งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดกรอบอัตรากำลังสาย วิชาชีพ (FTE2) 30 มกราคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดกรอบอัตรากำลังสาย วิชาชีพ (FTE2) 30 มกราคม 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดกรอบอัตรากำลังสาย วิชาชีพ (FTE2) 30 มกราคม 2558

2 1. แพทย์ 2. ทันตกรรม 2.1 ทันตแพทย์ 2.2 นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)/จพ. ทันตสาธารสุข 2.3 ช่างทันตกรรม (กรณีรพ.ระดับ A,a,S,s,M1 (เฉพาะ รพท.) 3. เภสัชกร 3.1 เภสัชกร 3.2 จพ.เภสัชกรรม 4. พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค/เจ้าหน้าที่พยาบาล 5. กายภาพบำบัด 5.1 นักกายภาพบำบัด 5.2 จพ.เวชกรรมฟื้นฟู 6. นักรังสีการแพทย์(รังสีวินิจฉัย)/จพ.รังสีการแพทย์ 7. นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวช ศาสตร์การธนาคารเลือด)/จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ สายวิชาชีพ 7 สายวิชาชีพ FTE2

3 1. งานบริการทั่วไป คำนวนจากภาระงาน (FTE) 2. งานบริการที่จำเป็น คำนวนตามความจำเป็น ในแต่ละระดับรพ. (Service based) 3. งานด้านปฐมภูมิคำนวนตาม จำนวนสถานบริการปฐมภูมิที่ดูแล จำนวนประชากร ( 4สิทธิ) ที่ดูแล แนวคิดการวิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาชีพ FTE2

4 FTE (Full Time Equivalence) FTE : Full Time Equivalent อัตราชั่วโมงเทียบเท่า พนักงานประจำ ( ทำงาน 7 ชั่วโมงต่อวัน 240 วันต่อปี ) 1 FTE = 1,680 ชั่วโมงต่อปี

5 1. คำนวณจากภาระงาน (FTE) กำหนด Production line => กิจกรรมหลัก -กิจกรรมหลักๆ ข้อมูลต้องน่าเชื่อถือ อยู่ในระบบ confirm จากส่วนกลาง -กิจกรรมบางอย่าง ใช้วิธีการ Proxy ตามระดับรพ. เช่น จำนวน emergency, จำนวนวันนอน icu need กำหนด ระยะเวลาเฉลี่ย -สำรวจ Time daily ใน 2 เขต -เวลามาตรฐานวิชาชีพ -เทียบเคียงกับ FTE1 สายวิชาชีพ 7 สายงาน

6 การเก็บข้อมูลภาระงาน ข้อมูลภาระงานหลัก นิยามที่ชัดเจน มีอยู่ในระบบสารสนเทศ ข้อมูลภาระงานที่ต้องใช้การประเมิน ข้อมูลอยู่ในกระดาษ บาง รพ.เก็บ บางรพ.ไม่ได้จัดเก็บ  Proxy Proxy การหาค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับข้อมูลหลัก ตามระดับรพ.

7 (ตัวอย่าง)Proxy: จำนวน ER (urgency+emergency) เทียบกับ จำนวน OP visit ระดับER/OPvisit A6.90 % a6.66 % S9.33 % s7.15 % M15.93 % M25.71 % F17.20 % F25.28 % F33.17 %

8 (ตัวอย่าง) Proxy: จำนวนวันนอน ICUneed เทียบกับจำนวนวันนอน IPDay ระดับICUNeed/IPDay A15.20 % a12.60 % S10.06 % s8.17 % M15.95 % M23.59 %

9 (ตัวอย่าง) Proxy: จำนวน Ultrasound เทียบกับ จำนวน OP visit ระดับU/S : OPvisit A1.94 % a1.91 % S1.59 % s1.26 % M11.32 % M21.29 % F11.04 % F20.81 % F30.51 %

