งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบเขตความรับผิดชอบของ พยาบาลในการบริหารยา บำเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบเขตความรับผิดชอบของ พยาบาลในการบริหารยา บำเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบเขตความรับผิดชอบของ พยาบาลในการบริหารยา บำเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ

2 วัตถุประสงค์ 1. สามารถนำความรู้เรื่องยาไปใช้ในการให้ ยาผู้ป่วยได้ถูกต้อง 2. สามารถวิเคราะห์บทบาทขอบเขตความ รับผิดชอบของการให้ยาได้ 3. สามารถให้คำแนะนำในการใช้ยาแก่ ผู้รับบริการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 4. สามารถสืบค้นข้อมูลเรื่องยาจาก แหล่งข้อมูลได้

3 การให้ยา 6 ประการทุกครั้งคือ Right drug ให้ยาถูกชนิดของยา Right dose ให้ยาถูกขนาด Right time ให้ยาถูกเวลา Right patient ให้ยาถูกผู้ป่วย Right route ให้ยาถูกทาง Right technique ให้ยาถูกเทคนิค

4 การบริหารยา ซักประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วย ก่อนที่จะให้ ยาและลงบันทึกไว้อย่างชัดเจน ประเมินภาวะของผู้ป่วยก่อนที่จะให้ยา เช่น การวัดความดันโลหิตผู้ป่วยที่มีความดัน โลหิตสูง ก่อนที่จะให้ยาที่จะมีผลทำให้ความ ดันโลหิตเปลี่ยนไป หรือการฟังเสียงการ ทำงานของปอดก่อนที่จะให้ยาขยาย หลอดลม เป็นต้น เพื่อที่จะได้สังเกตอาการ หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับยาได้ถูกต้อง สังเกตอาการก่อนและหลังการให้ยา

5 การให้ยาผู้ป่วยทุกครั้งมีหลักการ ปฏิบัติ ขณะจัดยาต้อง – บันทึกการให้ยา (medication record) หากมีข้อ สงสัยให้สอบถามแพทย์ที่เป็นผู้สั่งแผนการ รักษานั้น – ขณะจัดยาต้องอ่านชื่อยา 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อจะ หยิบขวดยา ครั้งที่สองขณะรินยาหรือหยิบยา และครั้งที่สามเมื่อวางขวดยา – บริเวณที่จัดยาต้องสะอาด พยาบาลต้องมีสมาธิขณะที่เตรียมยาและให้ ยาแก่ผู้ป่วย ถามชื่อผู้ป่วยก่อนที่จะให้ยาทุกครั้ง

6 การให้ยาผู้ป่วยทุกครั้งมีหลักการ ปฏิบัติ ให้ผู้ป่วยรับประทานยาต่อหน้าพยาบาลไม่วางทิ้ง ไว้ข้างเตียง ลงบันทึกหลังจากที่ให้ยาแก่ผู้ป่วยเรียบร้อย แล้ว ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาง่ายขึ้น เช่น กรณียา ที่มีรสขม หรือรสเฝื่อนอาจจัดของเปรี้ยว หรือน้ำ ประเมินประสิทธิภาพของยาที่ให้ เช่น ยาแก้ ปวดสามารถลดอาการปวดได้เพียงใด สังเกตอาการก่อนและหลังการให้ยา จัดเก็บยาให้ถูกต้องตามคำแนะนำ

7 ยาที่ใช้กิน

8 ยาที่ใช้ฉีด ( ยาฉีดเข้าใต้ผิวหนัง เข้า กล้ามเนื้อเข้าหลอดเลือดดำ เข้าข้อต่างๆ ) ยาที่ใช้ภายนอก ( ยาทา ยาดม ยาหยอด ยา ล้างแผลหรือโพรงต่างๆของร่างกาย ) ยาที่มีลักษณะเป็นของแข็ง ได้แก่ ยาผง ยาแคปซูล ยาเม็ดอัด ยาเม็ด เคลือบ ยาเม็ดกลม

9 ตัวย่อ คำเต็มภาษา ละติน ความหมาย a.c.Ante cibum ก่อนอาหาร p.c.Post cibum หลังอาหาร b.i.d.Bis in die วันละ 2 ครั้ง q.i.d.Quaque in die วันละ 4 ครั้ง t.i.d.Ter in die วันละ 3 ครั้ง o.d.Ommi die วันละครั้ง h.s.Hora somni ก่อนนอน

10 ตัวย่อคำเต็มภาษาละตินความหมาย p.r.n.Pro re nata เป็นครั้งคราว เมื่อจำเป็น q.Quaque ทุกๆ q. 2 h. Quaque 2 hora ทุก 2 ชั่วโมง q. 4 h. Quaque 4 hora ทุก 4 ชั่วโมง s.o.s.Si opus sit เมื่อจำเป็น StatStatim ทันทีทันใด t.i.n.Ter in nocte คืนละ 3 ครั้ง

11 การให้ยาทางปาก

12

13

14 การหยอดตา และการป้ายตา

15 การให้ยาทางหู

16 การให้ยาทางจมูก

17 การให้ยาทางช่องคลอด รูปครีม เม็ด เจล โฟม ยาเหน็บ หรือสวน การให้ยาทางทวารหนัก การให้ยาโดยการสวนเก็บ

18 การบริหารยา เมื่อ 5R เผชิญกับ 5R ระหว่างหลักการ ประกันความถูกต้องกับสิทธิที่ต้องประกัน 5R ที่สอง “Five Rights” นี้เป็นสิทธิ ของผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ ที่มุ่งผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

19 สิทธิตาม 5 R สิทธิที่จะได้รับการประเมิน สิทธิที่จะได้รับการบันทึกเอกสารที่ ถูกต้อง เหมาะสม สิทธิที่จะได้รับข้อมูลและความรู้ สิทธิที่จะได้รับการประเมินผล สิทธิในการปฏิเสธที่จะไม่รับการ รักษาพยาบาลที่ไม่ เหมาะสม

20 หลักการที่ 1 การประกันความถูกต้องด้าน ผู้ป่วย (Right patient/client) หลักการที่ 2 การประกัน ความถูกต้องด้าน ยา (Right drug) หลักการที่ 3 การประกันความถูกต้องด้าน ขนาดยา (Right dose) หลักการที่ 4 การประกันความถูกต้องด้าน เวลา (Right time) หลักการที่ 5 การประกันความถูกต้องด้าน วิถีทางของการบริหารยา (Right route) หลักการที่ 6 การประกันความถูกต้องด้าน เทคนิค (Right technique)


ดาวน์โหลด ppt ขอบเขตความรับผิดชอบของ พยาบาลในการบริหารยา บำเพ็ญ พงศ์เพชรดิถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google