งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพยากรณ์อากาศ โดย... นางธีราพรรณ อินต๊ะแสน เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกทุ่งช้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพยากรณ์อากาศ โดย... นางธีราพรรณ อินต๊ะแสน เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกทุ่งช้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพยากรณ์อากาศ โดย... นางธีราพรรณ อินต๊ะแสน เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกทุ่งช้าง

2 การพยากรณ์อากาศ สถานีตรวจอากาศ สถานีตรวจอากาศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำการตรวจสาระประกอบของอุตุนิยมวิทยานั้น ได้จัดแบ่งไว้ 5 ประเภทดังนี้ 1. สถานีเพื่อการพยากรณ์อากาศ (synoptic stations) หมายถึง สถานีทั้งบนบกหรือ ในทะเลแบ่ง ย่อยออกเป็นสถานีผิวและสถานีตรวจอากาศชั้นบน 2. สถานีตรวจภูมิอากาศ (Climatogical stations) ได้แก่ สถานีหลัก สถานีธรรมดา สถานีฝนและ สถานีตรวจอากาศเพื่อความมุ่งหมายพิเศษ 3. สถานีตรวจอากาศเกษตร (Agricultural meteological stations) ได้แก่ สถานีหลัก สถานี ธรรมดา สถานีช่วยและสถานีตรวจอากาศเพื่อความมุ่งหมายพิเศษ 4. สถานีตรวจอากาศการบิน (Aeronautical meteorological stations) 5. สถานีพิเศษ (Special stations) หมายถึง สถานีที่ทำการตรวจบรรยากาศสถานีเรดาร์ ตรวจอากาศ สถานีอุทกวิทยา การตรวจราดิเอชั่น หรือโอโซน การตรวจสาระประกอบ อุตุนิยมวิทยา ใกล้พื้นดิน การตรวจสารเคมีในบรรยากาศการตรวจไฟฟ้าในบรรยากาศ

3 1 การตรวจเพื่อการพยากรณ์ (Synoptic observatons) การตรวจเพื่อการพยากรณ์จะต้องทำการ ตรวจ สารประกอบอุตุนิยมวิทยา ดังต่อไปนี้ คือ 1. ลักษณะอากาศปัจจุบันและที่ผ่านมาแล้ว 2. ทิศทางและความเร็วลม 3. จำนวน ชนิดและความสูงของฐาน 4. ทัศนวิสัย 5. อุณหภูมิอากาศ 6. ความชื้น 7. ความกดของบรรยากาศ การตรวจอากาศจำแนก ออกได้ 4 ชนิด

4 สถานีพื้นผิวบนบก จะต้องมีการตรวจสารประกอบ อุตุนิยมวิทยาเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ คือ 1. การเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศ 2. อุณหภูมิสูงสุด - ต่ำสุด 3. จำนวนหยาดน้ำฟ้า 4. ลักษณะของพื้นดิน 5. ทิศทางของเมฆ 6. ปรากฏการณ์ธรรมชาติพิเศษ

5 สถานีที่อยู่ในทะเล กำหนดให้ตรวจสาระประกอบ อุตุนิยมวิทยาเพิ่มเติม 1. ทิศทางทางเดินเรือและความเร็วของเรือ 2. อุณหภูมิของน้ำทะเล 3. ทิศทาง ช่วงระยะและความสูงของคลื่น 4. น้ำแข็ง 5. ปรากฏการณ์ธรรมชาติพิเศษ

6 การตรวจอากาศจำแนกออกได้ 4 ชนิด 2. การตรวจภูมิอากาศ (Climatological observations) กำหนดให้สถานีภูมิภาคที่เป็นสถานีหลักทำการ ตรวจสาระประกอบอุตุนิยมวิทยาเกือบทั้งหมด หรือทั้งหมด ดังต่อไปนี้ คือ 1. ลักษณะลมฟ้าอากาศ 6. ความชื้น 2. ทิศทางและความเร็วของลม 7. ความกด ของบรรยากาศ 3. จำนวน ชนิด และความสูงของฐานเมฆ 8. หยาดน้ำฟ้า 4. ทัศนวิสัย 9. หิมะปกคลุม 5. อุณหภูมิอากาศ 10. แสงแดด รวมทั้งอุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุด 11. อุณหภูมิ ใต้ดิน

7 3 การตรวจอากาศเกษตร (Agricultural meteorological observations) สาระประกอบอุตุนิยมของการตรวจอากาศเกษตร ที่ จำเป็นต้องตรวจหา ได้แก่ 1. อุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่ระดับต่างๆ 2. อุณหภูมิใต้ดิน 3. ความชื้นของดินระดับลึกต่างๆ 4. การผกผันและการคลุกเคล้าของอากาศในระดับต่ำ 5. บรรดาน้ำในบรรยากาศและเหตุสมดุลของความชื้นอื่นๆ 6. แสงแดดและราดิเอชั่น หรือการแผ่รังสี นอกจากนั้นจะต้องทำการตรวจปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความ เจริญงอกงามของผลิตผลของพืชและสัตว์ ความเสียหาย เนื่องจากลมฟ้าอากาศและความเสียหายที่เกิดจากเชื้อโรคและ แมลงที่ ทำลายพืช การตรวจอากาศจำแนกออกได้ 4 ชนิด

8 4 การตรวจพิเศษ (Special observations) การตรวจอากาศ ณ สถานีตรวจพิเศษนี้ขึ้นอยู่กับ ความมุ่งหมายที่จัดตั้งสถานีนั้นๆ ขึ้นมา เช่น สถานี ตรวจเพื่อการณ์พยากรณ์และภูมิภาคที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะแผนการตรวจต้องรวมถึง 1. ความนานของแสงแดด 2. บันทึกรายงานติดต่อเนื่องจากของจำนวนทั้งหมด ของราดิเอชั่น จากดวงอาทิตย์ละท้องฟ้าที่ พื้นผิวราบ 3. การวัดการระเหยของน้ำ การตรวจอากาศจำแนกออกได้ 4 ชนิด

9 การเกิดฝน

10

11

12 ... จบการนำเสนอ... ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพยากรณ์อากาศ โดย... นางธีราพรรณ อินต๊ะแสน เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกทุ่งช้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google