10 2. คำนวณตามบริการที่จำเป็นในแต่ละระดับ รพ. (Service based) เช่น เภสัชกร 3. คำนวณตามสถานบริการปฐมภูมิหรือ จำนวนประชากร - ตามจำนวนรพ.สต.ที่รพ.ดูแล ตามจำนวน ศสม.ของรพ. - ตามจำนวนประชากร (4 สิทธิ) ที่รพ. หรือรพ.สต.ดูแล สายวิชาชีพ 7 สายงาน

11 1. คำนวณจากภาระงาน ตาม production line 2. เพิ่ม Allowance สำหรับกิจกรรมที่ไม่ใช่ กิจกรรมหลัก งานบริหาร งานวิชาการ งาน คุณภาพ ฯลฯ 3. กำหนดจำนวณขั้นต่ำที่ควรมี (กรณีที่คำนวณ จากภาระงานแล้วน้อย) ปรับเพิ่มให้เท่ากับขั้นต่ำ 4. เพิ่มสำหรับงานที่จำเป็นต้องเปิดบริการ ตาม ระดับรพ. (Service-based) 5. เพิ่มสำหรับงานปฐมภูมิ (ตามเกณฑ์) ขั้นตอนการคำนวนอัตรากำลังที่ควรมี

12 ขั้นตอนการคำนวณอัตรากำลังที่ควรมี ภาระงานAllowance ขั้นต่ำ + Service based + ปฐมภูมิ

13 แพทย์ Production line กิจกรรม หน่วย นับ เวลาเฉลี่ย ( นาที ) 1. OPD 1. ผป. นอก ( ไม่รวม emer,urgent) ครั้ง 7 2 ผป. นอก Emer,urgent (proxy) ครั้ง 15 2. IPD 3 วันนอนรวมวัน 20 4 วันนอนรวมผป. หนัก ICU need (proxy) วัน 60 3. Procedure 5.Major operation ราย 60-150 6. บริการวิสัญญี Anes (proxy) ราย 60-150 7. จำนวนคลอด ไม่รวม C/S ราย 15 8 จำนวน Ultrasound (proxy) ราย 30-60 ภาระงาน (FTE)

14 แพทย์ แพทย์ 1 – 2 คนรพสต. 5 แห่ง แพทย์ 1 คน ศสม. 1 แห่ง กำหนดตาม รพสต. /ศสม.ที่ดูแล

15 แพทย์ เกณฑ์ขั้นต่ำจำนวนคน รพช. ขนาดเล็กแพทย์ 2 คน เกณฑ์ขั้นต่ำ สำหรับรพ. ภาระงานไม่มาก หลังเพิ่ม Allowance แล้ว

16 แพทย์ งานปฐมภูมิสัดส่วน หมุนเวียน ดูแลรับผิดชอบ รพ. สต. ( ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ) แพทย์ 1 คนต่อ 5 รพ. สต. - อัตรากำลังสำหรับ GateKeeper Physician ( แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป,Fam.Med, เวชศาสตร์ป้องกัน, อาชีวฯ, ระบาด ) กรณีรพ. สต.< 5 แห่ง ปัด เป็นแพทย์ 1 คน กรณีรพ. สต.> 5 แห่ง เศษ ปัดลง ( เช่น 13 รพ. สต. เพิ่ม แพทย์ 2 คน ) บริการประจำที่ ศสม. และดูแลส่งเสริมป้องกันในพื้นที่ รับผิดชอบ แพทย์ 1-2 คนต่อ 1 ศสม. - อัตรากำลังสำหรับ GateKeeper Physician ( แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป,Fam.Med, เวชศาสตร์ป้องกัน, อาชีวฯ, ระบาด ) เพิ่มอัตรากำลังสำหรับ บริการปฐมภูมิ

