คือ “ศาสตร์หรือวิทยาการที่ว่าด้วย ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อประชากร วิทยาการะบาด คือวิชาที่ศึกษาถึง การกระจายโรค ปัจจัยที่กำหนดหรือ ปัจจัยที่มีอิทธิพล(สาเหตุ/ปัจจัย เสี่ยง)ต่อการเกิดโรคในประชากร มนุษย์ รวมถึงการควบคุมป้องกัน โรคในชุมชนนั้นด้วย

13 วิทยาการระบาด- วร. ศึกษา 1. โรค ภัย ไข้ เจ็บ อันตราย (What) อุบัติการณ์สุขภาพ (อบส.Health Events  What) 2. เกิด เพราะเหตุ/สาเหตุ/ปัจจัยใด และเกิดได้ เป็นอย่างไร(  Why /How) 3. เกิดแล้ว ทำให้เห็นออกมาในรูปแบบใด (  Who Where When) คือการกระจายของ โรค /อุบัติการณ์สุขภาพ 4. ประชากร (Population /Group people) (  Who)

14 โรคและสภาวะในช่องปาก 1) อนามัยช่องปาก ได้แก่ ความสะอาดในช่อง ปากของเด็ก การมีช่องปากสกปรกเป็นสาเหตุ ของการเกิดโรคทั้งโรคเหงือก และโรคฟันผุ ปัญหาเรื่องอนามัยในช่องปากไม่ดี สามารถ แก้ไขได้ง่ายๆ โดยการแปรงฟันอย่างถูกวิธี 2) โรคฟันผุ เป็นโรคที่มีความชุกสูงในกลุ่ม เด็กนักเรียน และก่อให้เกิดความเจ็บปวดรุนแรง เป็นสาเหตุสำคัญของการขาดเรียนในเด็ก ถึงแม้ว่าปัญหาเรื่องโรคฟันผุเมื่อเกิดขึ้นแล้วครู หรือชุมชนจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เองต้อง มีการรักษาพยาบาลแต่การเฝ้าระวังโรคนี้จะมีผล ทำให้ชุมชนรู้ปัญหาและแสวงหาบริการได้ ทันท่วงที

15 ประชากร (Population /Group people) (  Who) 1) ตรวจสุขภาพในช่องปากนักเรียนโดย ครูคณะทำงาน เพื่อหาปัญหาตามระบบ เฝ้าระวังทันตสุขภาพ 2) จัดให้มีการสอนทันตสุขศึกษา และ การแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน

16 ประชากร (Population /Group people) (  Who) 3) ดำเนินงานทันตกรรมป้องกันโดยการ ใช้สารฟลูออไรด็ในพื้นที่ที่มีปริมาณ ฟลูออไรด็ในน้ำต่ำ 4) ให้บริการทันตกรรมบำบัดเบื้องต้น การส่งต่อตามระบบ ให้การบำบัดรักษา อย่างเป็นระบบ

17 ลักษณะ วิทยาการระบาด (Epidemiology-Epi) เป็นศาสตร์/วิชาการที่ เป็นองค์ความรู้(Knowledge) วิธีการศึกษา และ เป็นวิธีการที่นำไปปฏิบัติ/ กิจกรรม(Methodology)

18 โรค / อบส. คืออะไร ทราบได้อย่างไร - นิยาม - ขนาด - ความรุนแรง ความรอบรู้เรื่องโรค / อบส. ควรรู้ประเด็นอะไรบ้าง โรค / อบส. เกิดขึ้นได้ อย่างไร - องค์ประกอบ - สิ่งกำหนด - กระบวนการ เกิดโรค - ขั้นตอน ( หรือ ธรรมชาติ ) การเกิดโรค - ปรากฏการณ์ ภูเขาน้ำแข็ง - รูปแบบการเกิด โรค โรค/อบส. มีการ กระจายอย่างไร -บุคคล - เวลา - สถานที่ ใช้ประโยชน์จากความรู้ ได้อย่างไร ? ควบคุม ป้องกัน / เฝ้า ระวังฯ / สอบสวนโรค / อบส. / วิธีการศึกษาทาง ระบาด

