งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

M ANAGEMENT & D ECISION M AKING รศ. ดร. นิตยา เจรียงประเสริฐ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "M ANAGEMENT & D ECISION M AKING รศ. ดร. นิตยา เจรียงประเสริฐ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 M ANAGEMENT & D ECISION M AKING รศ. ดร. นิตยา เจรียงประเสริฐ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 1. Sustainability of competitive advantage 2. Fitting technology to the organization (or vice-versa) MANAGEMENT CHALLENGES

3 ORGANIZATIONS AND INFORMATION SYSTEMS

4 All organizations have different: Structures/Organizational types Goals Constituencies Leadership Styles, Tasks Surrounding Environment ORGANIZATIONS & INFORMATION SYSTEMS

5 Entrepreneurial: Start-up business Machine bureaucracy: Midsize manufacturing firm Divisionalized bureaucracy: Fortune 500 Professional bureaucracy: Law firms, hospitals, school systems Adhocracy: Consulting firm Organizational Structures

6 M ANAGEMENT A manager's role can be categorized into: Interpersonal - figurehead, leader, liaison Informational - monitor, disseminator, spokesperson Decisional - entrepreneur, problem solver, resource coordinator, and negotiator Management is a process by which organizational goals (outputs) are achieved through the use of corporate resources (inputs). These organizational decisions (processes) are typically made by managers. Information systems support all three roles especially decisional.

7 M ANGER ’ S R OLE C ATEGORIES Interpersonal: Managers act as figureheads and leaders Informational: Managers receive and disseminate critical information, nerve centers Decisional: Managers initiate activities, allocate resources, and negotiate conflicts

8 M ANAGERS AND D ECISION M AKING Why Managers Need the Support of Information Technology. It is very difficult to make good decisions without valid, timely and relevant information. Number of alternatives to be considered is increasing Many decisions are made under time pressure. Due to uncertainty in the decision environment, it is frequently necessary to conduct a sophisticated analysis. It is often necessary to rapidly access remote information. A decision refers to a choice made between alternatives. Decision making in organizations can be classified into two broad categories: problem solving and opportunity exploitation. Can we make better decisions?

9 บทที่ 9 : การตัดสินใจทางการบริหาร (Managerial Decision Making) บทบาทและความสำคัญของการ ตัดสินใจ หาร แก้ไขหรือคลี่คลายปัญหาเร่งด่วน / ไม่ เร่งด่วน จัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แม้ว่าการตัดสินใจจะมีอุปสรรคหรือข้อจำกัด เกิดขึ้น เช่น ข้อมูลไม่เพียงพอ ความขัดแย้ง ในองค์กร เป็นต้น การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพนำมาซึ่ง ความสำเร็จให้กับทั้งตนเองและองค์กร

10 บทที่ 9 : การตัดสินใจทางการบริหาร (Managerial Decision Making) ตัวอย่างปัญหาต่างๆ ของ องค์กร

11 บทที่ 9 : การตัดสินใจทางการบริหาร (Managerial Decision Making) ประเภทปัญหา ปัญหาวิกฤต (Crisis Problem) ปัญหาไม่วิกฤต (Non Crisis Problem) ปัญหาที่เป็นโอกาส (Opportunity Problem)

12 บทที่ 9 : การตัดสินใจทางการบริหาร (Managerial Decision Making) ปัญหาวิกฤต (C RISIS P ROBLEM ) จำเป็นต้องตัดสินใจแก้ไขโดยเร่งด่วน มิฉะนั้นจะ เสียหายมากขึ้น ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาที่เกิด และขนาด ของผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ แต่หากมีการ วางแผนรองรับปัญหาล่วงหน้า จะทำให้การ ตัดสินใจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ การเปลี่ยน ค่าเงินบาทอย่างเฉียบพลัน การประสบปัญหา สภาพคล่องอย่างรุนแรง เป็นต้น

13 บทที่ 9 : การตัดสินใจทางการบริหาร (Managerial Decision Making) ปัญหาไม่วิกฤต (N ON C RISIS P ROBLEM ) จำเป็นต้องแก้ไข แต่ไม่เร่งด่วน เกิดขึ้นบ่อยกว่าปัญหาวิกฤต และพบได้ ในทุกฝ่ายขององค์กร ตัวอย่างเช่น การจัดเตรียมแหล่งเงินทุนให้เพียงพอ การเตรียมแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ การขออนุมัติจัดซื้อเครื่องจักรใหม่