17 ทันตแพทย์ Production line กิจกรรมหน่วยนับ เวลาเฉลี่ย ( นาที ) 1. ทันตกรรม ทั่วไป ตรวจ 2, เวชฯช่องปาก 1-6, ทันตหัตถการ 1,2,3, ปริทันต์ 1,2, ทันตศัลย์ 1-2 ครั้ง 28 2. ทันตกรรม เฉพาะทาง ทันตเด็ก 3,4,5,6,7, ทันตประดิษฐ์ 5,6,7,8, คลองรากฟัน 5,6,7, ปริทันต์ 4,5,6,7,8, ศัลยช่องปาก 2,3, จัดฟัน 9, ทันตรากเทียม, ศัลย 4,5,6,7 คน ( ไม่นับครั้ง ) 120 3. ทันตกรรม ผู้ป่วยใน วันนอนรวมราย 180 ภาระงาน (FTE)

18 ทันตแพทย์ เกณฑ์ขั้นต่ำจำนวนคน รพช. ขนาดเล็กทันตแพทย์ 2 คน เกณฑ์ขั้นต่ำ สำหรับรพ.ขนาดเล็ก ภาระงานไม่มาก หลังเพิ่ม Allowance แล้ว สัดส่วนต่อสายสนับสนุนรพ. A-M2 ทันตแพทย์ / ทันตาภิบาล / นวก. ทันตสส.: ผู้ช่วยทันต แพทย์ 1:1.5

19 ทันตแพทย์ งานปฐมภูมิสัดส่วน หมุนเวียน ให้บริการด้านทันตกรรม ดูแลรับผิดชอบ รพ. สต. ( ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ) ทันตแพทย์ 1 คนต่อ 5 รพ. สต. - อัตรากำลังสำหรับ จัดให้มีบริการทันตกรรมโดย ทันตบุคลากรทุกรพ. สต. และส่งเสริมป้องกันด้านทัน ตกรรมร่วมกับ นวก. สธ.( ทันต ) / จพ. ทันตสาธารณสุข กรณีรพ. สต.< 5 แห่ง ปัด เป็นทันตแพทย์ 1 คน กรณีรพ. สต.> 5 แห่ง เศษ ปัดลง ( เช่น 13 รพ. สต. เพิ่ม ทันตแพทย์ 2 คน ) บริการทันตกรรม ประจำที่ ศสม. และดูแลส่งเสริม ป้องกันในพื้นที่รับผิดชอบ ทันตแพทย์ 1-2 คนต่อ 1 ศสม. - อัตรากำลังสำหรับ จัดให้มีบริการทันตกรรมโดย ทันตบุคลากรทุกรพ. สต. และส่งเสริมป้องกันด้านทัน ตกรรมร่วมกับ นวก. สธ.( ทันต ) / จพ. ทันตสาธารณสุข เพิ่มอัตรากำลังสำหรับ บริการปฐมภูมิ

20 นวก.สธ.(ทันต) / จพ.ทันตสาธารณสุข งานปฐมภูมิสัดส่วน หมุนเวียน ให้บริการด้านทันตกรรม ดูแลรับผิดชอบ รพ. สต. ( ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ) 1 : 8,000 ประชากร 4 สิทธิ - อัตรากำลัง ภายใน รพ. ทุกระดับ 1 : 8,000 ประชากร 4 สิทธิ ที่รพ. ดูแล - อัตรากำลัง ในส่วนของ รพ. สต. ให้คิดในภาพรวม ของอำเภอ ( ไม่นับรวมประชากรเขตที่รพ. รับผิดชอบ ) 1 : 8,000 ประชากร 4 สิทธิ ที่รพ. สต. ดูแล อัตรากำลังสำหรับ บริการปฐมภูมิ

