งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Management & Decision Making

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Management & Decision Making"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Management & Decision Making
รศ. ดร. นิตยา เจรียงประเสริฐ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 MANAGEMENT CHALLENGES
Sustainability of competitive advantage 2. Fitting technology to the organization (or vice-versa)

3 ORGANIZATIONS AND INFORMATION SYSTEMS

4 ORGANIZATIONS & INFORMATION SYSTEMS
All organizations have different: Structures/Organizational types Goals Constituencies Leadership Styles, Tasks Surrounding Environment

5 Entrepreneurial: Start-up business
Organizational Structures Entrepreneurial: Start-up business Machine bureaucracy: Midsize manufacturing firm Divisionalized bureaucracy: Fortune 500 Professional bureaucracy: Law firms, hospitals, school systems Adhocracy: Consulting firm

6 Information systems support all three roles especially decisional.
 Management Management is a process by which organizational goals (outputs) are achieved through the use of corporate resources (inputs). These organizational decisions (processes) are typically made by managers. A manager's role can be categorized into: Interpersonal - figurehead, leader, liaison Informational - monitor, disseminator, spokesperson Decisional - entrepreneur, problem solver, resource coordinator, and negotiator Information systems support all three roles especially decisional.

7 Manger’ s Role Categories
Interpersonal: Managers act as figureheads and leaders Informational: Managers receive and disseminate critical information, nerve centers Decisional: Managers initiate activities, allocate resources, and negotiate conflicts

8 Managers and Decision Making
A decision refers to a choice made between alternatives. Decision making in organizations can be classified into two broad categories: problem solving and opportunity exploitation. Why Managers Need the Support of Information Technology.  It is very difficult to make good decisions without valid, timely and relevant information. Number of alternatives to be considered is increasing Many decisions are made under time pressure. Due to uncertainty in the decision environment, it is frequently necessary to conduct a sophisticated analysis. It is often necessary to rapidly access remote information. Can we make better decisions?

9 บทบาทและความสำคัญของการตัดสินใจ หาร
บทที่ 9 : การตัดสินใจทางการบริหาร (Managerial Decision Making) แก้ไขหรือคลี่คลายปัญหาเร่งด่วน / ไม่เร่งด่วน จัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แม้ว่าการตัดสินใจจะมีอุปสรรค หรือข้อจำกัดเกิดขึ้น เช่น ข้อมูลไม่เพียงพอ ความขัดแย้งในองค์กร เป็น ต้น การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพนำมาซึ่งความสำเร็จให้กับทั้งตนเองและ องค์กร

10 ตัวอย่างปัญหาต่างๆ ขององค์กร
บทที่ 9 : การตัดสินใจทางการบริหาร (Managerial Decision Making)

11 ประเภทปัญหา ปัญหาวิกฤต (Crisis Problem)
บทที่ 9 : การตัดสินใจทางการบริหาร (Managerial Decision Making) ปัญหาวิกฤต (Crisis Problem) ปัญหาไม่วิกฤต (Non Crisis Problem) ปัญหาที่เป็นโอกาส (Opportunity Problem)

12 ปัญหาวิกฤต (Crisis Problem)
บทที่ 9 : การตัดสินใจทางการบริหาร (Managerial Decision Making) จำเป็นต้องตัดสินใจแก้ไขโดยเร่งด่วน มิฉะนั้นจะเสียหายมากขึ้น ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาที่เกิด และขนาดของผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ แต่ หากมีการวางแผนรองรับปัญหาล่วงหน้า จะทำให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ การเปลี่ยนค่าเงินบาทอย่างเฉียบพลัน การประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างรุนแรง เป็นต้น

13 ปัญหาไม่วิกฤต (Non Crisis Problem)
บทที่ 9 : การตัดสินใจทางการบริหาร (Managerial Decision Making) จำเป็นต้องแก้ไข แต่ไม่เร่งด่วน เกิดขึ้นบ่อยกว่าปัญหาวิกฤต และพบได้ในทุกฝ่ายขององค์กร ตัวอย่างเช่น การจัดเตรียมแหล่งเงินทุนให้เพียงพอ การเตรียมแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ การขออนุมัติจัดซื้อเครื่องจักรใหม่

