งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Conflict theory ชุดที่ 5. Post Modeorist ( ต่อ ) 2. ดร. จิรโชค วีระสัย - จบปริญญาตรีถึงปริญญาเอก มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนียเบิอลีย์ประเทศสหรัฐอเมริกา -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Conflict theory ชุดที่ 5. Post Modeorist ( ต่อ ) 2. ดร. จิรโชค วีระสัย - จบปริญญาตรีถึงปริญญาเอก มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนียเบิอลีย์ประเทศสหรัฐอเมริกา -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Conflict theory ชุดที่ 5

2 Post Modeorist ( ต่อ ) 2. ดร. จิรโชค วีระสัย - จบปริญญาตรีถึงปริญญาเอก มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนียเบิอลีย์ประเทศสหรัฐอเมริกา - ทำงานเป็นหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา - มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อุปนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย - ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการพัฒนา มหาวิทยาลัย UDC ทบวงมหาวิทยาลัย

3 Post Modeorist ( ต่อ ) แนวคิด ดร. จิรโชค วีระสัย - จีรโชค วีระสัย กล่าวถึงแนวคิดของมาร์กว่า สังคมที่ไม่มีความขัดแย้งหรือมีสมานฉันท์นั้น จะต้องเป็นสังคมยุคบุพกาลและสังคมยุค คอมมิวนิสต์ที่แท้จริงเท่านั้น เพราะเป็นสังคมที่ ปราศจากชนชั้น ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ไม่ มีการเอาเปรียบ กดขี่ข่มเหงกัน สังคมจะเต็ม ไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ และยังมีลักษณะเป็น แบบอรัฐนิยม คือการไม่มีรัฐ

4 ตัวอย่างความขัดแย้ง

5 จุดเด่น / จุดด้อย จุดเด่น (1) ทฤษฎีความขัดแย้งทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น (2) ชนชั้นในทางสังคมชนชั้นต่าง ๆ เกิดการ แบ่งปันทรัพย์สิน อำนาจหรือเกียรติยศ อภิ สิทธ์ไม่เท่าเทียมกัน

6 จุดเด่น / จุดด้อย ( ต่อ ) จุดด้อย (1) ทฤษฎีความขัดแย้งไม่สามารถนำมา อธิบายกับเหตุการณ์ทุก ๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้เสมอไป (2) ความขัดแย้ง กดขี่ข่มเหง เอารัดเอา เปรียบ ทางชนชั้นไม่สามารถมองเห็นด้วยตา เปล่าเสมอไป

7 ทฤษฎีความขัดแย้งสามารถ นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน การปฏิบัติงานภายในองค์กร - การปฏิบัติงานภายในองค์กรต่าง ๆ มีการจัดสรร แบ่งงานกันทำหรือบางองค์กรมีการทำงานเป็น ทีมซึ่งในการปฏิบัติงานทุกคนสามารถแสดง ความคิดเห็นจนทำให้เกิดความขัดแย้ง แต่ ความขัดแย้งนั้นทำให้เกิดความหลากหลายของ งานและแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและให้ งานงานออกมามีคุณภาพมากที่สุด และความ ขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งทางความคิด เท่านั้น

8 สมาชิกในกลุ่ม ชื่อ นางสาวประทุมวรรณ ครุฑ ทา 4830317 นางสาวสุรีภร แวสุหลง 4830686 นางสาวอำพาภร วงเทพบุตร 4830853 นางสาววัลภา สิทธิรักษ์ 4830583 นางไลลา หมุดประเสริฐ 4830945 หน้าที่รับผิดชอบ ตัวอย่งความขัดแย้ง / จุดเด่น / จุดด้อย David Lockwood Georg Simmel ดร. จิรโภค วีระสัย C.W Mills

9 สมาชิกในกลุ่ม ( ต่อ ) ชื่อ นางสาวรุสนา สนิ 4830965 นางสาวรอซีดะ เจ๊ะสะมะแอ 4830509 นายไซนันอาบีดีน นิเดร์ 4830145 นายซุลกิฟลี มาแม 4830118 นายวชิร์พันธุ์ มรกตคันโธ 4830563 นายนิอูไบดีล๊ะ หลงเน๊าะ 4830237 หน้าที่รับผิดชอบ Lewis A. Coses Ralf Dahrendorf Max Weber Karl Marx ศาสตราจารย์ ดร. พัทยา สายหู ทฤษฏีความขัดแย้งที่นำมา ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน


ดาวน์โหลด ppt Conflict theory ชุดที่ 5. Post Modeorist ( ต่อ ) 2. ดร. จิรโชค วีระสัย - จบปริญญาตรีถึงปริญญาเอก มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนียเบิอลีย์ประเทศสหรัฐอเมริกา -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google