21 เกณฑ์ขั้นต่ำจำนวนคน รพ. ทุกระดับ 2 คน นวก.สธ.(ทันต) / จพ.ทันตสาธารณสุข

22 เภสัชกร Production line กิจกรรมหน่วยนับ เวลาเฉลี่ย ( นาที ) 1. บริการจ่าย ยาผู้ป่วยนอก จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยนอก (proxy OP visit) ใบสั่งยา opd 4.2 2. บริการจ่าย ยาผู้ป่วยใน จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยใน (proxy IPday) ใบสั่งยา ipd 4.8 ภาระงาน (FTE)

23 (ตัวอย่าง)Proxy: จำนวนใบสั่งยา เทียบกับ จำนวน OP visit และ IP day ระดับใบสั่งยาผป.นอก : OPvisit ใบสั่งยาผป.ใน : IP day A60 %1.9 x วันนอน a60 %1.9 x วันนอน S60 %1.9 x วันนอน s65 %1.9 x วันนอน M165 %1.7 x วันนอน M270 %1.6 x วันนอน F170 %1.6 x วันนอน F270 %1.6 x วันนอน F3 70 %1.6 x วันนอน

24 ผลิต บริหาร เวชภัณฑ์ บริบาล opd บริบา ล ipd คบภ. พัฒนา รวม(คน) A 4333114 a 3222110 S 221117 s 111115 M1 111115 M2 011114 F1 00.511 3 F2 00.50.25 0.51.5 F3 00.25 00.51 เภสัชกร ตาม Service base

25 เภสัชกร งานปฐมภูมิสัดส่วน หมุนเวียน ดูแลรับผิดชอบ รพ. สต. ( บริหารเวชภัณฑ์, คุ้มครองผู้บริโภค,...) เภสัชกร 1 คน ต่อ 1 CUP - อัตรากำลังสำหรับ ดูแลงานบริหารเวชภัณฑ์ ให้ คำปรึกษาด้านการใช้ยา ของรพ. สต. บริการด้านการจ่ายยาประจำที่ ศสม. เภสัชกร 1-2 คนต่อ 1 ศสม. - อัตรากำลังสำหรับ จัดบริการจ่ายยา ใน ศสม. เพิ่มอัตรากำลังสำหรับ บริการปฐมภูมิ

26 พยาบาลวิชาชีพ Production line กิจกรรม หน่วย นับ เวลาเฉลี่ย ( นาที ) 1.OPD 1. ผป. นอก ( ไม่รวม emer,urgent) ครั้ง 12-13.2 2. ผป. นอก Emer,urgent (proxy) ครั้ง 24-36 2.IPD 3. วันนอนรวมวัน 210-300 4. วันนอนรวมผป. หนัก ICU need (proxy) วัน 720 3.Procedure 5.Major operation ราย 210-240 6. บริการวิสัญญี Anes (proxy) ราย 210-240 7. จำนวนคลอด ไม่รวม C/S ราย 420 ภาระงาน (FTE)

27 พยาบาลวิชาชีพ เกณฑ์ขั้นต่ำจำนวนคน รพช. ขนาด 10 เตียง ( ขึ้นทะเบียนสนย.) 20 คน รพช. ขนาด 30 เตียง ( ขึ้นทะเบียนสนย.) 30 คน เกณฑ์ขั้นต่ำ สำหรับรพ.ขนาดเล็ก ภาระงานไม่มาก หลังเพิ่ม Allowance แล้ว

28 พยาบาลวิชาชีพ พยาบาล : ผช. พยาบาลหรือพยาบาล เทคนิค ( หากมี ) 80:20 เตียงผู้ป่วย : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 : 8 เกณฑ์อัตราส่วนต่อสาย skill mix และสายสนับสนุน

29 พยาบาลวิชาชีพ งานปฐมภูมิสัดส่วน ดูแลรับผิดชอบประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ ของรพ. เอง ( ไม่รวมประชากรของรพ. สต.) 1 : 2,500 ปชก. - อัตรากำลังสำหรับ งานบริการปฐมภูมิ ( ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟืนฟู ) ดูแลรับผิดชอบประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ ของ รพ. สต. ( ไม่รวมประชากรของรพ่.) 1 : 2,500 ปชก. - อัตรากำลังสำหรับ งานบริการปฐมภูมิ ( ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟืนฟู ) เพิ่มอัตรากำลังสำหรับ บริการปฐมภูมิ