19 โรค ภัย ไข้ เจ็บที่มีทางวร. คือ 1. โรคต่างๆ ตามนิยาม 3. ไข้ = อาการที่พบ เช่น ฟันผุ เหงือกบวม เครียด ซึมเศร้า กินเห็ดพิษ ยากจน ฆ่าตัวตาย ทำแท้ง ปวดเมื่อย หัวล้านฯลฯ 4. เจ็บ = อุบัติเหตุอาชีพ อุบัติเหตุจราจร อุบัติเหตุในบ้าน /นอกบ้าน 2.ภัย = น้ำท่วม ไฟไหม้ ภัยหนาว ภัยแล้ง = อุบัติการณ์สุขภาพ (อบส. Health Events ;โป๊ะ/เรือล่ม เหมือง/ตึกถล่ม

20 วิทยาการระบาด โรค/อบส.มีการกระจายในลักษณะอย่างไร Distribute--  Distribution มิใช่ การแพร่กระจายของโรค = Disperse /Spread /transmit มิใช่ โรค/อบส.ในมนุษย์เรา/คน คนหนึ่ง1-Person แต่เป็น โรค/อบส. ใน ชุมชนมนุษย์เรา/กลุ่มคน/ชุมชน People /Population/Community

21 ให้ทุกคน อธิบาย/บรรยาย 1.การกระจายตัวของนักศึกษา ทันตา16 2. คำถาม ที่นศ. มีต่อclass? 3.การกระจายตัว ของนักศึกษา ทันตา 16 ด้านบุคคล 4.การกระจายตัว ของนักศึกษาทันตา16 ด้านพื้นที่ที่มาจากภูมิลำเนา 5.การกระจายตัว ของนักศึกษาทันตา16 ด้านเวลาที่เกิด กรจายตัวของนศ

22 ให้ทุกคน อธิบาย/บรรยาย 1.การกระจายตัวของนักศึกษา เภสัช21 2. คำถาม ที่นศ. มีต่อclass? 3.การกระจายตัว ของนักศึกษา เภสัช21 ด้านบุคคล 4.การกระจายตัว ของนักศึกษาเภสัช21 ด้านพื้นที่ที่มาจากภูมิลำเนา 5.การกระจายตัว ของนักศึกษาเภสัช21 ด้านเวลาที่เกิด กรจายตัวของนศ

23 ให้ทุกคน อธิบาย/บรรยาย 1.การกระจายตัวของนักศึกษา สสช61 2. คำถาม ที่นศ. มีต่อclass? 3.การกระจายตัว ของนักศึกษา สสช61 ด้านบุคคล 4.การกระจายตัว ของนักศึกษา สสช61 ด้านพื้นที่ที่มาจากภูมิลำเนา 5.การกระจายตัว ของนักศึกษา สสช61 ด้านเวลาที่เกิด กรจายตัวของนศ

24 So ต้องมีสิ่งที่นำมาใช้แสดง การกระจายตัว ของนักศึกษา เภสัช21/ทันตา 16/สสช62 คือ 1.ตัวเลข ที่บอกเป็น จำนวน อัตรา 2.แผนผัง/แผนภูมิ Chart 3. แผนที่ Map

25 อุบัติการณ์สุขภาพ ด้านเภสัชกรรม

26 Who When Where บุคคล เวลาสถานที่ บุคคล เวลาสถานที่ PersonTimePlace PersonTimePlace หลัก การกระจายของโรค/ อุบัติการณ์สุขภาพในชุมชน

27 นำหลักนี้มาอธิบาย หรือนำมาพรรณนา จึงเป็น Descriptive Epidemiology วิทยาการระบาดเชิง พรรณนา

28 คือ หากต้องตอบคำถาม เจ้านาย /ก็ควรจะ บรรยายว่า มี -What-โรคอะไร - ฟันผุ /Birds flu -Who- เกิดกับใคร - คนไทย ? เอเชีย ? ยุโรป -When- เกิดเมื่อไหร่ - เดือน/ปลายฝน /ฤดูหนาว -Where- เกิดที่ไหน – จังหวัด ไทยประเทศ อิน โดฯ อินเดีย,เวียดนาม และ(How many) จำนวนเท่าไร (เป็นอัตราชุกได้ ยิ่งดี) นี้คือ (ตอบด้วยหลัก- การกระจายของโรค) How เกิดได้อย่างไร – กินนม ขนม ลูกอมหวาน ติดต่อทางเดินหายใจ - ทางการ สัมผัส (คนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย) - เกิดจากเชื้อ โคโรน่าไวรัส - ศึกษาลึกทาง genetic รู้ ว่าเป็นโคโรน่า ไวรัส ที่ต่างจากตัวอื่นๆ - ชะมดเป็นตัวแพร่โรคที่สำคัญ ( ตอบด้วย ลักษณะ การเกิดโรค )

