งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง “ การปรับพื้นฐานและวิธีคิดสู่การ ปฏิบัติงาน ในโรงเรียน ใหม่ ” วันที่ 12 พ. ย. 2557 โดย ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง “ การปรับพื้นฐานและวิธีคิดสู่การ ปฏิบัติงาน ในโรงเรียน ใหม่ ” วันที่ 12 พ. ย. 2557 โดย ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง “ การปรับพื้นฐานและวิธีคิดสู่การ ปฏิบัติงาน ในโรงเรียน ใหม่ ” วันที่ 12 พ. ย. 2557 โดย ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี โดย ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี

2 ยินดีกับ ผอ. โรงเรียนทุกท่าน ยินดีกับ ผอ. โรงเรียนทุกท่าน ใครยินดี ใครยินดี ใครได้ ประโยชน์ ใครได้ ประโยชน์

3 ที่ชื่อ ตำแหน่ง เดิม ตำแหน่ง ใหม่ หมาย เหตุ นักเรี ยน ครู นักเรีย น ครู 1. นางพิมพ์ฉวี จิตร บรรพต ร. ร. วัดตุ้มหูร. ร. วัดโบสถ์ 1341280631 2. น. ส. สุจิตรา ตื้อมีร. ร. วัดทองร. ร. วัดบางปูน 57220613 3. นายนิรันดร์ สุขุ มะ ร. ร. วัดหัวว่าวร. ร. วัดเสือข้าม 41315714 ข้อมูล พื้นฐาน

4 ที่ชื่อ ตำแหน่ง เดิม ตำแหน่ง ใหม่ หมาย เหตุ นักเรี ยน ครูนักเรีย น ครู 4. นายอุดร ชื่น กลิ่น ร. ร. วัดตะโหนดร. ร. อนุบาลเมือง สิงห์บุรี 20215610 5. นายวันชัย กล้า เอี่ยม ร. ร. บ้านบาง สำราญ ร. ร. วัดข่อย 33314313 6. นายสรชัย ศุภ สิทธิกุลชัย ร. ร. วัดขุนสงฆ์ร. ร. วัดสว่าง อารมณ์ 54412414 ข้อมูล พื้นฐาน

5 ที่ชื่อ ตำแหน่งเดิมตำแหน่งใหม่ หมาย เหตุ นักเรีย น ครูนักเรียนครู 7. นายสุชิน ทดแทน ร. ร. วัดตะโกรวมร. ร. วัดห้วย 112131479 8. นายสำราญ ชู เนตร ร. ร. วัดกลางชูศรี เจริญสุข ร. ร. วัดบ้านจ่า 51312112 9. นายมงคล เครือทิวา ร. ร. วัดบ้านกลับร. ร. วัดอัมพวัน 125720913 ข้อมูล พื้นฐาน

6 ที่ชื่อ ตำแหน่งเดิม ตำแหน่ง ใหม่ หมาย เหตุ นักเรีย น ครูนักเรี ยน ครู 10. นายสุรชัย ร่ม โพธิ์ ร. ร. วัดน้อยนาง หงษ์ ร. ร. วัดบ้าน กลับ 2541257 11. นางจิติภัสร์ อัคร โรจน์รวี ร. ร. ชุมชนวัดพระ นอน ร. ร. วัดตุ้มหู 37313412 12. นายสมหมาย พลทวี ร. ร. วัดโบสถ์ร. ร. อนุบาล บางระจัน รอง ผอ. ร. ร. 8063144716 ข้อมูล พื้นฐาน

7 ที่ชื่อ ตำแหน่งเดิม ตำแหน่ง ใหม่ หมาย เหตุ นักเรียนครูนักเรีย น ครู 13 น. ส. จริยา จันทราสา ร. ร. บ้านคลอง ทุเรียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 ร. ร. ค่าย บางระจัน ย้ายมา จาก ต่าง สพป. 1588543 14 นางนัฐวรรณ ศรีทอง ร. ร. วัดหลวงสิริ บูรณาราม สพป. ชัยนาท ร. ร. บ้านคูเมือง 41412114 15 นางรุ่งนภา กาญ จนสมบัติ ร. ร. วัดเขาแก้ว สพป. ชัยนาท ร. ร. วัดกระทุ่มปี่ 8010536 ข้อมูล พื้นฐาน

8 5 ข้อ ปรับพื้นฐานที่ไม่ควรทำ ( เสียเวลา ) หาคำตอบและเหตุผลที่ได้ย้าย หาคำตอบและเหตุผลที่ได้ย้าย ขยายอธิบายแต่โรงเรียนเก่า ขยายอธิบายแต่โรงเรียนเก่า เล่าและอวดอ้างความเก่งตน เล่าและอวดอ้างความเก่งตน ขนย้ายของมอบให้กลับคืน ขนย้ายของมอบให้กลับคืน กล้ำกลืน น้ำลายว่า ไม่พร้อม ไม่เต็มใจ มา กล้ำกลืน น้ำลายว่า ไม่พร้อม ไม่เต็มใจ มา

9 วิธีคิดในการปฏิบัติงานที่ใหม่ ศึกษาข้อมูล สารสนเทศ รอบด้าน ศึกษาข้อมูล สารสนเทศ รอบด้าน ประสานรวมใจ รวมคน ประสานรวมใจ รวมคน เพื่อส่งผล ต้องวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อส่งผล ต้องวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน สะท้อนการพัฒนาด้วยแผนพัฒนาที่มี ประสิทธิภาพ สะท้อนการพัฒนาด้วยแผนพัฒนาที่มี ประสิทธิภาพ ลาภ คือผลงาน ลาภ คือผลงาน

10 มดผึ้งปลวก มดผึ้งปลวก ตัวน้อย ด้อย คุณค่า มดผึ้งปลวก ตัวน้อย ด้อย คุณค่า แต่ปัญญา กล้าแกร่ง มหาศาล ทำรวงรัง จอมปลวก มโหฬาร เป็นผลงาน โอ้อวด ให้คน มอง เป็นผลงาน โอ้อวด ให้คน มอง ดร. สุเมธี จันทร์หอม


ดาวน์โหลด ppt Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง “ การปรับพื้นฐานและวิธีคิดสู่การ ปฏิบัติงาน ในโรงเรียน ใหม่ ” วันที่ 12 พ. ย. 2557 โดย ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google