งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2546 (เมื่อบริหารงานครบ 2 ปี) สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2546 (เมื่อบริหารงานครบ 2 ปี) สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ (เมื่อบริหารงานครบ 2 ปี) สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนาคม 2546

2 วัตถุประสงค์ Kรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่ มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลเมื่อครบ 2 ปี รวมทั้ง ข้อเสนอแนะของประชาชนที่ต้องการให้รัฐบาล ดำเนินการ เพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร ประเทศต่อไป

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified three-stage sampling โดยมีจังหวัดเป็น สตราตัม ซึ่งมีทั้งสิ้น 76 สตราตัม มีจำนวนประชากรที่ตกเป็น ตัวอย่างทั้งสิ้น 62,080 ราย Stratified three-stage sampling โดยมีจังหวัดเป็น สตราตัม ซึ่งมีทั้งสิ้น 76 สตราตัม มีจำนวนประชากรที่ตกเป็น ตัวอย่างทั้งสิ้น 62,080 ราย คุ้มรวม ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล Gใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติไปทำการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือน ตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน G ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ กุมภาพันธ์ 2546

5 รวม กทม. กลางเหนือต.อ.นใต้ ไม่แน่ใจ/ ไม่มีความคิดเห็น ไม่พอใจ พอใจ ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบรอบ 2 ปี ภาค ร้อยละ

6 ความพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ในด้านต่าง ๆ 1. ด้านสาธารณสุข 6. ด้านการประชาสัมพันธ์ 11. ด้านการเงินและการคลัง 2. ด้านการศึกษา 7. ด้านการรักษาความมั่นคง 12. ด้านการต่างประเทศ 3. ด้านการกีฬา 8. ด้านการเมือง 13. ด้านการกำกับการดูแลการ 4. ด้านการท่องเที่ยว 9. ด้านสังคม ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 5. ด้านการบริหารเศรษฐกิจ 10. ด้านการคมนาคม การบริหารงาน ร้อยละ ความพอใจ

7 นโยบายที่เห็นด้วยมากที่สุด 5 อันดับแรก การปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. หนึ่งผลิตตำบลหนึ่งภัณฑ์ 4. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 3. หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) 5. การจัดระเบียบสังคม นโยบาย ร้อยละ เห็นด้วย

8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน รวม กทม. กลางเหนือต.อ.นใต้ ไม่มีความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย ภาค ร้อยละ

9 นโยบายที่ประชาชนพอใจมากที่สุด 3 เรื่องแรก นโยบาย กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปราบปรามและแก้ไข ปัญหายาเสพติด หลักประกันสุขภาพ ร้อยละ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ หมายเหตุ

10 รวม กทม. กลางเหนือต.อ.นใต้ ไม่มีความคิดเห็น ไม่เหมาะสม เหมาะสม ภาค ร้อยละ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารประเทศของคณะรัฐมนตรี

11 รวม กทม. กลางเหนือต.อ.นใต้ ไม่มีความคิดเห็น แย่ลง เหมือนเดิม ดีขึ้น ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ภาค ร้อยละ

12 เหตุผลสำคัญที่คิดว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันดีขึ้น อื่น ๆ 27.3 รายรับสมดุลกับรายจ่าย 62.1 มีหลักประกันสุขภาพ 46.0 มีรายได้ดีกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 64.5 นโยบายของรัฐช่วยบรรเทาหนี้ 67.1 มีเงินทุนจากรัฐบาลช่วยประกอบอาชีพ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ หมายเหตุ

13 เหตุผลสำคัญที่คิดว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันแย่ลง อื่น ๆ รายได้เท่าเดิม ค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตรสูงขึ้น การจ้างงานลดลง ภาระหนี้สินมากกว่าเดิม ร้อยละ รายได้ลดลงจากเดิม ค่าครองชีพและรายจ่ายสูงขึ้น ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ หมายเหตุ

14 รวม กทม. กลางเหนือต.อ.นใต้ ไม่มีความคิดเห็น แย่ลง เหมือนเดิม ดีขึ้น ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพทางสังคมของชุมชนในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ภาค ร้อยละ

15 ความยากจนของประชาชน ยาเสพติด ราคาสินค้า การว่างงาน ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร คอรัปชั่น ความยากจนของประชาชน ร้อยละ ปัญหา หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องการให้รัฐบาลแก้ไข

16 ข้อเสนอแนะ ร้อยละ หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ แสดงความคิดเห็น T ควรแก้ไขปัญหาการว่างงานอย่างจริงจัง รวม T แก้ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตร T เร่งปราบปรามและแก้ปัญหายาเสพติด T ควรควบคุมราคาสินค้า T ดำเนินนโยบายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง T อื่นๆ ไม่แสดงความคิดเห็น 69.4 T โครงการต่าง ๆ ที่จัดทำต้องไม่ขัดต่อสภาพของสังคม T ควรจัดระเบียบสังคมอย่างต่อเนื่อง T ควรเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม T ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น T สร้างระบบสาธารณูประโภคให้ดีขึ้น1.3


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2546 (เมื่อบริหารงานครบ 2 ปี) สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google