29 อธิบาย - การกระจายของโรค/ อุบัติการณ์สุขภาพในชุมชน บุคคล Personตาม 1. 1.เพศ 2. 2.อายุ 3. 3.สถานภาพสมรส 4. 4. เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ 5. 5.-6.ระดับการศึกษา - อาชีพ 7.-10. ฐานะศก.-พฤติกรรม-ความ เชื่อ-อื่นๆ

30 อธิบาย - อธิบาย - การกระจายของโรค/ อุบัติการณ์สุขภาพในชุมชน 1. เพศ ; ชาย,หญิง 2.อายุ; --  รายปี ; กลุ่มอายุ -  >1,1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-,--,70+ 3.สถานภาพสมรส; โสด, คู่, ม่าย หย่า แยก (ม่าย=รวมหย่า, แยก) 4. เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ; คนไทย /ต่าง ด้าว (ฝรั่ง /เอเชีย ฯ)

31 ภาพที่ 1 เพศของผู้ประสบภัยไข้หวัดนกที่มา รับบริการ (n = 361 ) 34.1 % 65.9 % ผล การศึกษา Ex บรรยายพร้อม นำเสนอ

32 ภาพที่ 2 อายุ ของผู้ประสบภัย ไข้หวัดนกที่มารับบริการ (n = 361 ) X 53.23 S.D. 14.06 Median 60 25.5 % 31.0 % 0.6 % 14.1 % 23.8 % บรรยายพร้อมนำเสนอ

33 12,169 6,270 Malaria in VBDO 2 Chiangmai by Sex FY 1999 Ex

34 Cases Malaria Age Group in VBDO 2 Chiangmai bY 1999 Ex

35 บรรยายพร้อมนำเสนอ Pertussis (Whooping Cough) United States, 2010 Source: CDC. Summary of notifiable diseases.2011. 0 0 300 600 900 1,200 1,500 1,800 2,100 2,400 Age Group (Years) <1 1–4 5–9 10–14 15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 >60 Reported Cases ? Ex

36 บุคคล เชื้อขาติ เผ่าพันธุ์ บรรยายพร้อมนำเสนอ

37 อธิบาย - อธิบาย - การกระจายของโรค/ อุบัติการณ์สุขภาพในชุมชน 5.ระดับการศึกษา ; ไม่ได้เรียน, ประถมศึกษา, มัธยมศ.( ต้น,ปลาย), อุดมศ.(ป.ตรี, สูงกว่า) 6.อาชีพ ; เกษตรกรรม, รับจ้าง, ค้าขาย, รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจ, อื่นๆ 7.ฐานะเศรษฐกิจ; ดี/รวย, พอมีพอกิน/ปานกลาง, ยากจน

38 ภาพที่ 3 อาชีพของผู้ประสบภัยไข้หวัดนก ที่มารับบริการ (n= 361) อาชีพ ร้อยละ ทำนาทำไร่ งานบ้าน รับจ้าง ค้าขาย ว่างงาน เลี้ยงสัตว์ รับราชการ อื่นๆ 53.5% 11.7% 10.2% 2.8% 1.9% 14.9% 0.8% Ex

39 บุคคล ที่มีฐานะ ความเป็นอยู่ หลีกเลี่ยงการ ถูกยุงกัด บรรยายพร้อมนำเสนอ

40 อธิบาย - อธิบาย - การกระจายของโรค/ อุบัติการณ์สุขภาพในชุมชน 8.พฤติกรรม; บวก, ลบ (กิน-แปรง -ใช้ จ่ายประหยัด ปกติ ฟุ่มเฟือย, สูบบุรี่/ สวม-ไม่สวม, ออกกำลังกาย, เล่น-ไม่ เล่นกีฬา ฯ) 9.ความเชื่อที่มี;บวก, ลบ( เช่น กิน- อ้วน: กรรมพันธุ์ สารอาหาร 10.อื่นๆ ที่มีเช่น สิทธิการรักษา /ประกันฯ กองทุนแปรง/กองทุนยา มี/ไม่ อะไรบ้าง

41 Fig. 4. Accident event types leading to sprain and strain injuries (sprain/strain injuries with 10 or more claims).

42 การกระจายของ Dt- Rxในชุมชน วสส บุคคล Personตาม เพศ ญ=YY; ช=xx อายุ 19yr=9; 20yr=15; 21yr=34 22yr=24;>=23yr=6 สถานภาพสมรส โสด=eee ระดับการศึกษา =hh;อาชีพ =jj ฐานะ: ยากจน xx พอมีyy ร่ำรวย zz พฤติกรรม= E S F ความเชื่อ=gg

