งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 22 มีนาคม 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 22 มีนาคม 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 22 มีนาคม 2553
การวิเคราะห์โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและชีวมวล ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 67 วรรคสอง ศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 22 มีนาคม 2553

2 แนวคิดและแนวทางการวิเคราะห์
วิเคราะห์ผลกระทบของโรงไฟฟ้าก๊าซและโรงไฟฟ้าชีวมวล เปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 100 เมกะวัตต์ ซึ่งระบุอยู่ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ ลงวันที่ 14 กันยายน 2552 การวิเคราะห์นี้ครอบคลุมด้านการใช้น้ำ การปล่อยมลพิษอากาศ ก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบต่อการเจ็บป่วยทางสุขภาพ การวิเคราะห์นี้ยังไม่ครอบคลุมผลกระทบอื่นๆ เช่น มลพิษทางน้ำ ผลกระทบต่อแหล่งน้ำและระบบนิเวศน์ ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งในการตัดสินใจโครงการ เป็นต้น

3 ตัวอย่างข้อมูลและแหล่งอ้างอิงที่ใช้ในการวิเคราะห์
ประเภทโรงไฟฟ้า ปริมาณน้ำที่ใช้ ลิตรต่อล้านหน่วย (MWh) ค่าเฉลี่ยที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์นี้ โรงไฟฟ้าถ่านหิน 1,249 – 2,082 1,665 โรงไฟฟ้าก๊าซ 447 – 761 604 หัวข้อผลกระทบ หน่วย ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ชีวมวล ก๊าซเรือนกระจก กรัม/หน่วย (kWh) 960 512 46 ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) 3.790 1.250 2.500 ฝุ่นละออง (TSP) 0.329 0.010 0.200 การเสียชีวิตแบบเรื้อรัง กรณี/หนึ่งล้านล้านหน่วย (TWh) 21.690 2.770 4.500 หลอดลมอักเสบเรื้อรังในผู้ใหญ่ 14.546 1.890 3.080 การใช้น้ำ อ้างอิง อัล กอร์, 2552, Our Choice : ปฏิบัติการกู้โลกร้อน ทางเลือกสู่ทางรอดแบบยั่งยืน มลพิษสิ่งแวดล้อมและการเจ็บป่วย อ้างอิง Decharut Sukkumnoed, 2006, Better Power for Health, Unpublished Ph.D. Thesis, Aalborg University, Denmark. ใช้สมมติฐาน Plant Factor ดังนี้ โรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 90 โรงไฟฟ้าก๊าซ ร้อยละ 85 โรงไฟฟ้าชีวมวล ร้อยละ 75

4 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ขนาดของโรงไฟฟ้าก๊าซและชีวมวล ที่ก่อผลกระทบเทียบเท่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน 100 MW ในแต่ละหัวข้อผลกระทบ หัวข้อผลกระทบ ขนาดของโรงไฟฟ้าก๊าซ (MW) ที่ก่อผลกระทบเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าถ่านหิน 100 MW ขนาดของโรงไฟฟ้าชีวมวล (MW) ที่ก่อผลกระทบเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าถ่านหิน 100 MW 1. ปริมาณการใช้น้ำ 292 n.a. มลพิษทางอากาศ 3. ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) 321 182 4. ฝุ่นละออง (TSP) 3,484 197 ผลกระทบทางสุขภาพ 7. การเสียชีวิตแบบเรื้อรัง 783 482 8. หลอดลมอักเสบเรื้อรังในผู้ใหญ่ 770 472

5 การวิเคราะห์ผลกระทบของโรงไฟฟ้าก๊าซขนาด 700 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 190 เมกะวัตต์ โดยเทียบกับขนาดของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ก่อผลกระทบเท่ากัน หัวข้อผลกระทบ ผลกระทบของโรงไฟฟ้าก๊าซ 700 MW เทียบเป็นขนาดของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ผลกระทบของโรงไฟฟ้าชีวมวล 190 MW เทียบเป็นขนาดของโรงไฟฟ้าถ่านหิน 1. ปริมาณการใช้น้ำ 240 n.a. มลพิษทางอากาศ 2. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 55 13 3. ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) 218 104 4. ฝุ่นละออง (TSP) 20 96 5. ก๊าซเรือนกระจก (GHG) 353 8 ผลกระทบทางสุขภาพ 6. การเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน 9 7 7. การเสียชีวิตแบบเรื้อรัง 84 33 8. หลอดลมอักเสบเรื้อรังในผู้ใหญ่ 86 34 9. หลอดลมอักเสบเรื้อรังในเด็ก

6 สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอ
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่มีกำลังผลิตติดตั้ง 700 เมกะวัตต์ขึ้นไป จะใช้น้ำและปล่อยไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นสองเท่า และปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าสามเท่า และก่อผลกระทบด้านการเจ็บป่วยใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 100 เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีกำลังผลิตติดตั้ง 190 เมกะวัตต์ขึ้นไป จะปล่อยไนโตรเจนไดออกไซด์มากกว่า และปล่อยฝุ่นละออง (TSP) ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 100 เมกะวัตต์ ดังนั้น จึงควรกำหนดให้โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่มีกำลังผลิตติดตั้ง 700 เมกะวัตต์ขึ้นไป และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีกำลังผลิตติดตั้ง 190 เมกะวัตต์ขึ้นไป เป็นโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 67 วรรคสอง


ดาวน์โหลด ppt ศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 22 มีนาคม 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google