14 ปัญหาที่เป็นโอกาส (Opportunity Problem)
บทที่ 9 : การตัดสินใจทางการบริหาร (Managerial Decision Making) เป็นปัญหาไม่วิกฤติประเภทหนึ่ง แต่แฝงด้วยโอกาสแห่ง ความสำเร็จขององค์กรเช่น การตัดสินใจลงทุนในโครงการใหม่ การเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

15 Managers and Decision Making
Rational: People, organizations, and nations engage in consistent, value-maximizing calculations or adaptations within certain constraints Cognitive style: Underlying personality dispositions toward the treatment of information, selection of alternatives, and evaluation of consequences

16 Managers and Decision Making
Systematic decision makers: Cognitive style, describes people who approach a problem by structuring it in terms of some formal method Intuitive: Cognitive style, describes people approaching a problem with multiple methods in an unstructured manner

17 Managers and Decision Making
Organizational models of decision making: Consider structural and political characteristics of an organization

18 การตัดสินใจโดยกลุ่ม (Group Decision making)
บทที่ 9 : การตัดสินใจทางการบริหาร (Managerial Decision Making) การตัดสินใจโดยกลุ่ม (Group Decision making) ข้อดี ข้อจำกัด เพิ่มข้อมูล ความเห็น เพิ่มทางเลือกและความคิดสร้างสรรค์ สร้างความเข้าใจและการยอมรับ เพิ่มความรอบคอบและรัดกุม พัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ ใช้เวลามาก เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร มีผู้แสดงความเห็นไม่กี่คน เกิดความเกรงใจทำให้ความเห็นเป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งอาจไม่ใช่ความเห็นที่ดีที่สุด ไม่สามารถหาข้อสรุปได้

19 Barriers to Decision Making
Personal Barriers หลงใหลในความสำเร็จของตนเองในอดีต (Complacency) หลีกเลี่ยงปัญหา (Defensive Avoidance Reaction) อาการตกใจ (Panic) อคติต่อลักษณะและแนวทางแก้ปัญหา (Representative Bias) กำหนดสมมติฐานของสาเหตุและทางแก้ไขปัญหาล่วงหน้า (Prior Hypothesis Bias) ความมั่นใจว่าควบคุมปัญหาได้ (Illusion of Control) Situational and Environmental Barriers ไม่สามารถหาข้อมูลได้เพียงพอ (Lack of information) เผชิญปัญหาตกกระไดพลอยโจน (Decision Escalation Phenomenon) เช่น ลงทุนไปมากจนเกิดความรู้สึกว่า “แพ้ไม่ได้”

20 Decision Process Decision makers goes through a fairly systematic process. Act on it Review It Define the “Process or Problem” Develop Alternative Courses of Action Select The “Best” One Intelligence phase Modeling phase Choice phase Implementation phase

21 Decision Process Intelligence Phase: Collect information, identify problem Design (Model) Phase: Conceive alternative solution to a problem Choice Phase: Select among the alternative solutions Implementation Phase: Put decision into effect and provide report on the progress of solution

22 Decision Process

23 Alternatives Evaluation
ปัจจัยในการประเมินทางเลือก ความเป็นไปได้ (Feasibility) คุณภาพของทางเลือก (Quality) การยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (Acceptability) ต้นทุน (Cost) ทั้งในรูปตัวเงิน / ไม่ใช่ตัวเงิน วิธีการแก้ไขสำรองและการย้อนกลับ (Alternative Solution and Reversibility) จริยธรรม (Ethical)

24 Decisions are classified as:
Unstructured: Nonroutine, decision maker provides judgment, evaluation, and insights into problem definition, no agreed-upon procedure for decision making Structured: Repetitive, routine, handled using a definite procedure


ดาวน์โหลด ppt Management & Decision Making

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google