งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. เปมิกา เปสลาพันธ์ ม.1/16 เลขที่ 36 ด. ญ. ณัฎฐษภรณ์ วสุสหัส ม.1/16 เลขที่ 31 เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. เปมิกา เปสลาพันธ์ ม.1/16 เลขที่ 36 ด. ญ. ณัฎฐษภรณ์ วสุสหัส ม.1/16 เลขที่ 31 เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. เปมิกา เปสลาพันธ์ ม.1/16 เลขที่ 36 ด. ญ. ณัฎฐษภรณ์ วสุสหัส ม.1/16 เลขที่ 31 เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

2 ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็น องค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (Association of South East Asia) เมื่อเดือน ก. ค.2504 เพื่อการร่วมมือกัน ทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ ดำเนินการไปได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่าง ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จน เมื่อมีการฟื้นฟูสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างสอง ประเทศ จึงได้มีการแสวงหาหนทางความ ร่วมมือกันอีกครั้ง

3 สมาชิกอาเซียนมี 10 ประเทศ 1. บรูไน 2. กัมพูชา (Cambodia) 3. อินโดนีเซีย (Indonesia 4. ลาว (Laos) 5. มาเลเซีย (Malaysia) 6. พม่า (Myanmar) 7. ฟิลิปปินส์ (Philippines) 8. สิงคโปร์ (Singapore) 9. เวียดนาม (Vietnam) 10. ประเทศไทย (Thailand)

4 สกุลเงิน บรูไน = ดอลล่าร์บรูไน กัมพูชา = เรียล อินโดนีเซียน = รูเปียห์ ลาว = กีบ มาเลเซีย = ริงกิต พม่า = จ๊าด ฟิลิปปินส์ = เปโซ สิงค์โปร = ดอลลาร์ เวียดนาม = ด่ง ประเทศไทย = บาท

5 คำทักทายของอาเซียน บรูไนซาลามัต ดาตัง อินโดนีเซียซาลามัต เซียง มาเลเซียซาลามัต ดาตัง ฟิลิปปินส์ กูมุสตา สิงคโปร์หนีห่าว ไทยสวัสดี กัมพูชาซัวสเด ลาวสะบายดี พม่ามิงกาลาบา เวียดนาม ซินจ่าว

6 คำขวัญอาเซียน "One Vision, One Identity, One Community" : " หนึ่ง วิสัยทัศน์ หนึ่ง เอกลักษณ์ หนึ่ง ประชาคม "

7 สัญลักษณ์ของธงอาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิก รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจ เดียวกัน สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและ ความมั่นคง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความ บริสุทธิ์ และ สีเหลือง หมายถึง ความ เจริญรุ่งเรือง

8 การแต่งกาย

9 ธงชาติทั้ง 10 ประเทศ

10 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ อาเซียน คือ การเติบโตและพัฒนาความ ร่วมมือ ผ่านทาง 3 เสาหลัก คือ 1. ด้านการเมืองและความมั่นคง 2. ด้าน เศรษฐกิจ และ 3. ด้านสังคมและ วัฒนธรรม ซึ่งจะผนึกผสานกันอย่าง กลมเกลียวเหนียวแน่น เพื่อเสริมความ แข็งแกร่งร่วมกันให้กับวัตถุประสงค์อัน ยั่งยืน มีสันติภาพ และแบ่งปันความ มั่นคงระหว่างกันในภูมิภาค


ดาวน์โหลด ppt อาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. เปมิกา เปสลาพันธ์ ม.1/16 เลขที่ 36 ด. ญ. ณัฎฐษภรณ์ วสุสหัส ม.1/16 เลขที่ 31 เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google