งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2546 (เมื่อบริหารงานครบ 2 ปี) สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2546 (เมื่อบริหารงานครบ 2 ปี) สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2546 (เมื่อบริหารงานครบ 2 ปี) สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนาคม 2546

2 วัตถุประสงค์ Kรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่ มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลเมื่อครบ 2 ปี รวมทั้ง ข้อเสนอแนะของประชาชนที่ต้องการให้รัฐบาล ดำเนินการ เพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร ประเทศต่อไป

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified three-stage sampling โดยมีจังหวัดเป็น สตราตัม ซึ่งมีทั้งสิ้น 76 สตราตัม มีจำนวนประชากรที่ตกเป็น ตัวอย่างทั้งสิ้น 62,080 ราย Stratified three-stage sampling โดยมีจังหวัดเป็น สตราตัม ซึ่งมีทั้งสิ้น 76 สตราตัม มีจำนวนประชากรที่ตกเป็น ตัวอย่างทั้งสิ้น 62,080 ราย คุ้มรวม ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล Gใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติไปทำการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือน ตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน G ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ 1 - 18 กุมภาพันธ์ 2546

5 76.5 10.1 13.4 65.3 14.9 19.8 74.9 9.9 15.2 80.4 8.6 11.0 84.7 7.8 7.5 65.5 12.9 21.6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 รวม กทม. กลางเหนือต.อ.นใต้ ไม่แน่ใจ/ ไม่มีความคิดเห็น ไม่พอใจ พอใจ ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบรอบ 2 ปี ภาค ร้อยละ

6 ความพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ในด้านต่าง ๆ 1. ด้านสาธารณสุข 6. ด้านการประชาสัมพันธ์ 11. ด้านการเงินและการคลัง 2. ด้านการศึกษา 7. ด้านการรักษาความมั่นคง 12. ด้านการต่างประเทศ 3. ด้านการกีฬา 8. ด้านการเมือง 13. ด้านการกำกับการดูแลการ 4. ด้านการท่องเที่ยว 9. ด้านสังคม ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 5. ด้านการบริหารเศรษฐกิจ 10. ด้านการคมนาคม 78.7 63.0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 72.4 66.565.6 60.0 60.9 1 74.5 23 72.2 456789 การบริหารงาน ร้อยละ 59.5 57.7 53.3 50.2 ความพอใจ 10111213

7 นโยบายที่เห็นด้วยมากที่สุด 5 อันดับแรก 93.8 90.7 90.3 89.5 85.0 80 82 84 86 88 90 92 94 12345 1. การปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. หนึ่งผลิตตำบลหนึ่งภัณฑ์ 4. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 3. หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) 5. การจัดระเบียบสังคม นโยบาย ร้อยละ เห็นด้วย

8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน 50.0 2.2 47.8 38.9 4.2 56.9 45.1 1.9 53.0 53.7 2.1 44.2 58.4 1.3 40.3 44.8 2.7 52.5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 รวม กทม. กลางเหนือต.อ.นใต้ ไม่มีความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย ภาค ร้อยละ

9 นโยบายที่ประชาชนพอใจมากที่สุด 3 เรื่องแรก นโยบาย 39.0 37.3 02040 36.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปราบปรามและแก้ไข ปัญหายาเสพติด หลักประกันสุขภาพ ร้อยละ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ หมายเหตุ

10 81.5 4.8 13.7 73.0 6.3 20.7 78.6 5.2 16.2 86.2 3.8 10.0 89.4 2.7 7.9 69.1 9.3 21.6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 รวม กทม. กลางเหนือต.อ.นใต้ ไม่มีความคิดเห็น ไม่เหมาะสม เหมาะสม ภาค ร้อยละ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารประเทศของคณะรัฐมนตรี

11 45.2 40.5 11.1 3.2 33.8 48.4 12.7 5.1 39.2 45.7 10.9 4.2 48.4 36.4 13.0 2.2 55.0 34.3 8.5 2.2 38.9 43.7 13.9 3.5 0 20 40 60 80 100 รวม กทม. กลางเหนือต.อ.นใต้ ไม่มีความคิดเห็น แย่ลง เหมือนเดิม ดีขึ้น ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ภาค ร้อยละ

12 4.1 04080 เหตุผลสำคัญที่คิดว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันดีขึ้น อื่น ๆ 27.3 รายรับสมดุลกับรายจ่าย 62.1 มีหลักประกันสุขภาพ 46.0 มีรายได้ดีกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 64.5 นโยบายของรัฐช่วยบรรเทาหนี้ 67.1 มีเงินทุนจากรัฐบาลช่วยประกอบอาชีพ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ หมายเหตุ

13 83.6 60.1 40.6 39.7 20.9 17.6 19.1 0306090 เหตุผลสำคัญที่คิดว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันแย่ลง อื่น ๆ รายได้เท่าเดิม ค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตรสูงขึ้น การจ้างงานลดลง ภาระหนี้สินมากกว่าเดิม ร้อยละ รายได้ลดลงจากเดิม ค่าครองชีพและรายจ่ายสูงขึ้น ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ หมายเหตุ

14 39.9 49.7 6.1 4.3 26.0 56.5 10.8 6.7 31.9 54.6 7.6 5.9 48.8 43.6 4.5 3.1 51.3 43.4 2.8 2.5 28.2 58.0 8.6 5.2 0 20 40 60 80 100 รวม กทม. กลางเหนือต.อ.นใต้ ไม่มีความคิดเห็น แย่ลง เหมือนเดิม ดีขึ้น ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพทางสังคมของชุมชนในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ภาค ร้อยละ

15 ความยากจนของประชาชน ยาเสพติด ราคาสินค้า การว่างงาน ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร คอรัปชั่น ความยากจนของประชาชน ร้อยละ ปัญหา หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องการให้รัฐบาลแก้ไข

16 ข้อเสนอแนะ ร้อยละ หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ แสดงความคิดเห็น T ควรแก้ไขปัญหาการว่างงานอย่างจริงจัง 7.4 30.6 รวม 100.0 T แก้ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตร T เร่งปราบปรามและแก้ปัญหายาเสพติด T ควรควบคุมราคาสินค้า T ดำเนินนโยบายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง T อื่นๆ ไม่แสดงความคิดเห็น 69.4 T โครงการต่าง ๆ ที่จัดทำต้องไม่ขัดต่อสภาพของสังคม T ควรจัดระเบียบสังคมอย่างต่อเนื่อง 6.3 4.7 5.9 5.3 2.3 2.1 0.9 3.5 T ควรเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม T ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น T สร้างระบบสาธารณูประโภคให้ดีขึ้น1.3


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2546 (เมื่อบริหารงานครบ 2 ปี) สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google