43 การกระจายของ 61ใน ชุมชน วสส บุคคล Person ตาม อายุ 19yr=9; 20yr=15; 21yr=34 22yr=24;>=23yr=6 เพศ ญ =YY; ช =xx สถานภาพสมรส โสด =eee ระดับการศึกษา =hh; อาชีพ =jj ฐานะ : ยากจน xx พอมี yy ร่ำรวย zz พฤติกรรม = E S F/ ความ เชื่อ =gg

44 การกระจายของโรค/ อุบัติการณ์สุขภาพในชุมชน What?.................. ด้านบุคคล Person ให้นศ.(ของห้อง/รุ่นนี้) แสดง การกระจายมาให้ครบถ้วน (ทั้ง คุณลักษณะ และ จำนวน/ อัตรา) ใบ งาน 1

45 อธิบาย - การกระจาย ของโรค/อุบัติการณ์สุขภาพ ในชุมชน เวลา Timeอธิบายตาม นาที, ชั่วโมงวัน, สัปดาห์เดือน, ฤดูกาล ปี, ทศวรรษ

46 อธิบาย - การกระจายของโรค/ อุบัติการณ์สุขภาพในชุมชน เวลา Timeตาม นาที; 1 2 3 4 นาที; 1 2 3 4 ชั่วโมง;1-2-3 am/ 4-5-6pm ชั่วโมง;1-2-3 am/ 4-5-6pm วัน; อา จ อ พ พฤ ศ ส / วัน; อา จ อ พ พฤ ศ ส / วันที่1-2-3-----31 วันที่1-2-3-----31

47 อธิบาย - การกระจายของโรค/ อุบัติการณ์สุขภาพในชุมชน เวลา Timeตาม สัปดาห์; 1-2-3---- 52 สัปดาห์; 1-2-3---- 52 เดือน; มค กพ มีค----ธค. เดือน; มค กพ มีค----ธค. ฤดูกาล; ร้อน ฝน หนาว /ไม้ผลิ ฤดูกาล; ร้อน ฝน หนาว /ไม้ผลิ ปี; พ.ศ./ค.ศ. 2552…/2010… ปี; พ.ศ./ค.ศ. 2552…/2010… ทศวรรษ; ทุก10ปีพ.ศ./ค.ศ. ทศวรรษ; ทุก10ปีพ.ศ./ค.ศ.

48 การกระจายของผู้ป่วยอุจจาระร่วงอย่างแรง ตามวันเริ่มป่วย มกราคมกุมภาพันธ์ วันเริ่มป่วย จำนวนผู้ป่วย Ex บรรยายพร้อมนำเสนอ

49 Cases Monthly Reported Malaria Thai Cases VBDO 2 FY 1999 - 2001 Ex

50 อัตราป่วยของผู้ป่วยวัณโรคจำแนก ตามอวัยวะที่เกิด โรค, ประเทศ ไทย พ. ศ.2536-2546 ปี พ. ศ. อัตราป่วยต่อ ประชากรแสนคน ? ? Ex

51 ด้าน เวลา Time ให้นศ.(ของห้อง/รุ่นนี้) แสดงการ กระจายมาให้ครบถ้วน (ทั้ง คุณลักษณะ และ จำนวน/อัตรา) ใบ งาน 2 อ ธิบายการกระจายของโรค/ อุบัติการณ์สุขภาพในชุมชน What?..................

52 การกระจายของโรค/ อุบัติการณ์สุขภาพในชุมชน สถานที่ Place ตาม การกระจายของโรค/ อุบัติการณ์สุขภาพในชุมชน สถานที่ Place ตาม บ้าน,ซอย, ละแวก, ด้าน, คุ้ม, หมู่,ชั้น,โรงเรียน, ตำบล, อำเภอ,เทศบาล จังหวัด, ภาค,ประเทศ.,ภูมิภาค,ทวีป

53 การกระจายของโรคตาม สถานที่ ประเทศ ภูมิภาค ทวีป Ex

54 3 ขอบป่า (Forest verge) เป็นบริเวณ รอยต่อระหว่าง Open swamp และ swamp forest พบยุงแมน โซเนียได้หลาย ชนิดแต่พบชนิด Ma. Annulifera มากที่สุด Ex บรรยายพร้อมนำเสนอ