30 นักรังสีการแพทย์/จพ.รังสีฯ Production line หน่วยนับ เวลาเฉลี่ย ( นาที ) 1. รังสีทั่วไป study15 2. รังสีพิเศษราย 45 3. รังสีเทคโนโลยีสูงราย 60 4. รังสีร่วมรักษาราย 120 ภาระงาน (FTE)

31 เกณฑ์ขั้นต่ำจำนวนคน รพช. ขนาดเล็ก 2 คน เกณฑ์ขั้นต่ำ สำหรับรพ.ขนาดเล็ก ภาระงานไม่มาก หลังเพิ่ม Allowance แล้ว นักรังสีการแพทย์/จพ.รังสีฯ กำหนดตามสัดส่วนสัดส่วน นักรังสีการแพทย์ : จพง. รังสี การแพทย์ : พนักงานการแพทย์และ รังสีเทคนิค 1:1:1

32 นักกายภาพบำบัด Production line/ กิจกรรมหน่วยนับ เวลาเฉลี่ย ( นาที ) 1.Musculoskeletal sys. ราย 45 2.Neurological sys. ราย 50 3.Cardiovascular sys. ราย 40 4.Miscellaneous system ราย 30 ภาระงาน (FTE)

33 นักกายภาพบำบัด 1-2 คนศสม. 1 แห่ง นักกายภาพบำบัด 1 คน รพสต. 5 แห่ง กำหนดกำหนดตาม รพสต. /ศสม.ที่ดูแล นักกายภาพบำบัด สัดส่วนต่อสายวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด : ผู้ช่วย 2:1

34 เกณฑ์ขั้นต่ำจำนวนคน รพช. ขนาดเล็ก 2 คน เกณฑ์ขั้นต่ำ สำหรับรพ.ขนาดเล็ก ภาระงานไม่มาก หลังเพิ่ม Allowance แล้ว นักกายภาพบำบัด

35 นักเทคนิค / นักวิทย์(ธนาคารเลือด) / จพ.วิทย์ฯ Production line/ กิจกรรมหน่วยนับ เวลาเฉลี่ย ( นาที ) 1. เก็บตัวอย่าง (proxy) ราย 2 2. โลหิตวิทยาราย 9 3. จุลทรรศน์ราย 10 4. เคมีคลินิคราย 1.5 ภาระงาน (FTE)

36 นักเทคนิค / นักวิทย์(ธนาคารเลือด) / จพ.วิทย์ฯ Production line/ กิจกรรมหน่วยนับ เวลาเฉลี่ย ( นาที ) 5. ภูมิคุ้มกันราย 6 6. จุลชีววิทยาราย 20 7. อณูชีวโมเลกุลราย 10.5 8. รับบริจาคเลือดราย 30 ภาระงาน (FTE)

37 เกณฑ์ขั้นต่ำจำนวนคน รพช. ขนาดเล็ก 3 คน เกณฑ์ขั้นต่ำ สำหรับรพ.ขนาดเล็ก ภาระงานไม่มาก หลังเพิ่ม Allowance แล้ว นักเทคนิค / นักวิทย์(ธนาคารเลือด) / จพ.วิทย์ฯ

38 รพช. สัดส่วน MT/MS(bb)/MLT : Assistant 3:1 สัดส่วนต่อสายสนับสนุน นักเทคนิค / นักวิทย์(ธนาคารเลือด) / จพ.วิทย์ฯ รพศ / รพท. สัดส่วน MT/MS(bb)/MLT : Assistant4 :1


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดกรอบอัตรากำลังสาย วิชาชีพ (FTE2) 30 มกราคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google