งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2546 (เมื่อบริหารงานครบ 2 ปี) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนาคม 2546

2 วัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลเมื่อครบ 2 ปี รวมทั้งข้อเสนอแนะของประชาชนที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการ เพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารประเทศต่อไป

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ คุ้มรวม ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ
แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified three-stage sampling โดยมีจังหวัดเป็นสตราตัม ซึ่งมีทั้งสิ้น 76 สตราตัม มีจำนวนประชากรที่ตกเป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 62,080 ราย

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติไปทำการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือน ตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ กุมภาพันธ์ 2546

5 ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบรอบ 2 ปี
ร้อยละ 100 7.5 13.4 11.0 15.2 90 19.8 7.8 21.6 8.6 10.1 80 9.9 14.9 12.9 70 60 ไม่แน่ใจ/ ไม่มีความคิดเห็น 50 84.7 40 80.4 76.5 74.9 ไม่พอใจ 65.3 65.5 พอใจ 30 20 10 ภาค รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น ใต้

6 ความพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ในด้านต่าง ๆ
ความพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ในด้านต่าง ๆ ร้อยละ 78.7 80 74.5 72.4 72.2 66.5 65.6 70 63.0 60.9 60.0 59.5 60 57.7 53.3 50.2 50 40 ความพอใจ 30 20 10 การบริหารงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. ด้านสาธารณสุข ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการเงินและการคลัง 2. ด้านการศึกษา ด้านการรักษาความมั่นคง ด้านการต่างประเทศ 3. ด้านการกีฬา ด้านการเมือง ด้านการกำกับการดูแลการ 4. ด้านการท่องเที่ยว ด้านสังคม ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 5. ด้านการบริหารเศรษฐกิจ ด้านการคมนาคม

7 นโยบายที่เห็นด้วยมากที่สุด 5 อันดับแรก
93.8 ร้อยละ 94 90.7 92 90.3 89.5 90 88 เห็นด้วย 85.0 86 84 82 80 นโยบาย 1 2 3 4 5 1. การปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 2. หนึ่งผลิตตำบลหนึ่งภัณฑ์ 5. การจัดระเบียบสังคม 3. หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค)

8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน
ร้อยละ 100 90 80 40.3 44.2 47.8 53.0 52.5 56.9 70 60 1.3 2.1 2.2 ไม่มีความคิดเห็น 50 1.9 2.7 4.2 ไม่เห็นด้วย 40 เห็นด้วย 30 58.4 53.7 50.0 45.1 44.8 20 38.9 10 ภาค รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น ใต้

9 นโยบายที่ประชาชนพอใจมากที่สุด 3 เรื่องแรก
36.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หลักประกันสุขภาพ 37.3 39.0 ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 20 40 หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารประเทศของคณะรัฐมนตรี
ร้อยละ 100 10.0 7.9 13.7 16.2 20.7 2.7 90 3.8 21.6 4.8 5.2 80 6.3 9.3 70 60 ไม่มีความคิดเห็น 50 89.4 86.2 ไม่เหมาะสม 81.5 40 78.6 73.0 69.1 เหมาะสม 30 20 10 ภาค รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น ใต้

11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ร้อยละ 100 3.2 4.2 2.2 2.2 5.1 3.5 8.5 11.1 10.9 13.0 12.7 13.9 80 34.3 40.5 36.4 45.7 43.7 60 48.4 ไม่มีความคิดเห็น แย่ลง เหมือนเดิม 40 ดีขึ้น 55.0 48.4 45.2 20 39.2 38.9 33.8 ภาค รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น ใต้

12 เหตุผลสำคัญที่คิดว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันดีขึ้น
4.1 อื่น ๆ รายรับสมดุลกับรายจ่าย 27.3 46.0 มีรายได้ดีกว่าปีที่แล้ว 62.1 มีหลักประกันสุขภาพ 64.5 นโยบายของรัฐช่วยบรรเทาหนี้ 67.1 มีเงินทุนจากรัฐบาลช่วยประกอบอาชีพ ร้อยละ 40 80 หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

13 เหตุผลสำคัญที่คิดว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันแย่ลง
19.1 อื่น ๆ รายได้เท่าเดิม 17.6 ค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตรสูงขึ้น 20.9 39.7 ภาระหนี้สินมากกว่าเดิม 40.6 การจ้างงานลดลง รายได้ลดลงจากเดิม 60.1 ค่าครองชีพและรายจ่ายสูงขึ้น 83.6 30 60 90 ร้อยละ หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

14 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพทางสังคมของชุมชนในปัจจุบัน
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ร้อยละ 100 4.3 6.7 5.9 3.1 2.8 2.5 5.2 4.5 6.1 7.6 8.6 10.8 80 43.4 43.6 49.7 60 54.6 58.0 ไม่มีความคิดเห็น 56.5 แย่ลง 40 เหมือนเดิม ดีขึ้น 48.8 51.3 20 39.9 31.9 26.0 28.2 ภาค รวม กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น ใต้

15 ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องการให้รัฐบาลแก้ไข
ความยากจนของประชาชน คอรัปชั่น ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร การว่างงาน ราคาสินค้า ยาเสพติด ความยากจนของประชาชน ร้อยละ หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

16 รวม ข้อเสนอแนะ 100.0 69.4 ร้อยละ ข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น
30.6 แก้ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตร 7.4 ควรแก้ไขปัญหาการว่างงานอย่างจริงจัง 6.3 ควรควบคุมราคาสินค้า 5.9 เร่งปราบปรามและแก้ปัญหายาเสพติด 5.3 โครงการต่าง ๆ ที่จัดทำต้องไม่ขัดต่อสภาพของสังคม 4.7 ควรเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 2.3 ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 2.3 ดำเนินนโยบายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 2.1 สร้างระบบสาธารณูประโภคให้ดีขึ้น 1.3 ควรจัดระเบียบสังคมอย่างต่อเนื่อง 0.9 อื่นๆ 3.5 ไม่แสดงความคิดเห็น 69.4 หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google