55 Spot map เป็นการนำเสนอข้อมูลเป็นจำนวน(ความถี่) โดย อาศัยจุดหรือเข็มหมุด 1 จุด = ผู้ป่วย 1 รายหรือ 1 กลุ่ม ทำให้เห็นทิศทางการกระจายและความถี่ ของผู้ป่วยใน พื้นที่ การอธิบายถึงทิศทางการกระจายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยการลงจุดที่พบผู้ป่วยรายแรกของแต่ละหมู่บ้านลงใน แผนที่ Ex

56 บรรยายพร้อมนำเสนอ ภาพที่ 6 พื้นที่ได้รับภัยแล้ง จังหวัด ตาก ปี 2550

57 ไข้หวัดนก 22 June 2009 52,160 cases, 231 deaths (WHO-timeline) ประเทศใหม่ : อัลจีเรีย บังคลาเทศ บรูไน ฟิจิ สโลเวเนีย อัลจีเรีย บังคลาเทศ บรูไน ฟิจิ สโลเวเนีย

58

59 ด้านสถานที่ Place ให้นศ.(ของห้อง/รุ่นนี้) แสดง การกระจายมาให้ครบถ้วนโดย ให้ร่างแผนที่มาด้วย (ทั้ง คุณลักษณะ และ จำนวน/อัตรา) ใบ งาน 3 อธิบาย การกระจายของโรค/ อุบัติการณ์สุขภาพในชุมชน What?..................

60 รูปแบบ การกระจายของโรคใน ชุมชน ความหมาย และจำนวน กระจายแบบประปราย Sporadic กระจายประจำถิ่น Endemic กระจายแบบแพร่ระบาด Epidemic กระจายแพร่ระบาดเฉพาะกลุ่ม Out-break กระจายแพร่ระบาดทั่วโลก Pandemic

61 Figure 1. 1999 distribution of counties with full or partial primary care health personnel shortage designation. PC = primary care; HPSA = health professional shortage area. Source: The Robert Gaham Center: Policy Studies in Family Practice and Primary Care.

62 รูปแบบการกระจายของโรค ความหมาย และจำนวน กระจายแบบประปราย Sporadic = นานๆพบ1-2 รายในพื้นที่นั้นๆ กระจายแบบประจำถิ่น Endemic = พบจำนวนเดิมๆ ที่เคยเกิด ในพื้นที่และ ระยะเวลาเดียวกันนั้น กระจายแบบแพร่ระบาด Epidemic = มี จำนวนมากกว่าเดิม. คือ>X+2sd.ในพื้นที่ และในระยะเวลาเดียวกันนั้น กระจายแพร่ระบาดเฉพาะกลุ่มOut-break

63

64 รูปแบบการกระจายของโรค ความหมาย และจำนวน กระจายแบบประปราย Sporadic กระจายประจำถิ่นEndemic กระจายแบบแพร่ระบาด Epidemic กระจายแพร่ระบาดเฉพาะกลุ่ม Out-break = เกิดกับกลุ่มเดียวกันที่ไปได้สัมผัสสิ่งใดมา คล้ายๆกัน นับได้มากตั้งแต่ 2คนขึ้นไป กระจายแพร่ระบาดทั่วโลก Pandemic =เกิด กับคน(ในกลุ่มเป้าหมาย)แล้วแพร่กระจายจาก ประเทศหนึ่งไปยังประเทศต่างๆ ได้มากกว่า2 ประเทศ (จนทั่วโลกได้)

65 PANDEMIC DISEASE Ex

66

67

68

69

70

71

72 ดูตัวอย่าง ที่เขาทำกัน sit สคร 9Rpt Epid 49.pdf และ..\Hwork\PHc61\ตรวจแล้ว\92PPTสุ ภัชชา พรหมมารักษ์ชิคุนกุนยา.doc sit สคร 9Rpt Epid 49.pdf..\Hwork\PHc61\ตรวจแล้ว\92PPTสุ ภัชชา พรหมมารักษ์ชิคุนกุนยา.doc Ex

73 ดูตัวอย่าง ที่เขาทำกัน อุบัติการณ์สุขภาพด้านเภสัชกรรม.pptx อุบัติการณ์สุขภาพด้านเภสัชกรรม.pptx

74 เมื่อเราเห็น หรือมีข้อมูล พอที่จะ บรรยาย หรืออธิบาย ได้แล้ว ? เมื่อไร จึงมีข้อมูลพอ? มีระบบรายงาน จัดเก็บ - รวบรวม – วิเคราะห์ข้อมูล –นำเสนอ(รายงาน) การกระจายของโรค/อบส. มีประโยชน์ ? กว่าจะรู้เดียงสา เมื่อไร จึงมีข้อมูลพอ? Ex

