งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ ๗ เรื่องทฤษฎีของเทวินิน. ทฤษฎีเทวินิน (Thevenin’s theorem) ระหว่างสองขั้วใดๆ ของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงสามารถแทนด้วยวงจรสมมูลที่ประกอบด้วย แหล่งจ่าย แรงดันและตัวต้านทานที่ต่ออนุกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ ๗ เรื่องทฤษฎีของเทวินิน. ทฤษฎีเทวินิน (Thevenin’s theorem) ระหว่างสองขั้วใดๆ ของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงสามารถแทนด้วยวงจรสมมูลที่ประกอบด้วย แหล่งจ่าย แรงดันและตัวต้านทานที่ต่ออนุกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ ๗ เรื่องทฤษฎีของเทวินิน

2 ทฤษฎีเทวินิน (Thevenin’s theorem) ระหว่างสองขั้วใดๆ ของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงสามารถแทนด้วยวงจรสมมูลที่ประกอบด้วย แหล่งจ่าย แรงดันและตัวต้านทานที่ต่ออนุกรม วงจรเทวินิน ขั้นตอนในการสร้างวงจรสมมูล 1. นำองค์ประกอบที่ต่อคร่อมกับวงจร สมมูลเทวินินออกจากวงจรเป็นการ ชั่วคราว 2. ระบุขั้วของวงจรที่ยังคงเหลือไว้ 2 ขั้ว 3. คำนวณหา R TH โดยเริ่มต้นจากการ ตั้งค่าให้ทุกแหล่งจ่ายที่เหลืออยู่ใน วงจรเป็นศูนย์ ( แทนแหล่งจ่ายแรงดัน ด้วยการลัดวงจรหรือแทนแหล่งจ่าย กระแสด้วยการเปิดวงจร ) หลังจากนั้น หาผลของความต้านทานระหว่างขั้วทั้ง สอง 4. คำนวณหา E TH โดยเริ่มต้นจากการ คืนสภาพเดิมของทุกแหล่งจ่ายและหา ค่าแรงดันระหว่างขั้วที่ได้ระบุ

3 ทฤษฎีเทวินิน (Thevenin’s theorem) 5. เขียนวงจรสมมูลเทวินินที่ประกอบด้วยองค์ประกอบของวงจรที่ได้นำออกไปก่อนหน้านี้ โดยการต่อ องค์ประกอบดังกล่าวไว้ระหว่างขั้วของวงจรสมมูลเทวินิน

4 ทฤษฎีเทวินิน (Thevenin’s theorem) ตัวอย่างที่ 4 จงหาวงจรสมมูลเทวินินของวงจรไฟฟ้าต่อไปนี้และหาค่ากระแสที่ไหลผ่าน R L เมื่อปรับค่า เป็น 2 , 10  และ 100  วิธีทำ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 คือนำตัวต้านทาน R L ออกจากวงจรชั่วคราวและระบุขั้วของวงจร

5 ทฤษฎีเทวินิน (Thevenin’s theorem) ขั้นตอนที่ 3 หา R TH โดยการลัดวงจรที่แหล่งจ่ายแรงดัน ขั้นตอนที่ 4 หา E TH โดยการคืนสภาพแหล่งจ่ายแรงดัน

6 ทฤษฎีเทวินิน (Thevenin’s theorem) ขั้นตอนที่ 5 เขียนวงจรสมมูลเทวินินและต่อตัวต้านทาน R L เข้าวงจร เมื่อ R L =2  เมื่อ R L =10  เมื่อ R L =100 

7 ทฤษฎีเทวินิน (Thevenin’s theorem) ตัวอย่างที่ 5 จงหาวงจรสมมูลเทวินินของวงจรไฟฟ้า วิธีทำ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 และ 3

8 ทฤษฎีเทวินิน (Thevenin’s theorem) ขั้นตอนที่ 4 ต่อแหล่งจ่ายกระแสเข้าที่เดิม ขั้นตอนที่ 5 เขียนวงจรสมมูล


ดาวน์โหลด ppt บทที่ ๗ เรื่องทฤษฎีของเทวินิน. ทฤษฎีเทวินิน (Thevenin’s theorem) ระหว่างสองขั้วใดๆ ของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงสามารถแทนด้วยวงจรสมมูลที่ประกอบด้วย แหล่งจ่าย แรงดันและตัวต้านทานที่ต่ออนุกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google