งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซ ธรรมชาติและชีวมวล ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ.2550 มาตรา 67 วรรคสอง ศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซ ธรรมชาติและชีวมวล ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ.2550 มาตรา 67 วรรคสอง ศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซ ธรรมชาติและชีวมวล ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ.2550 มาตรา 67 วรรคสอง ศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุข ภาวะ 22 มีนาคม 2553

2 แนวคิดและแนวทางการวิเคราะห์ วิเคราะห์ผลกระทบของโรงไฟฟ้าก๊าซและ โรงไฟฟ้าชีวมวล เปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าถ่าน หินขนาด 100 เมกะวัตต์ ซึ่งระบุอยู่ในประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง โครงการที่อาจ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ ลง วันที่ 14 กันยายน 2552 การวิเคราะห์นี้ครอบคลุมด้านการใช้น้ำ การ ปล่อยมลพิษอากาศ ก๊าซเรือนกระจก และ ผลกระทบต่อการเจ็บป่วยทางสุขภาพ การวิเคราะห์นี้ยังไม่ครอบคลุมผลกระทบอื่นๆ เช่น มลพิษทางน้ำ ผลกระทบต่อแหล่งน้ำและ ระบบนิเวศน์ ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งในการตัดสินใจ โครงการ เป็นต้น

3 ตัวอย่างข้อมูลและแหล่งอ้างอิงที่ใช้ในการ วิเคราะห์ ประเภทโรงไฟฟ้าปริมาณน้ำที่ใช้ ลิตรต่อล้านหน่วย (MWh) ค่าเฉลี่ยที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์นี้ โรงไฟฟ้าถ่านหิน 1,249 – 2,0821,665 โรงไฟฟ้าก๊าซ 447 – 761604 หัวข้อผลกระทบ หน่วย ถ่านหินก๊าซธรรมชาติชีวมวล ก๊าซเรือนกระจก กรัม / หน่วย (kWh) 96051246 ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO X ) กรัม / หน่วย (kWh) 3.7901.2502.500 ฝุ่นละออง (TSP) กรัม / หน่วย (kWh) 0.3290.0100.200 การเสียชีวิตแบบเรื้อรัง กรณี / หนึ่งล้านล้านหน่วย (TWh) 21.6902.7704.500 หลอดลมอักเสบเรื้อรังในผู้ใหญ่ กรณี / หนึ่งล้านล้านหน่วย (TWh) 14.5461.8903.080 การใช้น้ำ อ้างอิง อัล กอร์, 2552, Our Choice : ปฏิบัติการกู้โลก ร้อน ทางเลือกสู่ทางรอดแบบยั่งยืน มลพิษสิ่งแวดล้อมและการเจ็บป่วย อ้างอิง Decharut Sukkumnoed, 2006, Better Power for Health, Unpublished Ph.D. Thesis, Aalborg University, Denmark. ใช้สมมติฐาน Plant Factor ดังนี้ โรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้อยละ 90 โรงไฟฟ้าก๊าซ ร้อยละ 85 โรงไฟฟ้าชีวมวล ร้อยละ 75

4 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ขนาดของโรงไฟฟ้า ก๊าซและชีวมวล ที่ก่อผลกระทบเทียบเท่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน 100 MW ในแต่ละหัวข้อผลกระทบ หัวข้อผลกระทบขนาดของโรงไฟฟ้าก๊าซ (MW) ที่ก่อผลกระทบเทียบเท่ากับ โรงไฟฟ้าถ่านหิน 100 MW ขนาดของโรงไฟฟ้าชีวมวล (MW) ที่ก่อผลกระทบ เทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าถ่าน หิน 100 MW 1. ปริมาณการใช้น้ำ 292n.a. มลพิษทางอากาศ 3. ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO X ) 321182 4. ฝุ่นละออง (TSP) 3,484197 ผลกระทบทางสุขภาพ 7. การเสียชีวิตแบบเรื้อรัง 783482 8. หลอดลมอักเสบเรื้อรังในผู้ใหญ่ 770472

5 การวิเคราะห์ผลกระทบของโรงไฟฟ้าก๊าซขนาด 700 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 190 เมกะวัตต์ โดยเทียบกับขนาดของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ก่อ ผลกระทบเท่ากัน หัวข้อผลกระทบผลกระทบของโรงไฟฟ้าก๊าซ 700 MW เทียบเป็นขนาดของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ผลกระทบของโรงไฟฟ้าชีวมวล 190 MW เทียบเป็นขนาดของโรงไฟฟ้าถ่านหิน 1. ปริมาณการใช้น้ำ 240n.a. มลพิษทางอากาศ 2. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO 2 ) 5513 3. ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO X ) 218104 4. ฝุ่นละออง (TSP) 2096 5. ก๊าซเรือนกระจก (GHG) 3538 ผลกระทบทางสุขภาพ 6. การเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน 97 7. การเสียชีวิตแบบเรื้อรัง 8433 8. หลอดลมอักเสบเรื้อรังในผู้ใหญ่ 8634 9. หลอดลมอักเสบเรื้อรังในเด็ก 8433

6 สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่มีกำลังผลิตติดตั้ง 700 เมกะวัตต์ขึ้นไป จะใช้น้ำและปล่อยไนโตรเจนได ออกไซด์เป็นสองเท่า และปล่อยก๊าซเรือนกระจก มากกว่าสามเท่า และก่อผลกระทบด้านการเจ็บป่วย ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 100 เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีกำลังผลิตติดตั้ง 190 เม กะวัตต์ขึ้นไป จะปล่อยไนโตรเจนไดออกไซด์มากกว่า และปล่อยฝุ่นละออง (TSP) ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าถ่าน หินขนาด 100 เมกะวัตต์ ดังนั้น จึงควรกำหนดให้โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซ ธรรมชาติที่มีกำลังผลิตติดตั้ง 700 เมกะวัตต์ขึ้นไป และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีกำลังผลิตติดตั้ง 190 เมกะวัตต์ขึ้นไป เป็นโครงการที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบรุนแรง ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ.2550 มาตรา 67 วรรคสอง


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซ ธรรมชาติและชีวมวล ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ.2550 มาตรา 67 วรรคสอง ศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google