75 การกระจายตามบุคคล มีประโยชน์ ? การกระจายของโรคตาม บุคคล Ex

76 จำนวนรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก ภาคเหนือ และประเทศไทย 2530-2547 การกระจายตาม เวลา มีประโยชน์ ? การกระจายของโรคตามเวลา Ex

77 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัด …….. ปีพ.ศ.2547 เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน (42-46) จำนวนผู้ป่วย การกระจายตามเวลา มีประโยชน์ ? Ex

78 ไข้หวัดนก ประเทศไทย 2547 17 cases in 12 provinces การกระจายของโรคตามสถานที่ การกระจายตามสถานที่ มีประโยชน์ ? Ex

79 สรุป-ต้องอธิบาย การกระจายของโรค/อุบัติการณ์ สุขภาพในชุมชน บุคคล เวลา ส สถานที่ อายุ เพศนาที,ชั่วโมง บ้าน,ซอย, การศึกษา/ชั้นวัน, สัปดาห์ ละแวก,คุ้ม ด้าน, หมู่, อาชีพ ฐานะเดือน, ฤดูกาล ห้อง/โรงเรียน ตำบล เชื้อชาติปี, ทศวรรษ อำเภอ เทศบาล พฤติกรรม จังหวัดภาค,ประเทศ ความเชื่อ ภูมิภาค, ทวีป

80 บุคคล แบ่งตามคุณลักษณะ ประจำตัว (เพศ, อายุ, ภูมิคุ้มกัน) แบ่งตามกิจกรรม (งาน, กีฬา, ศาสนา) –แบ่งตามฐานะ/ ตำแหน่ง การกระจายของโรค/อบส. เวลา –ระยะยาว –เป็นรอบ –ระยะสั้น สถานที่ –แบ่งตาม ธรรมชาติ (ปชก., ภูมิ ประเทศ, ป่าไม้ ) –แบ่งตามเขตการ ปกครอง สรุป

81 เทียบ สัตตบุรุษ กับนักวิทยาการระบาด สัตตบุรุษ : เหตุ ผล ตน กาล เทศ บุคคล ชุมชน นักวร. : สาเหตุ โรค/อบส. Host –Time Place Person Community

82 ความรอบรู้เรื่องโรคควรมีประเด็น อะไรบ้าง โรค(ภัย) คืออะไร ทราบได้ อย่างไร - นิยาม - ขนาด -ความรุนแรง โรค(ภัย) เกิดขึ้นได้ อย่างไร - องค์ประกอบ - สิ่งกำหนด - กระบวนการเกิดโรค - ขั้นตอน (ธรรมชาติ) การเกิดโรค - ปรากฏการณ์ภูเขา น้ำแข็ง - รูปแบบการเกิดโรค โ รค/อบส. มีการ กระจายอย่างไร - บุคคล - เวลา - สถานที่ ใช้ประโยชน์จากความรู้ได้อย่างไร

83 ให้ นศ. อธิบาย หรือ พรรณนา อบส. ให้ ไปแสดงผลจาก file งานส่ง ดร. สมตระกูล มาว่า หน้าใด ได้ อธิบายการกระจายโรคใน ประเด็นใด บ้าง พร้อม ส่ง file มา ที่ tawan-new@hotmail.com tawan-new@hotmail.com ภายใน 15 ธันวาาคม 53

84 ให้นศ. อธิบายหรือพรรณนา อบส. การใช้จ่ายของนศ. ใน รอบปี PPT ข้อมูลและการแสดงข้อมูล ในรูปกราฟ แผนภูมิ แผนที่ ให้อธิบายการกระจายในประเด็น ใด พร้อม ส่ง file tawan- new@hotmail.com ภายใน 31 กรกฎาคม 53tawan- new@hotmail.com

85 ข้อสอบวัดผลหลังเรียน Post-test ข้อ1-12 ให้เลือกข้อที่ถูกต้องตามโจทย์ ทำเครื่องหมาย O ในช่องที่ ต้องการ ข้อ 13 เขียนอธิบาย

86 1.วิทยาการระบาด จะมีหลักที่นำมาใช้ อธิบายหรือพรรณนาการกระจายโรค/ อบส. ตามข้อใด ก)What: โรคอะไร - ฟันผุ- Host ข)Who: เกิดกับคนไทย -นักเรียน-Agent ค)Where: เกิดที่ โรงเรียนเทศบาล–Host - Environment ง)Who-When- Where:ใคร-เมื่อไร -ที่ไหน จ)Who -How many จำนวนเท่าไร - Agent