14 บทที่ 9 : การตัดสินใจทางการบริหาร (Managerial Decision Making) ปัญหาที่เป็นโอกาส (O PPORTUNITY P ROBLEM ) เป็นปัญหาไม่วิกฤติประเภทหนึ่ง แต่แฝง ด้วยโอกาสแห่งความสำเร็จขององค์กร เช่น การตัดสินใจลงทุนในโครงการใหม่ การเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

15 M ANAGERS AND D ECISION M AKING Rational: People, organizations, and nations engage in consistent, value-maximizing calculations or adaptations within certain constraints Cognitive style: Underlying personality dispositions toward the treatment of information, selection of alternatives, and evaluation of consequences

16 M ANAGERS AND D ECISION M AKING Systematic decision makers: Cognitive style, describes people who approach a problem by structuring it in terms of some formal method Intuitive: Cognitive style, describes people approaching a problem with multiple methods in an unstructured manner

17 M ANAGERS AND D ECISION M AKING Organizational models of decision making: Consider structural and political characteristics of an organization

18 บทที่ 9 : การตัดสินใจทางการบริหาร (Managerial Decision Making) การตัดสินใจโดยกลุ่ม (G ROUP D ECISION MAKING ) ข้อดีข้อจำกัด เพิ่มข้อมูล ความเห็น เพิ่มทางเลือกและ ความคิดสร้างสรรค์ สร้างความเข้าใจและ การยอมรับ เพิ่มความรอบคอบและ รัดกุม พัฒนาความรู้และทักษะ ต่างๆ ใช้เวลามาก เกิดความขัดแย้งภายใน องค์กร มีผู้แสดงความเห็นไม่กี่คน เกิดความเกรงใจทำให้ ความเห็นเป็นไปในทาง เดียวกัน ซึ่งอาจไม่ใช่ ความเห็นที่ดีที่สุด ไม่สามารถหาข้อสรุปได้

19 B ARRIERS TO D ECISION M AKING Personal Barriers หลงใหลในความสำเร็จ ของตนเองในอดีต (Complacency) หลีกเลี่ยงปัญหา (Defensive Avoidance Reaction) อาการตกใจ (Panic) อคติต่อลักษณะและ แนวทางแก้ปัญหา (Representative Bias) กำหนดสมมติฐานของ สาเหตุและทางแก้ไข ปัญหาล่วงหน้า (Prior Hypothesis Bias) ความมั่นใจว่าควบคุม ปัญหาได้ (Illusion of Control) Situational and Environmental Barriers ไม่สามารถหาข้อมูลได้ เพียงพอ (Lack of information) เผชิญปัญหาตกกระได พลอยโจน (Decision Escalation Phenomenon) เช่น ลงทุนไปมากจนเกิด ความรู้สึกว่า “ แพ้ไม่ได้ ”

20 D ECISION P ROCESS Decision makers goes through a fairly systematic process. Act on it Review It Define the “Process or Problem” Define the “Process or Problem” Develop Alternative Courses of Action Develop Alternative Courses of Action Select The “Best” One Select The “Best” One Intelligence phase Modeling phase Choice phase Implementation phase

21 Intelligence Phase: Collect information, identify problem Design (Model) Phase: Conceive alternative solution to a problem Choice Phase: Select among the alternative solutions Implementation Phase: Put decision into effect and provide report on the progress of solution Decision Process

22 D ECISION P ROCESS

23 A LTERNATIVES E VALUATION ปัจจัยในการประเมินทางเลือก ความเป็นไปได้ (Feasibility) คุณภาพของทางเลือก (Quality) การยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (Acceptability) ต้นทุน (Cost) ทั้งในรูปตัวเงิน / ไม่ใช่ตัวเงิน วิธีการแก้ไขสำรองและการย้อนกลับ (Alternative Solution and Reversibility) จริยธรรม (Ethical)

24 Decisions are classified as: Unstructured: Nonroutine, decision maker provides judgment, evaluation, and insights into problem definition, no agreed-upon procedure for decision making Structured: Repetitive, routine, handled using a definite procedure


ดาวน์โหลด ppt M ANAGEMENT & D ECISION M AKING รศ. ดร. นิตยา เจรียงประเสริฐ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google