87 2.เราต้องอธิบายการกระจายของโรค/ อบส.ในชุมชน ตามบุคคล ข้อใดถูกต้อง? ก)รูปร่าง สูง ต่ำ ผิวดำ ขาว วัยรุ่น เด็ก ชรา ข)ภูมิลำเนาที่มา เพศ อายุ เทศบาล, จังหวัด ค)อายุ เพศ เชื้อชาติ การศึกษา อาชีพ ฐานะ พฤติกรรม ง)เชื้อสาเหตุ เดือน/ปีที่เกิด วัน /เดือนที่เจ็บป่วย จ)ชื่อโรค ชื่อผู้ป่วย สถานที่ ญาติมิตร ที่แวดล้อม

88 3.เราต้องอธิบายการกระจายของโรค/ อบส.ในชุมชน ตามบุคคล ในรายละเอียด ข้อใดถูกต้อง ก)รูปร่าง:สูง -ต่ำ ผิวดำ-ขาว,วัยเด็ก-วัยรุ่น-ชรา,วันเกิด ข)อายุ : รายปี หรือกลุ่มอายุ <1, 1-4, 5-9,---,65-69, 70+ ปี ค)เพศ: ชาย-หญิง, สถานที่เกิดโรค: เทศบาล - ตำบล ง)ชื่อผู้ป่วย, เชื้อชาติ, ระดับการศึกษา : ประถม - มัธยม - ปริญญา

89 4.เราต้องอธิบายการกระจายของโรค/อบส. ในชุมชน ตามเวลา ข้อใดถูกต้อง? ก)อายุ เพศ เชื้อชาติการศึกษา อาชีพ ฐานะศก. พฤติกรรม ความเชื่อ และ อื่นๆ ข)ภูมิลำเนา ที่เกิด เพศ อายุ เทศบาล จังหวัด ค)นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ฤดูกาล ปี ทศวรรษ ง)ชื่อโรค ชื่อผู้ป่วย เดือนปี/ที่เกิด วัน/เดือนที่เจ็บป่วย สถานที่ ที่แวดล้อม

90 5.เราต้องอธิบายการกระจายของโรค/อบส. ในชุมชนตาม สถานที่ ข้อใดถูกต้อง? ก)อายุ เพศ เชื้อชาติการศึกษา อาชีพ ฐานะ พฤติกรรม ความเชื่อ เดือน, ฤดูกา ข)ภูมิลำเนาที่เกิด ปี ทศวรรษ อายุ เพศ เทศบาลจังหวัด ค)ชื่อโรค ชื่อผู้ป่วย เดือนปี/ที่เกิด วัน/เดือนที่เจ็บป่วย สถานที่ ที่แวดล้อม ง)บ้าน ซอย ละแวก คุ้ม ด้าน หมู่ ตำบล อำเภอ ภาค ประเทศ ภูมิภาค ทวีป

91 6. การนำเสนอข้อมูลเป็นจำนวน(ความถี่) ของโรค/อบส. โดยใช้จุดหรือเข็มหมุด 1 จุด = ผู้ป่วย 1 รายหรือ 1 กลุ่ม แสดงบน แผนที่ตำบล หรือ อำเภอทำให้เห็นทิศทาง การกระจายและความถี่ เรียกการนำเสนอนี้ ตามข้อใด? ก)Spot map ข)Mind map ค)แผนภูมิจริง ง)File map

92 7. ข้อความ หากมีหัวข้อนำเสนอว่า “รูปที่ 4 จำนวนผู้ป่วย/ อัตราป่วย โรคฟันผุ จำแนกตาม ช่วงอายุ จังหวัดระยอง” การอธิบายตามหลักการพรรณนาการกระจาย โรค/อบส.ในชุมชนตามนี้ยังขาดประเด็นใด? ก. กราฟเส้นแสดงให้เห็นถึง ข. วันที่ 1 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2553 ค. ในตำบลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ง. กลุ่มคนหรือประชากร ของจังหวัด

93 8. ข้อความ หากมีหัวข้อนำเสนอว่า “ตาราง ที่ 4 จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วย โรคฟันผุ จำแนกตามช่วงอายุ จังหวัดระยอง” จะ พบว่ามีเพียงการอธิบายตามหลักการ พรรณนาการกระจายโรค/อบส. ตามข้อใด? ก) อะไร เท่าไร ข) อะไร ใคร เมื่อไร ค) อะไร ใคร ที่ไหน ง) ใคร ที่ไหน เท่าไร

94 9.รูปแบบการกระจายของโรค/ อบส. ข้อใดไม่ถูกต้อง? ก)แบบประปราย Sporadic = นานๆพบ1-2 รายในพื้นที่นั้นๆ ข)แบบประจำถิ่น Endemic = พบจำนวนเดิมๆ ที่เคยเกิด ในพื้นที่และระยะเวลาเดียวกัน นั้นๆ ค)แบบแพร่ระบาดEpidemic = มีจำนวนมาก กว่าเดิม. คือ>X+2sd.ในพื้นที่และใน ระยะเวลาเดียวกันนั้น ง)แบบแพร่ระบาดเฉพาะกลุ่ม Out-break พบ เฉพาะโรคติดเชื้อเท่านั้น

95 10.รูปแบบของการกระจายโรค กับโรค/อบส.ในข้อใด ถูกต้อง? ก) Endemic: เครื่องบินโดยสารตกในเยอรมัน;ตึกถล่ม WT ข) Out–break: ไข้หวัดในไทย ; ท้องเสียใน จ.เพชรบูรณ์ ค) Sporadic : คนงานเหมืองถล่มในประเทศจีน; 33คน ติดในเหมืองถล่มในชิลี ง) Pandemic : SARs, H1N1-2009

96 ก)เมื่อเรามีข้อมูล เพียงพอที่นำมาใช้บรรยายหรือ อธิบาย ได้ ถูกต้อง ครอบคลุม ต่อเนื่อง ยาวนาน พอควร ข) เมื่อมีระบบรายงาน จัดเก็บ - รวบรวม -วิเคราะห์ ข้อมูล –นำเสนอ(รายงาน)ที่ดี ค)เมื่อรู้เดียงสา ได้ข้อมูล จากข่าวด่วน ก็เป็นข้อมูล ที่เพียงพอแล้ว ง)เราอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องยาวนานพอควรและเป็นผู้ ชอบเก็บรวบรวมและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ นำเสนอ 11. ประโยชน์ที่จะเกิดได้จากผลการ พรรณนาการกระจายของโรค/อบส.ใน ชุมชน ข้อใดผิด ?

97 ก)รู้สาเหตุการแพร่กระจายหรือทางติดต่อ ของโรคที่เกิดในชุมชน ข)รู้ว่าโรคฟันผุจะมาซ้ำในรอบเวลาใด ค)รู้พื้นที่ที่รับผิดชอบว่าจะเกิดโรคใด เมื่อไร ง)ใช้วางแผนกำลังคน เทคโนโลยี และ ดำเนินการป้องกันโรคได้ถูกกลุ่มประชากร เป้าหมาย 12.ประโยชน์ที่ได้ทราบการ กระจายของโรค/อบส.ข้อใดผิด?

98 13.โดยสรุป เราต้องอธิบายการ กระจายของโรค/อบส.ในชุมชน ตามหลักวิทยาการระบาดที่ ถูกต้อง คือ? เขียนตอบ ในด้านหลังกระดาษคำตอบ ในเวลา 3 นาที

99 การกระจายในประเด็นใด 1.จ่ายแต่ละเดือน (พค. 52-เม.ย. 53) 2.จ่ายแต่ละสัปดาห์(ทั้ง52-53) 3.สถานที่ใช้จ่าย ๓ เดือนไม่ติดกัน 4.ใช้จ่ายเพื่อ -อาหาร -เสื้อผ้า - เสริมสวย – สื่อสารและ เทคโนโลยี -การศึกษาเล่าเรียน –สันทนาการ –อื่นๆ ทั้งหมดทั้งปี 5.ในแต่ละเดือน

100 ระบาดวิทยาเชิง บรรยาย ขั้นตอนการหาความรู้ (ทางระบาดวิทยา) นิยาม(ของปัญหา) ขนาด และ ความรุนแรง บุคคล, เวลา, สถานที่ Host, Agent, Environment + กระบวนการเกิดปัญหา ระบาดวิทยาเชิง วิเคราะห์ ระบาดวิทยาเชิง วิจัย

101


ดาวน์โหลด ppt Pre-test ถามตัวเอง-ตอบด้วยหัวจิตใจของตัว เราเองว่า 3.การกระจายของโรค/อุบัติการณ์สุขภาพ- อบส. ในชุมชนมีประโยชน์อะไรบ้าง ? 1.การกระจายของโรค/อุบัติการณ์สุขภาพ-อบส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google